Naczelnik:

mgr Marzena Zbrońska - pokój 218A
Telefon: 32 4785 150,
e-mail: mzbronska@um.jastrzebie.pl  
or@um.jastrzebie.pl

 

Referat Ogólny - Kierownik 

- Ewa Gniadek
pokój 021A, telefon – 32 4785 347,
E-mail: egniadek@um.jastrzebie.pl

 

Referat Kadr - Kierownik 

- mgr Zofia Grześlak
pokój 122A,
telefon – 324785247.

 

Referat Gospodarczy - p.o. Kierownika:

mgr Adam Greń - pokój 006B,
telefon – 32 4785 197,
e-mail: adgren@um.jastrzebie.pl

 

Usytuowanie wydziału:

Wydział Organizacyjny mieści się:
- w budynku „A” - parter, pokoje: 019A – 022A
- I piętro – pokoje: 105A, 121A – 122A,
- II piętro – pokoje: 202A, 217A - 218A
- w budynku B” - parter - pokoje: 005B – 009B
- w Sali Obsługi Interesantów – stanowisko nr 2.

 

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

 

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

 

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

1/ organizacja i zapewnienie odpowiednich warunków do pracy w Urzędzie,

2/ opracowywanie i aktualizacja regulaminu organizacyjnego Urzędu,

3/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Urzędu,

4/ prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień,

5/ prowadzenie rejestru  zarządzeń Prezydenta,

6/ obsługa kancelaryjno biurowa narad prezydenckich,

7/ prowadzenie zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz ich udostępnienie,

8/ organizacja szkoleń w siedzibie Urzędu oraz prowadzenie spraw związanych z kierowaniem 
 pracowników na szkolenia, seminaria, kursy i konferencje,

9/  organizowanie praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie,

10/ zapewnianie należytego zabezpieczenia i ochrony mienia Urzędu,

11/ dokonywanie przeglądów stanu pomieszczeń w budynkach Urzędu,

12/ współdziałanie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w zakresie wykonywania drobnych remontów,

13/ prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym  w budynkach urzędu,

14/ realizacja zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

15/ prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy,

16/ zaopatrzenie pracowników obsługi w odzież ochronną, odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej,

17/ prowadzenie spraw związanych z ruchem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,  dokonywanie przeglądów stanu umeblowania i elementów wyposażenia budynków Urzędu, egzekwowanie udzielonych gwarancji  oraz wykonywanie lub zlecanie napraw,

18/ zaopatrzenie wszystkich stanowisk pracy w materiały biurowe, formularze i druki,

19/ prowadzenie magazynu materiałów biurowych,

20/ prowadzenie spraw związanych z łącznością telefoniczną: stacjonarną i telefonii komórkowej,

22/ zaopatrzenie Urzędu i jednostek oświatowych w pieczęcie urzędowe, prowadzenie  ich ewidencji 
  i likwidacji,

23/ utrzymanie czystości w budynkach Urzędu i otoczeniu,

24/ eksploatacja służbowych samochodów osobowych,

25/ naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przez Urząd,

26/ sporządzanie umów dotyczących pojazdów prywatnych używanych do celów służbowych,

27/ prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych miasta,

28/ prowadzenie gospodarki etatami i funduszem wynagrodzeń,

29/ czuwanie nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

30/ wykonywanie czynności związanych z realizacją ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

31/ wykonywanie czynności związanych z udzielaniem pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe i zapomóg ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

32/ wykonywanie kontroli prawidłowego wykorzystywania zwolnień lekarskich,

33/ opracowywanie sprawozdawczości dotyczącej spraw kadrowych,

34/ prowadzenie spraw jednostek pomocniczych Miasta,

35/ prowadzenie biura rzeczy znalezionych,

36/ prowadzenie Biura Obsługi Interesantów (w zakresie organizacyjnym), w tym zapewnienie 
   funkcjonowania Punktu Informacyjnego na Sali Obsługi Interesantów,

37/ prowadzenie spraw związanych z organizowaniem naborów na wolne stanowiska pracy w Urzędzie,

38/ prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w Urzędzie Systemu Zarządzania Jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008,

39/ pełnienie funkcji doradczej i kontrolnej w zakresie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

40/ organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego,

41/ organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału 
Organizacyjnego.

„42/ realizacja zadań wynikających z obowiązku zawiadamiania wojskowych komendantów 
uzupełnień, właściwych ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu  czasowego trwającego ponad trzy miesiące pracownika, o jego zatrudnieniu i zwolnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku,

43/ realizacja zadań wynikających z obowiązku reklamowania na wniosek i z Urzędu pracowników od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

44/ przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Organizacyjnego, 
   w tym za pośrednictwem platformy internetowej e-Konsultacje społeczne, jeśli forma taka 
   zostanie określona zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.