W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

Naczelnik:

Joanna Cisek - pokój 215A
Telefon: 32 4785 333,
faks: 32 4785143
e-mail: psm@um.jastrzebie.pl, jcisek@um.jastrzebie.pl

 

Referat Polityki Społecznej i Zdrowia

Kierownik - Jolanta Kluba - pokój 218A,
Telefon: 32 4785 391,

 

Referat do spraw Polityki Mieszkaniowej

Kierownik - Beata Butelo - pokój 213A,
Telefon: 32 4785 188

 

Usytuowanie wydziału:

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej mieści się:

 • w budynku „A”, na II piętrze.
  pokoje: 207A, 213A – 218A
 • stanowiska 3 i 4 na Sali Obsługi Interesantów.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do 15:00, 
czwartek - od godz. 7:30 do 17:00, 
piątek - od godz. 7:30 do 14:00.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych:

Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - pokój 216A
Telefon: 324785234.

Usytuowanie biura: Biuro Pełnomocnika mieści się w budynku „A”, na II piętrze – pokój 216A.  

Godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do czwartku - od godz. 12:00 do 15:00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej należy, w szczególności:

 1. w zakresie zdrowia i polityki społecznej:
  a) kreowanie, planowanie i programowanie lokalnej polityki zdrowotnej i polityki społecznej,
  b) opracowywanie informacji w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia,
  c) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, związkami zawodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  d) współdziałanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie pomocy społecznej,
  e) współdziałanie z innymi podmiotami w zwalczaniu zachorowań na choroby zakaźne,
  f) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz zwalczania epidemii,
  g) opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu minimalnego zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
  h) powoływanie odpowiednich osób do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego lub zakład medycyny,
  i) współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
  j) udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym wykonującym zadania publiczne dla mieszkańców Miasta w zakresie zadań Wydziału,
  k) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia ludności Miasta, w tym także w sytuacjach nadzwyczajnych,
  l) współdziałanie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony, w zakresie bieżącej realizacji zadań, mających na celu spełnienie podstawowych kryteriów, określających przygotowanie Miasta do zabezpieczenia ochrony ludności w sytuacji kryzysu i wojny,
  m) współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego Miasta,
  n) prowadzenie, koordynacja i realizacja działań związanych z ograniczeniem patologii społecznych, w szczególności narkomanii, AIDS i nikotynizmu,
  o) organizowanie i realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
  p) nadzorowanie działalności jednostek:
  - Ośrodek Pomocy Społecznej,
  - Dom Pomocy Społecznej,
  - Publiczny Żłobek Nr 1,
  - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, Nr 2 i Nr 3,
  q) współdziałanie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony, w zakresie tworzenia planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych oraz planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
  r) regulowanie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu-Zdroju,
  s) wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw kadrowych, księgowo–finansowych, pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego,
  t) realizowanie programów profilaktycznych zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia,
  u) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym,
  v) prowadzenie spraw związanych z dożywianiem dzieci w szkołach, dla których Miasto Jastrzębie-Zdrój jest organem prowadzącym,
 2. w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
  a) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych,
  b) inicjowanie i wspieranie merytoryczne i finansowe działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,
  c) gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach działających na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i współpraca z nimi,
  d) udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  e) przygotowywanie, wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi, corocznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  f) przygotowywanie planu finansowego do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  g) kontrolowanie przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz wykorzystania środków finansowych przez instytucje i podmioty realizujące poszczególne zadania,
  h) przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  i) wspieranie merytoryczne i finansowe programów terapeutycznych i interwencyjnych realizowanych przez instytucje, organizacje i podmioty pozarządowe na terenie gminy,
  j) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami Urzędu w realizacji wspólnych zadań dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej,
 3. w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
  a) gospodarka zasobem komunalnym lokali mieszkalnych,
  b) przyjmowanie i przygotowywanie pod względem prawnym wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego
  c) wynajętego na czas nieoznaczony,
  d) wynajętego na czas oznaczony (socjalny),
  e) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego,
  f) przyznawanie lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych dla osób spełniających kryteria ich uzyskania,
  g) dokonywanie zamian między najemcami w zasobach gminy, a kontrahentami w innych formach własności,
  h) ustalenie praw do lokalu w razie śmierci lub wyprowadzenia się głównego najemcy,
  i) regulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłaceniu zaległości czynszowych,
  j) wydawanie zgody na podnajem lokali mieszkalnych,
  k) regulacje spraw związanych z kaucjami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  l) reprezentowanie interesów Miasta jako właściciela lokali mieszkalnych nie sprzedanych (udział we wspólnotach mieszkaniowych),
  m) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
  n) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób ubiegających się o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
  o) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych,
  p) prowadzenie ewidencji wypłat dodatków mieszkaniowych,
  q) przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych
  r) prowadzenie ewidencji w sprawie dodatków energetycznych
  s) sprzedaż lokali mieszkalnych,
  t) nabywanie lokali mieszkalnych do gminnego zasobu mieszkaniowego,
  u) załatwienie skarg i interwencji dotyczących eksploatacji budynków wszystkich form własności,
  v) zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej,
  w) popieranie inicjatyw służących rozwojowi mieszkalnictwa, przygotowanie wieloletnich programów mieszkaniowych
  x) nadzorowanie działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości i współpraca z Jastrzębskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.,
  y) szacowanie niezbędnych środków finansowych do wypłaty odszkodowań (za niedostarczenie lokalu socjalnego – art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) w celu zabezpieczenia ich w budżecie Miasta,
  z) przygotowanie treści umów najmu i podnajmu w sprawie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych,
  aa) prowadzenie ewidencji wniosków o zapłatę odszkodowania oraz ewidencji wyroków sądowych zobowiązujących Miasto do wypłaty odszkodowań,
  bb) prowadzenie czynności windykacyjnych dot. nieuregulowanych w terminie należności wynikających z tytułu umów podnajmu lokali mieszkalnych,
  cc) prowadzenie postępowania o wybór rzeczoznawcy – proces zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych,
  dd) sprawdzanie operatów szacunkowych oraz sporządzanie wykazów zbycia lokali mieszkalnych,
  ee) sporządzanie protokołów z rokowań do celów notarialnych,
  ff
  ) uzgodnienia terminów spisywania aktów notarialnych,
  gg) uczestnictwo przy zawieraniu aktów notarialnych,
  hh) prowadzenie postępowanie w sprawie zwrotu bonifikat,
  ii) załatwianie spraw dotyczących obniżki stawki czynszu,
  jj) prowadzenie polityki czynszowej gminy,
  kk) prowadzenie Klubu Seniora,
  ll) tworzenie i współpraca z Radą Seniorów,
  łł) współpraca ze Społecznym Doradcą do spraw polityki senioralnej
  mm) opracowywanie programów dotyczących polityki senioralnej
  nn) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie stypendiów szkolnych,
  oo) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie zasiłków szkolnych,
  pp) prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Miasto lub Skarb Państwa spadku w postaci nieruchomości mieszkalnych
 4. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji,
 5. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka,
 6. wydawanie kart programu „Rodzina 3+” oraz kart Dużej Rodziny,
 7. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 8. organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe, w zakresie działania Wydziału,
 9. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 10. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego