W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

II Sesja Nadzwyczajna (styczeń)

 

 

            PROPOZYCJA            

 

UCHWAŁA NR …..

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ……….

 

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późń. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

ROZDZIAŁ l

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2

1.     Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości:  

a)     papieru i tektury,

b)    metali,

c)     tworzyw sztucznych,

d)    szkła,

e)     opakowań wielomateriałowych,

f)     przeterminowanych leków i chemikaliów,

g)    zużytych baterii i akumulatorów,

h)     zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

i)      mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

j)      zużytych opon,

k)     odpadów zielonych,

l)      odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

§ 3

 

1.      Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z powierzchni nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, w tym z chodników, podwórzy, przejść, schodów, wjazdów do posesji, bram, itp. właściciele nieruchomości obowiązani są do uporządkowania w sposób niezakłócający ruchu pieszych lub pojazdów. Po stronie właścicieli nieruchomości pozostaje również podjęcie działań polegających na usuwaniu lub co najmniej ograniczeniu śliskości terenu.

2.      Błoto, śnieg, lód z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości należy gromadzić w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni, pozostawiając wolne przejście dla pieszych.

3.      Nie należy zgarniać błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

4.      Uprzątanie chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, polegające na zamiataniu, winno odbywać się w miarę potrzeb. Zebraną zmiotkę właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania do pojemników będących w ich posiadaniu.

5.      Uprzątanie innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, w tym zalegających odpadów, jak również inne prace porządkowe, w tym usuwanie chwastów, koszenie trawy, winno być prowadzone przez właścicieli nieruchomości na bieżąco.

     

§ 4

1.    Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości niesłużącym do użytku publicznego pod warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

2.     Naprawa pojazdów mechanicznych związana z ich bieżącą eksploatacją dozwolona jest na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia środowiska oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości a powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ II

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, WARUNKI ICH ROZMIESZCZENIA ORAZ UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

 

§ 5

1.     Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

a)     kosze uliczne o pojemności od 20 l do 60 l,

b)    pojemniki zamykane o pojemności od 110 l do 1100 l,

c)     kontenery zamykane o pojemności od 5 m3 do 10 m3,

d)    worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 60 l do 120 l,

e)     pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych o pojemności od 110 l do 2500 l.

2.      Każdą nieruchomość zamieszkałą lub nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy wyposażyć, w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne niesegregowane o minimalnej pojemności:

a)     dla zabudowy jednorodzinnej – 110 l,

b)     dla zabudowy wielorodzinnej – 110 l,

c)     dla nieruchomości niezamieszkałej - nie mniej niż 110 l,

d)     dla nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą a w części nieruchomością niezamieszkałą, minimalna pojemność pojemników stanowi sumę pojemników określonych w oparciu o zapisy pkt. a,b,c,

oraz pojemniki na odpady segregowane o minimalnej pojemności 110 l lub worki o minimalnej pojemności 60 l.

3.     Właściciele nieruchomości przy ustalaniu ilości pojemników obowiązani są uwzględnić średnie normatywy wytwarzania odpadów dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:

a)     dla budynków mieszkalnych - 40 l na mieszkańca,

b)    dla szkół, przedszkoli, żłobków, przychodni lekarskich – 2 l na jednego ucznia (dziecko), pracownika, pacjenta,

c)     dla lokali handlowych - 50 l na 10 m2 powierzchni lokalu,

d)    dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego,

e)     dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,

f)     dla działalności gospodarczej w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 l na jednego pracownika,

g)    dla placówek całodziennego pobytu (np. hotele, szpitale) - 20 l na łóżko,

h)     dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5 l poza tym okresem,

i)      dla cmentarzy - 5 l na jeden grobowiec, w okresie świąt Wielkanocnych, Wszystkich Świętych i świąt Bożego Narodzenia 10 l,

4.     Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się:

a)                     worki dla zabudowy jednorodzinnej,

b)    pojemniki dla zabudowy wielorodzinnej ustawione w tzw. „gniazdach”,

c)     pojemniki lub worki dla zabudowy niezamieszkałej.

5.     Nieruchomość, na której prowadzona jest działalność handlowa branży spożywczej lub gastronomicznej, należy dodatkowo wyposażyć, w co najmniej jeden kosz na odpady ustawiony poza lokalem.

6.     W przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych niesegregowanych dopuszcza się możliwość zbierania odpadów w przeźroczystych workach z tworzywa sztucznego.

7.     Odpady typu opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia tego typu odpadów na terenie nieruchomości w miejscu wyznaczonym przez właściciela nieruchomości lub w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości,               z której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów w w/w sposób nie może naruszać przepisów szczególnych.

8.     Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych                            i zakładowych, w ciągach handlowo-usługowych, na terenach wzmożonego ruchu pieszego,                   w parkach ustala odpowiednio właściciel nieruchomości wg rzeczywistego zapotrzebowania.

9.     Na przystankach komunikacji miejskiej należy ustawić co najmniej jeden kosz w sąsiedztwie wiaty lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

 

§ 6

 

1.     Pojemniki powinny być znormalizowane, szczelne i posiadać zamykane pokrywy. Dodatkowo powinny posiadać trwałe oznaczenie pozwalające na zidentyfikowanie ich właściciela.

2.     Pojemniki na odpady zbierane w sposób selektywny powinny być oznakowane napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. W miarę możliwości pojemniki te winny być usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników na odpady komunalne niesegregowane.

3.     Worki powinny być szczelne a odpady w nich zgromadzone winny być zabezpieczone przed rozsypaniem.

4.     Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla zbierających odpady komunalne.

5.     Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w granicach nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 6, na utwardzonej nawierzchni.

6.     W przypadku braku możliwości usytuowania pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest do usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, za pisemną zgodą jej właściciela.

7.     Zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących nieruchomości z jednego pojemnika na odpady komunalne, przy zachowaniu minimalnej pojemności pojemnika, wyliczonej wg zasad określonych w § 5 pkt.2 i pkt.3 niniejszego regulaminu.

8.     Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania w czystości i należytym stanie sanitarnym miejsc, gdzie znajdują się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.

 

ROZDZIAŁ III

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 7

1.     Odpady komunalne niesegregowane odbierane są:

a)      w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,

b)     w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej trzy razy w tygodniu,

c)      w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej - co najmniej      jeden raz w tygodniu

d)    z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne -  co najmniej dwa razy w miesiącu,

e)     z terenu ogródków działkowych, w okresie od 1 marca do 31 października – co najmniej jeden raz w tygodniu, w pozostałym okresie – jeden raz w miesiącu,

f)     z cmentarzy -  co najmniej jeden raz w tygodniu.

2.     Odpady gromadzone selektywnie typu papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe odbierane są:

a)     w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

b)    w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w tygodniu,   

c)     z pozostałych nieruchomości – co najmniej dwa razy w miesiącu,

d)    właściciele nieruchomości mogą również osobiście dostarczyć tego typu odpady do punktu selektywnego zbierania. 

3.     Ogólne zasady selektywnej zbiórki:

a)     odpady z tworzywa sztucznego, metalu i odpady wielomateriałowe zbierane są do pojemników/worków w kolorze żółtym,

b)    odpady ze szkła zbierane są do pojemników/worków w kolorze zielonym,

c)     odpady z papieru i tektury zbierane są do pojemników/worków w kolorze niebieskim,

      Dopuszcza się również stosowanie przeźroczystych worków na odpady segregowane.

4.     Zużyte opony, meble, odpady wielkogabarytowe, większych rozmiarów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są:

a)     w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w roku na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości,

b)    w zabudowie wielorodzinnej –  co najmniej cztery razy w miesiącu,

c)     właściciele nieruchomości mogą również osobiście dostarczać tego typu odpady do punktu selektywnego zbierania.

5.     Odpady, o których mowa w pkt. 4 powinny być wystawione zgodnie z zasadami określonymi w § 5 pkt.7, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.

6.     Odpady niebezpieczne należy:

a)     przekazywać do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) lub

b)    oddawać przedsiębiorcy wraz z odpadami wielkogabarytowymi, na zasadach określonych w  niniejszym regulaminie, lub

c)     przekazywać do punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych, zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu oraz punktów serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, lub

d)    oddawać podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanych przez Urząd Miasta, lub

e)     oddawać do innych punktów zbiórki, o których mowa w pkt. 7. 

7.     Na stronach biuletynu informacji publicznej umieszczony jest wykaz: 

a)     podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

b)    punktów zbierania zużytych baterii i akumulatorów,

c)     aptek zbierających przeterminowane lekarstwa,

d)    punktów selektywnego zbierania odpadów.

8.     Odpady zielone, powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych, właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania.

9.     Osoby fizyczne mogą prowadzić kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

10.  Zbieranie odpadów komunalnych powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych, rozbiórkowych, remontowych odbywa się w pojemnikach uniemożliwiających pylenie dostarczonych przez przedsiębiorcę. Wywóz tego typu odpadów odbywa się na koszt właściciela nieruchomości a w zabudowie wielorodzinnej właściciela mieszkania/użytkownika lokalu. Pojemniki powinny być usytuowane w miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości.

11.  Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania odpadów, w szczególności poprzez:

a)     wystawienie pojemników poza teren nieruchomości w przypadku zabudowy jednorodzinnej,

b)    zapewnienie swobodnego dojazdu do pojemników w przypadku zabudowy wielorodzinnej,

c)     wystawienie pojemników poza teren nieruchomości lub zapewnienie swobodnego dojazdu do pojemników w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

12.    Kosze uliczne opróżniane są w miarę napełniania, co najmniej dwa razy w tygodniu.

13.    Odpady komunalne powstające na terenie garaży wolnostojących należy usuwać do pojemników zlokalizowanych w obrębie zabudowy wielorodzinnej z uwzględnieniem miejsca zamieszkania właściciela garażu.

14.    Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się z częstotliwością ustaloną w umowie z przedsiębiorcą, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika na podstawie zgłoszenia tego faktu przedsiębiorcy. Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od jego złożenia.

15.    Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

16.    Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób przebywających na nieruchomości, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż jeden raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.

§ 8

1.     Do pojemników na odpady komunalne niesegregowane nie należy wrzucać śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, opon, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, zużytych baterii, akumulatorów i innych odpadów niebezpiecznych.

2.     Do pojemników na papier i tekturę nie należy wrzucać pieluch, artykułów higienicznych, materiałów budowlanych takich jak tapety, worki po gipsie czy cemencie.   

3.     Do pojemników na szkło nie należy wrzucać ceramiki i porcelany, luster, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z ich zawartością, szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego), szyb samochodowych, żarówek, lamp czy neonówek.

4.     Do pojemników na tworzywo sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie należy wrzucać opakowań po substancjach niebezpiecznych, olejach i smarach, opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, styropianu, sprzętu AGD.

5.     Do koszy ulicznych nie należy wrzucać odpadów wytworzonych na terenie ogródków działkowych, garaży, obiektów handlowych, gastronomicznych, usługowych czy mieszkalnych.

6.     Przed umieszczeniem w pojemnikach pudełek kartonowych, butelek plastikowych, puszek aluminiowych należy zminimalizować ich objętość.

 

 

ROZDZIAŁ IV

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 9

1.     Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia.

2.     Wytwórcy odpadów komunalnych obowiązani są do stosowania takich form konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

 

ROZDZIAŁ V

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 10

1.   Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:

a)     dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla ludzi,

b)    wyprowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy agresywnej lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym kagańcu.

      W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy pod warunkiem zachowania przez właściciela lub opiekuna pełnej kontroli nad jego zachowaniem, tj. zapewniając właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.  Pies rasy uznawanej za agresywną, mieszańce tych ras oraz inne zagrażające otoczeniu, dodatkowo muszą mieć nałożony kaganiec,

c)     natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą być wyrzucane do pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych lub do pojemników specjalnie do tego przeznaczonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – przewodników lub psów – opiekunów,

d)    zabezpieczenia przed wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub budynek jest pilnowany przez psa oraz oznakowania takiego obiektu, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu informacji o pilnowaniu terenu (obiektu) przez zwierzę.

2.     Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w szczególności winny zwracać uwagę, aby:

a)     nie pozostawiać zwierzęcia w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby niezdolnej do panowania nad zwierzęciem,

b)    nie wprowadzać psa i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – opiekunów,

c)     nie wprowadzać psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, na tereny placówek oświatowych, boisk, na teren cmentarza,

d)    nie pozostawiać psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub nie użytkowanych,

e)     nie pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych,

f)     nie trzymać nieoswojonych zwierząt, uprzednio dziko żyjących, jako zwierzęta domowe,

g)    nie wyprowadzać zwierząt, których choroba może stanowić potencjalne zagrożenie dla otoczenia (ludzi i zwierząt) oraz nie wyprowadzać zwierząt egzotycznych.

3.     Przewożenie psów i kotów środkami komunikacji publicznej jest dozwolone, gdy pies znajduje się na smyczy i w kagańcu, a kot w transporterze.

4.     Utrzymujący zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub użytkowych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczeń na zewnątrz.

 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 11

1.     Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.

      Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości w szczególności zapachowych (odór) dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.

2.   Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich.

3.   Budynki zbiorowego zamieszkania nie służą do prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich.

 

 

ROZDZIAŁ VII

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA.

§ 12

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

a)    skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego,

b)    zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych. 

2.     Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala właściciel nieruchomości uwzględniając okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie gryzoni.

3.     W uzasadnionych przypadkach deratyzacja, w miarę potrzeby, może być również przeprowadzona na terenach ogólnodostępnych.

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Traci moc Uchwała Nr IV.37.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2011 roku Nr 111, poz. 2104).

§ 14

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 7 ust.2 pkt.d, ust. 4 pkt.c, ust.6 pkt.a, ust.7 pkt.d, ust. 8, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 897) regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gmin, uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują swoją moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Powyższa ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. a zatem termin uchwalenia przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój nowego regulaminu upływa z dniem 31 grudnia 2012 roku. Regulamin ma na celu dostosowanie jego zapisów i wymogów do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Uchwała ta stanowi swego rodzaju „biblię” gospodarki odpadami komunalnymi. Wynika z niej m.in., jakie rodzaje odpadów należy segregować, z jakiego rodzaju pojemników na odpady korzystać i jak często należy usuwać odpady. Ponadto znajdują się w niej uregulowania dotyczące obowiązku przeprowadzenia deratyzacji i terminów jej prowadzenia, obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz zasad utrzymania zwierząt gospodarskich wyłączonych z produkcji rolniczej. Zapisy regulaminu zostały pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl..

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój jest powiązana z uchwałą w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa uchwała nie uniemożliwia podjęcia przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwały, o której mowa w art. 6r ust.4 UCPG, o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.01.2013 14:55
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 274
Drukuj Zapisz do PDF