W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XVIII Sesja Zwyczajna (marzec)

   Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 25 marca 2004 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XVIII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 lutego 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

-         w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- utrzymanie zimowe dróg publicznych pochłonęło w poszczególnych miesiącach:

      w grudniu:           254.728 zł

      w styczniu:           742.250 zł

      w lutym:               579.380 zł

      do dnia 18 marca:   228.386 zł

 

Łącznie wydatkowano w 2004r: 1.672.178 zł, natomiast plan na 2004 rok wynosi: 1.744.000 zł,      

- kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji na os. Pszczyńska (ul. Reymonta, Boya-Żeleńskiego, Orzeszkowej, Pszczyńskiej), os. Zdrój (ul. Lipowa)     oraz roboty kanalizacyjne na ul. Broniewskiego-Słoneczna. Planowany termin zakończenia robót- czerwiec 2004r.,

- rozpoczęto roboty związane z modernizacją skrzyżowania ul. Śląska-Wielkopolska,

- w miesiącu marcu rozstrzygnięto przetargi:

      1/   na kontynuowanie budowy kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zdrój (ul. Lipowa, Zioły,Wiśniowa, Akacjowa),

      2/   na opróżnienie zbiornika bezodpływowego zlokalizowanego w gminie Mszana-
Gogołowa i transport ścieków (wody odciekowej ze składowiska odpadów komunalnych) do miejsca ich neutralizacji,

      3/   na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Armii Krajowej

- w dniu 9 marca dokonano otwarcia ofert i trwa procedura przetargowa na:

            -wykonanie robót awaryjnych na terenie miasta;

           -remont cząstkowy nawierzchni ulic asfaltowych na drogach powiatowych i miejskich na terenie miasta,

- został opracowany harmonogram przeglądów wiosennych dla osiedli i sołectw, które odbędą się w miesiącach kwietniu i maju br.

 

 

-         w zakresie polityki gospodarczej

 

- dnia 10 marca br. uczestniczono w konferencji pt. „Regionalny Trójkąt Weimarski INTERREG III C”. W ramach programu INTERREG III C można składać projekty w trzech zakresach tematycznych,

- Restrukturyzacja Przemysłu i Terenów Poprzemysłowych,

- Rozwój Zasobów Ludzkich i Polityka Społeczna,

- Nowoczesna Administracja.

Do tego programu nasze miasto zgłosiło cztery propozycje projektów, są to:

- Utworzenie w Jastrzębiu Zdroju Parku Przemysłowego,

- Utworzenie Centrum Logistycznego,

- Opracowanie Programu Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych,

- Rozwój Zawodowy Pracowników Administracji Publicznej,

 

- natomiast do Ministerstwa Kultury złożono dwa wnioski o dofinansowanie zadania zleconego z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa. Wnioski dotyczą dwóch projektów:

            - „Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelkich - Zderzenia Działań Wrażliwych”

-  „VIII Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola”,

- dnia 18 marca br. odbyło się w Jastrzębiu Zdroju IV Forum Przedsiębiorczości pt. ”Cło
i podatek VAT w świetle przystąpienia Polski i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej”.
W forum udział wzięli: Andrzej Kaczorowski – Konsul Generalny Minister Pełnomocny Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Piotr Czosnyka – I Sekretarz Wydziału Ekonomiczno – Handlowego Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie, Milan Peprnik – Konsul Republiki Czeskiej w Katowicach, Prezydent Miasta Hawirzowa, Wiceprezydent Miasta Karwiny, Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, reprezentanci Urzędów Celnych z Cieszyna, Zebrzydowic i Karwiny oraz przedsiębiorcy z Karwiny, Hawirzowa, Jastrzębia Zdroju oraz Wodzisławia Śląskiego.

 

- rozpoczęto procedurę opracowania:

-  Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich,
-  Programu Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych,
-  Planu Rozwoju Lokalnego.

