W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naczelnik wydziału:

Mariusz Rogala - pokój 510A
Telefon: 32 4785 287,
faks: 32 4785 191
e-mail:mrogala@um.jastrzebie.pl  
os@um.jastrzebie.pl

 

Referat Górnictwa, Uzgodnień, Odpadów i Rolnictwa - Kierownik

Krzysztof Mączka - pokój 515A,
telefon – 32 4785 323.
e-mail: kmaczka@um.jastrzebie.pl

 

Referat Środowiska - Kierownik

Tomasz Urbański - pokój - 512A,
telefon – 32 4785 321.
e-mail: turbanski@um.jastrzebie.pl


Referat Ekorozwoju – Kierownik


Justyna Jeleń – pokój 509A
telefon – 32 4785 326
e-mail: jjelen@um.jastrzebie.pl

 

Usytuowanie wydziału:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa znajduje się w budynku „A”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 509A-512A, 514A-515A.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:
1) W zakresie ochrony środowiska:
a) prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku,
b) wydawanie decyzji o usuwaniu drzew i krzewów, naliczanie i pobieranie opłat oraz wymierzanie kar,
c) ustanawianie różnych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo krajobrazowe), prowadzenie prac w ramach
utrzymywania pomników przyrody,
d) prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt oraz hodowli podlegających ograniczeniu na
podstawie umów międzynarodowych – Konwencja Waszyngtońska – wydawanie zaświadczeń,
e) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie poprzedniego stanu wody na gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
f) wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska,
g) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
h) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
i) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie i zbieranie odpadów,
j) opiniowanie wniosków o wydanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami wydobywczymi,
k) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
l) wydawanie decyzji w zakresie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
m) wydawanie decyzji nakładających na wytwórców odpadów z wypadku obowiązek zagospodarowania tych odpadów,
n) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji pochodzących od osób fizycznych, o ilości wyrobów zawierających azbest oraz miejscu ich występowania, przy wykorzystaniu „Bazy
Azbestowej”,
o) składanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB, azbest i inne),
p) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
q) wydawanie decyzji nakładających obowiązek prowadzenia pomiarów wielkości emisji, gdy wystąpi przekroczenie standardów emisyjnych,
r) wydawanie decyzji na wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów, w związku z prowadzeniem postępowania kompensacyjnego, prowadzenie spraw handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych,
s) zobowiązywanie podmiotów do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w przypadku zaistnienia możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
t) wydawanie decyzji wstrzymujących użytkowanie instalacji, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań określonych w wydanej decyzji,
u) prowadzenie ewidencji zbiorników na gromadzenie ścieków i przydomowych oczyszczalni,
v) prowadzenie okresowych badań gleb i ziemi,
w) wydawanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną, prowadzenie kontroli obowiązku rekultywacji gruntów,
x) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i prowadzenie bazy ocen oddziaływania na środowisko,
y) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających,
z) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
aa) prowadzenie spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej,
bb) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w tym:
- sporządzanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- udzielanie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na realizację przedsięwzięć proekologicznych – zakup i montaż urządzeń grzewczych,
- udzielanie dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć proekologicznych – zakup i montaż urządzeń Odnawialnych OZE,
- udzielanie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony wód – budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,
- udzielanie dotacji dla osób fizycznych i prawnych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony wód w zakresie retencji wód opadowych i roztopowych,
- dofinansowanie do usuwanie odpadów zwierających azbest,
cc) współpraca w zakresie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
dd) współpraca z instytucjami w zakresie monitoringu środowiska,
ee) prowadzenie edukacji ekologicznej i działań informacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, zgodnie z kalendarzem ekologicznym i Strategią Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój 2030+,
w tym:
- opracowywanie ścieżek przyrodniczych i widokowych,
- promocja zielonych, ukwieconych terenów we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji,
- organizacja akcji i eventów,
- organizacja konkursów w placówkach oświatowych,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta, w związku z wydarzeniami ekologicznymi.
ff) opracowywanie programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami, planu
gospodarki niskoemisyjnej, usuwania azbestu,
gg) współpraca z organizacjami społecznymi i jednostkami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
hh) współpraca z organami administracji publicznej, właściwymi do spraw ochrony środowiska,
ii) współpraca z właściwymi wydziałami i jednostkami w zakresie: utworzenia sieci parków kieszonkowych oraz zielonych stref ciszy w mieście oraz bioróżnorodności,
jj) egzekwowanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w zakresie odprowadzania
