Naczelnik:

mgr Marzena Zbrońska - pokój 218A
Telefon: 32 4785 150,
e-mail: mzbronska@um.jastrzebie.pl  
or@um.jastrzebie.pl

Referat Ogólny - Kierownik 

Ewa Gniadek
pokój 021A, telefon – 32 4785 347,
E-mail: egniadek@um.jastrzebie.pl

Referat Kadr - Kierownik

mgr Zofia Grześlak
pokój 103A,
telefon – 324785247.

Referat Gospodarczy - p.o. Kierownika:

mgr Adam Greń - pokój 015B,
telefon – 32 4785 197,
e-mail: adgren@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Organizacyjny mieści się:
- w budynku „A” - parter, pokoje: 001A, 019A – 022A
- I piętro – pokoje: 103A,105A, 121A – 122A,
- II piętro – pokoje: 202A, 217A - 218A
- w budynku B” - parter - pokoje: 005B – 009B, 015B
- w Sali Obsługi Interesantów – stanowisko nr 2.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w Urzędzie,
 2. opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu,
 3. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Urzędu,
 4. prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,
 5. prowadzenie rejestru  zarządzeń Prezydenta,
 6. obsługa kancelaryjno biurowa narad prezydenckich,
 7. opracowywanie rocznego planu szkoleń oraz organizacja szkoleń oraz prowadzenie spraw związanych z kierowaniem  pracowników na szkolenia, seminaria, kursy i konferencje,
 8. organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,
 9. zapewnianie należytego zabezpieczenia i ochrony mienia Urzędu,
 10. dokonywanie przeglądów stanu pomieszczeń w budynkach Urzędu,
 11. współdziałanie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w zakresie wykonywania drobnych remontów,
 12. prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym  w budynkach urzędu  innych niż wykonywanych przez Inspektora BHP,
 13. realizacja zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy innych niż wykonywanych przez do Inspektora BHP,
 14. zaopatrzenie pracowników obsługi w odzież ochronną, odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej,
 15. prowadzenie spraw związanych z ruchem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,  dokonywanie przeglądów stanu umeblowania i elementów wyposażenia budynków Urzędu, egzekwowanie udzielonych gwarancji  oraz wykonywanie lub zlecanie napraw,
 16. zaopatrzenie wszystkich stanowisk pracy w materiały biurowe, formularze i druki,
 17. prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
 18. prowadzenie spraw związanych z łącznością telefoniczną: stacjonarną i telefonii komórkowej,
 19. zaopatrzenie Urzędu i jednostek oświatowych w pieczęcie urzędowe, prowadzenie  ich ewidencji i likwidacji,
 20. utrzymanie czystości w budynkach Urzędu i otoczeniu,
 21. eksploatacja służbowych samochodów osobowych,
 22. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd,
 23. sporządzanie umów dotyczących pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,
 24. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta,
 25. prowadzenie gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,
 26. czuwanie nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
 27. wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 28. wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe i zapomóg ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 29. wykonywanie kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich,
 30. opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych,
 31. prowadzenie spraw jednostek pomocniczych Miasta,
 32. prowadzenie biura rzeczy znalezionych,
 33. prowadzenie Biura Obsługi Interesantów (w zakresie organizacyjnym), w tym zapewnienie funkcjonowania Punktu Informacyjnego na Sali Obsługi Interesantów,
 34. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,
 35. organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego,
 36. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego.
 37. realizacja zadań wynikających z obowiązku zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu  czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku,
 38. realizacja zadań wynikających z obowiązku reklamowania na wniosek i z Urzędu pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
 39. prowadzenie spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością Wydziału.
 40. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego, w tym za pośrednictwem platformy internetowej e-Konsultacje społeczne, jeśli forma taka zostanie określona zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.