UCHWAŁA NR XLII/563/2009

Rady Miasta Jastrzębia Zdroju

 

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wystąpienia z apelem o uchwalenie ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów

 

     Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.   Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Wystąpić do Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Posłów i Senatorów Ziemi Śląskiej, Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewody Śląskiego z apelem o podjęcie działań  w sprawie uchwalenia ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów. Apel stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik

do Uchwały Nr XLII/563/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 28 maja 2009 r.

 

 

 

 

 

            Rada Miasta Jastrzębie Zdrój w dwudziestą rocznicę odzyskania przez Polskę suwerenności zwraca się do Parlamentu wolnej i niepodległej Ojczyzny o uchwalenie ustawy usuwającej z publicznego życia komunistycznych patronów ulic i placów.

            Uważamy, że nie powinniśmy dłużej tolerować obecności w sferze publicznej symboli tego, co przyniosło po II wojnie światowej Polsce i Narodowi zniewolenie i ogrom cierpień będących zaprzeczeniem najszczytniejszych ideałów: miłości ojczyzny, wolności, demokracji.

            W XX wieku Polska i Polacy byli ofiarami dwóch okrutnych totalitaryzmów: faszystowskiego i komunistycznego. Symbole pierwszego w życiu publicznym nie istnieją. Nie można tego powiedzieć o drugim totalitaryzmie. Społeczeństwo oswaja się z tym, że twórcy zniewolonej Polskiej patronują nazwom miejscowości ulic, placów, dróg. Lokalne samorządy nie są w stanie same rozwiązać raz na zawsze tego problemu. Istotną bowiem barierą jest poniesienie kosztów koniecznych zmian. Naszym zdaniem obowiązek ten spoczywa na Skarbie Państwa.

            Z szacunku dla naszych przodków – ofiar komunizmu oraz w trosce o przyszłe pokolenia Polaków usunięcie komunistycznych nazw ze sfery życia publicznego w Ojczyźnie należy przeprowadzić w całym kraju.

            Liczymy na zrozumienie Pań Posłanek i Panów Posłów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.