W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XX Sesja Zwyczajna (maj)

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 27 maja 2004 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 22 kwietnia 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

                        - w zakresie finansów 

 

- decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową w wysokości 8.367.084 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania.

 

- decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 13 maja 2004 roku miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową w wysokości 14.186 zł na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących od września br. naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

 

- Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej pismem z dnia
26 kwietnia 2004 roku zawiadomił miasto o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 44.000 zł na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

 

-         w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

- dokonano otwarcia ofert przetargowych na zadnie „Modernizacja lodowiska JASTOR”.
Do przetargu przystąpiły 2 firmy tj. Firma Budowlano - Handlowa „Skalski” z ofertą
w wysokości 12.741.255,84 zł brutto oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” z ofertą w wysokości 11.341.233,83 zł brutto. Obie oferty zostały sporządzone prawidłowo. Aby ogłosić wyniki przetargu należy podjąć decyzję o zwiększeniu środków na zadaniu o kwotę 700.000 zł. Wzrost kosztów zadania jest spowodowany wzrostem podatku VAT oraz wzrostem cen jednostkowych materiałów budowlanych (stali, paliw, itp.),

- unieważniono przetarg na adaptację siedziby Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Zdrojowej – wpłynęło 6 ofert, lecz niestety po sprawdzeniu kosztorysów, okazało się,
iż każda z ofert posiadała uchybienia. Następny przetarg odbędzie się pod koniec miesiąca lipca.

- wykonano zadania:

- parking przy ul. Wrocławskiej na 19 miejsc parkingowych – inwestycja współfinansowana ze Spółdzielnią Mieszkaniową „NOWA”,

- budowa zatoki autobusowej przy ul. Gagarina,

- naprawiono 7700 m² dróg za 350 tyś. zł. na drogach powiatowych i gminnych.

- trwają remonty dróg gruntowych – wykonano już remont odnogi ul. Połomskiej, Przybosia, Pszczyńskiej, odnogi Bożej Góry Lewej

- rozstrzygnięto przetargi na:

- oznakowanie poziome miasta – rozpocznie się 1.06.2004 r.,

- remont mostu na rzece Szotkówce,

- remonty schodów – Miodowa, Wrzosowa, Śląska,

- wymianę stolarki okiennej w szkołach – łącznie 266 szt.

- obowiązująca od 1 maja br. zmiana wysokości podatku VAT skutkuje wzrostem co najmniej o 15% cen robót drogowych i budowlanych. Ponadto od 1 maja została ustalona akcyza
do produkcji i obrotu substancji ropopochodnych. Z tego powodu w ubiegłym tygodniu protestowały wytwórnie masy asfaltowej, wstrzymując produkcję. W związku z powyższym zostały przerwane remonty cząstkowe,

- trwa usuwanie szkód górniczych na ul. Pszczyńskiej przez KWK „Pniówek”.

- w okresie od 15 kwietnia do 11 maja br. odbyła się kontrola NIK w zakresie utrzymania przejazdów kolejowych w ciągach drogowych, wyniki kontroli należy uznać za pozytywne.

 

 

-         w zakresie polityki gospodarczej

 

 

- w dniach 13 i 18 maja zorganizowano szkolenie w zakresie procedur aplikowania i montażu finansowego wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Prelegentami byli przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W szkoleniu udział wzięli dyrektorzy jednostek organizacyjnych miasta, szkół, NZOZ-ów, spółdzielni mieszkaniowych, organizacji gospodarczych i społecznych oraz naczelnicy i pracownicy wydziałów naszego urzędu,

- w dniach 5 i 17 maja odbyły się spotkania z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w związku z trwającymi pracami nad utworzeniem w Jastrzębiu Zdroju Parku Przemysłowo-Technologicznego, Centrum Logistycznego oraz opracowaniem Programu Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych
i Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich,

- trwają prace nad skompletowaniem i opracowaniem wniosków o dofinansowanie
z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego następujących inwestycji:

 

- Modernizacja ulicy Libowiec jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
w Jastrzębiu Zdroju

- Modernizacja Alei Piłsudskiego w Jastrzębiu Zdroju jako drogi dojazdowej
do terenów  inwestycyjnych po byłej KWK Moszczenica – etap III

 

- ukazał się folder gospodarczy Miasta.

 

- dnia 15 maja odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o.o., na którym zostały podjęte następujące uchwały:

- o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 5.150.000,00 zł do kwoty 5.650.000,00 zł poprzez ustanowienie dwudziestu nowych udziałów o wartości nominalnej po 25.000,00 zł każdy,

- o odwołaniu członka rady nadzorczej na skutek złożonej przez niego rezygnacji.

 

- 30 kwietnia br. uczestniczono w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, dotyczącym możliwości pozyskania środków oraz uczestnictwa w projektach  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III. Nasze Miasto przygotowuje dwa wnioski, tj. „Baza Logistyczno Transportowa” i „Park Przemysłowo-Technologiczny”,

- w dniach 5 i 7 maja br. uczestniczono w spotkaniu informacyjnym dotyczącym omówienia priorytetów i działań zapisanych w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach,

- dnia 6 maja br. uczestniczono w konferencji, zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dotyczącej możliwości finansowania inwestycji komunalnych oraz możliwości pozyskania środków pieniężnych na podwyższenie kapitałów funduszy poręczeniowych,

- dnia 19 maja br. uczestniczono w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach  pt. „Kreatywny Region Innowacyjny”.

 

 

-         w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- w dniu 6 maja br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
a Samorządem Miasta Jastrzębia Zdrój reprezentowanym przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju odnośnie realizacji projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego „Szansa” i „Na starcie”,

Ponadto dwa projekty posiłkowe – „Powrót na rynek pracy ludzi długotrwale bezrobotnych” oraz „Aktywny start – przygotowanie zawodowe ludzi młodych do rynku pracy” pozwolą
na aktywizację osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jastrzębiu Zdroju,

- w dniu 18 maja br. w Żorach odbyło się spotkanie inicjujące prace Lokalnego Porozumienia na rzecz Zatrudnienia na terenie powiatów grodzkich Jastrzębia, Rybnika, Żor oraz powiatu ziemskiego Rybnickiego. Wyznaczony teren został ujęty jako obszar priorytetowy w ramach Phare 2001 ze względu na wspólne problemy dotyczące bezrobocia i możliwości jego przezwyciężenia.

W ramach Podprojektu 4 są tworzone na terenie Województwa Śląskiego Lokalne Partnerstwa na Rzecz Zatrudnienia, w których będą brali udział przedstawiciele lokalnej administracji, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i partnerzy społeczni.

Działania jakie będą podejmowane mają na celu przygotowanie do aplikowania o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego. Skoordynowane działania na obszarze w/w powiatów będą miały pozytywny wpływ na realizację regionalnej strategii na rzecz wzrostu zatrudnienia w Województwie Śląskim.

- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju działa powiatowy asystent EURES, który wykonuje zadania w zakresie pośrednictwa pracy pomiędzy państwami Unii Europejskiej. Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES) są siecią współpracy, której celem jest ułatwianie swobodnego przemieszczania się osób w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Partnerami w sieci są publiczne służby ds. zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Sieć jest koordynowana przez Komisję Europejską.

Główne cele sieci EURES to:

- informowanie, ukierunkowanie i doradzanie potencjalnie mobilnym pracownikom
w zakresie istniejących ofert pracy oraz warunków życia i pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 - udzielanie pomocy pracodawcom chcącym zatrudnić pracowników z innych krajów,

- ukierunkowanie i doradzanie pracownikom i pracodawcom w regionach przygranicznych,

 

- w kwietniu, podobnie jak w poprzednim miesiącu odnotowany został spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych. W końcu kwietnia w ewidencji urzędu były zarejestrowane 7.864 osoby. Od stycznia br. zaobserwowano w Jastrzębiu spadek bezrobocia o 3,5% (o 284 osoby).

 

- w zakresie edukacji

 

- trwa realizacja ostatniego etapu procedury dostosowywania organizacji SP-21 do wymogów Aktu Założycielskiego, nastąpiło ustalenie odległości pomiędzy oś. Zofiówka a Szkołą Podstawową Nr 6 i SP nr 10 w związku z koniecznością dojazdów dzieci klas IV, V i VI,

- zakończono rozliczanie przekazywanych dotacji dla szkół niepublicznych na prawach, szkół publicznych za miesiąc kwiecień i maj br.,

- zrealizowano wypłaty podwyżek dla pracowników pedagogicznych z placówek oświatowych (podwyżki wypłacono za okres od stycznia do maja br.) Ogółem z budżetu miasta w roku 2004 na ten cel wydatkowana zostanie kwota ok. 1.500 tys. zł,

- przygotowano procedury konkursowe na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych
w Jastrzębiu Zdroju (ogłoszonych zostanie 11 konkursów: PP – 7, PP – 13, SP – 3, SP – 5, SP- 10, SP – 12, SP – 15, SP – 17, SP – 19, ZSHandlowych, ZS – 8),

- zebrano oświadczenia majątkowe dyrektorów placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju,

- przyznano dofinansowania do czesnego dla dokształcających się nauczycieli. Dofinansowanie do czesnego przyznane zostało 35 nauczycielom, w kwocie po 400zł dla każdego,

- zebrano dane odnośnie liczby nauczycieli kontraktowych, którzy w sesji letniej 2004r. (czerwiec, lipiec) przystąpią do postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego (przewidywane jest powołanie komisji egzaminacyjnych dla 57 nauczycieli),

- w tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło łącznie 1360 uczniów.

 

 

- w zakresie opieki społecznej i zdrowia

 

 

- ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

   utworzono 7 stanowisk pracy dla 7 osób niepełnosprawnych, w trakcie tworzenia jest  8 kolejnych stanowisk  pracy dla osób niepełnosprawnych,

- w trakcie realizacji są następujące programy profilaktyczne dla mieszkańców naszego miasta:

- „Program profilaktyczny dla kobiet z terenu miasta Jastrzębie Zdrój po przebytym zabiegu mastektomii” - polegający na prowadzeniu rehabilitacji, nauki automasażu, konsultacji psychologicznych.

- „Przez rehabilitację ku samodzielności” – polegający na systematycznym prowadzeniu poradnictwa dla niewidomych i szczątkowo widzących oraz poprawieniu kondycji zdrowotnej i fizycznej inwalidów wzroku z terenu miasta Jastrzębie Zdrój,

- „Wykrywanie choroby cukrzycowej, uświadamianie jej wpływu na organizm, metody i sposoby minimalizacji jej skutków”- polegający na podnoszeniu świadomości społecznej związanej ze skutkami choroby cukrzycowej oraz wczesnym wykrywaniu cukrzycy,

- „Zapobieganie marginalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym” - polegający na wyrabianiu umiejętności radzenia sobie w opanowywaniu stanów emocjonalnych, wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, doskonaleniu komunikacji społecznej oraz kształtowaniu prawidłowych postaw wobec niepełnosprawności,

- „Prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci
i młodzieży z cukrzycą z terenu miasta Jastrzębie Zdrój” - polegający na podnoszeniu umiejętności samokontroli i właściwego prowadzenia cukrzycy przez pacjentów oraz ich opiekunów wpływające na zmniejszenie zarówno bieżących zagrożeń, jak
i powikłań,

- „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry” - polegającego na przeprowadzeniu wśród dorosłych mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój badań przesiewowych
w kierunku:

-         oceny znamion skórnych pod kątem przemian w czerniaka skóry,

-         wykrycia wczesnych postaci czerniaka skóry,

-         wydzielenia grupy osób o szczególnie wysokim ryzyku zagrożenia czerniakiem skóry.

Badaniem zostanie objętych 666 dorosłych mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój.

 

-         „Usprawnienie wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”. Badaniem zostania objętych 666 mieszkańców,

-         „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i dolnego odcinka jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”, polegający na przeprowadzeniu działań ukierunkowanych na wczesne wykrywanie chorób gruczołu krokowego oraz dolnego odcinka jelita grubego. Badaniem zostanie objętych 345 mężczyzn powyżej 50 roku życia zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

- w dniu 12 maja 2004r. odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci chorych, niepełnosprawnych, którzy otrzymali pomoc pieniężną ze środków zebranych podczas tegorocznego Balu Charytatywnego.

Pomoc została udzielona 17 dzieciom na kwotę 37.370 zł. Pomoc ta umożliwi rodzinom m.in. zakup sprzętu leczniczego i rehabilitacyjnego, niezbędnych lekarstw, pokrycie kosztów wyjazdu na turnusy rehabilitacyjne, kontynuowanie leczenia specjalistycznego.

Ponadto 13 rodzicom rozdano talony przekazane od sponsorów na artykuły spożywcze, przemysłowe oraz lekarstwa.

- przekazano 90 kart kwalifikacyjnych dzieci wytypowanych do uczestnictwa w obozie
w Suchedniowie prowadzonych przez Jastrzębską Komendę Hufca ZHP.

- pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej – Działu Świadczeń Rodzinnych przy
ul. Zielonej 20 codziennie w godz. 7:30-15:30 wydają wnioski na zasiłek rodzinny oraz przysługujące dodatki. Do dnia dzisiejszego przyjętych zostało 1.500 wniosków.
  Codziennie napływają nowe wnioski. Wypłata świadczeń rodzinnych nastąpi za miesiąc maj i czerwiec
w dniach 7, 8, 9 czerwca w punktach obsługi bankowej Banku Spółdzielczego. Wnioski
na miesiąc maj będą przyjmowane do 31 maja br.

- w dniu 30 marca br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony dot. organizowania, finansowania i świadczenia usług opiekuńczych w okresie od 01.05.br. do 30.04.2007r. Wykonawcą została wybrana firma ,,Serce” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy
ul. Harcerskiej 14.

 

 

 

 

-         w zakresie ochrony środowiska

 

-         19 maja odbył się przetarg na zadanie pn. „Usuwanie chwastów z gruntów komunalnych miasta Jastrzębie Zdrój”. Postępowanie prowadzone było w trybie zapytania o cenę. Wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usługowej „Rolnik” – Urszula Podeszwa ze względu na najniższą cenę (wartość zamówienia opiewa na 52 tys. zł),

-         rozpatrzono wnioski o dofinansowanie do zadań proekologicznych złożone przez mieszkańców w I kwartale 2004 roku. Dofinansowano:

-         16 urządzeń grzewczych (kotły co węglowe i gazowe)

-          1 przyłącze do sieci co

-          1 kolektor słoneczny (na podstawie wniosku z 2003r.)

na łączną kwotę 21.071 zł. 

 

 

 - w zakresie kultury i sportu 

 

-         3 maja obchodziliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta, związków kombatanckich, służb mundurowych, harcerze, poczty sztandarowe, młodzież szkolna. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia wiązanek kwiatów pod pomnikiem w Jastrzębiu Zdroju. Tego samego dnia w intencji Ojczyzny została odprawiona uroczysta msza św. w kościele
pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła.

-         27 kwietnia wspólnie z Sekcją Terenową WIGOR Zespołu Szkół Specjalnych
w Jastrzębiu Zdroju zorganizowano III Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych
w Jeździe Szybkiej na Rolkach,

-         30 kwietnia odbyło się spotkanie Młodzieżowej Rady Miasta, na którym podjęto uchwały w sprawie utworzenia komisji problemowych i współorganizacji Międzynarodowego Drużynowego Turnieju Szachowego,

-         wczoraj, tj. 26 maja w Jarze Południowym odbyła się ogólnomiejska impreza rekreacyjna zorganizowana z okazji uczestnictwa naszego miasta w X edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin. W tym roku Jastrzębie Zdrój konkurowało z Siemanowicami Śl. Do udziału w imprezie zostały zaproszone wszystkie placówki oświatowe z terenu naszego miasta. Szansa na wygranie tego turnieju uzależniona jest od liczebności osób biorących udział
w półgodzinnych ćwiczeniach,

-         28 maja w Domu Zdrojowym odbędzie się uroczystość uhonorowania osób zasłużonych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury. Nagroda Miasta Jastrzębie Zdrój zostanie wręczona trzem laureatom,

-         w najbliższą niedzielę – 30 maja odbędzie się współorganizowany wraz z MOSiR-em
i Oddziałem PTTK V Rodzinny Rajd Rowerowy,

-         27 kwietnia na Stadionie Miejskim uczniowie szkół podstawowych wzięli udział
w Mityngu Lekkoatletycznym, rywalizując w kategorii indywidualnej i drużynowej.

- dwudniowe rozgrywki Pucharu Ligi Miejskiej Ligi Piłki Siatkowej na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 10 zakończyły sezon siatkówki amatorów 2003/2004. Do Pucharu zgłosiło się 12 drużyn,

- amatorzy siatkówki  halowej przenoszą swoje rozgrywki na przygotowane boiska
do siatkówki plażowej. Sezon w siatkówce plażowej otworzą IV Otwarte Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Siatkówce Plażowej,

- 15 maja na Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego odbyły się kolejne Zawody Rowerowe „Złoty Stok”. Rowerzyści startowali w 4 kategoriach wiekowych, trasa zawodów – przebiegała przez tereny przyległe do OWN. Do udziału w zawodach zgłosiło się ponad
70 osób z Jastrzębia Zdroju, Rybnika, Gliwic, a także z Czech,

- MOSiR wraz z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął cykl zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”. Zajęcia te mają na celu podniesienie ogólnej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa, rozpoznawania zagrożeń związanych z przestępczością narkotykową, podniesienie sprawności fizycznej oraz poznanie podstawowych technik samoobrony. Zajęcia potrwają do 18 czerwca, w spotkaniach weźmie udział ok.1000 gimnazjalistów,

- drużyna MKS „Górnik” Jastrzębie na 5 kolejek przed końcem rozgrywek został mistrzem II grupy IV ligi śląskiej. Piłkarze naszej drużyny zagrają w barażach o wejście do III ligi
z mistrzem I grupy. Mecze rozegrane zostaną 23 i 27 czerwca 2004 roku,

- dnia 20 maja na zaproszenie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego uczestniczyłem w ceremonii wręczenia nagród i wyróżnień laureatom „Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2003”. Chciałbym przypomnieć, że w ubiegłorocznej edycji Turnieju Miasto Jastrzębie Zdrój zdobyło zaszczytne II miejsce w Województwie Śląskim, a w rankingu ogólnopolskim uplasowało się na IX pozycji.   

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- 11-12 maja odbywały się Drzwi Otwarte Biblioteki – „Kulturalna Akcesja”, zorganizowane w ramach realizacji projektu „Oblicza Europy / Tváře Evropy”.

W ramach Drzwi Otwartych oraz Tygodnia Bibliotek Polskiech w dniach 11-12 maja
br. odbyły się:

 

-wystawa prac pokonkursowych „Z Europy do Europy” Stowarzyszenia Media
dla Integracji Europejskiej” (Biblioteka Główna – Galeria „Pod Sową”)

- promocja książki Marka Blauta „Dolina-4”,

- koncert poetycko-muzyczny poezji Jana Pawła II:  „Tryptyk Rzymski”,

- happening „Parada biblioteczna” w wykonaniu grupy „Żywy Teatr”,

- warsztaty drukarskie – prowadzone przez czerpalnię papieru „ART-PAPIER”,

- spektakl dla dzieci „Cztery Łapy” wystawiany przez Teatr Lektur Szkolnych „Kalliope”,

- kiermasz książek,

- spotkania autorskie:

 • z Grzegorzem Kasdepke – autorem książek dla dzieci,
 • z Lidią Stanisławską

 

 

-konkursy:

 • „Droga Polski do Unii Europejskiej” – konkurs czytelniczy
 • „Biblioteczny omnibus” – konkurs czytelniczy
 • „Muzyczny Express” – konkurs muzyczny

 

- ponadto zrealizowano:

 

- wystawy:

 •  „Moja Hiszpania” - wystawa fotografii autorstwa Jarosława Gilgi (Biblioteka Główna – Galeria „Pod Sową”)
 • „Architektura światła” – wystawa malarstwa Kariny Korduły-Bloch (Filia Nr 1)
 • „Kiedy budzi się czas” – wystawa zdjęć ze zbiorów klubu fotograficznego „Niezależni”

 

- wykłady – spotkania autorskie:

 • 13 kwietnia z prof. Zbigniew Żmigrodzkim: „Gromadzenie zbiorów w aspekcie bibliotecznej etyki zawodowej”  
 • 13 maja z Heleną Klimkiewicz: „Autoterapia. Biblioterapia jedną z metod terapii” 

(Filia Nr 1)

 • z Bogusławem Waśkiewiczem (naturoterapeuta) wykłady z cyklu „Środy
  z naturoterapią” (Biblioteka Główna, Filia Nr 1)

-12 maja - „Czarkoterapia”

-19 maja - „Psychologia sukcesu – jak wzmocnić efektywność swojego działania”,

-26 maja - „Automasaż”

 

- w dniach 4-30 maja zorganizowano Wiosenną Zbiórkę Książek – pod hasłem: „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”. Zbiórkę przeprowadzono w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”, organizowanej przez Fundację ABCXXI Program Zdrowia Emocjonalnego.

