W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

Naczelnik:

Daniel Zarzycki - pokój 463B
telefon: 32 4785 385, faks: 32 4785 238
e-mail: dzarzycki@um.jastrzebie.pl  
mienie@um.jastrzebie.pl


Referat Obrotu Nieruchomościami - Kierownik
Magdalena Kapała - pokój 466B,
telefon – 32 4785 272,
e-mail: mkapala@um.jastrzebie.pl


Referat Gospodarowania Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego - Kierownik
Joanna Gorzelak - pokój 462 B,
telefon – 32 4785 109,
e-mail: jgorzelak@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:
Referat Obrotu Nieruchomościami oraz Referat Gospodarowania Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego znajduje się w budynku „B”, na IV piętrze. Zajmuje pokoje o numerach: 458B - 469B.


Adres Urzędu
:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.


Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:

 1. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa poprzez:
  a) dokonywanie ich sprzedaży, zamiany, darowizny i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczanie, oddanie w trwały zarząd oraz jego wygaszanie, a także obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi w tym użytkowaniem i służebnościami gruntowymi,
  b) wnoszenie majątku Miasta jako aportów, w tym w szczególności przygotowywanie dokumentów do wniesienia majątku w formie aportu do spółek w uzgodnieniu z Wydziałem Księgowości Budżetowej w zakresie zgodności z ewidencją księgową oraz wydziałami merytorycznymi,
  c) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
  d) ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnianie ich wyceny, sporządzanie planów wykorzystania oraz naliczanie należności za udostępnione nieruchomości, w tym opłat za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i trwały zarząd,
  e) podejmowanie czynności w postępowaniach sądowych w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe, w tym użytkowanie i służebności gruntowe, o stwierdzenie nabycia spadku i własności przez zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej lub o jej założenie,
  f) przekazywanie gruntów na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
  g) przekazywanie nieruchomości organom wojskowym na cele obronności i bezpieczeństwa państwa oraz przejmowanie nieruchomości lub ich części uznanych przez te organy za zbędne,
 2. nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta i Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, w drodze wywłaszczenia, na skutek zrzeczenia się, w drodze pierwokupu,
 3. sprzedaż nieruchomości albo oddawanie nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej lub bezprzetargowej, stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym:
  a) decyzji o ustanowieniu, wygaśnięciu trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych,
  b) decyzji o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,
  c) decyzji o oddaniu państwowej jednostce organizacyjnej nieruchomości w trwały zarząd,
  d) wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania nieruchomości, w razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
  e) decyzji o ustaleniu dodatkowych opłat rocznych wynikających z niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej,
  f) decyzji o zmianie stawki procentowej opłaty rocznej oraz o pozbawieniu bonifikat,
  g) decyzji o aktualizacji opłaty rocznej nieruchomości oddanej w trwały zarząd,
  h) decyzji o wywłaszczaniu i ograniczaniu sposobu korzystania z nieruchomości przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje publiczne,
  i) decyzji o odszkodowaniu za wywłaszczone nieruchomości,
  j) ustalanie odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela,
  k) wydawanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej,
 5. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 6. regulacja stanu prawnego dróg publicznych, w zakresie wydawania decyzji ustalających wysokość odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
 7. prowadzenie spraw związanych z uwłaszczaniem osób prawnych i fizycznych na gruntach Miasta i Skarbu Państwa,
 8. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami,
 9. prowadzenie wykazu Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz jego aktualizacja zgodnie z częstotliwością narzuconą przepisami prawa,
 10. wskazywanie na wniosek właściwego ministra, organu założycielskiego lub organu nadzorującego nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie lub doposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej,
 11. wskazywanie i oddawanie nieruchomości na wyposażenie samorządowych osób prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych,
 12. udzielanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Miasta lub Skarbu Państwa będących w dyspozycji Wydziału, na czas realizacji infrastruktury technicznej,
