W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXXIX Sesja Nadzwyczajna (marzec)

 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/525/2009
Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 23 marca 2009 r.

 

w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków
oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Jastrzębie Zdrój

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 30 ust. 6 i art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm)

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

Regulamin określający wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój.

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 2

 

1. Regulamin określa:

1)    wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego,

2)    wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku funkcyjnego,

3)    wysokość stawek dodatku za warunki pracy,

4)    wysokość i warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

5)    szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

6)    wysokość i warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),

2)    rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2Karty Nauczyciela,

3)    szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt. 1 i ust. 1a Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie Zdrój,

4)    dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, o której mowa w pkt. 3),

5)    wicedyrektorze – należy przez to rozumieć zastępcę dyrektora,

6)    nauczycielu – należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole, o której mowa w pkt. 3),

7)    klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

8)    uczniu – należy przez to rozumieć także słuchacza i wychowanka,

9)    roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku kalendarzowego do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego,

10)tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela.

 

 

3. Dodatki, o których mowa w § 2 w granicach planowanych środków finansowych przyznaje:

1)       dyrektorowi szkoły - Prezydent Miasta,

2)       nauczycielowi - dyrektor szkoły.

 

Rozdział II

Dodatek za wysługę lat

 

§ 3

 

1. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w wysokości, określonej w Karcie Nauczyciela za:

1)       dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,

2)       okres urlopu dla poratowania zdrowia,

3)      dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, macierzyństwa lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

2. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających
     do dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie.

 

Rozdział III

Dodatek motywacyjny

 

§ 4

 

1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:

1)       posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

2)       uzyskiwanie szczególnych osiągnięć, w zakresie :

a)         realizowanego procesu dydaktycznego, a w szczególności:

·       osiąganie dobrych wyników w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach  uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

·         posiadanie udokumentowanych osiągnięć w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
z uczniami mającymi trudności w nauce,

·         organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych,

·         osiąganie dobrych wyników w pracy resocjalizacyjnej z uczniami,

·         osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach II stopnia (okręgowych) lub III stopnia (centralnych)   ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (zespół uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich
i ogólnopolskich,

·         prawidłowe organizowanie i prowadzenie letniego lub zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży,        

·         prowadzenie znaczącej działalności wychowawczej w klasie lub szkole przez   organizowanie wycieczek, udział uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach
i innych imprezach,

·         za analizę i ocenę prac z języka polskiego począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej,

·         za organizowanie i przygotowanie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu stanowisk pracy niezbędnych dla prawidłowej realizacji zajęć praktycznych,

·         za konsultację i ocenę prac dyplomowych z przygotowania zawodowego,

·         za godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego,

b)         pracy wychowawczo - opiekuńczej, a w szczególności:

·         organizowanie współpracy szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania    przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

·         zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji    materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

·         organizowanie udziału rodziców w życiu szkoły, rozwijanie form współdziałania szkoły z rodzicami,

·         prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów   patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu.

c)         działalności pozaszkolnej, w szczególności polegającej na: 

·         udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

·         udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

·         uczestniczeniu w pracach na rzecz edukacji w Mieście Jastrzębie Zdrój.

3)       jakość świadczonej pracy, w tym szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków  związanych z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności:

a)         systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,

b)         podnoszenie umiejętności zawodowych,

c)         wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)       dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych  lub innych urządzeń,

e)         prawidłowe prowadzenie dokumentacji, w tym pedagogicznej,

f)           rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych.

4)       zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty  Nauczyciela, a w szczególności: 

a)         udział w organizowaniu imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych,

b)         udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)         opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

d)         prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)         aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

5)       wprowadzanie innowacji pedagogicznych oraz programów autorskich w zakresie wiedzy  regionalnej dotyczącej historii, zwyczajów i obyczajów społeczności lokalnej, skutkujących    efektami w procesie kształcenia i wychowania w kierunku integracji społecznej,

6)       realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów zawartych w programie „Bezpieczne Miasto” i stałych konkursach pt.: „Przyjazna Szkoła”, w zakresie ochrony środowiska, nabycia wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i bezrobociu.

2. W stosunku do dyrektorów szkół przy ustalaniu dodatku motywacyjnego będą ponadto
      uwzględniane następujące kryteria:

1)       prawidłowe dysponowanie przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowanie mieniem, a zwłaszcza :

a)         gospodarowanie środkami budżetowymi,

b)         stosowanie zróżnicowanych dodatków motywacyjnych dla nauczycieli,

c)         pozyskiwanie pozabudżetowych środków własnych,

d)         gospodarowanie środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

2)       przestrzeganie i umiejętność stosowania obowiązującego prawa, a zwłaszcza:

a)         przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)         dostosowanie zarządzeń wewnętrznych do obowiązujących aktów prawnych,

c)         umiejętne stosowanie aktów prawnych regulujących wzajemne relacje między pracownikami a pracodawcą,

d)         realizowanie wniosków i zaleceń organów kontroli wewnętrznej i zewnętrznej.

3)       przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły, a zwłaszcza:

a)         sposób prowadzenia dokumentacji szkoły,

b)         liczba i rodzaj organizowanych imprez kulturalnych w szkole,

c)         umiejętne stosowanie technik informatycznych,

d)         czystość i estetyka placówki i otoczenia,

e)         liczba realizowanych wycieczek szkolnych,

f)           liczba zajęć pozalekcyjnych realizowanych w danej szkole,

g)         terminowe i rzetelne wykonywanie poleceń organu prowadzącego.

4)       wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, a zwłaszcza:                                

a)         formy współpracy ze środowiskiem lokalnym,

b)         oferta usług oświatowych i edukacyjnych,

c)         promowanie wizerunku szkoły,

d)         osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze szkoły,

e)         skargi i konflikty w szkole,

f)           działania na rzecz edukacji w Mieście Jastrzębie Zdrój.

3. Dodatkowe zasady przyznawania dodatku motywacyjnego:

1)     dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż  1 miesiąc i nie dłuższy niż  jeden rok szkolny,

2)     dodatek motywacyjny dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi  do 500,00 zł, z zastrzeżeniem pkt. 3.

3)     dodatek motywacyjny dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego
     posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł profesora
     wynosi do 1000,00 zł.

4)     dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny
     lub przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia.

 

Rozdział IV

Dodatek funkcyjny

 

§ 5

 

1.    Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

2.    Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się uwzględniając: wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych oraz sposób korzystania ze szkoły jako nieruchomości Miasta Jastrzębie Zdrój.

3.    W szkołach dodatek funkcyjny dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wynosi, dla:

1)         dyrektora - do 1000,00 zł

2)         wicedyrektora  -  do 750,00 zł

3)         innego  stanowiska kierowniczego określonego w statucie szkoły -  do 500,00 zł

4.    Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego z tytułu:

1)       sprawowania funkcji opiekuna stażu w wysokości 40,00 zł za każdego podopiecznego,

2)       z tytułu powierzenia wychowawstwa klasy w wysokości 70,00 zł za jedno wychowawstwo,

3)       z tytułu sprawowania funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta w wysokości 520,00 zł.

5.    Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie zajmowania stanowiska kierowniczego
lub wykonywania zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli stanowisko kierownicze lub funkcję powierzono nauczycielowi na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.

6.    W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych przysługuje prawo
do wszystkich tych dodatków.

7.    Dodatek funkcyjny nie przysługuje nauczycielowi przeniesionemu w stan nieczynny lub przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia oraz w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności nauczyciela w pracy.

 

Rozdział V

Dodatek za warunki pracy

 

§ 6

 

1.    Nauczycielowi przysługuje dodatek z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w rozporządzeniu.

2.    Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzależniona jest od stopnia trudności i uciążliwości dla zdrowia wykonywanych prac lub zajęć i wynosi dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:

1)         330,00 zł za pracę w warunkach trudnych,

2)         170,00 zł za pracę w warunkach uciążliwych.

3.    Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny w wysokości proporcjonalnej do obowiązującego pensum.

4.    W razie zbiegu tytułów do dodatków określonych w ust. 2 nauczycielowi przysługuje prawo
do wszystkich tych dodatków.

 

Rozdział VI

Godziny ponadwymiarowe  i godziny zastępstw doraźnych

 

§ 7

 

1.    Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych.

2.    Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się tak, jak za 1 godzinę ponadwymiarową. 

