UCHWAŁA NR XVI/173/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

 z dnia 13 września 2007 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości

gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Jastrzębie Zdrój

 

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

  u c h w a l a  

§ 1

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Czecha 8B, stanowiącej działkę 566/1 o pow. 0,1147 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m. 3, zabudowanej budynkiem stanowiącym własność Gminy Jastrzębie Zdrój, zapisanej w KW 9654-J prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju.

§2

Wyrazić zgodę na ustanowienie przez działkę 567/1 zapisaną w KW 9654-J nieodpłatnej służebności gruntowej – drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 566/1, obręb Jastrzębie Zdrój, k.m.3 zapisanej w KW 9654-J                   w sposób wykazany na załączonej mapie ewidencyjnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.