W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XIX Sesja Zwyczajna (kwiecień)

 

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 22 kwietnia 2004 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XIX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 25 marca 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich;

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

- rozpoczęto prace:

- budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Broniewskiego – Słonecznej,

- budowa zatoki autobusowej przy ul. Gagarina,

- budowa parkingu ul. Wrocławska 21-31,

- remont chodników przy ul. Opolskiej, Turystycznej w rejonie przedszkola nr 19 oraz w jarze przy ul. Turystycznej,

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ulic: Orzeszkowej, Zapolskiej (częściowo), Reymonta, Boya-Żeleńskiego, Pszczyńskiej z odgałęzieniem, Lipowej, Zioły,

- w związku z przebudową skrzyżowania przy ulicy Mazowieckiej, Wielkopolskiej, Śląskiej od początku maja do września br. nastąpi zmiana organizacji ruchu. Zostały wyznaczone objazdy ulicami: Arki Bożka, Łowicką, Mazowiecką, Małopolską, Cieszyńską i Al. Piłsudskiego,

- rozpoczęto procedurę przetargową dla zadania – „Adaptacja pawilonu chirurgicznego na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju”. Wpłynęło 6 ofert. Komisja sprawdza prawidłowość złożenia dokumentów,

- trwają remonty cząstkowe nawierzchni dróg asfaltowych,

- w ramach prac związanych z remontem budynku Urzędu Miasta zostały wykonane podłogi, wykonano tapetowanie i malowanie w pomieszczeniach biurowych, wykonano wymianę
3 szt. drzwi zewnętrznych,

- trwają prace projektowe związane z wymianą dachu na obu segmentach budynku Urzędu Miasta,

- odbyło się spotkanie z Panem Federico Landuccim właścicielem firmy Cofinco Poland w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów przy ul. Dębina. Pan Landucci poinformował o niezbędnych nakładach finansowych, jakie winny być poniesione w celu dostosowania obiektu do wymogów unijnych. Rozmowy będą kontynuowane w miesiącu maju,

- na zlecenie miasta został opracowany przez firmę „Energoekspert” Sp. z o.o. Katowice „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Jastrzębie Zdrój”. W dniu 28 kwietnia o godz. 9 °° w sali nr 128 nastąpi prezentacja w/w projektu. Zainteresowanych Radnych zapraszamy na spotkanie.

- Nie od dziś mamy świadomość ze ulicą o najgorszej nawierzchni jest ul. Libowiec. Tymczasowe doraźne naprawy są wykonywane na bieżąco. W dniu jutrzejszym tj. 23 kwietnia ekipa wykona naprawę nawierzchni, ale niestety znów tylko doraźną. Poprzez uzupełnienie dziur masą asfaltową na gorąco, a na odcinku od ulicy Cieszyńskiej (przepust) będzie wykonana podbudowa tłuczniem oraz nawierzchnia z frezu. Na jakiś czas znów zostaną poprawione warunki ruchu, ale do czasu wykonania nowej drogi są to tylko działania doraźne. Dla przypomnienia koszt budowy nowej drogi to około 8 milionów złotych

 

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- trwają spotkania i negocjacje z Głównym Instytutem Górnictwa, których celem jest utworzenie Parku Technologiczno-Przemysłowego i Centrum Logistycznego oraz aplikowanie wniosku w ramach Inicjatywy Wspólnoty „INTERREG III C”. W związku z powyższym rozpoczęto procedurę opracowania: Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich i Program Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych,

- w dniu 7 kwietnia br. uczestniczono w konferencji pt. „Małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej – finansowanie rozwoju przedsiębiorczości” oraz w seminarium pt. „Programy i Inicjatywy Wspólnotowe”, którego organizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej z Warszawy. Program seminarium dotyczył programów wspólnotowych „Socrates”, „Leonardo da Vinci” oraz inicjatywy wspólnotowej Equal,

- prowadzone są prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta”.      

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

 

- według stanu na 31.03.2004 w Jastrzębiu Zdroju zarejestrowanych było 8025 osób bezrobotnych. Od stycznia br. zaobserwowano spadek bezrobocia  o 123 osoby.

Osoby pobierające zasiłek stanowią 11% ogółu bezrobotnych,

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu Zdroju kształtowała się na poziomie 19,0% i była niższa od stopy w kraju o 1,6 pkt. (dane wg stanu na dzień 29.02.2004).

