UCHWAŁA NR XLII/560/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej  własność Miasta Jastrzębie Zdrój, położonej przy
ul. Boża Góra Prawa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 3657/31 o powierzchni 0.1410 ha, obręb Jastrzębie Dolne, karta mapy 2, KW GL1J/00009824/5 położonej przy ul. Boża Góra Prawa, z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

 

§ 2   

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.