W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXIII Sesja Zwyczajna (wrzesień)

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 9 września 2004 roku

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 24 czerwca 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich.

 

 

            - w zakresie finansów

 

W ostatnim okresie Wojewoda Śląski przyznał dla naszego miasta z budżetu państwa następujące dotacje celowe:

 

- na zadania administracji rządowej:

 

-           na sfinansowanie wypłat dodatków do zasiłków rodzinnych w wysokości 8.400 zł,

-           na wypłatę zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 77.000 zł,

-           na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 952 zł,

-           na częściową spłatę zobowiązań z 2003 roku z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu w wysokości 29.636 zł,

-           na zakup drukarki dla Powiatowej Komisji Poborowej w wysokości 1.000 zł,

-           na uzupełnienie braków w zakresie świadczeń dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, nagród jubileuszowych i odpraw dla odchodzących ze służby, a także na zabezpieczenie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 13.000 zł.

 

- na dofinansowanie zadań własnych:

 

-           na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących od września br. naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej w wysokości 3.498 zł,

-           na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli
w wysokości 2.400 zł,

-           na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w wysokości 223.808 zł,

-           na dofinansowanie kosztów dożywiania uczniów w wysokości 59.796 zł.

 

Ponadto Wojewoda Śląski zmniejszył plan dotacji celowych na zadania administracji  rządowej w związku z dostosowaniem planu tych dotacji do rzeczywistych potrzeb, jak niżej:

 

-    na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych o kwotę 7.671 zł,

-    na wypłatę zasiłków świadczeń obligatoryjnych z pomocy społecznej o kwotę 23.094 zł,

-    na wypłaty świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.000 zł,

-    na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa
do zasiłku o kwotę 298.929 zł.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej

 

- w miesiącach lipcu i sierpniu wykonano:

      -  remont nawierzchni ul. Cichej (na dł. 520 mb) w zakresie odwodnienia oraz nawierzchni  asfaltobetonowej;

      -  remont mostu na rzece Szotkówce;

      -  wymianę okien w placówkach oświatowych na terenie miasta, tj. w Szkołach Podstawowych: Nr 5 (15 szt.), Nr 6 (12 szt.), Nr 14 (17szt.), Nr 19 (20szt.), Nr 20 (18 szt.);
w Gimnazjum Nr 7 (10 szt.), w Zespołach Szkół: Nr 2 (46 szt.), Nr 3 (24szt.), Nr 5 (42 szt.);
Nr 6 (17 szt.), w Zespole Szkół Zawodowych (29 szt.);

      -  remont schodów wejściowych w Szkole Podstawowej Nr 3;

      -  zakończono prace związane z budową oświetlenia przy ul. Cichej, Spółdzielczej,           Świerczewskiego oraz przy trakcie pieszym obok Gimnazjum Nr 7;

      -  wykonano remonty dróg gruntowych: ul. Przybosia, odnogi ul. Połomskiej; odnogi
ul. Pszczyńskiej; odnogi ul. Boża Góra Lewa; ul. Miłej; ul. Zbożowej; odnogi ul. Fredry; odnogi ul. Gagarina; ul. Wiejskiej i ul. Wyzwolenia;

- trwają prace dotyczące:

      -  modernizacji lodowiska ,,Jastor’’;

      -  modernizacji skrzyżowania Śląska-Mazowiecka–Wielkopolska  (termin zakończenia zaplanowano na 15 września br.);

      -  remontów pozostałych dróg gruntowych, tj. ul. Ułańska, odnoga ul. Stawowej;

      -  remontów nawierzchni ulic (nakładki asfaltobetonowe) na następujących ulicach:

         droga do cmentarza- Borynia, ul. Zamecka, łącznik ul. Piotra Skargi z ul. Cieszyńską, ul. Miła,

