Naczelnik:

mgr Beata Gatner-Piekar
Telefon: 32 4751638, faks: 32 4751638
E-mail: sr@um.jastrzebie.pl  

Usytuowanie wydziału:

Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych
mieści się w budynku przy ul. Zielonej 20A.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy wydziału:


Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

 czynny:
- poniedziałek-Środa w godz. od 7.30 do 13.00
- czwartek w godz. od 12.00 do 17.00
- piątek - wyłączony z obsługi interesantów

Kontakt telefoniczny w godz. 07.30 do 14.00 - Telefon 32 47 51 638

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa i piątek – od 7.30 do 13.00 
czwartek – od 12.00 do 17.00 

Zakres kompetencji:   

Do zadań Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych należy w szczególności:

 1. udzielanie rzetelnych informacji dot. uprawnień do świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz w  sprawach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, zasiłków dla opiekunów;
 2. rozpatrywanie wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz wniosków dłużników alimentacyjnych;
 3. prowadzenie odwołań do wydanych decyzji;
 4. prowadzenie postępowań w zakresie realizowanych ustaw w tym w szczególności przygotowywanie:

  - decyzji administracyjnych,

  - wezwań,

  - innych pism związanych z prowadzonymi postępowaniami,

 5. prowadzenie ewidencji zaświadczeń,
 6. prowadzenie ewidencji wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz o zasiłki dala opiekunów,
 7. prowadzenie ewidencji dłużników  alimentacyjnych,
 8. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;
 9. wystosowywanie wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwa z art.209 § 1 kodeksu karnego;
 10. sporządzanie wniosków o zatrzymanie prawa jazdy;
 11. sporządzanie wniosków o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
 12. kierowanie powództwa do Sądu przeciw osobom zobowiązanym do alimentacji w dalszej kolejności zgodnie z art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 13. wydawanie zaświadczeń w zakresie  ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 14. wydawanie postanowień w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 15. prowadzenie postępowań w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz zasiłki dla opiekunów;
 16. prowadzenie spraw związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalno – rentowe i zdrowotne dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów;
 17. sporządzanie projektów budżetu oraz sprawozdań finansowych w zakresie wypłacanych świadczeń:
 18. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną:
 19. prowadzenie dokumentacji księgowej analitycznej nie podjętych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, zaliczek alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów;
 20. zgłaszanie przypisów należności w zakresie wydanych decyzji;
 21. przygotowywanie do realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłków dla opiekunów;
 22. miesięczne ustalanie zobowiązań dłużników alimentacyjnych wobec organu na podstawie prowadzonej analityki oraz naliczanie i kwartalne przypisywanie odsetek;
 23. wpisywanie informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej;
 24. kompletowanie danych niezbędnych do sprawozdawczości w zakresie powierzonych spraw.
 25. obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych spraw
 26. ścisła współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 27. współpraca z PUP, Prokuraturą Rejonową, Komendą Policji, OPS, Sądami, Komornikami Sądowymi i innymi instytucjami związanymi z prowadzonymi postępowaniami,
 28. prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością Wydziału,
 29. organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.
 30. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału  Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych,
 31. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, w tym za pośrednictwem platformy internetowej e-Konsultacje społeczne, jeśli forma taka zostanie określona zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.