W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXVI Sesja Zwyczajna (listopad)

Jastrzębie Zdrój, 24.11.2004 roku

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 25 listopada 2004 roku

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 21 października 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

- została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Śląskiego na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej na os. Zdrój w ramach kontraktu dla Województwa Śląskiego na kwotę 282 720 zł. Dla przypomnienia dodam, że Miasto występowało z 5 wnioskami o pomoc finansową w ramach tego kontraktu, niestety otrzymaliśmy tylko 1 pozytywne rozstrzygnięcie.

- niestety Zarząd Województwa Śląskiego nie zakwalifikował 2 wniosków Jastrzębia Zdroju
o dotację ze środków u
nijnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Działanie 3.3 – zdegradowane tereny poprzemysłowe, a mianowicie wniosków na zadania:

- budowa dróg na terenie byłej KWK Moszczenica,
- wykonanie monitoringu wizyjnego miasta

Komitet sterujący wybrał 17 wniosków. Nasze wnioski znalazły się na miejscu 9 (monitoring) i 12 (budowa dróg na terenie KWK Moszczenica). Zarząd Województwa wybrał 8 wniosków na kwotę 26 mln zł., a pula środków wynosiła ponad 60 mln zł.

- w związku z informacją, że Wojewoda Śląski rozpoczął procedurę prywatyzacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Jastrzębie Zdrój, w porozumieniu z Miastami Rybnik i Żory wystosowano pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wyjaśnienie, dlaczego Wojewoda Śląski nie wydał decyzji komunalizacji przedsiębiorstwa na rzecz gmin. Jeżeli nastąpi prywatyzacja tego przedsiębiorstwa to Miasta będą pozbawione możliwości wpływu na cenę ciepła, zakres remontów, wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwie itp.,

- w ostatnim okresie zostały wykonane zadania:

  • budowa parkingu przy ul. Turystycznej,
  • poszerzenie ul. Witczaka,
  • wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej ul. Młyńskiej i odcinka ul. Szybowej
  • remont dachu Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz instalacji co w Zespole Szkół
   Nr 4,
  • remont odcinka chodników ul. Żeromskiego z oświetleniem,
   ul. Kusocińskiego, ul. Świerczewskiego, Al. Jana Pawła II, ul. Powstańców Śląskich oraz ul. Łowickiej,

- trwają jeszcze prace związane z remontami: chodników przy ul. Wielkopolskiej,
ul. Mazowieckiej, ul. Mazurskiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6, parkingów przy
ul. Miodowej oraz Komuny Paryskiej oraz z remontem ul. Chlebowej,

- zostały rozpoczęte prace związane z przebudową skrzyżowania ulic: Turystyczna- Graniczna

- w zakresie polityki gospodarczej

- 19 listopada 2004 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:

- podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1 mln 30 tyś. zł do kwoty 2 mln 30 tyś. zł poprzez ustanowienie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej po
10 tyś. zł. Nowe udziy w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objął Bank Gospodarstwa Krajowego
z siedzibą w Warszawie,

- ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki

- ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki,

- 10 listopada 2004 roku odbyło się spotkanie w sprawie zamiany gruntów w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. Podstrefie Jastrzębsko-Żorskiej na nieruchomości należące do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. znajdującej się w Jastrzębiu Zdroju Moszczenicy. Ustalono, że:

-KSSE S.A. przekaże projekt umowy, dotyczącej zamiany gruntów, do SRK S.A.
w celu konsultacji i wniesienia ewentualnych uwag,

- Miasto wystąpi do Zarządu SRK S.A. z propozycją wniesienia ich terenów do KSSE S.A. oraz podpisania stosownej umowy z KSSE S.A.,

- SRK S.A. wyrazi zgodę na wymianę gruntów, pod warunkiem kompensaty długów w stosunku do Miasta oraz sporządzi projekt porozumienia w tej sprawie,

- w najbliższym czasie Radzie Miasta Jastrzębie Zdrój zostanie przedstawiona uchwała w sprawie wymiany gruntów,

