[ukryj][start]Niniejszy dokument stanowi aktualizację Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Jastrzębia-Zdroju na lata 2004-2015 oraz Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju na lata 2004-2015. Aktualizacja i scalenie oby dokumentów w jednym opracowaniu były niezbędne ze względu na zmiany formalno-prawne związane z nowym okresem programowania Funduszy Europejskich oraz wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Konieczność aktualizacji dokumentów jest także warunkowana przez dynamiczne zmiany zachodzące w polityce społeczno-gospodarczo-przestrzennej miasta.[koniec][/ukryj]

 

UCHWAŁA NR II.8.2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 12 lutego 2014r.

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 5 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji

Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr  5 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   UCHWAŁA NR XII.81.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 594)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr 4 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR V.47.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2013

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr  3 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR V.72.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 31 maja 2012r.

 

w sprawie przyjęcia uzupełnienia nr 2 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć uzupełnienie nr  2 do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UCHWAŁA NR LXI/754/2010

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia  9 września 2010 r.

w sprawie przyjęcia uzupełnienia do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia – Zdroju na lata 2008-2015"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie -  Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć uzupełnienie do „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia -  Zdroju na lata 2008-2015" stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie -  Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UCHWAŁA NR XXXIII/467/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie: przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Jastrzębia Zdroju na lata 2008-2015"

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a

§ 1

Przyjąć „Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia Zdroju na lata 2008-2015" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc  Uchwała nr XXII/482/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Jastrzębia Zdroju na lata 2004-2015” oraz Uchwała nr XXII/483/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych w  Jastrzębiu Zdroju na lata 2004-2015”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.