W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXV Sesja Zwyczajna (październik)

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 21 października 2004 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 9 września 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich.

 

 

            - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

- zakończono modernizację skrzyżowania Śląska – Mazowiecka -Wielkopolska;

- wykonano remonty:

-         dróg gruntowych: ul. Ułańska, odnoga ul. Stawowej, łącznik ulic Gałczyńskiego
i Przybosia, ul. Kościelna w granicach własności miasta;

-         nawierzchni ulic (nakładki asfaltobetonowe) na następujących ulicach: droga
do cmentarza Borynia, ul. Zamecka, łącznik ulic
  Piotra Skargi i Cieszyńskiej,
ul. Miła, odnoga ul. Szybowej, odnoga ul. Lompy, ul. Staffa, ul. Ułańska, odnoga ul. Wyzwolenia, dwie odnogi ul. 11 Listopada, łącznik ulic Północnej
i  Pszczyńskiej w rejonie przejazdu kolejowego oraz  remont boiska w Jarze przy
ul. Wielkopolskiej,

-         chodników na ulicach: Wyspiańskiego, Zielonej oraz łącznika ulic Zielonej
i Turystycznej;

-         schodów  na ulicach: Zielonej, Wrzosowej, Śląskiej oraz  schodów do Szkoły Podstawowej  nr 20 przy ul. Czecha;

-         remont oświetlenia przy ul. Powstańców, Kusocińskiego, Witczaka oraz przy trakcie  pieszym przy Szkole Podstawowej nr 12;

 - wykonano  przebudowę oświetlenia łącznika ul. Północnej i Pszczyńskiej oraz części oświetlenia przy ul. Żeromskiego dla potrzeb przebudowy chodnika;

- trwają prace dotyczące:

      -  remontu następujących dróg gruntowych:  ul. Piesza, część ul. Podleśnej i druga odnoga ul. Stawowej,

      -  remontu nawierzchni następujących ulic (nakładki asfaltobetonowe): ul. Szybowa na odcinku dł. 165 m od skrzyżowania z ul. Połomską, ul. Witczaka w zakresie korekty
i  wraz z nakładką asfaltową, ul. Chlebowa od ul. Biadoszek do przejazdu kolejowego;

      -  budowy chodnika przy ul. Świerczewskiego wraz z korektą skrzyżowania z ul. Cichą;

      - remontu chodników przy ul. Kusocińskiego, Żeromskiego, Wielkopolskiej w kierunku Publicznego Przedszkola nr 6 wraz ze schodami;

      -  remontu parkingu na ul. Turystycznej przy bloku 411;

      -  odbudową zbiornika wodnego w jarze przy ul. Broniewskiego;

      -  remontu boiska przy ul. Równoległej;

      -  modernizacji lodowiska ,,Jastor”;

-  ponadto trwają prace nad adaptacją budynku dla Sądu Rejonowego. Obecnie są prowadzone równolegle prace w starym budynku oraz betonowanie fundamentów pod nowy obiekt;

- przekazano front robót na wykonanie modernizacji skrzyżowania ul. Graniczna-
Turystyczna;

 

                        - w zakresie polityki gospodarczej

 

- 23 września odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Funduszu Poręczeń  Kredytowych Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie:

- przyjęcia Regulaminu Poręczeń Kredytowych,

- dotacji ze środków strukturalnych Unii Europejskiej,

- zmian w Umowie Spółki,

- przygotowany został „Program Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości” w Jastrzębiu Zdroju,

- 28 września w  Domu Zdrojowym odbyło się podsumowujące seminarium Lokalnego Porozumienia na Rzecz Zatrudnienia. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych miast: Jastrzębie Zdrój, Żory, Wodzisław Śląski i Rybnik oraz powiatów rybnickiego i wodzisławskiego, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, którzy brali udział w cyklu warsztatów i szkoleń. W ich trakcie poznali zasady funkcjonowania Lokalnych Porozumień na Rzecz Zatrudnienia oraz pracowali nad wspólnymi projektami na rzecz  rozwoju lokalnego rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,

- 5 października w Domu Zdrojowym odbyły się Targi Przedsiębiorczości. Podczas targów przedsiębiorcy mogli uzyskać informacje na temat pomocy z Unii Europejskiej, budżetu państwa, Funduszu Pracy, a także skorzystać z porad przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

- 7 października w Hawierzowie w Republice Czeskiej odbyło się polsko-czeskie spotkanie przedsiębiorców pt.: „Świadczenie usług i regionalna współpraca gospodarcza“.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Miasta Jastrzębia Zdroju oraz jastrzębscy przedsiębiorcy. Organizatorem spotkania było Miasto Hawirzów, Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie oraz Izba Gospodarcza Powiatu Karwina. Konferencja ta stanowiła kontynuację wcześniejszych spotkań, które odbyły się w Karwinie, Jastrzębiu Zdroju
i Wodzisławiu Śląskim,

- 8 października odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój”. Konsultację naukową i moderację warsztatów przeprowadzili profesorowie Andrzej Klasik oraz Florian Kuźnik. Podczas warsztatów opracowane zostały karty projektów w pięciu polach strategicznych:

- środowisko zamieszkania

- sektor usług społecznych

- przedsiębiorczość i strefy biznesu

- centra miejskie

- układy komunikacyjne,

 

 

- 14 października w Domu Zdrojowym odbyła się konferencja pt. „Wsparcie informatyczne dla przedsiębiorców”. Organizatorem konferencji była firma Mediasoftware, a współorganizatorem - Urząd Miasta. Podczas konferencji omawiane były m.in. tematy:

- Wstęp do licencjonowania oprogramowania;

- Audyt oprogramowania w praktyce;

- Bezpieczny komputer;

- System informatyczny wspierający planowanie i zarządzanie produkcją;

- Finansowanie projektów informatycznych za pomocą funduszy unijnych,

- trwają prace nad utworzeniem Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego „Karbona” w Jastrzębiu Zdroju. Obecnie prowadzone są rozmowy z Polską Grupą Spółdzielni Pożyczkowych „Karbona” oraz organizatorami Lokalnego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego „Karbona” w Jastrzębiu Zdroju w sprawie przystąpienia Miasta do funduszu
i lokalizacji siedziby,

- przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu pt.: ”Program pomocy stypendialnej dla studentów Jastrzębia Zdroju na lata 2004-2006” z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- Miasto Jastrzębie Zdrój podpisało deklarację o przystąpieniu do projektu INTERREG III C wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, Regionem Walonii i partnerem z Republiki Czeskiej.

- złożono do Urzędu Marszałkowskiego wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektów:

- Tworzenie stref bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego Miasta Jastrzębie Zdrój – (całkowity koszt projektu to ponad 1,3 mln zł, wnioskowana wysokość  dofinansowania to 75%, tj. ponad 1 mln zł.),

- Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – (całkowity koszt projektu, to ponad 39 mln zł, wnioskowana wysokość dofinansowania to 75%, tj. ponad 29 mln zł.).

Wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, ocenę merytoryczno-techniczną prowadzoną przez Panel Ekspertów i zakwalifikowały się do następnego etapu oceny prowadzonej przez Regionalny Komitet Sterujący,

- wniosek złożony do Funduszu Spójności pt.„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla mieszkańców gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów  dla ochrony zlewni rzek górnej Odry
i Wisły” (wartość całkowita wynosi ponad 157,5 mln zł, a wnioskowana wysokość dofinansowania wynosi 84%, tj. ponad 132 mln zł), został przekazany do Komisji Europejskiej w Brukseli, gdzie czeka na ostateczną ocenę,

- 10 września 2004 Miasto złożyło następujące wnioski w ramach Programu Łagodzenia         w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego – Fundusz dla Śląska:

 

- Modernizacja Lodowiska JASTOR w Jastrzębiu Zdroju (wartość projektu to prawie 10.5 mln zł, a wnioskowana kwota dotacji to ponad 1.9 mln zł)

- Modernizacja ul. Turystycznej I etap- skrzyżowanie ul. Turystycznej z ul. Graniczną
w Jastrzębiu Zdroju (wartość całej inwestycji to około 3 mln zł, wnioskowana kwota dotacji to około 1.5 mln zł)

 

- Miasto złożyło do Ministerstwa Kultury w ramach II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, następujące projekty:

 

- VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. Ks. Anzelma Skrobola.

   Wniosek otrzymał dofinansowanie.

- IV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia działań wrażliwych”.