- 13 listopada w Teatrze Ziemi Rybnickiej po raz szósty odbyła się uroczystość wręczenia “Czarnych Diamentów” - nagród dla najlepszych przedsiębiorstw, osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu. W tym roku nagrodę specjalną otrzymał między innymi Leszek Jarno –Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Ponadto wyróżnione zostały firmy z Jastrzębia Zdroju: Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego “Zofiówka”, Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z. o.o. oraz Centrum Dystrybucji Chemii Gospodarczej i Kosmetyków “Błysk”,

- 18 listopada 2004 roku w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z prof. Andrzejem Klasikiem oraz prof. Florianem Kuźnikiem, dotyczące aktualizacji “Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój”. Przedmiotem spotkania była weryfikacja kart projektów w pięciu polach strategicznych:

- środowisko zamieszkania

- sektor usług społecznych

- przedsiębiorczość i strefy biznesu

- centra miejskie

- układy komunikacyjne

- odbyły się następujące warsztaty i szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw:

- z zakresu przygotowania wniosków o dotację w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – działanie 2.2.2- na zagraniczne wystawy, targi i misje gospodarcze, zorganizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach,

- “Fundusze Strukturalne dla przedsiębiorstw” zorganizowane przez Biuro ds. Unii Europejskiej Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie,

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- w Powiatowym Urzędzie Pracy jest obecnie zarejestrowanych 7.205 osób bezrobotnych.
Od początku roku obserwujemy w Jastrzębiu zmniejszenie bezrobocia rejestrowanego.
W porównaniu do stycznia liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 943 osoby, co daje 11,6% spadek. Na spadek bezrobocia w naszym mieście duży wpływ mają realizowane przez urząd pracy prog
ramy rynku pracy, na które uzyskano dotacje ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz zdecydowanie większa liczba ofert pracy, jakie wpłynęły do urzędu,

- w listopadzie Powiatowy Urząd Pracy kierował na szkolenia osoby bezrobotne w ramach programu “Szansa” (Działanie 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich) oraz ze środków finansowych Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Szkolenia zorganizowano w następujących kierunkach:

- gospodarka magazynowa z obsługą kasy fiskalnej i komputera
- prawo jazdy kategorii C
- prawo jazdy kategorii E do C
- operator koparki jednonaczyniowej i koparko spycharki
- spawacz elektryczno-gazowy
- menedżer biura z rachunkowością
- opiekunka społeczna

- w sierpniu br. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju złożył do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o udzielenie dotacji na realizację projektu “Pierwszy krok do pracy” - przygotowanie zawodowe 35 ludzi młodych do rynku pracy w Jastrzębiu Zdroju (Krajowy program rozwoju zasobów ludzkich Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie rekomendacji komisji konkursowej podjęła decyzję o przyznaniu dotacji ze środków UE dla tego projektu. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa o udzielnie dotacji pomiędzy PARP a Powiatowym Urzędem Pracy.

Planowane uruchomienie projektu to grudzień 2004 roku. Budżet projektu wynosi– 34359 EURO, a dotacja – 20614 EURO (60%), natomiast wkład własny to 13745 EURO (Fundusz Pracy w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju).

 

- w zakresie edukacji

 

- przyznano dofinansowanie do czesnego na semestr zimowy roku akademickiego 2004/2005 dla 20 nauczycieli naszego Miasta, w kwocie po 400,00 zł dla każdego. Przygotowano dla placówek oświatowych dyspozycje płacowe odnośnie wypłaty kwoty dofinansowania do czesnego dla nauczycieli,

- sporządzono ostateczną aktualizację ,,Banku danych o nauczycielach poszukujących pracy”; przygotowano wykaz nauczycieli emerytów zatrudnionych w placówkach oświatowych
w Jastrzębiu Zdroju. Ogółem zatrudnionych jest 25 nauczycieli emerytów, przy czym łącznie w placówkach oświatowych jest obecnie ponad 1.490 etatów
.

- 27 października odbyły się spotkania z dyrektorami przedszkoli m.in. w sprawie pobierania opłat za dodatkowe zajęcia w przedszkolach oraz współpracy dyrektorów przedszkoli z dyrektorami szkół podstawowych w zakresie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,

- rozliczono dotację w ramach profilaktyki zdrowotnej na wyjazd dzieci na “zielone szkoły”. W okresie od września do października br. wyjechało 70 dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 15 i Zespołu Szkół Nr 9. Ogólny koszt wyjazdu wyniósł 41.090,00 , z czego kwota 13.500,00 pochodziła z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,

- sporządzono pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół, w których prowadzone jest żywienie dzieci, do podpisania umowy z firmą Impel Catering Sp. z o.o. – wydawanie posiłków dla dzieci zakwalifikowanych przez Szkolną Komisję Socjalną

- trwają prace związane z przystąpieniem Miasta do programu stypendialnego “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Specjalnie powołana komisja stypendialna przygotowała i złożyła wniosek dla grupy 100 studentów. Wniosek ten został pod względem formalnym pozytywnie zaakceptowany przez Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego i został przekazany do oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Katowicach,

- trwa procedura utworzenia Zespołu Szkół Nr 11 (ze Szkoły Podstawowej Nr 20 i Gimnazjum Nr 9),

- wykonano analizę kilkudziesięciu Aneksów Nr 1-4 do projektów organizacyjnych przedszkoli i wszystkich szkół na rok szkolny 2004/2005,

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

- do 22 grudnia w szkołach podstawowych oraz przedszkolach z terenu miasta realizowany będzie program profilaktyczny pn. “Wykrywanie wad postawy wśród: dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój i dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój.” Badaniem zostanie objętych 1 267 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 1 002 dzieci sześcioletnich z 24 przedszkoli,

- 17 listopada odbył się finał II Miejskiego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu. Uczestnikami turnieju byli uczniowie klas I - III jastrzębskich gimnazjów. Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

- 1 grudnia z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w Urzędzie Miasta zostanie przeprowadzona konferencja poświecona tematyce uzależnień oraz zakażeń HIV i AIDS.
W konferencji wezmą udział dzieci i młodzież jastrzębskich szkół.
W tym dniu odbędzie się również podsumowanie III Jastrzębskiego Konkursu Plastycznego, przeprowadzonego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.

- w zakresie ochrony środowiska

- w dniach 27-28 października odbyła się VIII edycja Ogólnomiejskiego Konkursu Piosenki Ekologicznej EKO-SONG 2004. W konkursie udział wzięło 96 przedszkolaków i 74 uczniów jastrzębskich szkół,

- w listopadzie 11 pomników przyrody, tj. drzew objętych ochroną na podstawie Uchwały Rady Miasta, zostało poddanych zabiegom pielęgnacyjno-korekcyjnym. W ramach tych prac usunięto z drzew posusz, zmniejszono pokroje koron, na dwóch drzewach założono wiązania elastyczne. Prace te sfinansowano ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- jak co roku, jesienią zlecono wykonanie badań wody w źródełkach na terenie Miasta. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wykonała badania wody z 11 źródeł. Informacja o jakości wody została podana do publicznej wiadomości.

- w zakresie gospodarowania mieniem

- wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Jastrzębie Zdrój nabytych w drodze zrzeczenia się przez Spółdzielnie Mieszkaniowe ”Nowa” i “ Jas-Mos ” o łącznej powierzchni 5.0463 ha zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonymi przy ul Wodzisławskiej 15, Armii Krajowej 90-96, Pszczyńskiej 292-294 oraz drogami osiedlowymi i zieleńcami,

- przygotowano do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości Miasta położone przy
ul. Staffa i ul. Gałczyńskiego
,

- przygotowano do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość Miasta położoną przy ul. Granicznej,

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa,

- przygotowano informację o stanie mienia komunalnego Miasta stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej.

 

- w zakresie kultury i sportu

- odbyły się:

- w dniach 19-21 listopada - VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola, podczas którego zaprezentowały się 23 chóry z Polski, Czech, Słowacji, Białorusi i Ukrainy. Koncerty odbywały się w parafiach jastrzębskich Dekanatów
i skupiły licznych miłośników pieśni chóralnej,

- od 21 do 24 października - IV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich “Zderzenia Działań Wrażliwych”. W ramach Festiwalu odbyły się m.in. spektakle teatrów alternatywnych, widowiska poetyckie artystów ze Słowenii oraz pokaz filmów polskiego kina niezależnego. Prezentacjom Festiwalowym towarzyszyły realizowane jednocześnie zajęcia warsztatowe w zakresie: teatru i tańca współczesnego,

- 4 listopada odbył się spektakl “ZGAGA”, w którym wystąpiła znana polska aktorka Dorota Stalińska,

