Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100 fax. +48 32 47-85-070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1530 

                                     czwartek od 730 do 1700

                                     piątek od 730 do 1400

Biuro obsługi interesantów

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 730 do 1500 

                                     czwartek od 730 do 1700

                                     piątek od 730 do 1400

Data aktualizacji
16-04-2015

Wersja:
4.2

Karta informacyjna nr Or-08

Strona: 1 / 1

 Udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski

 

Podstawa prawna

[start]Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (t.j. Dz.U. z 2013, poz.594), Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.( Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz.46) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr Or.IV.0050.440.2012 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 10 września 2012 r. w sprawie jednolitej organizacji przyjmowania, rozpatrywania, załatwiania oraz ewidencjonowania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój.[koniec]

 

 

Wymagane dokumenty

Brak

 

Jednostka odpowiedzialna

Sekretarz Miasta, Or

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej, platform e-PUAP lub SEKAP  jak również ustnie do protokołu bądź za pośrednictwem Kancelarii Urzędu Miasta.                                                                                      

Przyjmowanie ustnych skarg i wniosków odbywa się bezpośrednio przez Prezydenta Miasta,
Zastępcę Prezydenta Miasta, Doradcę Prezydenta Miasta ds. Komunikacji, Promocji
i Wizerunku – Pełnomocnika ds. Młodych, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta 
i Naczelników Wydziałów.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie
zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Dyżury prowadzone są w dniach:
Wtorek: 900 - 1200
Czwartek: 1400 - 1700

Ponadto skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta przez Naczelników Wydziałów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

 

Opłaty

Nie pobiera się

 

Termin i sposób załatwienia

O sposobie załatwienia skargi/rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego/ wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku, 14 dni, jeżeli zostały wniesione przez posła, senatora lub radnego.

W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.

 

Tryb odwoławczy

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego

 

Uwagi

Wzór skargi/wniosku stanowi załącznik nr 1 do karty.

Wzór protokołu składania ustnych skarg stanowi załącznik nr 2 do karty.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu nie podlegają rozpatrzeniu.

 

 

Zatwierdził:

Naczelnik Wydziału: Marzena Zbrońska

Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:

Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba