UCHWAŁA NR XLI/544/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 23 kwietnia 2009r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008r.

                         

     Na    podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  15  ustawy  z   dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie  gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U.  Nr   142,   poz.  1591   z   późniejszymi   zmianami)   w związku z    art.   53  ust.  1 ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2008r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

    1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2008r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 4.843.867,29 zł.

    2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący stratę w kwocie 1.403,52 zł.

    3) informacji dodatkowej.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.