UCHWAŁA NR XVI/164/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 13 września 2007 r.

 

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach

administracyjno - obsługowych w Zespole Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn.zm.) oraz § 2 pkt 2 i § 3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2005 r.

Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Ustalić najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych Zespołu Szkół nr 12 w Jastrzębiu Zdroju

w kwocie 800,00 zł. (słownie: osiemset złotych 00/100).

 

§ 2

 

W porozumieniu z pracodawcą ustalić wartość jednego punktu na kwotę 5,00 zł. (słownie: pięć złotych 00/100).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4

 

Tracą moc uchwały:

1. Uchwała Nr XLVI/1005/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sławika w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli.

2. Uchwała Nr XLVI/1003/2006 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 7 września 2006 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - obsługowych Szkoły Podstawowej nr 18 im. M. Kopernika w Jastrzębiu Zdroju oraz ustalenia wartości w złotych jednego punktu tej tabeli.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do obliczania wynagrodzeń począwszy od dnia 01 września 2007 r..