3.    Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin razy 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub zakończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

5.    Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a  w szczególności w związku z:

a)              zawieszeniem zajęć z powodu epidemii, mrozów lub klęski żywiołowej,

b)              wyjazdem uczniów na wycieczki lub na imprezy,

c)              rekolekcji,

d)              uczestnictwem nauczyciela w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym – na podstawie
     skierowania dyrektora szkoły,

e)              chorobą ucznia nauczanego indywidualnie, trwającą nie dłużej niż 1 tydzień,

traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

6.    Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

 

 Rozdział VII

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

 

§ 8

 

1.    Wysokość środków na specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w danym roku budżetowym wynosi 1% kwoty planowanej na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2.    Środki na nagrody, o których mowa ust.1, planuje dyrektor szkoły w rocznym planie finansowym z tym, że:

1)    70% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji – na nagrody dyrektora, których kryteria i tryb przyznawania określa § 10,

2)    30% kwoty pozostawia do dyspozycji organu prowadzącego – na nagrody Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, których kryteria i tryb przyznawania określa § 9.

3.    Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój lub dyrektor szkoły za zgodą Prezydenta Miasta może przyznać nauczycielowi nagrodę w innym czasie.

 

         Kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

§ 9

 

1.    Nagroda przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój ze środków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 2 i wynosi nie mniej niż 2000,00 zł.

2.    Do nagrody Prezydenta Miasta mogą być proponowani dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok.

3.    Podstawą przyznania nagrody jest:

1)       posiadanie wyróżniającej oceny pracy,

2)       legitymowanie się szczególnymi osiągnięciami w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej, znaczącymi sukcesami w zakresie:

a)    osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników nauczania i wychowania,

b)    wyróżniających wyników osiąganych przez uczniów w konkursach, olimpiadach oraz
ich masowy udział w zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

c)    właściwej współpracy ze środowiskiem i instytucjami wspomagającymi szkołę,

d)    tworzenia warunków dla postępu pedagogicznego, realizowanie programów autorskich, wprowadzanie innowacji,

e)    dysponowania środkami określonymi w planie finansowym szkoły, organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły, biorąc pod uwagę:

·         ocenę planu finansowego pod względem spełniania wymogów formalnoprawnych (opinia rady szkoły),

·         ocenę planu finansowego pod względem zaspokojenia pilnych potrzeb szkoły,

·         analizę bieżącej realizacji planu finansowego,

·         działalność gospodarczą szkoły, inne źródła finansowania, zgodność z obowiązującymi   przepisami,

·         stan bazy lokalowej i wyposażenia szkoły, ocenę tego stanu w świetle wymagań statutowych, zamierzenia dotyczące jego poprawy.

f)      przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników
i uczniów,

g)    przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły,

h)    przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,

i)      poszerzania oferty edukacyjnej Miasta,

j)      działania na rzecz edukacji w Mieście Jastrzębie Zdrój.

4.    Z wnioskiem o nagrodę Prezydenta Miasta może wystąpić:

1)       Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,

2)       Dyrektor Szkoły,

3)       Rada Szkoły,

4)       Rada Rodziców.

5.    Wnioski o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta powinny być sformułowane na druku według wzoru, o którym mowa w ust. 11. W przypadku gdy nauczyciel należy do zakładowej organizacji związkowej wniosek podlega zaopiniowaniu przez związek, do którego nauczyciel należy.
Wnioski dla nauczycieli i wicedyrektorów składane przez dyrektorów szkół, powinny być ponadto zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną.

6.    Nagroda może być przyznana z inicjatywy Prezydenta Miasta, w tym przypadku wniosek
nie podlega zaopiniowaniu.

7.    Wnioski zaopiniowane należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój,
pok. 020A, najpóźniej na 1 miesiąc przed Dniem Edukacji Narodowej. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8.    Wnioski rozpatrywać będzie 5 osobowa komisja powołana przez Prezydenta Miasta, w tym
jeden przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jastrzębiu Zdroju, oraz jeden przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jastrzębiu Zdroju.

9.     Komisja dokonuje kwalifikacji wniosków i wraz z protokołem przedstawia je do zatwierdzenia
 Prezydentowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody.