- przekazano front robót i prace będą rozpoczynane również na ulicach: odnoga
ul. Szybowej, odnoga ul. Lompy, ul. Staffa, ul. Ułańska, odnoga ul. Wyzwolenia, dwie odnogi ul. 11 Listopada, łącznik ul. Północnej z ul. Pszczyńską w rejonie przejazdu kolejowego, ul. Witczaka (korekta w zakresie poszerzenia wraz z nakładką na dł. 80 mb), ul. Chlebowa od ul. Biadoszek do przejazdu kolejowego oraz na boisku w Jarze  Południowym przy ul. Wielkopolskiej,

-  w trakcie realizacji jest również:

-          remont chodników na ul. Wyspiańskiego, Zielonej oraz łącznika ul. Zielonej
z ul. Turystyczną;

         - remont schodów ul. Zielona-Wrzosowa;

         - odbudowa zbiornika w jarze przy ul. Broniewskiego,  
   - zakończył prace Zespół ds. Budowy Hali Targowej. Informacja z prac Zespołu została przekazana Komisji Polityki Gospodarczej i Bezrobocia, a także pozostałym komisjom Rady Miasta. Stosowana uchwała zostanie przedstawiona radnym w październiku br.  

 

-           w zakresie polityki gospodarczej

 

- 30 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., na którym przyjęto sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2003,

- przygotowano „Diagnozę możliwości uruchomienia Centrum Logistycznego w Jastrzębiu Zdroju”,

- przygotowano wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

-         „Tworzenie stref bezpieczeństwa poprzez system monitoringu wizyjnego   

       Miasta Jastrzębie Zdrój”

-         „Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym  terenie

        po byłej KWK Moszczenica”,

             

- złożono wniosek aplikacyjny do Agencji Rozwoju Przemysłu o pomoc  finansową dla Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju. Przygotowano dokumentację dotyczącą Parku Przemysłowo–Technologicznego w postaci porozumienia, Biznes Planu do Projektu Doradczego oraz sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata obrotowe. Występując
z wnioskiem staramy się o dofinansowanie w wysokości 75 % wartości  projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 2 200 880 złotych,

- 14 lipca br. odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój”. Konsultację naukową i moderację warsztatów przeprowadzili profesorowie Andrzej Klasik oraz Florian Kuźnik. W warsztatach udział wzięli reprezentanci: Rady Miasta, wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, podmiotów gospodarczych, samorządu gospodarczego, dysponentów infrastruktury technicznej, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele rad sołeckich i osiedli,

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- w sierpniu br., podobnie jak w poprzednim miesiącu, odnotowany został spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu sierpnia w ewidencji urzędu było zarejestrowanych 7.456 osób bezrobotnych. W porównaniu do lipca nastąpił spadek bezrobocia o 251 osób. Wśród przyczyn spadku bezrobocia należy wymienić realizowane przez urząd programy rynku pracy, w ramach których od początku roku do prac subsydiowanych zostało skierowanych 254 bezrobotnych, na szkolenia i przekwalifikowania skierowano 233 osoby
(w tym 176 osób w sierpniu). Na staże zawodowe zostało skierowanych 408 osób (w tym 173 osoby w lipcu). Od stycznia do sierpnia 1.893 osoby bezrobotne podjęły pracę i zostały wyłączone z ewidencji urzędu. W sierpniu br. do urzędu wpłynęły 182 oferty pracy, w tym
35 ofert subsydiowanych.

- w sierpniu br. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju złożył do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o udzielenie dotacji na realizację projektu „Pierwszy krok do pracy”. Celem projektu jest dostosowanie ludzi młodych do nowych warunków
i wymogów rynku pracy. Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu przygotowania zawodowego grupy bezrobotnych i zwiększy zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem tych osób. Za grupę docelową uznaje się młodzież bezrobotną w wieku 18-25 lat oraz absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia. Projekt przewiduje następujące czynności: tworzenie i realizację Indywidualnych Planów Działania oraz odbycie stażu zawodowego
u pracodawcy. Istotą projektu jest indywidualna praca doradców zawodowych z młodymi ludźmi przy opracowywaniu ścieżki kariery zawodowej, a następnie pomoc w jej realizacji poprzez umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego. Wniosek będzie rozpatrzony
w październiku,

- Powiatowy Urząd Pracy aktywnie uczestniczy w projekcie „Partnerstwo na rzecz zatrudnienia”, który jest realizowany przez: Czerwionkę-Leszczyny, Radlin, Żory, Rybnik i pozostałe gminy powiatu rybnickiego oraz Jastrzębie Zdrój. Liderem projektu jest dyrektor urzędu pracy w Jastrzębiu Andrzej Koba.

W ramach projektu realizowane będą dwa działania:

- działanie 1. – polegające na tworzeniu w 10 wybranych obszarach województwa śląskiego Lokalnych Partnerstw na rzecz Zatrudnienia (LPZ),

- działanie 2. – organizacja szkoleń i warsztatów w ścisłym porozumieniu
z samorządem województwa, Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz partnerami regionalnymi,
w zakresie przygotowania Regionalnej Strategii na Rzecz Zatrudnienia w województwie śląskim (RSZ).

-  przygotowywany jest projekt – szkolenie dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa naszego miasta, tj. polepszenie dostępu pacjentów do usług medycznych wysokiej jakości w zakresie ratownictwa medycznego. Program zakłada podniesienie kwalifikacji medycznych pracowników ratujących na co dzień osoby w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Grupę docelową programu stanowi 60 pracowników Pomocy Doraźnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
w zawodach pielęgniarka i kierowca.

Przeszkolenie pracowników w zakresie ratownictwa medycznego to gwarancja utrzymania zatrudnienia tych osób. Brak kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub zaświadczeniem grozi utratą miejsc pracy przez wspomnianą grupę. Dla wielu z nich zachowanie miejsc pracy oznacza utrzymanie jedynego źródła dochodu. Realizacja Programu ma na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry dla jastrzębskiego zespołu ratownictwa medycznego.

 

 

- w zakresie edukacji

 

- dokonano analizy merytorycznej projektów organizacyjnych placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych i podstawowych specjalnych, gimnazjów i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych oraz innych placówek oświatowych miasta Jastrzębie Zdrój na rok szkolny 2004/2005,

- powierzono stanowiska dyrektorom: Publicznego Przedszkola Nr 7 i 13, Szkoły Podstawowej Nr 3, 5, 10, 12, 15, 17, 19, 20, Zespołu Szkół Nr 8 i Zespołu Szkół Handlowych, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,

- przeprowadzono procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Przygotowano akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla 52 nauczycieli. Uroczyste wręczenie aktów odbędzie się 20 września br.,

- przeprowadzono monitoring tegorocznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Liczba uczniów przyjętych do klas pierwszych w następujących typach szkół wynosi:

Liceum Ogólnokształcące
                   - 541
Technikum                                          - 357
Liceum Profilowane                             - 304
Zasadnicza Szkoła Zawodowa             - 302
Razem                                                1504

- aktualnie wydawane są i przyjmowane  wnioski  studentów o stypendia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na rok akademicki 2004/2005. Przyjęto do tej pory
120 wniosków,

- sporządzono sprawozdanie w sprawie wykorzystania środków na wyprawkę szkolną
dla uczniów z klas pierwszych szkół podstawowych, z rodzin najuboższych (w formie zakupu
podręczników).Wyprawkę otrzymało 218 osób na łączną kwotę 17.635,57,
- dokonano analizy i uzgodnień z Jastrzębską Spółką Węglową w celu rozpoczęcia kształcenia w klasach o specjalnościach:

a) W  Technikum przy ul. Harcerskiej:

 technik górnik    -        1 klasa w systemie dziennym,

 technik elektryk –       1 klasa w systemie dziennym

technik górnik –           1 klasa w systemie wieczorowym,

technik mechanik –      1 klasa w systemie wieczorowym

technik elektryk –        1 klasa w systemie wieczorowym.

technik górnik –           1 klasa w systemie zaocznym

technik mechanik –      2 klasy w systemie zaocznym,

technik elektryk –        1 klasa w systemie zaocznym

 

b) W Zespole Szkół Zawodowych przy ul. 11 Listopada:

górnik eksploatacji złóż – 1 klasa w systemie dziennym,

górnik elektryk –          1 klasa  w systemie dziennym,             
górnik mechanik  -       1 klasa w systemie dziennym

 

 

- w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej

 

- Miasto przystąpiło  do programu PAED, w ramach którego otrzyma artykuły spożywcze: mleko w proszku – 6 ton, makaron – ok. 2 ton, ryż – 7,5 tony. Pomocą objętych zostanie około 1200 rodzin. Żywność przekazywana będzie sukcesywnie od miesiąca września
do końca roku,

- w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył kwotę 70.000 zł na zakup przyborów szkolnych i podręczników. Z tej formy pomocy skorzysta około 600 rodzin,

- od sierpnia przyznawana jest pomoc w formie zasiłku okresowego. Na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 746.026zł (w tym 223.808zł pochodzi z budżetu państwa),

- przeprowadzono kontrolę kolonii letnich w Ustrzykach Dolnych. Kontrola nie wykazała uchybień. Z wyjazdu kolonijnego skorzystało 242 dzieci. Dzieci wypoczywały także
na koloniach w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez ZHP- 90. Ponadto 30 dzieci mogło wyjechać dzięki środkom pozyskanym ze Śląskiego Kuratorium Oświaty,

- od września br. wprowadzono zmiany organizacyjne pracy pracowników socjalnych poprzez zmianę rejonów opiekuńczych,

- ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

   utworzono 8 stanowisk pracy dla 8 osób  niepełnosprawnych, w  trakcie  tworzenia   jest  7 kolejnych stanowisk  pracy  dla 7 osób niepełnosprawnych,

 

- w trakcie realizacji są następujące programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój:

-         „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry” - program polegający na przeprowadzeniu wśród dorosłych mieszkańców miasta badań przesiewowych.

Badaniem zostanie objętych 666 dorosłych mieszkańców miasta.

           

-         „Usprawnienie wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój program polegający na przeprowadzeniu wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój, powyżej 40 roku życia badań przesiewowych wykrywających ryzyko zachorowania na schorzenia układu krążenia. Badaniem zostania objętych 666 mieszkańców,

 

-         „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka  jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój” –program polegający na przeprowadzeniu działań  ukierunkowanych na wczesne wykrywanie chorób gruczołu krokowego oraz dolnego odcinka jelita grubego. Badaniem zostanie objętych 345 mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkałych
na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

- zakończono realizację programu profilaktycznego pn.: „Mammografia dla kobiet powyżej 38 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”. Badaniem zostało objętych 500 mieszkanek miasta, 

- 9 lipca br. przekazano WSS Nr 2 urządzenie medyczne – stację centralnego monitorowania – wersja 4 stanowiskowa, służącą do centralnego nadzoru kardiomonitorów przyłóżkowych. Użytkownikiem urządzenia medycznego jest oddział internistyczno – kardiologiczny.  Koszt zakupu stacji centralnego monitorowania wyniósł 61 967 zł. Stacja centralnego monitorowania jest kompatybilna z zakupionymi w roku 2003 na użytek tego samego oddziału 3 kardiomonitorami przyłóżkowymi,

- natomiast 24 sierpnia br. w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 nastąpiło przekazanie, na podstawie umowy użyczenia, następujących urządzeń medycznych: 

- aparatu do hemodializy,

- aparatu do reutylizacji dializatorów,

- monitora funkcji życiowych.

 Urządzenia medyczne zakupione zostały w drodze przetargu nieograniczonego za kwotę 117 914,00 zł. Użytkownikiem wspomnianych urządzeń będzie Oddział Nefrologiczno-Wewnętrzny oraz Stacja Dializ Pozaustrojowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,

- w  najbliższym czasie nastąpi przekazanie na rzecz Szpitala kardiotokografu, tj. urządzenia do badania tętna płodu,

- w  niedzielę 5 września odbył się Festyn Zdrowia, podczas którego mieszkańcy miasta mogli skorzystać z różnych badań profilaktycznych, m.in.: badania poziomu cukru we krwi, poziomu cholesterolu we krwi, ciśnienia tętniczego we krwi, pomiaru wagi ciała, pomiaru tkanki tłuszczowej, badania słuchu. Można było również skorzystać z konsultacji i porad lekarskich. W czasie festynu 45 osób oddało honorowo krew.     

