W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Naczelnik:

Daniel Zarzycki - pokój 463B
telefon: 32 4785 385, faks: 32 4785 238
e-mail: dzarzycki@um.jastrzebie.pl  
mienie@um.jastrzebie.pl


Referat Obrotu Nieruchomościami - Kierownik
Magdalena Kapała - pokój 466B,
telefon – 32 4785 272,
e-mail: mkapala@um.jastrzebie.pl


Referat Gospodarowania Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego - Kierownik
Joanna Gorzelak - pokój 462 B,
telefon – 32 4785 109,
e-mail: jgorzelak@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:
Referat Obrotu Nieruchomościami oraz Referat Gospodarowania Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego znajduje się w budynku „B”, na IV piętrze. Zajmuje pokoje o numerach: 458B - 469B.


Adres Urzędu
:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:
1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa poprzez:
a) dokonywanie ich sprzedaży, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczanie, oddanie w trwały zarząd oraz jego wygaszanie, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w tym użytkowaniem i służebnościami
gruntowymi,
b) wnoszenie majątku Miasta jako aportów, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów do wniesienia majątku w formie aportu do spółek w uzgodnieniu z Wydziałem Księgowości
Budżetowej w zakresie zgodności z ewidencją księgową oraz wydziałami merytorycznymi,
c) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
d) ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnianie ich wyceny, sporządzanie planów wykorzystania oraz naliczanie należności za udostępnione nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i trwały zarząd,
e) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe, w tym użytkowanie i służebności gruntowe, o stwierdzenie nabycia spadku i własności przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej lub o jej założenie,
f) przekazywanie gruntów na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
g) przekazywanie nieruchomości organom wojskowym na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz przejmowanie nieruchomości lub ich części uznanych przez te organy za zbędne,
2) nabywanie nieruchomości w tym lokali mieszkalnych na rzecz Miasta i Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, w drodze wywłaszczenia, na skutek zrzeczenia się, w drodze pierwokupu;
3) sprzedaż nieruchomości albo oddawanie nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami;
4) wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
w tym:
a) decyzji o ustanowieniu, wygaśnięciu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych,
b) decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
c) decyzji o oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd,
d) wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości, w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
e) decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych wynikających z niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
f) decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pozbawieniu bonifikat,
g) decyzji o aktualizacji opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd,
h) decyzji o wywłaszczaniu i ograniczaniu sposobu korzystania z nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje publiczne,
i) decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,
j) ustalanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,
k) wydawanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,
5) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
6) regulacja stanu prawnego dróg publicznych, w zakresie wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne;
7) prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem osób prawnych i fizycznych na gruntach Miasta i Skarbu Państwa;
8) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami;
9) prowadzenie wykazu Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz jego aktualizacja zgodnie z częstotliwością narzuconą przepisami prawa;
10) wskazywanie na wniosek właściwego ministra, organu założycielskiego lub organu nadzorującego nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej;
11) wskazywanie i oddawanie nieruchomości na wyposażenie samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych;
12) udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa będących w dyspozycji Wydziału, na czas realizacji infrastruktury technicznej;
13) gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie kompetencji Prezydenta;
14) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie ustalenia jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości;
15) przejmowanie nieruchomości na rzecz Miasta lub Skarbu Państwa, przeznaczonych do dalszego zagospodarowania przez komórki organizacyjne Urzędu lub inne jednostki organizacyjne Miasta;
16) wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nie rolnicze;
17) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego miasta Jastrzębie-Zdrój;
18) prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia stanowiącego własność Miasta i Skarbu Państwa, a także będącego w użytkowaniu wieczystym Miasta, wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami;
19) gromadzenie informacji na temat zasadności dochodzenia przez gminę praw do środków pieniężnych zgromadzonych na nieaktywnych rachunkach bankowych osób fizycznych;
20) prowadzenie spraw związanych z nabyciem mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego;
21) w zakresie prowadzenia spraw dotyczących nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta:
a) przygotowywanie materiałów do bilansu skonsolidowanego,
b) prowadzenie i analizowanie dokumentacji merytorycznej oraz koordynacja działań w zakresie nadzoru właścicielskiego, a także sporządzanie zbiorczych informacji na potrzeby Prezydenta Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta,
c) wstępna weryfikacja przedkładanych przez Spółki dokumentów oraz proponowanych rozwiązań, w tym związanych z powołaniem, likwidacją spółki oraz zbyciem udziałów lub akcji,
d) organizowanie spotkań z zarządami oraz radami nadzorczymi,
e) analiza sprawozdań zarządu oraz projektów uchwał w zakresie absolutorium i przyjęcia sprawozdań za rok obrachunkowy,
f) analiza projektów uchwał i wniosków, w tym w zakresie wynagradzania członków organów spółek,
g) analiza sprawozdań rady nadzorczej,
h) dokonywanie wstępnej oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Spółek oraz wstępnej weryfikacji dokumentów finansowych związanych z powołaniem lub likwidacją spółki (bilans otwarcia likwidacji, bilans zamknięcia likwidacji), a w razie potrzeby zamawianie stosownych
analiz i ekspertyz oraz organizacja spotkań z ekspertami w powyższym zakresie,
i) udział w czynnościach obejmujących przebieg procesu powołania lub likwidacji spółki,
j) przeprowadzanie procesu zakupu i sprzedaży udziałów lub akcji,
k) prowadzenie bazy danych w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych,
l) prowadzenie bazy danych w zakresie funkcjonowania członków zarządów,
m) prowadzenie zbioru uchwał podejmowanych w spółkach komunalnych,
n) przygotowywanie dokumentów dotyczących spółek komunalnych dla komisji Rady Miasta oraz na potrzeby kontroli przez komisje,
o) przygotowywanie zestawień w zakresie spółek dla organów kontroli i innych podmiotów w zależności od bieżących potrzeb,
p) przygotowywanie pełnomocnictw do wykonywania uprawnień w zakresie nadzoru właścicielskiego w tym do udziału w zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy,
q) przygotowywanie dokumentów, w tym projektu uchwały Rady do wniesienia majątku w formie aportu do spółek z udziałem Miasta w uzgodnieniu Wydziałem Księgowości Budżetowej w zakresie zgodności z ewidencją księgową,
r) prowadzenie spraw wierzytelności przejętych po likwidowanych spółkach,
s) prowadzenie spraw związanych z przejęciem majątku po zlikwidowanej Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości.
22) w zakresie wykonywania zadań organu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy:
a) sporządzanie opinii organu nadzoru,
b) weryfikowanie uruchomień środków finansowych na realizację poszczególnych projektów jednostki finansowanych ze środków zewnętrznych,
c) ogólna weryfikacja poprawności realizacji projektów unijnych,
d) przekazywanie informacji merytorycznego ministerstwa w zakresie przyznanych środków Funduszu Pracy,
e) weryfikowanie podziału środków fakultatywnych.
23) w zakresie monitorowania działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń:
a) przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia ogólne,
b) monitorowanie stopnia realizacji planów działania i planów finansowych,
c) przygotowywanie pełnomocnictw,
24) prowadzenie spraw dotyczących licytacji, złomowania i wyrejestrowywania pojazdów, które stały
się własnością gminy na podstawie art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym;
25) prowadzenie spraw w zakresie przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Miasto lub Skarb Państwa;
26) udzielanie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów, rosnących poza pasem drogowym z terenów stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa;
27) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
25) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta;
26) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.
Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 20.10.2014 13:29
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 12.01.2023 07:21
Liczba wyświetleń: 10681
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.