   Wniosek otrzymał dofinansowanie

- chciałbym także poinformować, że Miasto Jastrzębie Zdrój zajęło 17 pozycję wśród miast na prawach powiatu w wydatkach inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 osobę. W rankingu wyprzedziliśmy m.in.: Gliwice, Gdynię, Rybnik. Ranking opublikowano w Piśmie Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” z dnia 16 października br.

 

- w zakresie edukacji

 

- wykonano rozliczenia przekazywanych dotacji dla szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych za miesiąc sierpień 2004 roku,

- zakończono przyjmowanie wniosków od studentów do Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2004/2005r. Przyjęto około 200 wniosków,

- sporządzono opracowanie danych statystycznych ze wszystkich placówek oświatowych Miasta: o stanie zatrudnienia (EN-3), o wypadkach w placówkach oświatowych (EN-6),
o wypoczynku (EN-7),

- przygotowano dla Wydziału Kształcenia Zawodowego i Akredytacji Kuratorium Oświaty
w Katowicach zbiorczą informację dotyczącą wyników naboru na rok szkolny 2004/2005
do publicznych i niepublicznych szkół ponagimnazjalnych zgodnie ze stanem na dzień 15.09.2004r.,

- w dniu 20 września br. uroczyście wręczono Akty mianowania 52 nauczycielom, którzy
w miesiącu lipcu uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Przedstawiciele Kuratorium Oświaty wręczyli także akty nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego dyrektorom: Publicznego Przedszkola Nr 2, 3, 4, 8, 10, 15, 17, 23, Szkoły Podstawowej Nr 12, 16
i Zespołu Szkół Nr 3 w Jastrzębiu Zdroju,

- z  dniem  1 października powierzono  Siostrze Urszuli Biegaj  stanowisko dyrektora Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju, po rezygnacji z tej funkcji dotychczasowego dyrektora,

- dnia 14 października w Domu Zdrojowym odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Nagrodę Prezydenta Miasta otrzymało 34 nauczycieli
z terenu naszego miasta. Ponadto przedstawiono nauczycieli, którzy otrzymali nagrody
i odznaczenia resortowe:

 

Nagrodzeni Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

 

1.

Krystyna Matera

Dyrektor Gimnazjum Nr 11

2.

Robert Lach

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 18

 

Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi

 

1.

Anna Mendykowska

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6

2.

Ryszard Duda

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6

 

Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi

 

1.

Piotr Hołówko

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17

2.

Bożena Zaorska - Duda

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 21

3.

Helena Sopel – Zygarska

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6

4.

Barbara Tarczałowicz

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5

 

Odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi

 

1.

Barbara Cichecka

Nauczyciel Gimnazjum Nr 11

2.

Barbara Gierczak

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 12

3.

Ewa Lach

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 12

4.

Danuta Mota

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 15

5.

Krzysztof Smyczek

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6

 

Nagrodzeni Nagrodą Śląskiego Kuratora Oświaty

 

1.

Anna Hetman

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10

2.

Barbara Polnik

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4

3.

Stefan Siwiec

Nauczyciel Zespołu Szkół Handlowych

 

Nagrodzeni Nagrodą Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

 

1.

Barbara Klimaszewska

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 12

2.

Elżbieta Trawa              

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 13

3.

Henryka Biernat          

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5

4.

Wiesława Bilik            

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9

5.

Barbara Jędrzejczyk – Masłowska                  

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16

6.

Andrzej Wyroba         

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18

7.

Krystyna Jeż                

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21

8.

Agnieszka Gałuszka    

Dyrektor Gimnazjum Nr 3

9.

Siostra Teresa Zegzuła  

Dyrektor Gimnazjum Nr 9

10.

Krystian Fabisz            

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1    

11.

Wioletta Brzykcy        

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3    

12.

Andrzej Kinasiewicz   

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6    

13.

Danuta Lubszczyk       

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8       

14.

Danuta Fabisz              

Dyrektor Zespołu Szkół Handlowych

15.

Dobrosława Czop        

Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych

16.

Siostra Urszula Biegaj

Dyrektor Ogniska Wychowawczego

17.

Mirosława Jakowielska

Nauczyciel Publicznego Przedszkole Nr 2

18.

Ewa Lis

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4

19.

Renata Reichmann

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 5

20.

