W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

Naczelnik:

Joanna Cisek - pokój 215A
Telefon: 32 4785 333,
faks: 32 4785143
e-mail: psm@um.jastrzebie.pl, jcisek@um.jastrzebie.pl

 

Referat Polityki Społecznej i Zdrowia

Kierownik - Jolanta Kluba - pokój 218A,
Telefon: 32 4785 391,

Referat do spraw Polityki Mieszkaniowej

Kierownik - Beata Butelo - pokój 213A,
Telefon: 32 4785 188

Usytuowanie wydziału:

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej mieści się:

  • w budynku „A”, na II piętrze.
    pokoje: 207A, 213A – 218A
  • stanowiska 3 i 4 na Sali Obsługi Interesantów.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:00, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych:

Grażyna Matysik - pokój 165B
Telefon: 324785234.
Godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do czwartku - od godz. 12:00 do 15:00.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych: 

Grażyna Staszków - pokój 217A 
telefon: 32 4785 381 
e-mail: gstaszkow@um.jastrzebie.pl


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej należy w szczególności:
1) planowanie i programowanie lokalnej polityki zdrowotnej i polityki społecznej,
2) opracowywanie informacji w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia,
3) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, związkami zawodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych
zakładów opieki zdrowotnej,
4) współdziałanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz szpitalami,
5) współdziałanie z innymi podmiotami w zwalczaniu chorób zakaźnych,
6) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz zwalczania epidemii – szczepienia,
7) opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
8) powoływanie odpowiednich osób do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego lub zakład medycyny,
9) współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
10) udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym wykonującym zadania publiczne dla mieszkańców Miasta w zakresie zadań Wydziału – ogłaszanie konkursów,
11) współdziałanie ze Strażą Miejską, Zarządzaniem Kryzysowym i Sprawy Obronne w zakresie bieżącej realizacji zadań, mających na celu spełnienie podstawowych kryteriów, określających przygotowanie Miasta do zabezpieczenia ochrony ludności w sytuacji kryzysu i wojny,
12) współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarnohigienicznego Miasta,
13) prowadzenie, koordynacja i realizacja działań związanych z ograniczeniem patologii społecznych, w szczególności: AIDS i nikotynizmu,
14) organizowanie i realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
15) nadzorowanie działalności jednostek:
a) Dom Pomocy Społecznej,
b) Ośrodek Pomocy Społecznej,
c) Publiczny Żłobek Nr 1,
d) niepubliczne podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
e) Placówki Opiekuńczo Wychowawcze nr 1,2,3,
16) nadzorowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy,
17) regulowanie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu-Zdroju i Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju,
18) wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw kadrowych, księgowo–finansowych, pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego i Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Jastrzębiu-Zdroju,
19) realizowanie działań w zakresie promocji zdrowia zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia i Programem Zdrowia Psychicznego,
20) sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym- zasiłku szkolnego,
21) prowadzenie spraw związanych z dożywianiem dzieci ukraińskich w szkołach, dla których Miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym,
22) ustalanie rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, współpraca z Naczelną Izbą Aptekarską,
23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Seniora,
24) dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w zakresie orzekania dla mieszkańców Jastrzębia -Zdroju,
25) udzielanie i rozliczanie dotacji na składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym
podopiecznych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Zakład Leczniczo-Opiekuńczy dla dzieci „Betlejem”,
26) planowanie zapotrzebowania i rozliczanie dotacji udzielonej z budżetu państwa w zakresie składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, NZOZ Zakład Leczniczo-Opiekuńczy „Betlejem”,
27) przygotowywanie dyspozycji finansowych w sprawie środków finansowych będących w budżecie: Domu Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1,2,3, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Publiczny Żłobek nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy,
28) udzielanie dotacji, rozliczanie i kontrola – Warsztaty Terapii Zajęciowej, Niepubliczne Podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
29) sporządzanie dyspozycji finansowych w sprawie udzielania dofinansowania w ramach PFRON-u dla osób niepełnosprawnych,
30) regulowanie należności za pobyt dzieci urodzonych w mieście Jastrzębie-Zdrój przebywających w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych,
31) organizowanie Punktów Szczepień Powszechnych,
32) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,
33) inicjowanie i wspieranie merytoryczne i finansowe działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
34) gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i współpraca z nimi,
35) udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
36) Przygotowywanie, wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi, corocznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
37) przygotowywanie planu finansowego do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
