W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

I Sesja zwyczajna (styczeń)

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Projekt uchwały szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój lub jego jednostkom organizacyjnym, odkreślenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1- 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Projekt uchwały zmieniającej załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XV.151.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 11 grudnia 2020r., poz. 9006)

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jastrzębie-Zdrój na lata 2021–2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późniejszymi zmian) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2020.611 tekst jednolity) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (Dz.U.2020.1057 tekst jednolity)

Projekt uchwały określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez miasto Jastrzębie-Zdrój w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.)

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXI.154.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 października 2017r. w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy miastem Jastrzębie-Zdrój a innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn.zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 oraz art.92  ustawy z dnia  5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r., poz.920 ), art.46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 38), § 2 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 983)

Projekt uchwaly w sprawie zmiany przebiegu ulicy Chlebowej zaliczonej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii części drogi gminnej ulicy Chlebowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 7, 7a oraz art. 10 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.)

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 920), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221-222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), w oparciu o opinie Komisji,

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 131 ust. 4, 6 oraz w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. t.j. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)