- 5 listopada w ramach Salonu Młodych Artystów odbyło się spotkanie z fotografikiem Danielem Rzewuskim połączone z ekspozycją jego prac,

- 11 listopada w ramach obchodów Święta Niepodległości odbył się koncert kameralny “Przeboje kompozytorów polskich” w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego w Łodzi,

- zorganizowano wystawy:

- w październiku w Galerii “Epicentrum” prezentowana była wystawa rysunków satyrycznych Juliusza Puchalskiego i Zbigniewa Ziomeckiego “Oldboje dobrego humoru” z Muzeum Karykatury w Warszawie,

- od 5 do 26 listopada w Galerii “Epicentrum” eksponowana jest wystawa malarstwa Agaty Tuckiej “Upojenie”,

- od 4 listopada w Galerii Historii Miasta można obejrzeć wystawę “Początki metalurgii na ziemiach polskich”. Wystawa eksponowana będzie do końca stycznia 2005r.,

- 12 listopada odbyła się uroczystość 30-lecia działalności Klubu Sportowego Judo “KOKA”, znanego od lat z wielu osiągnięć jego wychowanków – olimpijczyków,

- 18 listopada w Urzędzie Marszałkowskim Miasto zostało uhonorowane pucharem oraz dyplomem za zdobycie I miejsca w X edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców. W klasyfikacji ogólnopolskiej Jastrzębie Zdrój uzyskało
7 miejsce,

- ogłoszono konkursy na wspieranie zadań publicznych z dziedziny kultury oraz kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa i zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą. Termin składania wniosków mija 15 grudnia br.,

- 8 listopada odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której podjęto uchwałę o wzięciu udziału w konkursie organizowanym przez Ogólnopolską Federację Młodzieżowych Rad Miasta pod nazwą “SUPER RADA”,

- 27 października rozpoczęła się kolejna edycja Rambitu dla Przedszkolaków “Ole, ole Przedszkole”,

- w dniach 27-28 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej odbędzie się XIV Ogólnopolski Halowy Turniej Barbórkowy w Piłce Nożnej o Puchar Prezesa JSW S.A.,

- po raz dziewiąty Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organizatorem “Mistrzostw Służb Mundurowych”. I miejsce zdobyła Straż Pożarna z Karviny, która w finale pokonała Straż Miejską z Jastrzębia Zdroju 4:0. Trzecie miejsce zajęła Straż Pożarna z Jastrzębia Zdroju,

- 24 listopada odbyła się kolejna edycja imprezy dla gimnazjalistów “Sport, wiedza, bezpieczeństwo” przygotowywana przez Komendę Miejską Policji, Straż Miejską i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju.

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

- od 20 do 21 października odbywał się blok imprez “DZIEŃ BELGIJSKI” obejmujący m.in.:

- wystawę fotografii “Unia Europejska – Belgia. Przystanek Bruksela” (Biblioteka Główna – Galeria “Pod Sową”)

- wykład “Związki Polski z Belgią. Krótka historia Belgii” Wojciecha Prażucha
z Akademii Pedagogicznej w Krakowie

-wykład “Cywilizacja i kultura belgijska” Renaty Klimek-Kowalskiej
z Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju

- spektakl słowno-muzyczny pt.: “Życie Jacquesa Brela” – w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego Nr 2, Gimnazjum Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju i uczniów Gimnazjum Nr 2 w Wodzisławiu Śląskim,

- koncert zespołu “Tres Jazz”

- konkurs czytelniczy “Bruksela – stolica Europy"

- 5 października w ramach cyklu “Spotkania z naturoterapią” odbył się wykład Bogusława Waśkiewicza pt.: “Huna – doskonalenie umysłu,

- w dniach 11-14 października odbywały się wykłady w ramach cyklu “Pokonaj depresję”,

- zorganizowano wystawy:

- od 1do 31października - prac dzieci klubu plastycznego “Pędzelek” - “Jesienne nastroje”
- od 5 do 31 października -“Transformacje” -wystawa akwareli, rysunku i grafiki komputerowej autorstwa Alicji Szopy-Kowalskiej

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu osobom zakwalifikowanym
do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku. W październiku br. wypłacono 1.993 dodatków na łączną kwotę 257.409,63 zł.,

- Społeczna Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła 29 wizji w lokalach zamieszkiwanych przez wnioskodawców.

 

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

- w okresie od 13 października do 19 listopada br. przeprowadzono przetargi nieograniczone na następujące zadania:

- przeglądy instalacji elektrycznej w 55 obiektach (budynki mieszkalne i użytkowe) - przetarg w dniu 15.11.2004r. – postępowanie w toku,

- wywóz nieczystości stałych z zasobów ZGM - przetarg w dniu 03.11.2004r. – przetarg unieważniony z uwagi na odrzucenie wszystkich ofert,

- wykonanie przyłącza c.o. niskich parametrów i wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych ul. A. Krajowej 90, 92, 94 i 96 w Jastrzębiu Zdroju - przetarg w dniu 20.10.2004 r. - rozstrzygnięty w dniu 28.10.2004r.,

- dobudowa dźwigu platformowego do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
ul. Wielkopolska 1A - przetarg w dniu 19.10.2004r. – rozstrzygnięty w dniu 21.10.2004r
.
,

- dobudowa dźwigu platformowego do budynku Przychodni przy ul. Harcerskiej 9 – przetarg w dniu 04.11.2004r. – rozstrzygnięty w dniu 08.11.2004r.,

- dobudowa dźwigu platformowego do budynku Przychodni przy ul. Wielkopolska 2A - przetarg w dniu 04.11.2004r. – rozstrzygnięty w dniu 08.11.2004r.

- wykonano m.in. następujące roboty budowlane:

- ul. 1 Maja 47 - wykonanie fragmentu odwodnienia, opaski betonowej oraz tynków wewnętrznych,

- ul. Zielona 16-18: wymiana instalacji c.o.;

- ul. Klubowa 4: remont kapitalny klatki schodowej,

- 1000-lecia 15: naprawa i malowanie tynków klatki schodowej

- remonty kapitalne pustostanów: ul. Morcinka 3/2, ul. Dunikowskiego 5/2,
ul. Pszczyńska 292/215, ul. Pszczyńska 292/219, ul. Pszczyńska 292/229,
ul. Pszczyńska 292/310,

- os. Zdrój i Przyjaźń: zabezpieczenie drzwi, okienek piwnicznych, wymiana wkładów okiennych, okien na klatkach schodowych przed okresem zimowym,

- całość zasobów: czyszczenie dachów, rynien i rur spustowych;

- wykonano m.in. następujące roboty instalacyjne:

-ul. Morcinka 3/2 - remont instalacji c.o., wod. kan. i instalacji elektrycznej,

-ul. Dunikowskiego 5/2 - remont instalacji c.o. i wod. kan. i instalacji elektrycznej,

- osiedle Przyjaźń - usuwanie usterek po przeprowadzonych przeglądach instalacji elektrycznej.

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 26 października w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odbyło się szkolenie z zakresu problematyki Obrony Cywilnej ze szczególnym uwzględnieniem ewakuacji. Podczas szkolenia strażacy Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzili symulację pożaru. Pracownik wydziału przeprowadził krótkie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

- 11 listopada obchodzono kolejną rocznicę Święta Niepodległości. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele związków kombatanckich, służb mundurowych, Młodzieżowej Rady Miasta, stowarzyszeń, NSZZ “Solidarność” z jastrzębskich kopalń, harcerze oraz delegacje szkół,

- 24 listopada odbyło się pierwsze spotkanie Rady ds. Kombatantów przy Prezydencie Miasta Jastrzębie Zdrój. Rada ds. Kombatantów jest organem opiniodawczo doradczym Prezydenta Miasta w zakresie działań realizowanych przez powiaty w myśl ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Do zadań Rady między innymi należy: tworzenie warunków do współpracy środowisk kombatanckich, działanie na rzecz popularyzowania i utrwalania w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych oraz udział w procesie wychowania młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie, działanie na rzecz otaczania opieka miejsc pamięci narodowej.

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

- w okresie od 11 sierpnia do 28 października Jastrzębski Zakład Komunalny przeprowadził zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Łącznie zebrano 40 ton odpadów,

- wykonano remont napisów nazw osiedli: Osiedle Morcinka - ul. Katowicka 16 – 22
i Osiedle Gwarków – ul. Wielkopolska 1 – 15.

