Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016, poz.1764).

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

 • przesłać pocztą na adres: Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój;
 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta;
 • przesłać na numer fax: +48 32 471 70 70;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl;
 • przesłać elektronicznie za pomocą poniższego formularza:

[form]1[/form]


Opłaty:


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.


Informacja w związku z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE, dotycząca danych osobowych pozyskanych w niniejszej sprawie:

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Gmina Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowana przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, al. Piłsudskiego 60.
 2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój jest naczelnik Biura ds. Zarządzania Jakością,  tel.: 32 4785 174.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego (udostępnienie informacji publicznej).
 4. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez upoważnionych pracowników administratora danych osobowych.
 5. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016  poz. 1764 z późn. zm.),
 6. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat (kategoria archiwalna BE5).
 7. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo do wglądu i poprawy swoich danych osobowych w każdym czasie.
 8. Właścicielowi pozyskanych danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, z siedzibą w Warszawie, w przypadku przetwarzania jego danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.
 9. Pozyskane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.