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach udział wzięła wychowanka jastrzębskiego Klubu Sportowego Judo „KOKA” Anna Żemła-Krajewska. W swojej kategorii wagowej do 48 kg zajęła 7 miejsce. Drugi jastrzębski klub reprezentowany był przez Radosława Rybaka – zawodnika KS „Jastrzębski Węgiel”. Obu naszym reprezentantom gratulujemy udziału
i życzymy dalszych sukcesów,

- trwają prace związane z przygotowaniem dożynek ogólnomiejskich, które odbędą się
w niedzielę, tj. 12 września na boisku Szkoły Podstawowej Nr 15 w Bziu,

- 2 września br. odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miasta, poświęcona zmianom we władzach Rady, ustalaniu planu pracy do końca roku 2004 oraz tworzeniu projektu budżetu na rok przyszły, 

- w dniach 4, 11, 18, 25 lipca oraz 1 sierpnia br. w Parku Zdrojowym odbył się „Euroregionalny Festiwal „Śląskie Dni”. Impreza miała na celu zapoznanie społeczności
po obu stronach granicy z odmiennymi tradycjami i folklorem. Przez 5 kolejnych niedziel przed licznie zgromadzoną publicznością prezentowały się zespoły folklorystyczne z Polski: „Turnioki”, „Druga Młodość”, „Brenna”, „Niezapominajki”, „Jastrzymbioki”, „Wisła” Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej
  oraz z Czech: „Górale”, „Nowina”, „Suszanie” i „Lipka”. Projekt Euroregionalny Festiwal „Śląskie Dni” dofinansowany był przez Unię Europejską
z Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Czechy - edycja 2000,

- już po raz czwarty Miejski Ośrodek Kultury w Jastrzębiu Zdroju zorganizował w okresie wakacji w Parku Zdrojowym cykl koncertów jastrzębskich zespołów pod nazwą „Muzyczne środy”. W tegorocznej edycji wystąpiło 8 zespołów: „Patchwork”, „Harvester”, „Cockroach Trio”, „Mr Blues”, „Cambec Quartet”, „Blind”, „Skampararas” oraz „Przemek Strączek Quartet”,

- w ramach letnich koncertów promenadowych, które odbyły się w dniach 8 i 15 sierpnia br. w Parku Zdrojowym zaprezentowali się: zespół „Silesian Band”, Orkiestra Dęta KWK
„JAS-MOS” oraz artyści Operetki Śląskiej,

- w dniach 22 i 29 sierpnia br. zorganizowana została VIII Sierpniowa Promenada Trzeźwości, podczas której wystąpili: Orkiestra Stowarzyszenia Muzyczno-Kulturalnego „ZOFIÓWKA”, duet tenorów Czesław Jakubiec i Krzysztof Wierzchowski, artyści scen śląskich w programie „Twoim jest serce me”, zespół muzyczny reggae „Kometa Marleja”, duet gitarowy „Los Desperados” i  działający przy MOK-u Teatr Dramatyczny „Nazwa Dodatkowa”,

- dla najmłodszych widzów w dniach 8 i 22 lipca oraz  5 i 12 sierpnia br. zorganizowano
w Domu Zdrojowym cztery  spektakle teatralne
w wykonaniu Teatru „WIT-WIT” z Gliwic, Agencji Kulturalno-Artystycznej „PROXIMA” z Krakowa, Teatru „BAJKA” z Cieszyna oraz artystów scen krakowskich, a także występ czeskiego iluzjonisty Karela Kriża.

 - 26 sierpnia br. w dyskotece „Grand” odbył się XII Konkurs Prezenterów Muzyki Dyskotekowej. Podczas imprezy swoje programy przedstawiło 21 prezenterów z całego regionu,
- ponadto w placówkach Miejskiego Ośrodka Kultury zorganizowano dla dzieci i młodzieży
zabawy plastyczne, muzyczne, rekreacyjno-sportowe, quizy, konkursy, dyskoteki, naukę gry
na keyboardzie, naukę tańca nowoczesnego oraz zajęcia modelarskie,

- od 12 do 31  lipca br. w Galerii Epicentrum można było obejrzeć pokonkursową wystawę prac uczestników IX Jastrzębskiego Festiwalu Kultury,

- 10 sierpnia br. odbył się w Galerii Epicentrum wernisaż wystawy fotografii Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” - „Debiuty i postdebiuty” (III edycja),

- dużym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez MOSiR „Wakacyjna Szkółka Wspinaczki na Sztucznej Ścianie”. Amatorzy wspinaczki spotykali się 3 razy w tygodniu
w dwóch kategoriach wiekowych. Największą atrakcją dla dzieci były wycieczki do Jury Krakowsko- Częstochowskiej, Kobylanki, na Okiennik Wielki,

- podczas wakacji zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli mieli możliwość uczestnictwa
w rozgrywkach piłki siatkowej. Najważniejszą z wakacyjnych imprez były Regionalne Mistrzostwa Miast Śląska w Siatkówce Plażowej, której od dwóch lat jesteśmy koordynatorami. W tym roku zaprosiliśmy do udziału w mistrzostwach nowe miasta. Zagrali zawodnicy z Wodzisławia Śląskiego, Rybnika, Żor, Pszczyny, Pawłowic Śl., Niedobczyc, Palowic, Radlina i Jastrzębia Zdroju. Po raz trzeci mieszkańcy miasta wzięli udział w Cekol Grand Prix Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej, imprezie, w której mogą zagrać wyłącznie jastrzębianie,

- w ostatnich dniach wakacji odbyły się spotkania organizacyjne I, II i III Ligi Piłki Halowej. Spotkali się także zawodnicy I i II ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- zorganizowano wystawy:

  • w dniach od 5 do 30 lipca br. -  wystawę grafiki Joanny Smozik pt.:  „Twoja twarz” (Biblioteka Główna, Galeria „Pod Sową”),
  • w dniach od 19 lipca do 27 sierpnia br. - wystawę ze zbiorów jastrzębskiego oddziału  Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego pt.: „Działo się to w czterdziestym czwartym” (Filia Nr 1),
  • w dniach  od 5 do 31 sierpnia br. - wystawę fotografii i malarstwa Agnieszki Kuś

 

- w ramach WAKACJI W BIBLIOTECE biblioteka główna oraz filie  zorganizowały „Wakacyjną wędrówkę po Polsce” – tj. cykl imprez dla dzieci i młodzieży (konkursy: czytelnicze, plastyczne, fotograficzne, zajęcia artystyczne i plastyczno – literackie, turnieje, konkurencje sportowe, gry  i zabawy). Podsumowaniem cyklu była wycieczka krajoznawcza do Szczyrku.

- przez całe wakacje młodzież szkolna mogła korzystać z bezpłatnego ineternetu.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

 

- 5 września br. zorganizowano dla rolników wyjazd do Częstochowy w związku
z odbywającymi się tam Ogólnopolskimi Dożynkami Jasnogórskimi oraz Krajową Wystawą Rolniczą,

- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie do zadań proekologicznych, złożone przez mieszkańców w II kwartale 2004 r.

Dofinansowano:

-         38 urządzeń grzewczych (kotły c.o. węglowe, gazowe, elektryczne, olejowe)

-         4 przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej

-         2 przydomowe oczyszczalnie ścieków

-         demontaż eternitowych pokryć dachowych (dla 2 osób)

na łączną kwotę 52.188 zł.

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

- w miesiącu sierpniu Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wykonywał roboty  w zakresie remontu pomieszczeń, schodów, instalacji c.o., montażu okien, czyszczenia rynien i rur spustowych,

- utwardzono parking przy ul. Turystycznej,

- wykonywano przeglądy instalacji c.o, elektrycznej i odgromowej

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W lipcu wypłacono 2.020 dodatków na kwotę – 274.945,05 zł, a za sierpień 1.998 dodatków na kwotę – 271.776,92 zł,

- 31 sierpnia br. upłynął termin przyjmowania wniosków od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w 2005r. Przyjęto 352 wnioski. Aktualnie sporządzane są protokoły z dokonanych ustaleń w związku  ze złożonym wnioskiem o zawarcie umowy  najmu przez wnioskodawcę.