38) kontrolowanie przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, oraz wykorzystania środków finansowych przez instytucje i podmioty realizujące poszczególne zadania,
39) przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
40) wspieranie merytoryczne i finansowe programów terapeutycznych i interwencyjnych realizowanych przez instytucje, organizacje i podmioty pozarządowe na terenie gminy,
41) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami Urzędu Miasta w realizacji wspólnych zadań dotyczących profilaktyki
przeciwalkoholowej,
42) realizowanie przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnością i Równego Traktowania wszelkich zadań i działań związanych z problematyką osób z niepełnosprawnością ,
43) realizowanie spraw związanych z powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych,
44) realizowanie spraw związayche z działalnością Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
45) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez Koordynatora ds. Dostępności w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój
46) tworzenie warunków do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych,
47) przyjmowanie, przygotowywanie i kwalifikowanie według systemu kwalifikacji punktowej wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego:
a) na czas nieoznaczony
b) w ramach najmu socjalnego,
c) lokali zamiennych,
d) tymczasowych pomieszczeń,
e) lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do remontu we własnym zakresie i na własny koszt,
48) sporządzanie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych wynajętych na czas nieoznaczony,
49) sporządzanie wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu,
50) sporządzanie wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych zakwalifikowanych do remontu we własnym zakresie i na własny koszt,
51) kierowanie osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony, lokalu zamiennego, tymczasowego pomieszczenia i do zawarcia umowy w ramach najmu socjalnego
lokalu,
52) dokonywanie zamian między najemcami lokali mieszkalnych w zasobach gminy, a kontrahentami w innych formach własności,
53) dokonywanie zamian na wolny lokal mieszkalny dostarczony przez gminę,
54) ustalenie praw do lokalu mieszkalnego w razie śmierci najemcy lub po wyprowadzeniu się najemcy,
55) przeznaczenie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach
przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
56) regulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłaceniu zaległości czynszowych,
57) regulowanie spraw związanych z kaucjami mieszkaniowymi wpłaconymi przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 roku,
58) ustalanie stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w zasobach gminy,
59) ustalanie stawki czynszu najmu lokali użytkowych w zasobach gminy,
60) stosowanie obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych,
61) reprezentowanie interesów Miasta jako właściciela lokali mieszkalnych niesprzedanych, udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,
62) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób ubiegających się o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
63) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
64) przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych,
65) przygotowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
66) przygotowanie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
67) współpraca i nadzorowanie działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości,
68) współpraca z Jastrzębskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,
69) szacowanie niezbędnych środków finansowych do wypłaty odszkodowań (za niedostarczenie lokalu socjalnego – art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) w celu zabezpieczenia ich w budżecie Miasta,
70) przygotowanie treści umów najmu i podnajmu w sprawie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
71) prowadzenie ewidencji wyroków sądowych o eksmisję i wniosków o zapłatę odszkodowania oraz ewidencji wyroków sądowych zobowiązujących Miasto do wypłaty odszkodowań,
72) prowadzenie czynności windykacyjnych dot. nieuregulowanych w terminie należności wynikających z tytułu umów podnajmu lokali mieszkalnych,
73) prowadzenie polityki czynszowej gminy,
74) prowadzenie, nadzór nad Klubem Seniora,
75) tworzenie, nadzór i współpraca z Radą Seniorów,
76) współpraca ze Społecznym Doradcą do spraw polityki senioralnej,
77) opracowywanie programów dotyczących polityki senioralnej,
78) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie stypendiów szkolnych;
79) realizowanie spraw związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny – przyjmowanie wniosków i wydawanie Karty Dużej Rodziny,
80) przyjmowanie wniosków i wydawanie karty ”Rodzina 3+”,
81) realizowanie wszelkich zadań związanych z ustawą o repatriacji – wydawanie decyzji administracyjnych o jednorazowej pomocy dla repatriantów,
82) realizowanie zadań związanych z ustawą o Karcie Polaka,
83) nadzór i przygotowanie wszelkich dyspozycji finansowych w sprawie środków finansowych będących się w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej,
84) przyznawanie świadczeń pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami
wojennymi,
85) przyznawanie dodatku dla tzw. Podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
86) opracowanie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych w ramach inwestycji realizowanych przez Społeczną Inicjatywę
Mieszkaniową,
87) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
88) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych;
89) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.10.2014 13:39
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 07:40
Liczba wyświetleń: 14878
Drukuj Zapisz do PDF