 

 

- Wydział Obrony Cywilnej – Pion Ochrony 

 

 

-          28 kwietnia odbyło się spotkanie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
w którym udział wzięli kierownicy poszczególnych grup roboczych oraz zaproszeni goście: Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciel Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śl. Celem spotkania była ocena stanu zagrożenia terrorystycznego oraz stopnia przygotowania poszczególnych służb do działania w sytuacji zaistnienia aktu terroru,

-          dnia 7 maja zorganizowano szkolenie z zakresu problematyki Obrony Cywilnej
dla pracowników do spraw OC zakładów pracy naszego miasta. Tego samego dnia odbył się Turniej Strzelecki o Puchar Prezydenta – Szefa Obrony Cywilnej Miasta Jastrzębie Zdrój,

-          z okazji zakończenia II wojny światowej w dniu 8 maja o godzinie 12.00 zostały włączone w naszym mieście syreny sygnałem ciągłym trzyminutowym.

 

 

 

  

 

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zamiany nieruchomości położonej przy ul. Zdrojowej,

- przygotowano wnioski do Wojewody Śląskiego w sprawie nabycia na rzecz Miasta nieruchomości stanowiącej fragment ul. Czecha oraz nieruchomości zabudowanej Przychodnią Zdrowia przy ul. Wodeckiego,

- przygotowano do sprzedaży nieruchomości położone przy ul. Mazurskiej, Podhalańskiej,

- przygotowano do wykupu nieruchomości gruntowe zajęte ul. Cieszyńską,

- rozpoczęto procedurę przetargową mającą wyłonić wykonawcę operatów szacunkowych
na wycenę nieruchomości gruntowych oraz lokali mieszkalnych,

- zawarto umowy notarialne z nabywcami nieruchomości sprzedanych w drodze przetargu położone przy ul. Wiejskiej, ul. Skrzyszowskiej , ul. Orzeszkowej,

- przygotowano do sprzedaży lokale mieszkalne wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste   ułamkowej części  gruntów stanowiących własność  Miasta  na rzecz najemców,

- rozpoczęto czynności związane z realizacją postanowienia uchwały Rady Miasta dotyczącej przekazania na majątek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w drodze darowizny przyłączy c.o. do Szpitala Dziecięcego przy ul. Krasickiego,

 

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu osobom zakwalifikowanym
do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Za miesiąc kwiecień wypłacono 1992 dodatki na kwotę - 267.629,18zł.

- na bieżąco przyjmowane są wnioski od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w 2005 roku. Do dnia 18 maja br. przyjęto i zarejestrowano – 245 wniosków,

- realizując Uchwałę Nr XIX/419/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 kwietnia 2004r w sprawie uznania za lokale socjalne lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej: 90, 92, 94, 96 w Jastrzębiu Zdroju oraz w budynku przy ul. Wodzisławskiej 15 w Jastrzębiu Zdroju – zawarto umowy o najem lokalu socjalnego z mieszkańcami w/w budynków,

- przygotowano dokumentację wymaganą do mającego odbyć się 15.11.04 r. przetargu, dotyczącego zadania pn: Wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych stanowiących mienie komunalne Jastrzębia Zdroju.

  

 

                        - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- 4-24 maja - porządkowano pobocza dróg publicznych (wykoszono i zebrano trawę
na łącznej pow. 73 492m kw.),

- zakończono akcję wymiany piasku w piaskownicach i na placach zabaw,

- rozpoczęto prace wykończeniowe na obiekcie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei,

- rozpoczęto prace przy budowie chodników oraz dróg z kostki brukowej na kwaterach grzebalnych „I’ i „J” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei. Łącznie wykonano
ok. 350 m kw.  

 

 

                        - Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

 

- z przyjemnością chciałbym poinformować, że JZWiK S.A. został laureatem czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu promującego polskie firmy sukcesu gospodarczego „Polski sukces 2003”. Wodociągi nagrodzono w kategorii form infrastrukturalnych. Ponadto laureatem
w kategorii firm małych i średnich została jastrzębska firma HADEX Sp. z o.o.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 21 maja br. w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II (Galeria Porczyńskich) w Warszawie.     

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.06.2004 08:17
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 321
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.