Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój:

1)      Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna jest zobowiązana do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego, poprzez zamieszczenie informacji poniższej treści w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający każdorazową identyfikację źródła informacji ponownie wykorzystywanej, czasu jej wytworzenia i pozyskania.

Treść informacji:

Źródło informacji: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

czas wytworzenia informacji: ................., .................., .....................

                                               (rok)           (miesiąc)         (dzień)

czas pozyskania informacji: ................, ....................., ........................

                                                (rok)         (miesiąc)            (dzień)

2)      W przypadku przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna jest zobowiązana do poinformowania o przetworzeniu informacji poprzez zamieszczenie informacji poniższej treści w sposób czytelny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający każdorazową identyfikację faktu przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej:

„Informacja stanowi informację przetworzoną w stosunku do informacji źródłowej uzyskanej z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój”

 

Wymagane dokumenty

1. [start]Podmiot zobowiązany (Urząd Miasta) udostępnia informację w celu ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na wniosek, w przypadkach gdy:[koniec]

a) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;

b) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt a) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

c) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

3. Wniosek zawiera w szczególności:

1) nazwę podmiotu zobowiązanego;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

 

Miejsce składania dokumentów

- Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna, pokój 020, budynek A. Parter,
- Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie SEKAP (www.sekap.pl)
- Poczta elektroniczna – zalecany adres e-mail miasto@um.jastrzebie.pl

 

Opłaty

Podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Termin i sposób załatwienia sprawy

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji dotyczące:
1) obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego;
2) obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za udostępniane lub przekazywane informacje.

Podmiot zobowiązany:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Podmiot zobowiązany nie jest obowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Od decyzji o odmowie przekazania informacji  sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywanie oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego oraz o wysokości opłat służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Skargę można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.