Monika Piekarska

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 6

21.

Jolanta Danuta Główczyńska

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 9

22.

Beata Pisarek

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10

23.

Monika Domin

Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 19      

24.

Bernadeta Figura

Nauczyciel Gimnazjum Nr 8

25.

Paweł Sawula

Nauczyciel Gimnazjum Nr 10

26.

Danuta Fiłończuk

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2    

27.

Dariusz Gruszczyk

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2     

28.

Jolanta Odulińska

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 3

29.

Krzysztof Smyczek

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6    

30.

Anna Mendykowska

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 6    

31.

Zofia Lasek

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 9 

32.

Aleksandra Gilga

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 10 

33.

Mirosław Swatek

Nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1

34.

Jacek Wuwer

Nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych

 

                       

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- w dniach 4 – 8 października w budynku Urzędu Miasta odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, związane z problematyką zdrowotną. W zajęciach wzięło udział ok. 600 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój, 

- ogłoszono konkurs ofert na realizację programu pn.: „Wykrywanie wad postawy wśród:

           - dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój

           - dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”,

 

- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzono
8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, w trakcie tworzenia jest 5 kolejnych stanowisk pracy,

- Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wypłatę świadczeń celowych na zakup opału
w wysokości 400 zł za 1 tonę opału. Dokonano wyboru oferenta w drodze zapytania o cenę na zakup i dowóz opału, osobom starszym i chorym. Wybrano firmę „Termo-Bud”
z Wodzisławia Śląskiego. Koszt 1 tony brutto wynosi 340 zł,

- od 1 października 2004r. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych.  Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 24 roku życia (przedtem do 21 roku życia), jak również przywrócono zasiłek pielęgnacyjny osobom w rodzinach zastępczych.

 

 

                                   - w zakresie ochrony środowiska

 

- ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono ponad 12 tysięcy sadzonek drzew i krzewów. Zakupiony materiał został przekazany m.in. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej, Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu, zarządom osiedli: Zdrój, 1000-lecia, Staszica, oraz Sołectwu Moszczenica celem nasadzenia na terenach osiedlowych i cmentarzu komunalnym,

- rozpatrzono 50 wniosków o dofinansowanie do zadań proekologicznych złożonych przez mieszkańców w III kwartale 2004 r. Wnioski dotyczyły dofinansowania do:

-         38 ekologicznych urządzeń grzewczych

-         3 oczyszczalni ścieków

-         przyłączy kanalizacji sanitarnej do 8 budynków mieszkalnych

-         likwidacji eternitowego pokrycia dachowego w 1 budynku mieszkalnym,

na łączną kwotę ok. 58 tys. zł.

- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, jako organizator w naszym Mieście akcji „Sprzątanie Świata”, przekazał 58 placówkom oświatowym uczestniczącym w akcji 12.410 rękawic oraz 6.220 worków na zebrane odpady. Ogółem zebrano 4 tony 900 kg odpadów.

                                  

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę
nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych,

- oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość Skarbu Państwa o pow. 0.2522 ha na rzecz Jastrzębskiej Spółki Kolejowej,

- wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody na oddanie
w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa stanowiących linie kolejowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą kolejową o łącznej powierzchni 8.7679 ha na rzecz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,

- uzyskano od Wojewody Śląskiego zwiększenie dotacji celowej na 2004 rok przeznaczonej na zapłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości gruntowych pod drogi powiatowe
o kwotę 52.365,00 zł,

- wydano decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz jednostki organizacyjnej Miasta – Ogniska Wychowawczego,

- rozpoczęto czynności zmierzające do ujawnienia obiektu budowlanego będącego
w dyspozycji jednostki organizacyjnej Miasta – Szkoły Podstawowej nr 15,

 

 

                                   - w zakresie kultury i sportu

 

- w niedzielę 12 września w sołectwie Bzie odbyły się Dożynki Ogólnomiejskie – Święto plonów zorganizowane przez Urząd Miasta, Radę Sołecką Bzia, Miejski Ośrodek Kultury
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

- 15 września odbyło się coroczne spotkanie władz miasta z Uczniowskimi Klubami Sportowymi. Na spotkaniu, w którym udział wzięli prezesi i wyróżniający się zawodnicy klubów, podsumowano osiągnięcia młodych sportowców w roku szkolnym 2003/2004,