 13. gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie kompetencji Prezydenta,
 14. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie ustalenia jednorazowej opłaty wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości oraz ustalanie odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości,
 15. przejmowanie nieruchomości na rzecz Miasta lub Skarbu Państwa, przeznaczonych do dalszego zagospodarowania przez komórki organizacyjne Urzędu lub inne jednostki organizacyjne Miasta,
 16. wydawanie decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych na cele nie rolnicze,
 17. przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego miasta Jastrzębie-Zdrój,
 18. prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia stanowiącego własność Miasta i Skarbu Państwa, a także będącego w użytkowaniu wieczystym Miasta, wynikającej z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 19. gromadzenie informacji na temat zasadności dochodzenia przez gminę praw do środków pieniężnych zgromadzonych na nieaktywnych rachunkach bankowych osób fizycznych,
 20. prowadzenie spraw związanych z nabyciem mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego,
 21. w zakresie prowadzenia spraw dotyczących nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego z udziałem Miasta:
  a) przygotowywanie materiałów do bilansu skonsolidowanego,
  b) prowadzenie i analizowanie dokumentacji merytorycznej oraz koordynacja działań w zakresie nadzoru właścicielskiego, a także sporządzanie zbiorczych informacji na potrzeby Prezydenta Miasta oraz Zastępcy Prezydenta Miasta,
  c) wstępna weryfikacja przedkładanych przez Spółki dokumentów oraz proponowanych rozwiązań, w tym związanych z powołaniem, likwidacją spółki oraz zbyciem udziałów lub akcji,
  d) organizowanie spotkań z zarządami oraz radami nadzorczymi,
  e) analiza sprawozdań zarządu oraz projektów uchwał w zakresie absolutorium i przyjęcia sprawozdań za rok obrachunkowy,
  f) analiza projektów uchwał i wniosków, w tym w zakresie wynagradzania członków organów spółek,
  g) analiza sprawozdań rady nadzorczej,
  h) dokonywanie wstępnej oceny kondycji ekonomiczno-finansowej Spółek oraz wstępnej weryfikacji dokumentów finansowych związanych z powołaniem lub likwidacją spółki (bilans otwarcia likwidacji, bilans zamknięcia likwidacji), a w razie potrzeby zamawianie stosownych analiz i ekspertyz oraz organizacja spotkań z ekspertami w powyższym zakresie,
  i) udział w czynnościach obejmujących przebieg procesu powołania lub likwidacji spółki,
  j) przeprowadzanie procesu zakupu i sprzedaży udziałów lub akcji,
  k) prowadzenie bazy danych w zakresie funkcjonowania rad nadzorczych,
  l) prowadzenie bazy danych w zakresie funkcjonowania członków zarządów,
  m) prowadzenie zbioru uchwał podejmowanych w spółkach komunalnych,
  n) przygotowywanie dokumentów dotyczących spółek komunalnych dla komisji Rady Miasta oraz na potrzeby kontroli przez komisje,
  o) przygotowywanie zestawień w zakresie spółek dla organów kontroli i innych podmiotów w zależności od bieżących potrzeb,
  p) przygotowywanie pełnomocnictw do wykonywania uprawnień w zakresie nadzoru właścicielskiego w tym do udziału w zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy,
  q) przygotowywanie dokumentów, w tym projektu uchwały Rady do wniesienia majątku w formie aportu do spółek z udziałem Miasta w uzgodnieniu Wydziałem Księgowości Budżetowej w zakresie zgodności z ewidencją księgową,
  r) prowadzenie spraw wierzytelności przejętych po likwidowanych spółkach,
  s) prowadzenie spraw związanych z przejęciem majątku po zlikwidowanej Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości.
 22. w zakresie wykonywania zadań organu nadzoru nad Powiatowym Urzędem Pracy:
  a) sporządzanie opinii organu nadzoru,
  b) weryfikowanie uruchomień środków finansowych na realizację poszczególnych projektów jednostki finansowanych ze środków zewnętrznych,
  c) ogólna weryfikacja poprawności realizacji projektów unijnych,
  d) przekazywanie informacji merytorycznego ministerstwa w zakresie przyznanych środków Funduszu Pracy,
  e) weryfikowanie podziału środków fakultatywnych.
 23. w zakresie monitorowania działalności związków międzygminnych i stowarzyszeń:
  a) przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia ogólne,
  b) monitorowanie stopnia realizacji planów działania i planów finansowych,
  c) przygotowywanie pełnomocnictw,
 24. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
  a) sytemu zarządzania jakością,
  b) kontroli zarządczej,
  c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
 25. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
 26. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego