W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział Architektury

Naczelnik:

Barbara Mirecka - pokój nr 351B
Telefon: 32 4785 274
Faks: 32 4785 121,
e-mail: ar@um.jastrzebie.pl

Z-ca naczelnika:

Katarzyna Borkowska - pokój nr 353B
Telefon: 32 4785 119,
e-mail: kborkowska@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Architektury znajduje się w budynku „B”, na III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: od 351B – 355B i 357B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji

Do zadań Wydziału Architektury należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw zawiązanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój,
 2. prowadzenie spraw ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
  a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP,
  b) zawiadomienia właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,
  c) opiniowanie i uzgadnianie wewnętrzne oraz zewnętrzne MPZP,
  d) uwzględnianie w MPZP potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności,
  e) opracowywanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów  leśnych na cele nieleśne,
  f) przyjmowanie uwag do projektu MPZP i ich rozpatrywanie,
  g) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie uchwalenia MPZP,
  h) przekazywanie dokumentacji planistycznej MPZP do Wojewody celem publikacji w Dzienniku Urzędowym.
 3. sporządzanie wyrysów graficznych i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 4. wydawanie zaświadczeń o zgodności legalizowanej samowoli budowlanej z MPZP,
 5. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego,
 6. udzielanie bieżącej informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego,
 7. opiniowanie planów ruchów zakładów górniczych pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego pod
  względem:
  a) zgodności zagospodarowania terenu z MPZP oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  b) warunków bezpieczeństwa ludzi i  mienia w rozwiązaniach przyjętych w  projektach budowlanych,
  c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi,
  obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, nienależących
  do kompetencji nadzoru budowlanego,
 9. przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
  a) decyzji o warunkach zabudowy,
  b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  d) pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
  e) pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  f)  zmian oraz przeniesienia wyżej wymienionych decyzji,
 10. przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 11. uzgadnianie projektów budowlanych z organami uzgadniającymi,
 12. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie    dotyczącym planowania przestrzennego i prawa budowlanego,
 13. uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
 14. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
 15. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
 16. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej,
 17. wydawanie zaświadczeń o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, garażowych i użytkowych,
 18. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków  oraz programów dotyczących ochrony obiektów cennych pod względem historycznym i kulturowym,
 19. prowadzenie sprawozdawczości z ruchu budowlanego dla Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Statystycznego wynikającej z zakresu  działania Wydziału,
 20. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności praw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
 21. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta
 22. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Architektury.
Odpowiedzialny za treść: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 15.10.2014
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.10.2014 09:18
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2021 09:12
Liczba wyświetleń: 25454
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.