W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXI Sesja Zwyczajna (czerwiec)

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24 czerwca 2004 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 27 maja 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich.

 

 

Główne tematy omawiane na naradach ogólnych (4, 15,17 czerwca br.) to m.in.:

-         Wdrażanie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju;

-         Plan gospodarki odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój”;

-         Strategia rozwiązywania problemów społecznych osób niepełnosprawnych w gminie Jastrzębie Zdrój w latach 2004-2008”;

-         wnioski o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

-          Funkcjonowanie Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.;

-        Funkcjonowanie Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości;

-         Sprawy gruntowe.

 

Ogółem odjętych zostało 40 rozstrzygnięć i wydano 27 zarządzeń.

 

 

 

 

                        - w zakresie finansów

 

- decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 7 czerwca 2004 roku miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową w wysokości 13.006,00 zł na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2004r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie
z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich”.

 

 

 

 

 

                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji 

 

 

-  zakończono budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z drogami o nawierzchni asfaltowej i chodnikami z kostki brukowej na ulicy Boya-Żeleńskiego i Reymonta,

- zakończono budowę części kanalizacji sanitarnej i deszczowej wzdłuż ul. Pszczyńskiej wraz z trzema ulicami dojazdowymi i na ul. Orzeszkowej,

- wykonano przepompownię ścieków wraz z rurociągiem tłocznym przy ul. Lipowej
i kanalizacją sanitarną na ul. Lipowej oraz ul. Kasztanowej i Zioły. Dnia 23 lipca br. otwarte zostaną oferty złożone na dwa przetargi na wykonanie kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Zdrój,  

- zakończono roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej na ul. Słonecznej -Broniewskiego etap I,II i III,

- naprawiono 11 000 m2 dróg powiatowych i gminnych za kwotę 485.000,00 zł,

- zakończono remont chodników na ul. Opolskiej i Turystycznej,

- wykonano remonty nawierzchni ulic:

        - ul. Ranoszka od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do ulicy Komuny Paryskiej na
              pow. 992 m
2,

        - ul. Wyspiańskiego na pow. 2200 m2,

- rozpoczęto remonty schodów przy ul. Miodowej, Wrzosowej, Śląskiej,

- od 14 czerwca trwają prace modernizacyjne na lodowisku ,,JASTOR”,

- rozpoczęto prace związane z budową oświetlenia przy ul. Cichej, Spółdzielczej, Świerczewskiego oraz na trakcie pieszym obok Szkoły Podstawowej Nr 11 przy
ul. Turystycznej,

- trwają remonty dróg gruntowych – w trakcie wykonania jest ul. Miła, a w okresie czerwiec lipiec-sierpień wykonywane będą remonty ulic: Zbożowej, odnogi ul. Fredry, odnogi     ul. Gagarina, ul. Wiejskiej oraz odnogi ul. Wyzwolenia

 

    

-         w zakresie polityki gospodarczej

 

 

- 31 maja odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Podjęto uchwały w sprawie:

-         zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych za rok 2003, informacji dodatkowej oraz zestawienia zmian w kapitale własnym;

-         podziału zysku za rok obrotowy 2003;

-         udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003;

-         przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia jej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2003;

-         zmian w składzie Rady Nadzorczej;

-         zmian w statucie Spółki

- 4 czerwca odbyło się szkolenie z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Prelegentem była przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki - Anna Smulska. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele firm działających na terenie naszego miasta, reprezentanci instytucji wspierania rozwoju, stowarzyszeń i organizacji,

- również 4 czerwca na Zgromadzeniu Ogólnym została podjęta uchwała w sprawie zmiany statutu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która stanowi przygotowanie do otrzymania statusu organizacji pożytku publicznego,

- 8 czerwca odbyło się spotkanie z przedstawicielami: Głównego Instytutu Górnictwa, Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A. dotyczące utworzenia Parku Przemysłowo-Technologicznego w Jastrzębiu Zdroju,

- 9 czerwca odbyły się warsztaty dotyczące aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój”. Konsultację naukową i moderację warsztatów przeprowadzili profesorowie Andrzej Klasik oraz Florian Kuźnik z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W warsztatach udział wzięli reprezentanci: Rady Miasta, wydziałów i jednostek organizacyjnych miasta, podmiotów gospodarczych, samorządu gospodarczego, dysponentów infrastruktury technicznej, stowarzyszeń, organizacji młodzieżowych, przedstawiciele rad sołeckich i osiedli,

- 18 czerwca odbyło się szkolenie poświęcone możliwościom wykorzystania przez organizacje pozarządowe unijnych funduszy pomocowych.

Tematem spotkania była prezentacja:

-         programu „EURO NGO”

-         Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce

-         Inicjatyw Wspólnotowych: EQUAL, INTERREG

-         Programów: „Młodzież”, „Leonardo da Vinci”

-         Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych,

 

- 24 czerwca uczestniczono w konferencji „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej – finansowanie rozwoju przedsiębiorstw. Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Przewodniczący Komisji Gospodarki –  Adam Szejnfeld,

- złożone zostały do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego następujące wnioski  o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 

- „Modernizacja Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu Zdroju – etap III” – (całkowity koszt projektu, to ponad 5 mln zł, dofinansowanie 75%, tj. ponad 4 mln zł),

- „Modernizacja ulicy Libowiec jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w Jastrzębiu Zdroju” (całkowity koszt projektu to ponad 9 mln zł, dofinansowanie 75%, tj. ponad 6 mln zł),

 

 

- przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na utworzenie  w Jastrzębiu Zdroju Parku Przemysłowo-Technologicznego.

W ramach tego projektu przygotowywane jest porozumienie pomiędzy Jastrzębską Strefą  Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., Jastrzębską Spółką Węglową S.A., Spółką Restrukturyzacji Kopalń.

 

 

 

                        - w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu

 

- w końcu maja w ewidencji urzędu było zarejestrowanych 7.747 osób bezrobotnych.
W okresie od stycznia do maja br. nastąpił spadek bezrobocia o 4,9%, tj. o 401 osób.
Ta spadkowa tendencja może jednak ulec zahamowaniu w związku z obecną rejestracją tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,

- dnia 3 czerwca br. w Hali Sportowej „Omega” w Jastrzębiu Zdroju odbyła się dziewiąta edycja Targów Pracy zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Miasta.
W Targach Pracy wzięło udział 41 firm i instytucji. Ogółem zgłoszono 957 ofert pracy
i 4 oferty bez ograniczonej liczby miejsc. Przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy, Górniczej Agencji Pracy oraz Młodzieżowego Biura Pracy dysponowali 565 ofertami pracy, natomiast obecni na targach przedsiębiorcy zgłosili 392 oferty pracy. Wśród oferowanych miejsc pracy najwięcej było propozycji w górnictwie, budownictwie, handlu
i ubezpieczeniach oraz propozycji pracy za granicą w charakterze opiekunek do dzieci i osób starszych. Tegoroczna edycja przyciągnęła około 1000 osób poszukujących pracy. W trakcie targów można było skorzystać z porad doradcy zawodowego oraz asystenta EURES,

- Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do realizacji projektu „Na starcie” dla młodzieży
w wieku 18-25 lat, który obejmuje takie działania jak: poradnictwo, pośrednictwo, szkolenia
i staże oraz projektu „Szansa” adresowanego do osób długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych od 12 do 24 miesięcy obejmującego poradnictwo, pośrednictwo oraz szkolenia,

- został ogłoszony przetarg nieograniczony na organizację szkoleń dla 180 osób bezrobotnych. W ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież
do 25 roku życia rozpoczęła staże zawodowe w instytucjach i firmach na terenie miasta,

- dnia 22 czerwca odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, podczas którego omawiano m.in.: podział środków z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (AFPB), stan realizacji programów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), sprawozdanie z Targów Pracy, podstawowe zagadnienia nowej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 99, poz. 1001).  

 

 

                        - w zakresie ochrony zdrowia i polityki społecznej

 

- w dniu 16 czerwca w Urzędzie Miasta odbyło się szkolenie dla fryzjerów, kosmetyczek oraz uczniów szkół o tym profilu, dotyczące profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz AIDS. Szkolenie zorganizowano przy współpracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wodzisławiu Śląskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Katowicach. W szkoleniu wzięło udział 67 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty,

- zakończono postępowanie przetargowe dotyczące zakupu dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju stacji centralnego monitorowania kardiologicznego,

- w trakcie realizacji jest postępowanie przetargowe dotyczące zakupu aparatu do hemodializy (sztuczna nerka) wraz z osprzętem towarzyszącym. Wspomniane urządzenia medyczne zostaną przekazane na podstawie umowy użyczenia Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu nr 2 w Jastrzębiu Zdroju,

- czynione są starania, aby ponownie uruchomić w Jastrzębiu Zdroju Punkt ds. Zaopatrzenia Ortopedycznego i Środków Pomocniczych oraz Punkt Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Wstępne ustalenia odnośnie siedziby w/w Punktu dotyczą Przychodni Zdrowia przy ul. Harcerskiej 9,

- dział świadczeń rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej przyjął 2.375 wniosków. Przyznano i wypłacono 2.275 osobom świadczenia rodzinne w postaci zasiłku rodzinnego
i przysługujących dodatków. Wypłata nastąpiła w okienkach kasowych Banku Spółdzielczego oraz w kasie OPS-u. Wszystkie świadczenia zostały wypłacone do 15 czerwca br.

 

 

                        - w zakresie edukacji

 

 

- przekazano do Powiatowego Urzędu Pracy materiały dotyczące tegorocznych absolwentów szkół ponagimnazjalnych z podziałem na typy szkół, kierunki kształcenia oraz zawody i płeć,

- na podstawie danych z placówek oświatowych statystyka tegorocznych maturzystów szkół średnich Jastrzębia Zdroju przedstawia się następująco:

-         liczba absolwentów przystępujących do egzaminu dojrzałości – 1210,

-         liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości – 902,

-         liczba absolwentów, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości – 211,

-         liczba absolwentów, którzy mogą zdać egzamin dojrzałości w sesji poprawkowej – 97,

-         przekazano sprawozdanie do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z przebiegu etapu
pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

-         rozpoczęto przygotowania do złożenia wniosku o dofinansowanie stypendiów dla około 100 studentów z Jastrzębia Zdroju z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

-         na bieżąco dokonywana jest analiza projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny 2004/2005,

-         przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Katowic i Raciborza,

-         rozliczane są wyjazdy śródroczne na tzw. „zielone szkoły” dzieci z klas III szkół podstawowych i specjalnych, które obywały się w  maju i czerwcu 2004r.,

 

                        - w zakresie ochrony środowiska

 

 

-         dnia 17 czerwca rozstrzygnięta została VII edycja „Konkursu na zbiórkę makulatury” oraz IV edycja „Konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych”. W konkursach tych uczestniczyły szkoły podstawowe, gimnazja oraz przedszkola. W roku szkolnym 2003/2004 zebrano 117.013 kg makulatury, a łącznie we wszystkich edycjach
– 500.056 kg. Natomiast w tegorocznej edycji „Konkursu na zbiórkę puszek aluminiowych” zebrano 7 158,4 kg puszek, a łącznie we wszystkich edycjach – 18 139,5 kg. Konkursy przeprowadzono w dwóch kategoriach: szkoły wszystkich typów
i przedszkola. O zwycięstwie decydowała ilość kg puszek lub makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka. Dyrektorzy zwycięskich placówek oświatowych otrzymali nagrody pieniężne.

 

                       

                        - w zakresie kultury i sportu

 

- 26 maja odbyła się X edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin w naszym mieście. W tym roku zajęliśmy I miejsce w województwie śląskim, a 7 miejsce w kraju. Główna impreza-bieg uliczny odbyła się w Jarze Południowym. Ponadto obowiązkowe półgodzinne zajęcia organizowano na terenie placówek szkolnych, a także – po raz pierwszy - w Zakładzie Karnym w Szerokiej. Łącznie w turnieju wzięło udział około 28 proc. mieszkańców miasta. Sukces ten zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną przeznaczoną na organizację obozu sportowego dla młodzieży,

- 28 maja br. w Domu Zdrojowym odbyła się uroczystość Święta Działacza Kultury. Tegorocznymi laureatami Nagrody Miasta zostali: Janina Nowakowska - przewodnicząca Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, Antoni Przybyła – kolekcjoner, właściciel Jastrzębskiej Izby Regionalnej oraz państwo Zofia i Jerzy Lubczyńscy z Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni”. Uhonorowano także zespół śpiewaczy „Niezapominajki”
z okazji 20-lecia istnienia oraz zespół folklorystyczny „Echo” - z okazji 10-lecia istnienia,

- z okazji Dnia Dziecka Miejski Ośrodek Kultury przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta dwie imprezy:

 

- 30 maja 2004 r. w Parku Zdrojowym  odbyła się  impreza pt.:„Kolorowy świat”, podczas której dzieci obejrzały bajkę „Czarodziejskie figle” w wykonaniu aktorów scen śląskich, występ Formacji Tańca Nowoczesnego „Klips” oraz uczestniczyły
w wielkim wspólnym malowaniu,

- 1 czerwca 2004 r. na parkingu przy MOK-u zaprezentowali się m.in.: Majka Jeżowska z zespołem tanecznym, mistrzowie tańca break – dance – grupa „Nasa”
z Koszalina oraz najmłodsi  artyści – laureaci IX Jastrzębskiego Festiwalu Kultury.

 

- 29 maja MOSiR wraz ze służbami mundurowymi naszego miasta przygotował Festyn
z okazji Dnia Dziecka na terenie Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego. Na dzieci czekało wiele atrakcji: pokazy, przejażdżki bryczką, występy i konkurencje sportowe,

- w niedzielę 30 maja odbył się V Rodzinny Rajd Rowerowy, który zgromadził rekordową liczbę rowerzystów. Przemierzyli oni trasę z Parku Zdrojowego do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego jastrzębskimi trasami rowerowymi. Na mecie na uczestników czekały liczne nagrody, konkurencje sprawnościowe oraz atrakcje dla najmłodszych uczestników,  

- od 2 do 6 czerwca w Hali Widowiskowo-Sportowej spotkały się 34 ekipy z 14 państw, które wzięły udział w VI Międzynarodowym Młodzieżowym Drużynowym Turnieju Szachowym,

- 6 czerwca została rozegrana ostatnia kolejka III ligi Miejskiej Ligi Piłki Halowej
w Jastrzębiu Zdroju. Najlepsze zespoły w każdej z III lig zostały uhonorowane pucharami
i dyplomami,

- w dniach 12 – 13 czerwca na Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się turniej piłki halowej o „Puchar Ligi Miejskiej Ligi Piłki Halowej”. W turnieju uczestniczyły 24 drużyny z terenu naszego miasta oraz dwie ekipy spoza Jastrzębia Zdroju,

- 19 czerwca na Stadionie Miejskim w Jastrzębiu Zdroju odbyły się „Dni Jastrzębia Zdroju 2004”. W tym roku wystąpili Patrycja Markowska oraz kabaret Grzegorza Halamy Oklasky. Gwiazdą wieczoru był zespół Maanam. Imprezę zakończył pokaz sztucznych ogni, 

- natomiast 20 czerwca z okazji tegorocznych obchodów „Dni Jastrzębia Zdroju” w Jarze Południowym wystąpiły kabarety: „Truteń” i „Kabaret Moralnego Niepokoju”, koncertowały także zespoły muzyczne: „Grupa Furmana” i „Leszcze”,   

- w najbliższy weekend – 26-27 czerwca w Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego zostanie zorganizowany dwudniowy festiwal, pod nazwą I Jastrzębski Przegląd Piosenki Chrześcijańskiej „Radosne Dni 2004 r.”

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 17 czerwca odbył się blok imprez  pn. „HISZPANIA & II EUROREGIONALNY PIKNIK”. Imprezy zostały zorganizowane w ramach projektu „Oblicza Europy/Tváře Evropy” współfinansowanego przez Unię Europejską;

 

W ramach tego bloku zorganizowano:

 

-wystawę fotografii autorstwa Jarosława Gilgi „Moja Hiszpania” (Biblioteka Główna – Galeria „Pod Sową”),

-koncert zespołu „Viva FLAMENCO!”,

-wykład Michała Czachowskiego - „Flamenco – muzyka, taniec, namiętność”,

-występ „Zespołu Folklorystycznego” ze Szkoły Podstawowej Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju,

-koncert zespołu „Qultura”,

-koncert zespołu „KSU”,

-konkurs czytelniczy „Viva Espania"

 

- ponadto zorganizowano także:

 

            - wykłady – spotkania autorskie:

- 2 czerwca wykład przedstawiciela organizacji „AMNESTY INTERNATIONAL” – nt. „Kobiety – formy ochrony przed przemocą”,

- 7 czerwca - wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt.: „Wielki krok ludzkości” Stefana Janty (Planetarium Śląskie),

 

- 9 czerwca we współpracy z Agencją „PROXIMA” zorganizowano program profilaktyczny „Żyj i pozwól żyć innym”,

- od 31 maja do 4 czerwca odbywał się cykl imprez zorganizowany w ramach
„III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom” pn. „Książkowa Biesiada”.
W ramach imprezy w Bibliotece Głównej oraz filiach odbywały się: konkursy, imprezy plenerowe, gry, zabawy, głośne czytanie, happeningi, inscenizacje dla dzieci, kiermasz książek, zajęcia plastyczne. Organizatorem imprezy była Fundacja ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego.

 

 

 

                        - w zakresie gospodarowania mieniem

 

-  realizowano czynności związane z przejęciem na majątek miasta budynków mieszkalnych przy ul. Pszczyńskiej,

-  wydawano decyzje w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,

-  realizowano sprawy związane z wykonaniem prawa pierwokupu,

 

 

                        - w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

 

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu osobom zakwalifikowanym
do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Za miesiąc czerwiec wypłacono 1993 dodatki na łączną kwotę -  271.408,73 zł,

- na bieżąco przyjmowane są wnioski od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w 2005 roku. Do dnia 18 czerwca br. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej przyjął i zarejestrował – 265 wniosków,

 

 

 

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

- prowadzono prace remontowe na ulicach: Śląskiej, 1000-lecia, Gagarina, Pszczyńskiej, Dworcowej, Kopernika, Cieszyńskiej, Wyspiańskiego, Komuny Paryskiej,

- prowadzono także remonty elektryczno-hydrauliczne na ulicach: Bednorza, Moniuszki, Piastów, Śląskiej, Gagarina, Kopernika, Wodeckiego, Miodowej, Morcinka, 1000-lecia, Zielonej,

-         przeprowadzono postępowania przetargowe na:

-         przeglądy 5-letnie budynków o kubaturze powyżej 5 000 m3 – przetarg nieograniczony w dniu 10.05.2004 r. - rozstrzygnięty w dniu 24.05.2004 r.,

-         dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania – przetarg nieograniczony
w dniu 17.05.2004 r. - rozstrzygnięty w dniu 25.05.2004 r.,

-         wymianę stolarki okiennej drewnianej w mieszkaniach lokatorskich (318 szt.),

-         wymianę stolarki okiennej drewnianej i stolarki drzwiowej oraz  rozbiórkę tarasu w budynku użytkowym przy ul. Krakowskiej 38 – przetarg nieograniczony w dniu 04.06.2004 r. – rozstrzygnięty w dniu 08.06.2004 r.,

- ponadto ogłoszono przetargi nieograniczone na zadania:

- „Dokumentacja techniczna modernizacji budynku użytkowego przy ul. Kościelnej 1A – przetarg w dniu 21.06.2004 r.”

- „Docieplenie dachu ul. 1 Maja 39-41”,

- „Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. przy ul. 1 Maja 39-41” – przetarg w dniu 28.06.2004 r.”,

- ogłoszono po raz trzeci przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 4 A (na przetarg nie wpłynęła żadna oferta),

- rozpoczęto czynności związane z przejęciem do administrowania nieruchomości przy  ul. Pszczyńskiej 292 i 294, przygotowywanie dokumentacji lokatorskiej,

- zakończono pierwszy pokos traw na osiedlach: Zdrój, Przyjaźń, A. Bożka, Pionierów, Staszica,

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w okresie od 25 maja do 16 czerwca br. prowadzone były prace porządkowe na poboczach dróg publicznych (na łącznej powierzchni 160 000 m2),

- rozpoczęto nową obsadę kwiatami skrzyżowań i miejsc pamięci,

- prowadzone są prace wykończeniowe na obiekcie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,

- zakończono prace przy budowie chodników oraz dróg z kostki brukowej na kwaterach grzebalnych “I” i “J” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

 

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.06.2004 11:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 158
Drukuj Zapisz do PDF