Naczelnik:

mgr Beata Gatner-Piekar
Telefon: 32 4751638, faks: 32 4751638
E-mail: sr@um.jastrzebie.pl  

 

Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
mieści się w budynku przy ul. Zielonej 20A.

 

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Godziny pracy wydziału:

poniedziałek, wtorek, środa – od 7.30 do 15.30 
czwartek – od 7.30 do 17.00 
piątek - od 7.30 do 14.00

 

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa – od 7.30 do 13.00 
czwartek – od 12.00 do 17.00 
piątek - wyłączony z obsługi interesantów

 

Zakres kompetencji:   

Do zadań Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

1/ udzielanie rzetelnych informacji dot. uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz w  sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych;

2/ rozpatrywanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz wniosków dłużników alimentacyjnych;

3/ prowadzenie odwołań do decyzji;

4/ prowadzenie postępowań w zakresie realizowanych ustaw w tym w szczególności przygotowywanie:

- decyzji administracyjnych,

- wezwań,

- innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,

5/ prowadzenie rejestru zaświadczeń,

6/ prowadzenie rejestru wniosków o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

7/ prowadzenie rejestru dłużników  alimentacyjnych,

8/ prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

9/ wystosowywanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa z art.209 § 1 kodeksu karnego;

10/ sporządzanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy;

11/ sporządzanie wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;

12/ kierowanie powództwa do Sądu przeciw osobom zobowiązanym do alimentacji 
w dalszej kolejności zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

13/ wydawanie zaświadczeń w zakresie  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

14/ wydawanie postanowień w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;

15/ prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne oraz świadczenia alimentacyjne;

16/ prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe 
i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;

17/ sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

18/ sporządzanie projektów budżetu w zakresie wypłacanych świadczeń:

19/ prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną:

20/ prowadzenie dokumentacji księgowej analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych;

21/ zgłaszanie dyspozycji zaangażowania środków w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie;

22/ przygotowywanie do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych

23/ miesięczne ustalanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec organu na podstawie prowadzonej analityki oraz naliczanie i kwartalne przypisywanie odsetek;

24/ wpisywanie informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej;

25/ kompletowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości w zakresie powierzonych spraw.

26/ obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych spraw

27/ ścisła współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

28/ współpraca z PUP, Prokuraturą Rejonową, Komendą Policji, OPS, Sądami, Komornikami Sądowymi i innymi instytucjami związanymi z prowadzonymi postępowaniami,

29/ organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

30/ organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału  Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,

31/ przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Świadczeń 
 Rodzinnych i Alimentacyjnych, w tym za pośrednictwem platformy internetowej e-Konsultacje 
 społeczne, jeśli forma taka zostanie określona zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami 
 prawnymi.