UCHWAŁA NR XLII/557/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

 z dnia 28 maja 2009 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Wielkopolskiej, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój na rzecz użytkownika wieczystego

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2001 r.Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603  z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

       u c h w a l a     

 

§ 1

 

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 15/1 o pow. 0.0185 ha, obręb Jastrzębie Miasto, zapisanej w KW GL1J/00008614/3 na rzecz jej użytkownika wieczystego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.