- 23 września w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z jastrzębskimi olimpijczykami: Anną Żemłą-Krajewską i Radosławem Rybakiem. W spotkaniu wzięli udział także: prezes klubu Judo „Koka” - Robert Radlak oraz Igor Prielożny – trener KS „Jastrzębski Węgiel”
i Przewodniczący Zarządu KS „Jastrzębski Węgiel” – Roman Chwastyk,

- 1 października odbyło się spotkanie z Formacją Tańca Nowoczesnego „Klips”, na którym uhonorowano członkinie i kierownika zespołu za zdobycie głównej nagrody „Złotej Jodły”
w kategorii Taniec Nowoczesny podczas XXXI Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach,

- wraz z Urzędem Miasta Rybnika i Urzędem Marszałkowskim w dniach 7 i 8 października zorganizowano warsztaty turystyczne pt. „Tworzenie produktu turystycznego”.
Na zaproszenie licznie odpowiedziały jastrzębskie biura podróży, a także Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, właściciele galerii w Jastrzębiu Zdroju,

- odbyły się: koncert w wykonaniu artystek Teatru Wielkiego w Łodzi
Anny Jeremus i Małgorzaty Zajączkowskiej (19 września), koncert szantowy w wykonaniu zespołu „PERŁY I ŁOTRY” (23 września), spektakl muzyczny „Za kulisami” w wykonaniu Michała Bajora (30 września), koncert w wykonaniu Orkiestry Kameralnej „ARS MUSICAE” z Katowic pod batutą Szymona Bywalca (17 października), koncert zespołu jazzowego „ZBIGNIEW JAKUBEK KWARTET” (20 października),

- prezentowane były wystawy: fotografii Żorskiego Klubu Fotografii „KADR”
pt. „Obiektywne spojrzenia” (we wrześniu), rysunków satyrycznych Juliusza Puchalskiego
i Zbigniewa Ziomeckiego pt. „Oldboje dobrego humoru” z Muzeum Karykatury
w Warszawie (potrwa do końca października),

- 26 września)  odbył się spektakl Teatru WIT-WIT z Gliwic pt. „Tajemnica pierścienia”

- w ramach Salonu Młodych Artystów w Domu Zdrojowym odbyły się: wieczór poezji „Niedokładnietak” Anny Staniszewskiej oraz wystawa malarstwa Jarosława Janusza. Salon Młodych Artystów ma za zadanie promocję twórczości uzdolnionej jastrzębskiej młodzieży,

 

- 2 października na Stadionie Miejskim odbył się mecz Polska-Belgia, który zorganizowano
w ramach Turnieju Eliminacyjnego Mistrzostw Europy Kobiet do lat 19. Mecz zakończył się wynikiem remisowym 1:1,

- natomiast 3 października również na Stadionie Miejskim piłkarze Górnika Jastrzębie rozegrali mecz ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla drużyny
z Jastrzębia,

- w pierwszych tygodniach września ruszyły rozgrywki I, II i III ligi Miejskiej Ligi Piłki Halowej,

- rozpoczęła rozgrywki I i II Liga Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów

- ruszyła również kolejna edycja Jastrzębskiej Ligi Szachowej, 

- swoje rozgrywki kontynuują zawodnicy I i II ligi VIII edycji Miejskiej Indywidualnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów,

- rozpoczęły się zajęcia Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego, Klubu Biegacza oraz Szkółki Piłkarskiej MOSiR Jastrzębie. Do wszystkich sekcji trwa nadal nabór nowych uczestników. Popularna „Wakacyjna Szkółka Wspinaczki na Sztucznej Ścianie” kontynuuje swoje zajęcia dla dzieci i młodzieży również podczas roku szkolnego,

- rusza kolejna edycja imprezy dla przedszkolaków – Rambit „Ole, Ole Przedszkole”. Dzieci wystartują w trzech turach. Z każdej tury zostaną wyłonione 2 najlepsze ekipy, które wystartują w wielkim finale Rambitu w styczniu 2005r.

- dnia 28 września wręczono nagrody zwycięzcom Internetowego Konkursu Fotograficznego pt. „Ocalić od zapomnienia”. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Dawid Flasz za zdjęcie "Stacja kolejowa – Jastrzębie Górne".   Ogłoszono także na stronach internetowych nowy konkurs fotograficzny pt. Jesień.