ścieków oraz załatwianie spraw spornych dotyczących zwykłego korzystania z wód,
kk) prowadzenie ewidencji źródeł emisji do środowiska – CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków,
ll) realizacja porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Programu Czyste Powietrze, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”,
mm) realizacja projektu Life „Śląskie. Przywracamy błękit”,
nn) monitorowanie zmian klimatycznych w mieście,
oo) sporządzanie okresowych raportów z realizacji „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Jastrzębia-Zdroju”,
pp) koordynowanie prac zawiązanych z realizacją Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu,
qq) sporządzanie strategicznych map hałasu.
2) W zakresie górnictwa i geologii:
a) wydawanie decyzji w zakresie udzielania i cofania koncesji na wydobywanie kopalin nieobjętych własnością górniczą, na obszarze udokumentowanego złoża do 2 ha, metoda odkrywkową,
w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych: wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego, sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania
przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji oraz wymierzanie kar pieniężnych za prowadzenia działalności niezgodnie z koncesją, wzywanie do zaniechania naruszeń prawa
i koncesji,
b) opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych powyżej 2 ha.
c) uzgadnianie wniosków w sprawie udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, podziemne składowanie odpadów,
podziemne składowanie dwutlenku węgla oraz w sprawie wydania decyzji inwestycyjnej,
d) uzgadnianie cofnięcia i wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
e) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
f) przyjmowanie opinii do projektów prac geologicznych oraz decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych oraz decyzji prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania
koncesji,
g) zatwierdzanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych, geologicznoinżynierskich oraz innych dokumentacji geologicznych,
h) naliczanie opłat eksploatacyjnych dla zakładów wydobywających kopaliny nieobjęte własnością górniczą, na obszarze do 2 ha, przy wydobyciu metodą odkrywkową do 20 000 m3
w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych, które nie spełniły wymagań ustawowych.
i) uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
j) opiniowanie planów ruchu i dodatków do planu ruchu dla zakładów górniczych oraz do robót geologicznych,
k) występowanie do zakładów górniczych o wszczęcie postępowania o naprawę szkód górniczych, przygotowywanie ugody, wniosków sądowych, kontrola przebiegu zadań oraz opracowywanie
analiz i informacji dotyczących występowania i likwidacji szkód górniczych,
l) prowadzenie archiwum dokumentacji geologicznej i realizacja zadań związanych z informacją geologiczną,
m) przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.
3) W zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
a) prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem (OC) rolników i budynków rolniczych,
b) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt,
c) wydawanie decyzji na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną,
d) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,
e) nadzór i kontrola nad działalnością Miejskiej Spółki Wodnej oraz nad wykonywaniem robót
melioracyjnych na gruntach komunalnych,
f) ochrona roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, m.in. zgłaszanie wystąpienia chorób i szkodników roślin uprawnych,
g) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna w lasach, nakazywanie
wykonania zabiegów pielęgnacyjnych wynikających z uproszczonego planu urządzenia lasu,
h) wykonywanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
i) wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów lub ich mieszańców,
j) przygotowywanie na wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych i naliczanie czynszu dzierżawnego,
k) opiniowanie rocznych planów łowieckich,
l) współpraca z kołami łowieckimi,
m) współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa oraz organizacjami rolników, w tym ze Śląska Izbą Rolniczą, miedzy innymi przeprowadzanie wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej,
n) wydawanie zezwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych,
o) prowadzenie spraw związanych z szacowaniem zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, będących skutkiem klęsk żywiołowych w rolnictwie (powódź, susza, gradobicie, itp),
p) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych,
r) prowadzenie spraw dotyczących inwazyjnych gatunków obcych „IGO”;
4) opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych Miasta i wydziałów Urzędu Miasta związanych z budżetem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
5) sporządzanie zbiorczego materiału planistycznego z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej do projektu budżetu Miasta,
6) nadzór spraw związanych z przygotowaniem realizacji i rozliczaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, a dotyczące uzyskania efektu ekologicznego kierowane do BOŚ – Banku Ochrony
Środowiska, NFOŚ – Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, WFOŚ – Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz innych instytucji udzielających pożyczek, kredytów i dotacji
w tym zakresie,
7) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania dofinansowania w formie „małych grantów” oraz otwartych konkursów ofert,
9) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
10) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 13:48
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 07:27
Liczba wyświetleń: 28026
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.