W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

Naczelnik:

Joanna Cisek - pokój 215A
Telefon: 32 4785 333,
faks: 32 4785143
e-mail: psm@um.jastrzebie.pl, jcisek@um.jastrzebie.pl

 

Referat Polityki Społecznej i Zdrowia

Kierownik - Jolanta Kluba - pokój 218A,
Telefon: 32 4785 391,

 

Referat do spraw Polityki Mieszkaniowej

Kierownik - Beata Butelo - pokój 213A,
Telefon: 32 4785 188

Usytuowanie wydziału:

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej mieści się:

  • w budynku „A”, na II piętrze.
    pokoje: 207A, 213A – 218A
  • stanowiska 3 i 4 na Sali Obsługi Interesantów.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:00, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych:

Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - pokój 216A
Telefon: 324785234.
Godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do czwartku - od godz. 12:00 do 15:00.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych: 

Grażyna Staszków - pokój 217A 
telefon: 32 4785 381 
e-mail: gstaszkow@um.jastrzebie.pl

 

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej należy w szczególności:
1) Planowanie i programowanie lokalnej polityki zdrowotnej i polityki społecznej;
2) Opracowywanie informacji w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia;
3) Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych,
związkami zawodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
4) Współdziałanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz szpitalami;
5) Współdziałanie z innymi podmiotami w zwalczaniu chorób zakaźnych;
6) Współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz
zwalczania epidemii – szczepienia;
7) Opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
8) Powoływanie odpowiednich osób do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego lub zakład medycyny;
9) Współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
10) Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym wykonującym zadania publiczne dla mieszkańców Miasta w zakresie zadań Wydziału – ogłaszanie konkursów;
11) Współdziałanie ze Strażą Miejską, Zarządzaniem Kryzysowym i Sprawy Obronne w zakresie bieżącej realizacji zadań, mających na celu spełnienie podstawowych kryteriów, określających przygotowanie Miasta do zabezpieczenia ochrony ludności w sytuacji kryzysu i wojny;
12) Współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnohigienicznego Miasta;
13) Prowadzenie, koordynacja i realizacja działań związanych z ograniczeniem patologii społecznych, w szczególności: AIDS i nikotynizmu;
14) Organizowanie i realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
15) Nadzorowanie działalności jednostek:
a) Dom Pomocy Społecznej,
b) Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) Publiczny Żłobek Nr 1,
d) niepubliczne podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
e) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze nr 1,2,3;
16) Nadzorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy;
17) Regulowanie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu-Zdroju i Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju;
17) Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw kadrowych, księgowo–finansowych, pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju;
18) Realizowanie działań w zakresie promocji zdrowia zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia i Programem Zdrowia Psychicznego;
19) Sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym- zasiłku szkolnego;
20) Prowadzenie spraw związanych z dożywianiem dzieci ukraińskich w szkołach, dla których Miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym;
21) Ustalanie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, współpraca z Naczelną Izbą Aptekarską;
22) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora;
23) Dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w zakresie orzekania dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju;
24) Udzielanie i rozliczanie dotacji na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci „Betlejem”;
25) Planowanie zapotrzebowania i rozliczanie dotacji udzielonej z budżetu państwa w zakresie składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,
NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy „Betlejem”;
26) Przygotowywanie dyspozycji finansowych w sprawie środków finansowych będących w budżecie: Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1,2,3, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Publiczny Żłobek nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy;
27) Udzielanie dotacji, rozliczanie i kontrola – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Niepubliczne Podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
28) Sporządzanie dyspozycji finansowych w sprawie udzielania dofinansowania w ramach PFRON-u dla osób niepełnosprawnych;
29) Regulowanie należności za pobyt dzieci urodzonych w mieście Jastrzębie-Zdrój przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych;
30) Organizowanie Punktów Szczepień Powszechnych;
31) Działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych;
32) Inicjowanie i wspieranie merytoryczne i finansowe działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
33) Gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i współpraca z nimi;
34) Udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
35) Przygotowywanie, wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi, corocznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
36) Przygotowywanie planu finansowego do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
37) Kontrolowanie przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, oraz wykorzystania środków finansowych przez instytucje i podmioty realizujące poszczególne zadania;
38) Przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii;
39) Wspieranie merytoryczne i finansowe programów terapeutycznych i interwencyjnych realizowanych przez instytucje, organizacje i podmioty pozarządowe na terenie gminy;
40) Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami Urzędu Miasta w realizacji wspólnych zadań dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej;
41) Tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych;
42) Przyjmowanie, przygotowywanie i kwalifikowanie według systemu kwalifikacji punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego:
a) na czas nieoznaczony
b) w ramach najmu socjalnego,
c) lokali zamiennych,
d) tymczasowych pomieszczeń,
e) lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do remontu we własnym zakresie i na własny koszt;
43) Sporządzanie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony;
44) Sporządzanie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu;
45) Wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do remontu we własnym zakresie i na własny koszt;
46) Kierowanie osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego, tymczasowego pomieszczenia i do zawarcia umowy w ramach najmu socjalnego lokalu;
47) Dokonywanie zamian między najemcami lokali mieszkalnych w zasobach gminy, a kontrahentami w innych formach własności;
48) Dokonywanie zamian na wolny lokal mieszkalny dostarczony przez gminę;
49) Ustalenie praw do lokalu mieszkalnego w razie śmierci najemcy lub po wyprowadzeniu się najemcy;
50) Przeznaczenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
51) Regulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłaceniu zaległości czynszowych;
52) Regulacje spraw związanych z kaucjami mieszkaniowymi wpłaconymi przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku;
53) Ustalanie stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach gminy;
54) Ustalanie stawki czynszu najmu lokali użytkowych w zasobach gminy;
55) Stosowanie obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych;
56) Reprezentowanie interesów Miasta jako właściciela lokali mieszkalnych niesprzedanych, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych;
57) Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób ubiegających się o przyznanie dodatków mieszkaniowych;
58) Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych;
59) Przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych;
60) Przygotowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
61) Przygotowanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
62) Współpraca i nadzorowanie działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości;
63) Współpraca z Jastrzębskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.;
64) Szacowanie niezbędnych środków finansowych do wypłaty odszkodowań (za niedostarczenie lokalu socjalnego – art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) w celu zabezpieczenia ich w budżecie Miasta;
65) Przygotowanie treści umów najmu i podnajmu w sprawie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych;
66) Prowadzenie ewidencji wyroków sądowych o eksmisję i wniosków o zapłatę odszkodowania oraz ewidencji wyroków sądowych zobowiązujących Miasto do wypłaty odszkodowań;
67) Prowadzenie czynności windykacyjnych dot. nieuregulowanych w terminie należności wynikających z tytułu umów podnajmu lokali mieszkalnych;
68) Prowadzenie polityki czynszowej gminy;
69) Prowadzenie, nadzór nad Klubem Seniora;
70) Tworzenie, nadzór i współpraca z Radą Seniorów;
71) Współpraca ze Społecznym Doradcą do spraw polityki senioralnej;
72) Opracowywanie programów dotyczących polityki senioralnej;
73) Przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie stypendiów szkolnych;
74) Realizowanie spraw związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny;
75) Przyjmowanie wniosków i wydawanie karty ”Rodzina 3+”;
76) Realizowanie wszelkich zadań związanych z ustawą o repatriacji – wydawanie decyzji administracyjnych o jednorazowej pomocy dla repatriantów;
77) Realizowanie zadań związanych z ustawą o Karcie Polaka;
78) Nadzór i przygotowanie wszelkich dyspozycji finansowych w sprawie środków finansowych będących się w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej;
79) Przyznawanie świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi;
80) Przyznawanie dodatku dla tzw. Podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;
81) Opracowanie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową;
82) Organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta;
83) Prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
84) Przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału."
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.10.2014 13:39
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 08.03.2023 08:40
Liczba wyświetleń: 14849
Drukuj Zapisz do PDF