 

 

 

                                   - Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano wystawy:

  • od 31 sierpnia do 30 września –  wystawę prac członków Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” pt. „Przyroda z bliska”,
  • od 1 do 30 września - wystawę ze zbiorów jastrzębskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w 210 rocznicę Insurekcji kościuszkowskiej „Pan Kościuszko tutaj kroczy…”,
  • od 27 września do 9 października - poplenerową wystawę fotografii uczniów jastrzębskich szkół „Jeden dzień z życia miasta”,

 

Odbywały się cykle wykładów promujących zdrowy tryb życia:

  • od 6 do 8 września – wykłady Sławomira Gromadzkiego: „Sposoby na Twoje choroby”,
  • 14 września – wykład Izabeli Lewosińskiej: „Gorzka strona cukru”,
  • od 20 do 24 września – wykłady Józefa Kuźmy: „Rzucam palenie”,

 

 - w dniach od 20 do 24 września zorganizowano „Ziemniaczany Tydzień”, czyli obchody Święta Ziemniaka, w ramach których odbyły się konkursy plastyczne i czytelnicze oraz zajęcia kulinarne dla dzieci.

 

 

                                   - w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

- wydano 2 skierowania do zawarcia umowy najmu osobom zakwalifikowanym
do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

- w miesiącu wrześniu wypłacono 1.976 dodatków na kwotę: 267.217,93 zł, a w październiku 1.964 dodatków na kwotę: 264.564,23 zł.,

- przygotowane zostało Zarządzenie Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego gminy. Ustalono,
że od 1 grudnia 2004r. stawka bazowa czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego będzie wynosić 3,00 zł miesięcznie (obecnie jest to 2,70 zł),

- do 352 wniosków, przyjętych od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego
w 2005r, przygotowano wymaganą i niezbędną dokumentację, która jest rozpatrywana przez Społeczną Komisję Mieszkaniową.

 

 

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

- wykonywano bieżące prace związane z administrowaniem nieruchomości:

- odbyły się przetargi nieograniczone na zadania:

-         dobudowę dźwigu platformowego do budynku Przychodni przy ul. Harcerskiej 9
w Jastrzębiu Zdroju (przetarg odbył się w dniu 18.10.2004 r., z powodu braku ofert przetarg ponownie odbędzie się w dniu 4 listopada), 

-         dobudowę dźwigu platformowego do budynku Przychodni przy ul. Wielkopolskiej 2A w Jastrzębiu Zdroju (przetarg odbył się w dniu 18.10.2004 r., z powodu braku ofert przetarg ponownie odbędzie się w dniu 4 listopada),

-         dobudowę dźwigu platformowego do budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy
ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu Zdroju - przetarg w dniu 19.10.2004 r.,

 

- ogłoszono przetargi nieograniczone na zadania:

-         wykonanie przyłącza c.o. niskich parametrów i wewnętrznej instalacji c.o.
w budynkach mieszkalnych ul. A. Krajowej 90, 92, 94 i 96 w Jastrzębiu Zdroju – przetarg w dniu 22.10.2004 r.,

-         dobudowę dźwigu hydraulicznego do budynku Przychodni przy ul. Wodeckiego 23
w Jastrzębiu Zdroju - przetarg w dniu 06.12.2004 r.

 

- wykonywano bieżące prace eksploatacyjno-teczniczne:

-         rozruch centralnego ogrzewania – odpowietrzanie budynków na całości zasobów,

-         remont mieszkań socjalnych – 13 lokali przy ul. Pszczyńskiej,

-         konserwacja pokrycia dachowego – 3 budynki mieszkalne,

-         wymiana wykładzin w mieszkaniach – 3 lokale mieszkalne,

-         remont instalacji elektrycznej w budynku - ul. 1000-lecia 15,

-         przełożenie chodnika i remont dojazdu – 3 budynki użytkowe (ul. Turystyczna 37A,  ul. Wrocławska 12, ul. Gajowa 11A),

-         malowanie pomieszczeń w budynku Policji – ul. Dworcowa 17A,

-         adaptacja pomieszczeń socjalnych – ul. 1 Maja 53,

-         modernizacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania – ul. Klubowa,
Przychodnia Zdrowia i Przedszkole,

-         naprawa elewacji, schodów, chodników w budynku mieszkalno – użytkowym
na ul. Wyspiańskiego.

 

 

                         

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- w dniu 17 września (w rocznicę ataku ZSRR na Polskę) na cmentarzu komunalnym przy pomniku Sybiraków odbyły się obchody Dnia Sybiraka,

- od 1 do 31 października Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony przeprowadza rejestrację przedpoborowych rocznika 1986 (mężczyźni w wieku
18 lat wg rocznika kalendarzowego) oraz roczników starszych, którzy nie zgłosili się do rejestracji. Do rejestracji stanie 840 przedpoborowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój. Rejestracja odbywa się w Urzędzie Miasta pok. 306, budynek B, III piętro. Po dokonaniu rejestracji przedpoborowy otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji, które powinien przedstawić Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Jastrzębia Zdroju.

 

 

- Wydział Komunikacji

 

Od 17 września rejestracja pojazdów odbywa się w oparciu o nowy system rejestracji „Pojazd”. Urząd Miasta został wyposażony w sprzęt komputerowy zakupiony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych – producenta nowych dowodów rejestracyjnych. W związku ze wzmożonym napływem osób rejestrujących pojazdy sprowadzane z zagranicy, których obsługa jest jednocześnie najbardziej czasochłonna, na Sali Obsługi Interesantów zostało otwarte dodatkowe stanowisko rejestracyjne.

Nowa procedura rejestracyjna powoduje, że po wyjaśnieniu wszystkich kwestii dotyczących rejestrowanego pojazdu Wydział Komunikacji przekazuje drogą satelitarną zamówienie
o wykonanie dowodu rejestracyjnego. Gotowy dokument powinien trafić do Urzędu w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia.

Od 1 października jest to dowód rejestracyjny nowego wzoru. Nowy dokument barwy jasnoniebieskiej z żółtym paskiem ma dwie strony więcej od dotychczasowego. Obok symbolu PL w otoku z dwunastu gwiazdek znajduje się napis Wspólnota Europejska, Rzeczpospolita Polska i nazwa dokumentu, powtórzona następnie drobnym drukiem w 24 językach państw członkowskich Unii. Pola dowodu oznaczone są symbolami literowymi jednolitymi na terenie całej Wspólnoty Europejskiej.

W związku ze zmianą wzoru dowodu rejestracyjnego w ostatnich dniach nastąpiło kilkudniowe opóźnienie w procesie produkcji dowodów.

Z uwagi na czasochłonność procesu rejestracji pojazdu dowód rejestracyjny jest wydawany poza Salą Obsługi w pokoju nr 013 w budynku B Urzędu. Ma to umożliwić osobom powtórnie przychodzącym do Urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego szybsze załatwienie sprawy, bez konieczności dodatkowego oczekiwania.

Z druku dowodu rejestracyjnego zniknął ostatecznie numer silnika, jest on jednak nadal ewidencjonowany przez organ rejestrujący i gromadzony w Centralnej Ewidencji Pojazdów. O każdej zmianie numeru silnika należy więc informować Wydział Komunikacji, aby uniknąć kłopotów przy sprzedaży pojazdu.

Zmianie uległy również opłaty. Opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego wzrosła z 33 do 48 zł, natomiast opłata za wydanie pozwolenia czasowego zmniejszyła się z 16,50 zł na 12 zł. 
  

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w okresie od 31 sierpnia do 15 października wykoszono i zebrano trawę z poboczy dróg publicznych o łącznej powierzchni 372 000 m2,

- zakończono I etap budowy drogi dojazdowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej (obrzeża i podbudowa),

- rozpoczęto prace remontowe na cmentarzu – mogile zbiorowej w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Boża Góra Prawa.

 

- informacja Wydziału Architektury

 

- w Wydziale Architektury będą wyłożone do publicznego wglądu dokumenty planistyczne:

-         projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. drogi głównej południowej – I etap od ul. Pszczyńskiej do ul. Rybnickiej, w terminie od 28 października do 29 listopada br.,

-         projekt aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta w dniach 15 listopada do 24 grudnia br.

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 19.11.2004 09:47
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 680
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.