-urząd pracy otrzymał z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej środki finansowe na Aktywne Formy Przeciwdziałania Bezrobociu w kwocie 2046,3 tys zł. Dodatkowo na program regionalny „Wychodzenie z cienia” z rezerwy Samorządu Województwa Śląskiego urząd otrzymał dofinansowanie w wysokości 196,1 tys. zł. Program ten ma na celu aktywizację osób bezrobotnych poprzez realizację zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Natomiast na program „Moja kariera” z rezerwy Ministra urząd otrzymał kwotę 260,1 tys. zł. Program ten adresowany jest do absolwentów (staże i umowy absolwenckie) oraz osób bezrobotnych posiadających niskie kwalifikacje (roboty publiczne),

 

- w dniu 8 kwietnia br. uczestniczono w konferencji prasowej poświęconej informacji o zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący wniosków w ramach Sektorowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich z Europejskiego Funduszu Społecznego opracowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przy udziale Powiatowych Urzędów Pracy. W krajach unijnych Europejski Fundusz Społeczny jest głównym źródłem wspierania polityki rynku pracy i służy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem. Pozyskane środki z tego Funduszu przyczynią się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz pobudzą inicjatywę prozatrudnieniową.

Będą to programy „Na starcie” i „Szansa” adresowane do młodzieży w wieku 18-24 lata oraz do osób długotrwale zarejestrowanych. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju zakłada aktywizację 500 bezrobotnych,

- w marcu br. do urzędu wpłynęło 236 ofert pracy. Dla absolwentów urząd posiadał 15 ofert subsydiowanych, natomiast dla osób niepełnosprawnych 14 ofert. W porównaniu do marca ubiegłego roku nastąpił wyraźny wzrost liczby ofert. Z tytułu podjęcia pracy wyrejestrowano z ewidencji urzędu 229 bezrobotnych,

- urząd pracy w Jastrzębiu Zdroju planuje przystąpienie do programu Interreg III C („Regionalny Trójkąt Weimarski”). Program pod auspicjami Unii Europejskiej ma za zadanie promocję współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami i mieszkańcami trzech partnerskich regionów, wchodzących w skład „Regionalnego Trójkąta Weimarskiego”: Śląska, Północnej Nadrenii-Westfalii i Nord-Pas de Calais. W kwietniu tego roku uczestniczono w międzynarodowej konferencji w Herne (Niemcy) dotyczącej powyższego programu. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju razem z partnerami z Niemiec i Francji będzie ubiegał się o przyznanie funduszy na program szkoleń i wymiany dla bezrobotnej młodzieży.

 

 

                        - w zakresie edukacji

 

 

- przeprowadzono kontrolę placówek: SP-3, SP-5, SP-10, pod względem:

- prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;

- przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP pracowników i uczniów;

- przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

- sporządzono rozliczenia przekazywanych dotacji dla szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych za m-c III, IV 2004,

- przystąpiono do współorganizacji rządowego programu dla uczniów klas I z rodzin najuboższych pn. ,,Wyprawka szkolna”. Wystąpiono do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o przyznanie ogółem 160 wyprawek, z czego OPS wytypował 110 uczniów, natomiast Komisje Szkolne – 50 uczniów,

- przygotowano wnioski o przyznanie Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dla 4 dyrektorów placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju (tj. SP-10, SP-17, G-10, G-11) oraz Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty dla 3 dyrektorów placówek oświatowych w Jastrzębiu Zdroju (tj. ZS-3, ZS Specjalnych Nr 2, NKJO),

- sporządzono wniosek do MENiS o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 1% rezerwy w 2004 roku z tytułu remontów w placówkach oświatowych,

uczestniczono m.in. w:

- międzyprzedszkolnym konkursie „Jak żyć zdrowo” w Publicznym Przedszkolu Nr 5,

- IV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Na wesołą nutkę” w kinie Centrum,

- konferencji dla dyrektorów przedszkoli nt.: ,,Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolnym”,

- w Dniu Łasucha w ZSSpecj. im. M.  Witczaka.

- opracowano harmonogram i wnioski oraz przygotowano komplet dokumentów na wyjazd dzieci kl. III szkół podstawowych oraz dzieci ze szkół specjalnych na „Zieloną szkołę”
w I półroczu. Wnioski objęły 901 uczniów.

 

 

                        - w zakresie opieki społecznej

 

- w okresie Świąt Wielkanocnych Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z kołami charytatywnymi przy kościołach rzymsko-katolickich zorganizował dla 69 osób dorosłych, samotnych, pozbawionych rodziny "Śniadania Wielkanocne". Śniadania dobyły się w trzech parafiach: w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, pw. Św. Katarzyny, pw. Św. Barbary i Józefa oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób z dziennego domu pomocy. Poczęstunkiem objętych zostało także 245 dzieci w ochronkach i świetlicach środowiskowych,

- w związku z programem rządowym dot. wyrównania warunków startu szkolnego uczniów
w 2004r. "wyprawka szkolna" pracownicy socjalni odwiedzili 1000 środowisk i wytypowali do wyprawek 110 dzieci,

- od 13 kwietnia wydawane są wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych. Przewiduje się,
iż ze świadczeń skorzysta 2,5 do 3 tys. mieszkańców Jastrzębia Zdroju

 

 

                        - w zakresie ochrony środowiska

 

- w związku z obchodzonym Światowym Dniem Ziemi organizowano i współorganizowano konkursy wiedzy na temat szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. W dniu
19 kwietnia, tu na tej sali, odbył się konkurs dla młodzieży z gimnazjów, wczoraj w Zespole Szkół Handlowych dla młodzieży ponadgminazjalnej. W dniu dzisiejszym również dzieci ze wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębia Zdroju, uczciły Dzień Ziemi wystawiając teatrzyk, a także wykonując prace plastyczne o tematyce ekologicznej. Wszystkie przedszkola otrzymały symbolicznie drzewa do posadzenia.

- zakupiono ponad 1300 sztuk sadzonek drzew i krzewów, które z okazji Dni Ziemi zostaną posadzone na terenie naszego miasta, przez jednostki organizacyjne, dzieci szkolne, zarządy osiedli.

 

 

                        - w zakresie kultury i sportu

 

- trwają przygotowania do organizacji Święta Działacza Kultury, które zaplanowano na 28 maja. Do 30 kwietnia można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta w dziedzinie kultury,

- trwają prace nad organizacją Rodzinnego Rajdu Rowerowego, którego trasa już po raz piąty powiedzie z Parku Zdrojowego do Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego.

- wraz z Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej przygotowywany jest kolejny XI Sportowy Turniej Miast i Gmin. W tym roku impreza ta będzie miała formę biegów ulicznych. Impreza odbędzie się 26 maja,

- w dniach 3-4 kwietnia odbył się w hali „Omega” Turniej Tańca Towarzyskiego o Mistrzostwo i Puchar Okręgu Śląskiego. W turnieju wzięło udział 190 par z 26 klubów z terenu całego Śląska,

- od 1 kwietnia w Galerii Historii Miasta eksponowana jest wystawa „Opowieści Jagustynki”. Są to zbiory z Muzeum Lalek w Pilznie. Ponadto wystawiane są eksponaty z Muzeum Etnograficznego w Krakowie „Zwyczaje Wielkanocne na polskiej wsi”,

- 16 kwietnia odbył się w Galerii Epicentrum wernisaż wystawy Grupy Artystycznej
„Potencjalna 10” oraz Miry Glenc – Daneckiej pt. „Tkanina Artystyczna KOT”,

- zakończono sezon na Lodowisku „Jastor”. Podczas całego sezonu ze ślizgawek skorzystało ponad 5.000 osób,

- rozgrywkami Play Off w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 10 zakończony zostanie sezon 2003/2004 I i II Ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów, na zakończenie sezonu amatorzy siatkówki rozegrają Puchar Ligi,

- zawodami Wędkarskimi „Powitanie Wiosny” rozpoczęto cykl zawodów dla dzieci i młodzieży na zbiorniku wodnym przy Ośrodku Wypoczynku niedzielnego. Dzieci wystartowały w 3 kategoriach wiekowych: do lat 16, 13 i do lat 10. Zawody wędkarskie jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem, łącznie uczestniczyło 70 zawodników,

- po raz pierwszy wspólnie z Komendą Miejska Policji i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego przygotowano dla uczniów szkół średnich „Turniej Motoryzacyjny”,

- Miasto nasze będzie uczestniczyć w dniach 1-3 maja 2004 roku w uroczystościach przygotowanych przez nasze miasto partnerskie - Tourcoing we Francji. Impreza ta ma na celu uczczenie faktu wstąpienia Polski do UE. W uroczystościach tych wezmą udział: przedstawiciele samorządu, młodzież – członkowie Szkolnych Klubów Europejskich, członkowie UKS „Pionier” i Jastrzębskiego Klubu Tenisa Stołowego, jastrzębskie pary taneczne, zespoły „ZEZ” i „Qltura”, pszczelarze oraz dziennikarze lokalnych mediów.

-16 kwietnia Klub Sportowy Jvett Jastrzębie zdobył tytuł Mistrza Polski. 21 kwietnia odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Klubu Romanem Chwastykiem i Dyrektorem ds. Sportowych Zdzisławem Grodeckim w sprawie przygotowania tachnicznego Hali Widowiskowo -Sportowej przy ul. Leśnej dla umożliwienia rozgrywek ligowych.

 

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

 

- do końca kwietnia można oglądać wystawy:

- w Galerii „Pod Sową” - wystawę twórczości członków Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury,

- w galerii „Na ścianie” – wystawę „Konie” - wystawa szkiców autorstwa Martyny Nejman,

- w Bibliotece – Filii Nr 1 wystawę prac „Rysunek i grafika Moniki Cybul – Słowikowej”.

 

- w miesiącu kwietniu odbywały się także wykłady – spotkania autorskie:

- 20 kwietnia – z Martą Fox - autorką książek dla dzieci i młodzieży

- 20 kwietnia – wykład pt. „Przesławna perła nauki polskiej” dr hab. Krzysztofa Stopki z Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- 7 kwietnia - „Ćwiczenia oddechowe dla zdrowia i dobrego samopoczucia”,

            - 21 kwietnia - „Radiestezja – jak zdrowo mieszkać?”,

- w dniach 13-16 kwietnia - odbył się blok imprez dla najmłodszych zorganizowany z okazji międzynarodowego dnia książki dla dzieci – „Andersenada”.

 

                               

                                    - w zakresie zdrowia

 

-         w trakcie realizacji jest program profilaktyczny pn.: „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”. Bezpłatnym badaniem zostanie objętych 666 dorosłych mieszkańców miasta. Wykonawcą badań jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna „SANODERM” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Wielkopolska 2a,

 

- utworzono stanowiska pracy dla 2 osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego       Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W trakcie tworzenia jest 7 stanowisk pracy dla 7 osób niepełnosprawnych,

 

 

- w zakresie mienia 

 

- przeprowadzono przetarg nieograniczony na zbycie działek budowlanych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe stanowiących  własność Miasta położonych przy ulicy Wiejskiej, Skrzyszowskiej, Orzeszkowej. W wyniku przetargu sprzedano 4 działki: dwie przy
ul. Wiejskiej oraz po jednej przy ulicach Skrzyszowskiej i Orzeszkowej,

- przekazano  do  JZWiK sieci wodno - kanalizacyjne i przyłącza wodociągowe zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą Rady Miasta,

 

 

                                   - Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu, osobom zakwalifikowanym do otrzymania mieszkania z zasobu gminy,

- przedłużano najem lokali socjalnych osobom pozostającym w niedostatku,

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Za miesiąc marzec wypłacono 1992 dodatki na kwotę -  267.629,18zł.

- na bieżąco przyjmowane są wnioski od osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego w 2005 roku. Do dnia 13 kwietnia br. Przyjęto i zarejestrowano – 209 wniosków,  

- przeprowadzono wizje i rozmowy z lokatorami budynków przy ul. Armii Krajowej 90, 92, 94, 96 oraz ul. Wodzisławskiej 15, co zmierzało do oceny sytuacji materialnej i rodzinnej mieszkańców. Przygotowano projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uznania za lokale socjalne lokali mieszkalnych w w/w budynkach.

 

 

 - Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- 6 kwietnia zakończono wiosenną akcję wywozu odpadów wielkogabarytowych z terenu miasta. Akcją objęte zostały wszystkie sołectwa oraz dzielnice o zabudowie jednorodzinnej. Łącznie wywieziono ok. 20 ton odpadów,

- zakończono wiosenną obsadę skrzyżowań i miejsc pamięci. Wysadzono łącznie ok. 7500 szt. kwiatów.

- rozpoczęto roboty związane z ukończeniem rozbudowy kwatery grzebalnej nr “J” na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei.

 

 

- Straż Miejska

 

- Młodszy inspektor Straży Miejskiej Adam Osipowski uratował trzy osoby. W nocy z
3 na 4 kwietnia inspektor odebrał telefon, w którym dyżurny straży pożarnej przekazał  informację, iż ma problem z ustaleniem miejsca zamieszkania osoby wzywającej pomocy. Osoba zgłaszająca nie zdążyła przekazać dokładnego adresu zamieszkania oraz niewyraźnie podała swoje nazwisko. Dyżurny mimo braku tych danych podjął się weryfikacji wszystkich osób zameldowanych na ul. 1 Maja, przy analizie 40 nazwiska podjął przypuszczenie że to właśnie będzie ten adres. Powyższą informację przekazał odpowiednim służbom, które zdążyły uratować osoby poszkodowane.

 

- w nocy z 17 na 18 kwietnia około godz. 3.35 w Jastrzębiu Zdroju w budynku wielorodzinnym przy ul. Krakowskiej nastąpił pożar. W akcji ewakuacyjnej i ratowniczej uczestniczyły służby Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Do budynku odcięto dopływ gazu, prądu oraz zablokowano urządzenia dźwigowe. W wyniku akcji ratunkowej dwóch funkcjonariuszy Straży Miejskiej i dwóch funkcjonariuszy Policji uległo zatruciu dymem. Ponadto 22 mieszkańców bloku zostało hospitalizowanych w Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu Zdroju. Na skutek pożaru jedno mieszkanie uległo całkowitemu spaleniu. Dodatkowo dwa mieszkania zostały częściowo zniszczone podczas prowadzonej akcji gaśniczej.

 

 

Chciałby poinformować również o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta, które zostały wprowadzone 20 kwietnia br. Nowy Regulamin wraz z nowym schematem organizacyjnym został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.06.2004 08:13
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 358
Drukuj Zapisz do PDF