W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut biblioteki

UCHWAŁA NR XXII.168.2017
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR III.18.2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia
Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 862)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a

§ 1. Dokonać zmiany w załączniku do UCHWAŁY NR III.18.2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju w ten sposób, że § 13 ust. 1 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju stanowiącego załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie
1. W skład Biblioteki wchodzą:

1) Biblioteka Główna z siedzibą przy ul.Wielkopolskiej 1a
2) Filia nr 1 z siedzibą przy ul.Opolskiej Pawilon 723
3) Filia nr 2 z siedzibą przy ul.Witczaka 3a
4) Filia nr 3 z siedzibą przy ul.Krakowskiej 38
5) Filia nr 4 z siedzibą przy ul.Turystycznej 12
6) Filia nr 5 z siedzibą przy ul.Jasnej 1a
7) Filia nr 6 z siedzibą przy ul.Prof. R. Ranoszka 103
8) Filia nr 7 z siedzibą przy ul.Cieszyńskiej 101
9) Filia nr 8-Szpital z siedzibą przy Al.Jana Pawła II 7
10) Filia nr 9 z siedzibą przy ul.A.Wodeckiego 2
11) Filia nr 10 z siedzibą przy ul.Reja 6
12) Filia nr 14 z siedzibą przy ul.Wyspiańskiego 10-12-14
13) Filia nr 16 z siedzibą przy ul.Marusarzówny 29

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  14 dniach  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego.
 
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta
/-/ Ryszard Piechoczek

 


 


Uchwała Nr III.18.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju

                         

     Na    podstawie  art. 18  ust. 2 pkt  15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy  z   dnia  8  marca  1990r.  o samorządzie  gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.  Nr   142,   poz.  1591   z   późniejszymi   zmianami),  art. 11 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012r., poz. 642), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t Dz.U. z 2012 r., poz. 406)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 § 1

Nadać statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju stanowiący  załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 3

Traci moc Uchwała nr XXI/397/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2000r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 


 

STATUT

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju, zwana dalej „Biblioteką”, (została utworzona w 1948r. i działa na podstawie:

 

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz.U. z 2012r., poz. 406)
 2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (j.t. Dz.U. z 2012r. poz. 642)
 3. Niniejszego statutu.

 

§ 2

Organizatorem Biblioteki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój zwane dalej Organizatorem.

 

§ 3

 Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną nabytą z chwilą wpisu do tego rejestru.

 

§ 4

 Siedzibą i terenem działania Biblioteki jest Miasto Jastrzębie-Zdrój.

§ 5

 Biblioteka wchodzi w skład  ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

§ 6

 Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Śląska w Katowicach.

§ 7

Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 8

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych społeczności Miasta oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.

§ 9

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 2. udostępnianie materiałów bibliotecznych, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych korzystając z zasobów innych bibliotek,
 3. prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 4. prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i instrukcyjno-metodycznej,
 5. prowadzenie działań popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 6. współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i ośrodkami informacji naukowej,
 7. współdziałanie z innymi bibliotekami, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych  i edukacyjnych potrzeb społeczeństwa,
 8. doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych technologii.

§ 10

 Biblioteka może podejmować inne zadania mające na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych ogółu społeczeństwa.

III. ORGANY BIBLIOTEKI I  JEJ ORGANIZACJA

§ 11

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor.
 2. Tworzy się jedno stanowisko zastępcy dyrektora. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje  samodzielnie dyrektor na zasadach określonych przepisami prawa pracy.

 

§ 12

 Biblioteka jest pracodawcą dla pracowników w niej zatrudnionych. Dyrektor wykonuje wobec pracowników w imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa  pracy.

§ 13

1. W skład Biblioteki wchodzą:

1)     Biblioteka Główna z siedzibą przy ul.Wielkopolskiej 1a

2)     Filia nr 1 z siedzibą przy ul.Opolskiej Pawilon 723

3)     Filia nr 2 z siedzibą przy ul.Witczaka 3a

4)     Universitas Litterarum z siedzibą przy ul.Witczaka 3a

5)     Filia nr 3 z siedzibą przy ul.Krakowskiej 38

6)     Filia nr 4 z siedzibą przy ul.Turystycznej 12

7)     Filia nr 5 z siedzibą przy ul.Jasnej 1a

8)     Filia nr 6 z siedzibą przy ul.Komuny Paryskiej 18c

9)     Filia nr 7 z siedzibą przy ul.Cieszyńskiej 101

10)  Filia nr 8-Szpital z siedzibą przy Al.Jana Pawła II 7

11)  Filia nr 9 z siedzibą przy ul.A.Wodeckiego 2

12)  Filia nr 10 z siedzibą przy ul.Reja 10

13)  Filia nr 14 z siedzibą przy ul.Brzechwy 7a

14)  Filia nr 16 z siedzibą przy ul.B.Czecha 20a

2.   Biblioteka Główna prowadzi w pełnym zakresie działalność określoną w § 8, § 9 i § 10.

W ramach jej organizacji funkcjonują działy działalności merytorycznej oraz obsługi administracyjnej, finansowej i technicznej.

 1. Filie prowadzą wyłącznie działalność merytoryczną Biblioteki opisaną w § 9 i § 10  

z wyłączeniem działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej i instrukcyjno-metodycznej.

 1. W skład Biblioteki mogą ponadto wchodzić okresowo tworzone punkty biblioteczne,

których zakres działań będzie zbieżny z działaniami filii.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BIBLIOTEKI

§ 14

 

 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 4. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 15

 1. Statut nadaje Bibliotece Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój.
 2. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Załączniki:

Podmiot udostępniający: Katarzyna Abrahamczyk
Odpowiedzialny za treść: Piotr Szereda
Data wytworzenia: 26.09.2019
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 12.04.2021 12:03
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 89
Odpowiedzialny za treść: Maria Kucharska
Data wytworzenia: 09.04.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 09.04.2013 09:28
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2021 12:04
Liczba wyświetleń: 1412
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.