 

  

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- dokonano sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy
ul. Mazurskiej, 

- dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy
ul. Ranoszka i ul.  Sosnowej,

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych,

- sfinalizowano sprawę wniesienia przez Miasto Jastrzębie Zdrój do Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Spółki z o.o. aportu w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 3.0650 ha i prawa własności budynków
i urządzeń znajdujących się na nieruchomościach,

- rozpoczęto czynności związane z przejęciem na majątek Miasta dróg wraz kanalizacją deszczową stanowiących przedmiot zrzeczenia się Górniczej Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego z Wodzisławia Śląskiego,

-  wydawano decyzje w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

- przekazano w administrowanie Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej nieruchomość gruntową położoną przy ul. Czecha 8B, zabudowaną wydzieloną częścią budynku Przedszkola nr 20 wynajmowaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w  okresie od 17 czerwca br. do 30 sierpnia br. wykoszono trawę z poboczy dróg publicznych o łącznej powierzchni 350 000 m2 ,

- na przełomie czerwca i lipca dokonano obsady kwiatami skrzyżowań i miejsc pamięci
w ilości 7 000 szt., 

- zakończono prace wykończeniowe na obiekcie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,

- wykonano chodnik z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Połomskiej,

- prowadzone są prace przy drodze dojazdowej na cmentarzu komunalnym przy
ul.
Połomskiej.

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

 

- 20 sierpnia br. zorganizowano  Obchody Święta Wojska Polskiego. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych z terenu Jastrzębia Zdroju, dowódca jednostki wojskowej z Gliwic, żołnierze w stanie spoczynku oraz kombatanci.  Uroczystości rozpoczęły się przed pomnikiem ku czci mieszkańców Jastrzębia, Szerokiej
i Boryni poległych w czasie II wojny światowej, gdzie zaproszeni goście i delegacje złożyli wiązanki kwiatów. Obchody Dnia Wojska Polskiego były również okazją do wręczenia aktów mianowana na wyższe stopnie wojskowe zasłużonym kombatantom, żołnierzom rezerwy.

W dniu 1 września dla uczczenia 65 rocznicy wybuchu II wojny światowej o godzinie 12.00 na terenie miasta Jastrzębie Zdrój zostały włączone syreny alarmowe – sygnał ciągły trzyminutowy.

 

  

Zaprosiliśmy mieszkańców miasta do udziału ustalaniu nazewnictwa 5 jastrzębskich rond.
Poszczególne propozycje powinny obejmować wszystkie 5 rond oraz być spójne tematycznie. Propozycje wraz z uzasadnieniem można składać w Wydziale Geodezji i Kartografii UM
do dnia 15 września br.

Złożone propozycje zostaną omówione na posiedzeniu Zespołu Nazewnictwa Ulic
i Numeracji Budynków, a najciekawsze z nich mają szansę uzyskać akceptację Rady Miasta
i zafunkcjonować na stałe w życiu miasta i jego mieszkańców.

 

W związku z prowadzonymi przez MSWiA pracami nad utworzeniem Centralnej Ewidencji Pojazdów i związaną z nimi koniecznością przeniesienia dotychczasowej ewidencji pojazdów do nowego systemu oraz instalacji nowego sprzętu i programu do rejestracji pojazdów w dniu 15 września załatwianie wszelkich spraw związanych z rejestracją pojazdów będzie utrudnione, natomiast w dniu 16 września stanowiska rejestracji pojazdów na Sali Obsługi Interesantów będą nieczynne. Informacja o utrudnieniach została umieszczona na stronie internetowej, rozwieszona w budynku Urzędu oraz przekazana prasie.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 14.09.2004 10:23
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 267
Drukuj Zapisz do PDF