10. Potwierdzeniem przyznania nagrody jest dyplom. Odpis dyplomu zamieszcza się w aktach
 osobowych nagrodzonego.

11. Ustala się wzór wniosku o Nagrodę Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

         Kryteria i tryb przyznawania nagród Dyrektora szkoły

 

§ 10

 

  1. O nagrodę mogą ubiegać się nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej rok.

2.      Podstawą przyznania nauczycielowi nagrody jest:

1)    posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy,

2)    legitymowanie się szczególnymi osiągnięciami w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczo – wychowawczej, w szczególności:

a)   uczniowie nauczyciela osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych, zawodach sportowych itp. na szczeblu miejskim, regionalnym, krajowym,

b)    nauczyciel osiąga dobre wyniki w nauczaniu, w szczególności potwierdzone
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

c)    nauczyciel opracowuje i upowszechnia własne doświadczenia pedagogiczne,

d)    nauczyciel opiekuje się organizacjami szkolnymi,

e)    nauczyciel wykazuje się inicjatywą i pomysłowością w stosowaniu różnych form, metod i środków, celem podniesienia jakości pracy dydaktycznej szkoły,

f)      nauczyciel angażuje się w życie szkoły i tworzy jej pozytywny wizerunek,

g)    nauczyciel pracuje efektywnie z uczniami posiadającymi szczególne potrzeby edukacyjne i wychowawcze,

h)    nauczyciel organizuje zajęcia otwarte dla nauczycieli, rodziców,

i)    nauczyciel organizuje konkursy, imprezy sportowe, artystyczne, rekreacyjne
i wypoczynkowe,  uroczystości szkolne i środowiskowe,

j)    nauczyciel podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

k)    nauczyciel zapewnia lub współorganizuje pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub patologicznych,

l)      nauczyciel prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród uczniów, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

m)  nauczyciel pozyskuje sponsorów i współpracowników szkoły,

n)    nauczyciel stale doskonali swój warsztat pracy, poprzez udział w kursach, doskonaleniach zawodowych itp.,

o)    nauczyciel organizuje udział rodziców w życiu szkoły, rozwija formy współdziałania szkoły     z rodzicami,

p)    nauczyciel udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycielom podejmującym pracę w zawodzie.

r)   działania na rzecz edukacji w Mieście Jastrzębie Zdrój.

3.      Z wnioskiem o nagrodę  może wystąpić:

1)    Rada Pedagogiczna,

2)    Rada Szkoły,

3)    Rada Rodziców.

  1. Nagroda może być przyznana z inicjatywy Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.      Wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora powinny być sformułowane na druku według wzoru, o którym mowa w ust. 10.

6.      Nagrody przyznaje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

7.      Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły, najpóźniej na 1 miesiąc przed Dniem Edukacji Narodowej. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  1. Nagroda przyznawana jest ze środków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt. 1 i wynosi nie mniej niż 150,00 zł.

9.      Potwierdzeniem przyznania nagrody jest dyplom. Odpis dyplomu zamieszcza się w aktach osobowych nagrodzonego.

10.   Ustala się wzór wniosku o nagrodę Dyrektora Szkoły w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Rozdział VIII 

Inne świadczenia

 

§ 11

 

1.       Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego nadzorującym
i przeprowadzającym cześć wewnętrzną egzaminu maturalnego oraz cześć wewnętrzną egzaminu dojrzałości, a także egzamin wewnętrzny w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju, po przepracowaniu obowiązującego ich tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy ponad ten wymiar, obliczone tak jak za godzinę ponadwymiarową.

 

2.       Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad uczniami wyjeżdżającymi do innej miejscowości w ramach tzw. „zielonych szkół” w wysokości jak za 10 godzin ponadwymiarowych za jeden tydzień pobytu.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

 

§ 13

 

Traci moc Uchwała nr XXII/290/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie Regulaminu na rok 2008 określającego wysokość i warunki przyznawania dodatków oraz szczegółowy sposób obliczania niektórych inny składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie zdrój.

 

§ 14

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do przeliczenia wynagrodzeń nauczycieli począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.03.2009 16:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 430
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.03.2009 16:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 398
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.03.2009 16:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 420
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 23.03.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.03.2009 16:19
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2016 09:48
Liczba wyświetleń: 2903
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.