[ukryj][start]Strategia Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 jest podstawową deklaracją samorządu, w której formułuje on swoją wizję miasta i wyznacza kierunki oraz metody rozwoju społeczno-gospodarczego. Strategia jest efektem połączenia prac warsztatowych, eksperckich i badań społecznych.[koniec][/ukryj]

 

UCHWAŁA NR XVII.147.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 listopada 2013r.

 

w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój NR I.14.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania strategii rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć „Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Traci moc Uchwała XLII/561/2009 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2015 roku”.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.