- zakończono I etap prac remontowych na cmentarzu – mogiła zbiorowa w Jastrzębiu Zdroju ul. Boża Góra Prawa.

 

- Wydział Architektury

W Wydziale Architektury są wyłożone do publicznego wglądu następujące dokumenty planistyczne:

- w terminie od 28 października do 29 listopada br.- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący drogi głównej południowej - I etap od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej,

- w terminie od 15 listopada do 24 grudnia br. - projekt aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

Debata publiczna w sprawie: planu zagospodarowania dotyczącego drogi Głównej Południowej odbędzie się w dniu 29 listopada 2004r. o godz. 12.00, natomiast w sprawie studium uwarunkowań w dniu 14 grudnia br. o godz. 10.00. w sali posiedzeń Rady Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

- Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

- 23 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze z zaplanowanych spotkań z kierownikami jednostek organizacyjnych Miasta, mające na celu poinformowanie o najczęściej występujących nieprawidłowościach w zakresie gospodarki finansowo-księgowej, ujawnionych w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych.

Jednocześnie w trakcie spotkania poinformowano o niezbędnych działaniach, których realizacja w znacznym stopniu zapobiegłaby w przyszłości pojawieniu się nieprawidłowości i uchybień. Następne spotkanie z dyrektorami szkół zaplanowane zostało na dzień 30 listopada.

 

- Wydział Obywatelski

- W niedzielę 21 listopada odbyły się w Okręgu Rybnickim wybory uzupełniające do Senatu RP. W Jastrzębiu Zdroju frekwencja wyniosła 1,65 proc. Najwięcej głosów zdobyli:

1. Kazimierz Mikołajec – 241 głosów

2. Jacek Czerkawski – 215 głosów

3. Klemens Ścierski i Paweł Porwoł – po 168 głosów.

 

Chciałbym także poinformować, że:

- 28 października br. skierowane zostało do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku ze sprawą niewłaściwego wykonania ocieplenia Szkoły Podstawowej Nr 15. W trakcie przeglądu gwarancyjnego okazało się, iż zamiast 10 cm i 5 cm warstwy ocieplającej zastosowano 5 cm styropianu,

- 2 listopada br. skierowane zostało do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na szkodę Miejskiego Ośrodka Kultury.

- 9 listopada br. zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu Zdroju uzupełnienie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na szkodę Zespołu Szkół Zawodowych.

- Straż Miejska

- dnia 2 listopada przekazano w drodze umowy darowizny Komendzie Miejskiej Policji
w Jastrzębiu Zdroju samochód marki Renault Kangoo, będący wcześniej w użytkowaniu Straży Miejskiej. Ponadto przekazano Policji 15 tablic informacyjnych o punktach przyjmowania dzielnicowych na poszczególnych osiedlach w mieście oraz 11 000 wizytówek dla dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji
.

- Straż Miejska, Komenda Miejska Policji Jastrzębie Zdrój, inspektorzy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz Radni Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w dniach 19 i 20 października br. skontrolowali wszystkie bazy firm zajmujących się utrzymaniem zimowym pod względem posiadanego sprzętu i zabezpieczonych materiałów (piasek, żużel, sól drogowa). W protokołach pokontrolnych stwierdzono, że wszystkie firmy są przygotowane do zimy. Czuwanie zimowe rozpoczęto 1 listopada br.

Przygotowano do utrzymania zimowego następujący sprzęt:

 • 31 pługów
 • 30 rozrzutników
 • 22 ciągniki do pługa i rozrzutnika
 • 18 ciągników z przyczepą do chodników
 • 18 samochodów
 • 2 szt. odśnieżarek ręcznych
 • 5 solarko – piaskarek

Utrzymanie zimowe prowadzone jest w 17 kwartałach przez 10 firm. Kontrolę utrzymania zimowego będą prowadziły patrole Straży Miejskiej.

- w dniu dzisiejszym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że Miasto Jastrzębie Zdrój zostało zakwalifikowane do grona 10 najlepszych miast w Polsce, biorących udział w Konkursie “Bezpieczna Gmina”. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 6 grudnia br. w Warszawie.

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 02.12.2004 09:23
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 263
Drukuj Zapisz do PDF