W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Plany, programy, strategie

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR, Program Rewitalizacji) jest dokumentem wyznaczają-cym cele i kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Kompleksowość wskazanych działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowanych osiedli i sołectw, terenów poprzemysłowych, itp..

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością bądź w użytkowaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w latach 2010 –2015

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych (WPRIM) będących w posiadaniu JZWiK S.A. na lata 2010–2015, wykonał Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. – JZWiK S.A. Dokumentacja odpowiada zapisom ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.Nr.123, poz.858, z późniejszymi zmianami).

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat w krajach Europy Zachodniej jest traktowane jako ważny problem społeczny. W czasie kilkunastu lat powstało wiele dokumentów organizacji   międzynarodowych, które zalecają  Krajom Członkowskim Unii Europejskiej podjęcie zmian prawa i praktyki w celu skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pomocy ofiarom przemocy i skuteczniejszych oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2010 do 2015 z perspektywą do roku 2032

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz.251- z późniejszymi zmianami) dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa opracowywane są plany gospodarki odpadami. Plany te określają m.in. opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, cale w zakresie gospodarki odpadami, z podaniem terminów ich osiągnięcia, zadania których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami (wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi), system gospodarowania odpadami oraz system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. Szczególnym rodzajem odpadów niebezpiecznych wyszczególnionym w planach jest azbest.

Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Jastrzębie Zdrój – aktualizacja (XXVII/356/2008)

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Jastrzębie Zdrój powstała jako realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 ze zm.), która w rozdziale 3, art. 14÷16 wprowadza obowiązek opracowywania planów gospodarki odpadami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Szczegółowy zakres, sposób oraz formę sporządzania Planu Gospodarki Odpadami (PGO) zawarty został w Rozporządzeniu Ministra  Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz. 620 z 2003 r. ze zm.).