- podpisana została przez Miasto deklaracja poparcia dla realizacji projektu Zakładu  Doskonalenia Zawodowego pt. „START – Program reintegracji społecznej skazanych przygotowywanych do wyjścia na wolność”, który będzie realizowany z programu Phare 2002 – „Aktywne formy zapobiegania bezrobociu”, „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem”,

- dnia 2 marca został otwarty Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o przystąpienie Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. do Spółki i objęcie w niej udziałów za kwotę 1 mln zł,

 

- w zakresie finansów

- decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 3 marca 2004 roku miasto otrzymało z budżetu państwa dotację celową w wysokości 2.452 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2003 rok dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o paszportach.

- decyzją  Wojewody   Śląskiego   z   dnia   19 marca 2004 roku miasto otrzymało z budżetu państwa dotację  celową  w  wysokości  4.035 zł na organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakup komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 

-         w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

-w bieżącym roku środki finansowe Funduszu Pracy dla naszego miasta na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu są o 300 tys. zł. mniejsze niż w roku ubiegłym,

- w dniu 31 marca br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego, który wybierze do realizacji wnioski z Europejskiego Funduszu Społecznego. Powiatowy Urząd Pracy opracował i złożył 2 projekty posiłkowe do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Katowicach. Wnioski dotyczą osób długotrwale zarejestrowanych oraz młodzieży do
24 roku życia. Projekty przewidują realizację szkoleń, staży, prac interwencyjnych
i programów specjalnych,

- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju wg stanu na 29 lutego 2004 r. +wynosiła 8.042 osoby. W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek bezrobocia o 106 osób, tj. o 1,3%,

- w lutym w urzędzie zarejestrowało się 465 osób, w tym: 121 po raz pierwszy i 344 po raz kolejny. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 571 osób,

- w lutym 2004 r. do urzędu wpłynęło 211 ofert pracy. W stosunku do stycznia odnotowano wzrost o 24 oferty, natomiast w doniesieniu do lutego 2003 roku wzrost nastąpił o 81 ofert. Wśród ofert zgłoszonych przez pracodawców 80 ofert dotyczyło prac subsydiowanych
(w tym 9 dla niepełnosprawnych i 48 dla absolwentów). Z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano z ewidencji urzędu 254 bezrobotnych,

- od 15 marca br. funkcję Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju sprawuje p. Andrzej Koba, wyłoniony na to stanowisko w drodze konkursu i po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia.

 

 

                        - w zakresie edukacji

 

- w dniach 3 i 4 marca br. zorganizowano Giełdę Szkół dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

- w miesiącu marcu br. odbywały się spotkania z dyrektorami szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponagimnazjalnych w sprawie:

-     nowej matury,

-   specjalnych potrzeb ucznia (dot. niepełnosprawności fizycznej, umysłowej oraz uczniów z problemami wychowawczymi), 

            -     spraw finansowych,

- przygotowane zostały materiały zawierające analizę z lat 2000-2004 dotyczącą występowania zjawiska agresji w placówkach oświatowych. Zamówione zostały broszury metodyczne dotyczące radzenia sobie z agresją w domu, szkole i środowisku lokalnym. Broszury pt.„Poradnik dla rodzica. Dzieci – alkohol, narkotyki, przemoc- Jak sobie z nimi radzić” zostaną przekazane placówkom oświatowym z terenu Miasta,

- dnia 19 marca br. w Zespole Szkół Nr 1 odbyło się wręczenie aktów mianowania i uroczyste ślubowanie 16 nauczycieli mianowanych, którzy w sesji zimowej 2004r. uzyskali ten stopień w wyniku postępowań egzaminacyjnych,

- dnia 23 marca br. odbył się II etap V Konkursu Informatycznego w Szkole Podstawowej
Nr 19. Konkurs przygotowały SP 19 i SP 4 przy współudziale Wydziału Edukacji i Wydziału Informatyki UM,

- zakończono uzgodnienia ostatecznego przejścia dzieci klas III i IV ze szkoły Podstawowej Nr 21 do wybranych przez rodziców placówek oświatowych na terenie naszego Miasta. Rodzice w większości wybrali dla swoich dzieci (poświadczając pisemnymi oświadczeniami woli) Szkołę Podstawową Nr 6 i 10,

- rozliczono przekazywane dotacje dla szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych za miesiące: styczeń i luty br.,

 

- w zakresie opieki społecznej

 

- w oparciu o „Strategię rozwiązywania problemów społecznych w zakresie pomocy społecznej w gminie Jastrzębie Zdrój w latach 2002 – 2005 (przyjętą uchwałą przez Radę Miasta z dnia 29.12.2001r.) – w dniu 24 marca 2004r. nastąpiło otwarcie mieszkania chronionego dla dziewcząt opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze. Mieszkanie mieści się w dzielnicy Zdrój i zamieszkują w nim 2 dziewczyny.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

 

- zatwierdzone zostały „Zasady udzielania dofinansowania dla osób fizycznych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jastrzębiu Zdroju” na 2004r,

- w dniu 8 marca odbył się trzeci z kolei przetarg nieograniczony na obsługę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

 

                        - w zakresie geodezji i kartografii

 

- zakończono czynności związane z wprowadzaniem wyników weryfikacji użytków gruntowych do ewidencji gruntów. Podjęte w 2003 roku działania miały na celu pilne doprowadzenie zapisów ewiedencyjnych dotyczących zagospodarowania poszczególnych nieruchomości do zgodności z obowiązującymi przepisami, co daje między innymi podstawę do ustalenia nowych, prawidłowych wymiarów podatku rolnego i od nieruchomości.

Wyniki opracowania uzupełniły treść numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków założonej dla całego obszaru miasta, która będzie stanowiła bazę systemu informacji
o terenie. Zbudowanie takiego systemu ma na celu usprawnienie zarządzania miastem poprzez szybki dostęp do informacji, danych i analiz dotyczących różnych dziedzin życia miasta i jego mieszkańców.

 

- w zakresie mienia

 

- przygotowano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
 gruntowe stanowiące własność Miasta położone przy ul. Kasztanowej
 ul. Wrocławskiej i ul. Prof. Ranoszka,

- oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiące własność Miasta zabudowane infrastrukturą kolejową,

- wydawano decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej

- wydawano decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- prowadzono sprawy sprzedaży 12 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej wraz
z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntów stanowiących własność Miasta na rzecz najemców,

- wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego 2/304 części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Miasta Jastrzębie Zdrój,

- wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu 1/11 części nieruchomości położonej przy ul. Cichej,

- kompletowano akta spraw będących przedmiotem przekazania wojewodom właściwym do potwierdzenia uprawnień osób ubiegających się o zaliczenie na poczet ceny sprzedaży albo opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego /mienie zabużańskie/,

- zakończono sprawę przyjęcia na majątek Miasta przyłączy wodociągowych przejętych od osób fizycznych i instytucji w drodze darowizny oraz ujawnionych sieci wodociągowych,

- prowadzono procedurę ujawnienia i przekazania do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, środka trwałego w postaci budynku po byłej wymiennikowi ciepłej wody przy ul. Gagarina

 

 

-         w zakresie kultury i sportu 

 

- w 2004 roku Miasto dofinansuje realizację 36 projektów z dziedziny kultury i sportu złożonych przez organizacje pozarządowe z terenu naszego Miasta. Na ten cel przeznaczono kwotę 390.200 zł. W chwili obecnej podpisywane są umowy z wnioskodawcami,

- 15 marca br. Młodzieżowa Rada Miasta zorganizowała kolejną Konferencję Młodych poświęconą komunikacji miejskiej i problemom uczniów dojeżdżających do szkół. Gośćmi MRM byli przedstawiciele Miejskiego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju,

- odbyło się spotkanie władz miasta z Anną Żemłą-Krajewską zawodniczką Klubu Sportowego Judo „KOKA” i prezesem klubu Robertem Radlakiem. Wybitne osiągnięcia przyszłej reprezentantki Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach uhonorowano nagrodą w postaci sprzętu sportowego,

- w dniu 29 lutego br. zakończył się cykl imprez „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury” adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w mieście. W programie znalazły się: zimowe spotkania teatralne, koncerty, zabawy muzyczne, zabawy plastyczne, warsztaty wokalne, imprezy rekreacyjno-sportowe. Ogółem w 88 imprezach wzięło udział 2549 uczestników,

- w dniach 15 – 21 marca 2004 r w Jastrzębiu Zdroju trwał II FESTIWAL FRANKOFONII – mający na celu poznanie kultury krajów francuskojęzycznych  oraz szerzenie idei frankofonii.
W ramach tej imprezy odbyły się m.in.:

-         wernisaż wystawy „Żeglarze pustyni – Tuaregowie” w galerii „Eπcentrum”
i Magazynie 22”. Wystawę eksponatów z Muzeum Miejskiego w Żorach
i Muzeum w Olkuszu można zwiedzać do 2 kwietnia 2004 r.,

-         projekcja filmów w wersji francuskojęzycznej dla studentów NKJO oraz tydzień filmu francuskiego w kinie „Centrum”,

-         koncert finałowy „II Festiwalu Frankofonii”

-         koncert muzyki francuskiej w wykonaniu zespołu „Frank Prus Trio” .

 

- od 23 marca do 28 maja 2004 r. w Galerii Historii Miasta eksponowane są dwie wystawy czasowe: „Opowieści Jagustynki” wystawa z Muzeum Lalek w Pilznie oraz Zwyczaje Wielkanocne na polskiej wsi”  wystawa z Muzeum Etnograficznego w Krakowie,

-16 marca w ramach projektu „Oblicza Europy” finansowanego z programu Phare CBC (edycja 2001) odbył się WIECZÓR ŚWIĘTEGO PATRYKA, podczas którego można było wysłuchać m.in. koncertu zespołu Carrantuohill,

- do końca marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej można oglądać następujące wystawy:

- „Magiczna Zielona Wyspa” wystawa fotografii ze zbiorów zespołu Carrantuohill w ramach prezentacji państw Unii Europejskiej (Biblioteka Główna – Galeria „Pod Sową”),

- „Wybrani pisarze francuskojęzyczni na świecie”wystawa poświęcona pisarzom  z terytoriów pozamorskich Francji (Biblioteka Główna – Galeria „Pod Sową”),

- „Zaginiona wyspa”wystawa malarstwa Aliny Podleśny-Małeszczyk (Filia Nr 1),

- odbywały się wykłady – spotkania autorskie:

-          spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem – autorem książek przygodowych dla dzieci,

-          „Irlandzka droga, irlandzki sukces” – wykład Ireny Dudzińskiej
w ramach obchodów „Wieczoru Św. Patryka”,

-          „Irlandia – kultura i ciekawostki” – wykład Damiana Podeszwy
w ramach obchodów „Wieczoru Św. Patryka”,

-          Biblioteki polskie a Unia Europejska” – wykład dr Danuty Pietruch-Reizes,

- w okresie od 25 do 27 lutego odbyły się 3 turnieje w piłce nożnej, w których wystartowało ok. 200 chłopców w trzech kategoriach wiekowych. Ponadto odbyły się: Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Siatkówki dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych i Średnich. Uroczystą oprawę miało zakończenie Zimowej Akademii Tańca. Dzieci, które uczęszczały na zajęcia zaprezentowały układy taneczne,

-Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od wielu lat współpracuje z Klubem Wysokogórskim organizując między innymi zawody promujące sztuczną ścianę i uprawianie wspinaczki skałkowej przez dzieci i młodzież naszego miasta. Dnia 27 lutego na sztucznej ścianie na Stadionie Miejskim zorganizowano Zawody we Wspinaczce na Sztucznej Ścianie
w 3 kategoriach wiekowych, w których uczestniczyło ponad 50 dzieci w wieku od 5 do 14 lat. W dniu 11 marca br. Klub Wysokogórski obchodził XX-lecie swojej działalności, podczas imprezy zaproszeni goście oglądali slajdy z wypraw i działalności klubu.

- dnia 13 marca w Hali Sportowej „Omega” odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora MOSiR. W turnieju wystartowały pary z 26 klubów
z całego kraju. Pary taneczne Klubu Sportowego Tańca Towarzyskiego MOSiR Jastrzębie Zdrój zdobyły w poszczególnych kombinacjach jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe medale,

-12 reprezentacji szkół podstawowych i 8 szkół gimnazjalnych wystartowało w kolejnym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, przygotowanym wraz z Komendą Miejską Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Jastrzębiu Zdroju. Uczniowie rozwiązywali testy z wiedzy na temat bezpieczeństwa i ratownictwa medycznego oraz zmierzyli się na torze sprawnościowym,

- 19 marca br. w sportowo w Hali Sportowej „Omega” odbył się Dzień Powitania Wiosny przygotowany przez MOSiR, uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 oraz harcerzy,

 

 

-         Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

 

- dnia 1 marca br. w Urzędzie Miasta odbyło się rozstrzygnięcie na szczeblu miasta konkursu rysunkowego pod hasłem “Ratownik w akcji”. W konkursie wzięło udział 18 szkół oraz pracownia plastyczna MOK. W spotkaniu brały udział dzieci wraz z opiekunami ze szkół podstawowych i gimnazjów. Zwycięscy i uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe
i książkowe,

- w dniu 5 marca br. w ramach obchodów Światowego Dnia Obrony Cywilnej odbyła się uroczystość, w której udział wzięły służby mundurowe, dyrektorzy zakładów pracy oraz pracownicy zajmujący się sprawami Obrony Cywilnej w zakładach na terenie naszego Miasta. Podczas uroczystości zostały wręczone podziękowania za współpracę oraz wyróżnienia,

 - w dniu 17 marca w Urzędzie Miasta odbyła się odprawa z pracownikami zakładów pracy
z Jastrzębia Zdroju zajmującymi się sprawami obrony cywilnej. Spotkanie to zostało zorganizowane w związku z ostatnimi zamachami terrorystycznymi,

- w dniu 26 marca o godzinie 10.00 zostaną włączone syreny alarmowe- sygnał ciągły
(3 minutowy) w celu uczczenia Dnia Wyzwolenia Miasta Jastrzębia Zdroju.

 

 

                              - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

- wykonywanie rozbiórki obiektów użytkowych na nieruchomości przy ul. Podhalańskiej 13,

- wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Powstańców Śląskich 234,

- rozpoczęcie czynności związanych z odbiorem budynków mieszkalnych przekazanych na rzecz miasta Jastrzębie Zdrój przez Spółdzielnię Mieszkaniową “ JAS – MOS “ przy ul. Armii Krajowej numer 90, 92, 94, 96 i Wodzisławskiej 15, w których znajduje się 36 lokali mieszkalnych,

- zakończono zebrania w 71 Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie podjęto uchwały
o wysokości zaliczki na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną na rok 2004, które kształtują się w granicach od 1,50 zł do 2,22 zł oraz uchwalono przeprowadzenie koniecznych remontów w budynkach.

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

 - wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu, osobom zakwalifikowanym do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

 - przeprowadzano zamianę lokali pomiędzy najemcami mieszkań z zasobu gminy,
a najemcami lokali będących w dyspozycji Spółdzielni Mieszkaniowych „NOWA”
i „JAS- MOS”,

- przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W marcu br. wypłacono 1994 dodatki mieszkaniowe na kwotę – 266.497.36 zł,

 

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- w okresie od 17.03.2004 r. do 06.04.2004 r. Jastrzębski Zakład Komunalny prowadzi akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie Miasta.

- rozpoczęto prace przy rozbudowie kwatery grzebalnej “J” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 01.04.2004 10:32
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 235
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.