W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Architektury

Naczelnik:

Barbara Mirecka - pokój nr 351B
Telefon: 32 4785 274
Faks: 32 4785 121,
e-mail: ar@um.jastrzebie.pl

Z-ca naczelnika:

Katarzyna Borkowska - pokój nr 353B
Telefon: 32 4785 119,
e-mail: kborkowska@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie wydziału:

Wydział Architektury znajduje się w budynku „B”, na III piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: od 351B – 355B i 357B.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30,
czwartek - od godz. 7.30 do 17.00,
piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji

Do zadań Wydziału Architektury należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw zawiązanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój,
  2. prowadzenie spraw ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
    a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP,
    b) zawiadomienia właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,
    c) opiniowanie i uzgadnianie wewnętrzne oraz zewnętrzne MPZP,
    d) uwzględnianie w MPZP potrzeb obronności, bezpieczeństwa państwa i ochrony ludności,
    e) opracowywanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów  leśnych na cele nieleśne,
    f) przyjmowanie uwag do projektu MPZP i ich rozpatrywanie,
    g) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie uchwalenia MPZP,
    h) przekazywanie dokumentacji planistycznej MPZP do Wojewody celem publikacji w Dzienniku Urzędowym.
  3. sporządzanie wyrysów graficznych i wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
  4. wydawanie zaświadczeń o zgodności legalizowanej samowoli budowlanej z MPZP,
  5. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego,
  6. udzielanie bieżącej informacji stronom w sprawach dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego,
  7. opiniowanie planów ruchów zakładów górniczych pod kątem zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
  8. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego pod
    względem:
    a) zgodności zagospodarowania terenu z MPZP oraz wymaganiami ochrony środowiska,
    b) warunków bezpieczeństwa ludzi i  mienia w rozwiązaniach przyjętych w  projektach budowlanych,
    c) zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi,
    obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, nienależących
    do kompetencji nadzoru budowlanego,
  9. przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
    a) decyzji o warunkach zabudowy,
    b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
    c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
    d) pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
    e) pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,
    f)  zmian oraz przeniesienia wyżej wymienionych decyzji,
  10. przyjmowanie zgłoszeń budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu,
  11. uzgadnianie projektów budowlanych z organami uzgadniającymi,
  12. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie    dotyczącym planowania przestrzennego i prawa budowlanego,
  13. uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie organów nadzoru budowlanego,
  14. współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,
  15. współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego
  16. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Urbanistyczno –Architektonicznej,
  17. wydawanie zaświadczeń o możliwości wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych, garażowych i użytkowych,
  18. prowadzenie gminnej ewidencji zabytków  oraz programów dotyczących ochrony obiektów cennych pod względem historycznym i kulturowym,
  19. prowadzenie sprawozdawczości z ruchu budowlanego dla Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Statystycznego wynikającej z zakresu  działania Wydziału,
  20. prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności praw dotyczących:
    a) sytemu zarządzania jakością,
    b) kontroli zarządczej,
    c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych
  21. organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta
  22. przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Architektury.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego