W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XLIV Sesja Nadzwyczajna (czerwiec)

UCHWAŁA  NR XLIV/575/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 25 czerwca 2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

§ 1

Zmienić plan  dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

 

§ 2

Zmienić plan przychodów  budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

 

§ 4

Zmienić wydatki na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

Zmienić „Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 5 .

 

 

 

§ 6

Zmienić plan  dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

 

1.       Zmniejszyć dochody bieżące w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo o kwotę11 520 000 zł  z tytułu planowanej  wpłaty od JSW S.A. KWK „Zofiówka” wynikającej z zawartej ugody na naprawienie szkód górniczych spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o tę samą kwotę.

Z zawartej ugody pomiędzy Miastem i JSW S.A. wynika, że spółka będzie partycypować w kosztach realizacji  zadania  Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” w ramach środków na usuwanie szkód górniczych w latach od 2009 do 2011.

W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, spółka nie jest w stanie dotrzymać terminów wynikających z pierwotnie zawartej ugody i dlatego podpisany został aneks, który zmienia wysokość finansowania zadania w poszczególnych latach, co powoduje zmniejszenie dochodów i wydatków budżetu Miasta w 2009 roku i przeniesienie ich na rok 2011.

2.       Zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 53  975 zł i dochodów majątkowych o kwotę 5 100 zł oraz wydatków  bieżących w tym dziale, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53 975 zł z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju” i plan wydatków majątkowych o kwotę 5 100 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego z 2008 roku Nr 158 „Zakup systemu wystawienniczego” w ramach projektu unijnego.

Ponadto, w celu modernizacji systemu wystawienniczego planowany jest zakup plansz graficznych, stolika, krzeseł oraz lady ekspozycyjnej. Dlatego proponuję dodatkowo zwiększyć plan wydatków tego zadania o kwotę 10 900 zł  z przeniesienia z wydatków bieżących, z rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 10 000 zł i z rozdziału 75095 – Pozostała działalność kwoty 900 zł stanowiące wkład własny Miasta w realizacji projektu „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju”.

3.       Zmniejszyć dochody bieżące  w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę  22 550 zł w związku ze zmianą od 31 marca br.  ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zniosła  opłatę za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

4.       Zwiększyć dochody bieżące w dziale 758 – Różne rozliczenia  o kwotę236 849 złw związku z wpływem do budżetu środków wynikających z rozliczenia zadań, które finansowane były w ramach wydatków niewygasających w 2008 roku, tj. zadania Nr 60 "Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2" na kwotę 36 849 zł i zadania Nr 161 "Budowa tablic reklamowych promujących Miasto" na kwotę 200 000 zł. Środki powyższe proponuje się przeznaczyć na:

-         zadanie inwestycyjne Nr 18 „Dokumentacja przyszłościowa” w wysokości 137 536 zł z przeznaczeniem na wykonanie  projektu budowlano-technicznego budowy ul. Młyńskiej i Gołębiej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność,

-         zadanie remontowe Nr 320 – „Remonty szkół”  w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe w wysokości 9 000 zł  z przeznaczeniem na usunięcie skutków szkód górniczych w Zespole Szkół Nr 12, obejmujące wykonanie remontu popękanych ścian, naroży, spękań i szczelin w schodach i posadzkach przy 50%  udziale JSW S.A. KWK „Borynia”,

-         zadanie inwestycyjne Nr 70 „ Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” w wysokości 40 063 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów pierwszego wyposażenia budynku administracyjnego przy ul. Opolskiej,

-         remont pomieszczenia sanitarnego w sali grupy dzieci 6-letnich w Publicznym Przedszkolu Nr 16 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola w wysokości 29 470 zł,

-         częściowe pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe  w wysokości 20 780 zł. Całkowity koszt remontu został oszacowany na kwotę 53 000 zł, w związku z tym brakujące środki w wysokości 32 220 zł proponuję pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5.       Zwiększyć dochody bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie i wydatki bieżącew tym dziale, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6 274 zł, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3 137 zł oraz rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 3 137 zł z przeznaczeniem na realizację programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” – Comenius.

6.       Zwiększyć dochody bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8 500 zł w związku ze zwrotem do budżetu Miasta nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych z lat ubiegłych wraz z odsetkami (wypłaconych podopiecznym z dotacji z budżetu państwa) oraz wydatki bieżące w tym samym dziale, rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na zwrot tych zasiłków do budżetu państwa.

7.       Zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i wydatków bieżących w tym dziale, rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 153 840 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy śródroczne dzieci szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły”.

8.       Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami na ogólnąkwotę 438 000 zł z przeznaczeniem na zadanie remontowe Nr 342 „Remont lokali użytkowych”, w ramach którego wykonany zostanie remont obiektów przy ul. 1 Maja 45 i 61,

Środki na ten cel proponuję pozyskać z zadania inwestycyjnego Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” w wysokości 438 000 zł.

9.       Zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę11 200 złz przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych. Zwiększenie to wynika ze wzrostu ceny utylizacji 1 m3nieczystości stałych. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

10.   Zwiększyćplan wydatków bieżących w dziale  852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 66 400 zł na remont Domu Pomocy Społecznej „Dar Serca” w ramach, którego planuje się przystosować pomieszczenia sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych. Środki na ten cel zostaną pozyskane z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

11.   Zwiększyć plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na częściowe pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli za okres od 1 stycznia 2009 roku i od 1 września 2009 roku.

Ogólny skutek  podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w 2009 roku wynosi 4 749 950 zł. W związku z faktem , iż budżecie Miasta na 2009 rok zabezpieczono kwotę 3 939 866 zł, brakujące środki w wysokości  810 084 zł proponuje się pozyskać z zadania inwestycyjnego Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” w wysokości 234 623 zł i z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 575 461 zł  i rozdysponować je w następujący sposób:

      a)zwiększyć plan wydatków w dziale  801 – Oświata i wychowanie o kwotę 662 247 zł, w tymw    

         rozdziale:

-         80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 78 517 zł,

-         80104 – Przedszkola – 124 165 zł,

-         80105 – Przedszkola specjalne – 33 576 zł,

-         80111 – Gimnazja specjalne – 78 442 zł,

-         80130 – Szkoły zawodowe – 130 376 zł,

-         80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 59 580 zł,

-         80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 110 743 zł,

-         80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli – 46 848 zł,

b)zwiększyć plan wydatków dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10 268 zł,

c)zwiększyć plan wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę137 569 zł,w tym  wrozdziale:

-         85401 – Świetlice szkolne - 82 537 zł,

-         85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 45 603 zł,

-         85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego - 9 429 zł.

12.   Zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu o kwotę 108 980 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne Nr 12 „Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta”, w ramach którego przeprowadzone zostaną prace mające na celu dostosowanie stanu technicznego budynku Urzędu Miasta do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Okres realizacji tego zadania planuje się na lata 2009-2010 i obejmować będzie następujące prace:

-         przebudowę oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Urzędu Miasta – okres realizacji 2009 rok, koszt 100 980 zł,

-         zakup i montaż 4 rolet antywłamaniowych na wewnętrznych stronach okien w archiwum Wydziału Komunikacji – okres realizacji 2009 rok, koszt  8 000 zł,

-         przebudowę dwóch układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) dla zasilania budynków A oraz Sali Obsługi Interesantów - okres realizacji 2010 rok, koszt  41 000 zł,

-         dostosowanie pomieszczeń archiwalnych Wydziału Komunikacji do wytycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2009 roku - okres realizacji 2010 rok, koszt  4 700 zł.

Środki na ten cel proponuję przenieść z wydatków bieżących zaplanowanych w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu w wysokości 98 980 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 000 zł.

13.   Zmniejszyć plan wydatków majątkowych w wysokości 600 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w ramach  zadania inwestycyjnego Nr 16 „Budowa obiektów drogowych na terenie miasta”.

Brak decyzji JSW S.A. KWK „Zofiówka” o przystąpieniu do naprawy wiaduktu w ciągu ul. Dębina powoduje zmianę wysokości finansowania inwestycji w poszczególnych latach, polegającą na zmniejszeniu wydatków budżetu Miasta w 2009 roku i przeniesieniu ich do 2010 roku.

14.   Wprowadzić do budżetu Miasta nowe zadanie inwestycyjne Nr 6 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni” w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe  na kwotę 8 068 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 17 z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni oraz nowe zadanie inwestycyjne Nr 11 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni i wymiana wentylacji” w rozdziale 80104 – Przedszkola dla Publicznego Przedszkola Nr 7 na kwotę 10 000 zł i Publicznego Przedszkola Nr 12 na kwotę 10 000 zł przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni oraz wentylacji. Konieczność wymiany drzwi i wentylacji wynika z zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Jastrzębie Zdrój. Środki na ten cel proponuję pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 2

 

Częściowo rozdysponować nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 818 522 zł z przeznaczeniem na:

-         zadanie remontowe Nr 342 „Remont lokali użytkowych” na kwotę 72 623 zł,

-         wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych na kwotę 11 200 zł,

-         remont Domu Pomocy Społecznej na kwotę 66 400 zł,

-         podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli na kwotę 575 461 zł,

-         zadanie inwestycyjne Nr 12 „Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta” na kwotę 10 000 zł,

-         zadanie inwestycyjne Nr 6 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni” na kwotę 8 068 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 17,

-         zadanie inwestycyjne Nr 11 „Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni i wymiana wentylacji” na kwotę 20 000 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 7 i Publicznego Przedszkola Nr 12,

-         remont sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na kwotę 32 220 zł,

-         pokrycie zmniejszenia dochodów z tytułu opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej o kwotę 22 550 zł.

 

Załącznik Nr 3

 

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują zmianę limitu wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, jak niżej:

 

w ramach 2009 roku

 

-         zmniejszyć o 11 520 000 zł limit dla zadania Nr 7 „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” i zwiększyć o tę kwotę limit tego zadania w roku 2011,

-         zwiększyć limit dla zadania Nr 70„Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” o kwotę 40 063 zł,

-         zwiększyć limit w związku ze wznowieniem realizacji zadania inwestycyjnego Nr 158„Zakup systemu wystawienniczego” o kwotę 16 000 zł,

-         zwiększyć limit dla zadania Nr 18„Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę 137 536 zł,

-         wprowadzić  limit dla nowego zadania Nr 12„Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta” na kwotę 108 980 zł,

-         zmniejszyć limit dla zadania Nr 16„Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” o kwotę 600 000 zł i zwiększyć o tę kwotę limit tego zadania w roku 2010.

 

Ponadto, w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną przez Prezydenta Miasta Zarządzeniami z dnia 10 i 17 czerwca 2009 roku, konieczna jest zmiana limitów w Załączniku Nr 3 polegających na :

-         przeniesieniu limitu zadania Nr 23 „Zakup urządzeń kuchennych” będącego w dyspozycji Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w wysokości 4 990 zł i przekazanie go dla Publicznego Przedszkola Nr 20 z przeznaczeniem na zakup pojemnościowego podgrzewacza wody,

-         zmniejszeniu limitu zadania Nr 9 „Budowa chodników, schodów i parkingów” o kwotę 250 000 zł - w roku bieżącym kontynuowana jest budowa chodnika wraz  z  zatokami autobusowymi przy ulicy Gagarina, zadanie zostanie ukończone w lipcu br. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem dokumentacji projektowo-wykonawczej, która pozwoliłaby na kontynuację budowy chodników jeszcze w roku bieżącym,

-         zmniejszeniu limitu zadania Nr 130 „Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska” w wysokości 8 000 zł,

-         zwiększeniu limitu zadania Nr 70„Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OPS” o kwotę 271 000 zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zakupu pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Opolskiej,

-         zwiększeniu limitu zadania Nr 128„Zakup wyposażenia placów zabaw” o kwotę 110 000 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych zestawów zabawowych,

-         zwiększeniu limitu zadania Nr 18„Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę 53 464 zł, z przeznaczeniem na częściowe wykonanie projektu budowlano-technicznego budowy ul. Młyńskiej i Gołębiej,

-         zwiększeniu limitu zadania Nr 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta.

 

w ramach 2010 roku

-         wprowadzić  limit dla zadania pn.„Modernizacja budynku i garaży Urzędu Miasta” na kwotę 45 700 zł,

-         zwiększyć limit dla zadania Nr 3„Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK  Moszczenica" o kwotę 7 420 660 zł w wyniku zakończenia procedury aplikowania o środki unijne,

-         zwiększyć limit dla zadania Nr 16„Budowa obiektów drogowych na terenie miasta” o kwotę 600 000 zł,

-         zwiększyć limit dla zadania Nr 175 „Rozbudowa Żłobka Nr 1” o kwotę 800 000 zł, w związku z faktem , iż po przeprowadzeniu przetargu, wartość zadania przekroczyła wartość wyliczoną w kosztorysie inwestorskim.

 

w ramach 2011 roku zwiększyć limit zadania Nr 7 pn.„Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 11 520 000 zł.

 

Ponadto,  proponuję zmniejszyć o kwotę 36 849 zł poniesione nakłady od początku realizacji zadania inwestycyjnego  Nr 60 „Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2” w związku z rozliczeniem wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku

 

Załącznik Nr 4

 

Zmiany proponowane w załączniku Nr 1 spowodują także zmianę wydatków na inwestycje, których realizacja nie przekracza jednego roku, jak niżej:

 

-         wprowadzić  w 2009 roku limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 6„Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni” w kwocie 8 068 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 17,

-         wprowadzić  w 2009 roku limit dla nowego zadania inwestycyjnego Nr 11„Montaż drzwi przeciwpożarowych w kotłowni i wymiana wentylacji”  w kwocie 20 000 zł dla Publicznego Przedszkola Nr 7 i Publicznego Przedszkola Nr 12.

 

Ponadto, w związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 10 czerwca 2009 roku, konieczna jest zmiana limitu w Załączniku Nr 4 polegająca na zwiększeniu wartości zadania Nr 169„Budowa łącznika ul. Kasztanowej z drogą osiedlową” o kwotę 250 000 zł. Zwiększenie to wynika z konieczności wykonania zabezpieczenia gazociągu.

 

Załącznik Nr 5

Zmienić limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, w tym:

1.       W związku ze znacznym  wzrostem  kursu Euro w stosunku do wartości  kursu przyjętej dla ustalenia  planu budżetu  na 2009  rok w zakresie projektów realizowanych  w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius,  które zakończą się w bieżącym roku, proponuje  się dokonanie zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”  poprzez:

-         zwiększenie o kwotę -  3 137 zł   dochodów i wydatków  projektu pn. „Fauna i flora naszych  

       regionów”– projekt realizowany jest  przez Zespół Szkół Nr 9

-         zwiększenie o kwotę – 3 137 zł  dochodów i wydatków  projektu pn. „ Kim jesteśmy” – projekt    

        realizowany jest przez Gimnazjum Nr 8,

-         zwiększenie o kwotę -  3 137 zł  dochodów i wydatków  projektu „ Kromka chleba”  - projekt

       realizowany jest  przez Zespół Szkół Nr 11,

-         zwiększenie o kwotę -  3137 zł dochodów i wydatków  projektu „Wszystko na jednej Ziemi” –    

       projekt  realizowany jest przez   Szkołę Podstawową nr 16.

Zwiększenie to  dotyczy 20% wartości przyznanego dofinansowania stanowiącego kwotę 3 200 Euro, które zostanie zrefundowane przez  Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencje programu „Uczenie się przez całe życie” po  otrzymaniu  od jednostki realizującej projekt raportu końcowego którego termin złożenia upływa 30 września bieżącego roku. Ustalony na 2009 rok plan dla projektu proponuje się  zwiększyć o różnicę wynikającą z przyjętego  w 2008 roku kursu tj. 3,3543,  a bieżącą  wartością kursu 4,3347 ( kurs BH z dnia 15.05.2009r.).

 

2.       W związku z  podpisaniem umowy nr UDA-RPSL.01.01.02-00-007/08-00 o dofinansowanie Projektu: „Zainwestuj w Jastrzębiu Zdroju” pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, który jest Instytucją Zarządzającą RPO WSL, a Miastem Jastrzębie Zdrój proponuje się  dokonanie  zmian w załączniku  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” poprzez:

-         wprowadzenie planowanej kwoty dochodów, z tytułu przyznanego dofinansowania, wynikającej z Załącznika Nr 1 do uchwały w wysokości 59 075 zł,

-         wprowadzenie planowanej kwoty wydatków wynikającej z Załącznika Nr 1 do uchwały w wysokości 59 975 zł (59 075 zł – wydatki podlegające finansowaniu ze środków unijnych, 900 zł – wkład własny Miasta),

-         wprowadzenie w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniami z dnia 10 czerwca 2009 roku planowanej kwoty wydatków bieżących stanowiących wkład własny Miasta w realizacji projektu w wysokości 9 525  zł.

Okres realizacji  tego projektu obejmuje kwiecień 2009 do wrzesień 2010 r. Miasto Jastrzębie Zdrój otrzyma w 85% dotację rozwojową na pokrycie wydatków projektu, pozostałe  15% pochodzić będzie ze środków budżetu Miasta. Całkowita wartość projektu to kwota 69 500 zł. W 2010 r. według aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu nie będą ponoszone wydatki.  W ramach realizacji powyższego  projektu będzie kontynuowane zadanie inwestycyjne Nr 158 pn. „Zakup systemu wystawienniczego”. Kontynuacja polegać będzie na modernizacji zakupionego w 2008 roku zestawu wystawienniczego.

3.       W związku z podpisaniem w dniu 15 czerwca bieżącego roku umowy nr UDA-RPSL.07.01.02-00-066/08-00 o dofinansowanie projektu pn. „Budowa dróg publicznych wraz z  uzbrojeniem  na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”  pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego, który jest Instytucją Zarządzającą RPO WSL, a Miastem Jastrzębie Zdrój,  proponuje się dokonanie  zmian w załączniku  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011” poprzez:

-ustalenie  źródeł finansowania dla tego projektu w 2009 roku, w rozbiciu na wydatki finansowane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu Miasta,

-         zwiększanie  o 7 420 660 zł kwoty wydatków w ramach projektu w  2010 roku, w tym wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej - 2 295 583 zł i budżetu Miasta 5 125 077 zł.

W wyniku podpisania umowy Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 521 530 zł, stanowiące 33,17%  wartości kosztów kwalifikowanych projektu oszacowanych na kwotę 10 616 610 zł.

      Całkowita wartość projektu zaplanowanego do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego  Nr 3  pn. „Budowa dróg publicznych wraz z  uzbrojeniem  na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica”  w latach 2008 -2010 wynosi 11 018 981 zł.

 

Załącznik Nr 6

Dokonać zmian dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych w związku z podpisaniem  nowych umów na wynajem pomieszczeń szkolnych  w Szkole Podstawowej Nr 9 o 4 713 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na remonty 513 zł orazw Zespole Szkół Nr 7 o 12 997 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.06.2009 08:59
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 107
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 25.06.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.06.2009 08:59
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2016 12:07
Liczba wyświetleń: 305
Drukuj Zapisz do PDF