W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXI Sesja Zwyczajna (wrzesień)

Uchwała nr: V.48.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój wotum zaufania
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4a i art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późniejszymi zmianami)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.47.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój od osoby prawnej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Tadeusza Kościuszki
Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.46.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2026-2028
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.45.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: przyjęcia apelu o zniesienie kryterium dochodowego przy przyznawaniu dodatku gazowego na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r., w związku z sytuacją na rynku gazu
Na podstawie: art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 19, ust. 1, pkt 1 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój przyjętego Uchwałą Nr II.19.2021 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lutego 2021r.
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.44.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.43.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań́ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, 2 oraz 3a oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
W sprawie zmiany uchwały nr: II.22.2023
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.42.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/310/2003 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z 18 grudnia 2003 r.w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 135 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.41.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: nawiązania partnerskich stosunków pomiędzy miastami Jastrzębie-Zdrój (Rzeczpospolita Polska) i Soleczniki (Republika Litewska)
Na podstawie: art. 7 ust.1 pkt 20 oraz art.18 ust.2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
Uchwała nr: IV.40.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, i, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: IV.39.2023
Jakiego organu: Rady Miejskiej
Z dnia: 27.04.2023
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Status: Obowiązująca