W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Plany, programy, strategie

XML

Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035 roku

Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035 ma na celu wskazanie kierunków rozwoju miasta w obszarze szeroko rozumianej działalności kulturalnej w oparciu o tradycję, zasoby kulturalne miasta (w tym zabytki), bazę intelektualną, infrastrukturę, obecne dokonania artystyczne twórców oraz oczekiwania mieszkańców. Celem programu jest umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta zgodnie z ich potrzebami oraz promocja Miasta, twórców, wytworów działalności artystycznej i kulturalnej na obszarze województwa, kraju i poza jego granicami.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2019-2021

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu JZWiK S.A. został wykonany na lata 2019-2021. Dokumentacja odpowiada ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.). Konieczność jego sporządzania wynika również z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (par. 19 pkt. 3).

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032” został opracowany, by stworzyć mechanizm działań systemowych w zakresie skutecznej likwidacji szkodliwych oddziaływań azbestu na zdrowie człowieka i środowisko lokalne. Jego celem priorytetowym jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy najpóźniej do 2032 r. Cel ten jest zgodny z wyznaczonymi kierunkami działań na szczeblu centralnym (krajowym) oraz regionalnym (wojewódzkim), jak również uwzględnia obowiązujące przepisy w zakresie zakazu stosowania oraz wytwarzania wyrobów zawierających azbest.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). Głównym celem Programu jest określenie działań, które umożliwią osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwią im funkcjonowanie w rodzinie i środowisku lokalnym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10. Osiągnięcie tego ceku bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

Program Senioralny - "Aktywni 60+"

W całym kraju zauważalne się zjawisko starzenia się społeczeństwa oraz stały wzrost liczby osób w wieku emerytalnym. Z upływem lat przybywa osób starszych, dysponujących dużą ilością wolnego czasu i chcących ten czas spożytkować w sposób aktywny i pomysłowy. Jastrzębie - Zdrój stykające się również z tym problemem chce wesprzeć tę grupę społeczną w sposób kompleksowy, w postaci wielu ofert zawartych w niniejszym programie. Program zakłada praktyczne włączenie instytucji miejskich, środowiska przedsiębiorców oraz sektora organizacji pozarządowych do działań służących poprawie sytuacji seniorów.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024

Program ochrony środowiska dla miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie miasta. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

Zasady sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom...

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2015. 1515), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2015.1774), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2015.1484) oraz Uchwały Nr V.47.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2014-2018

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie

Zjawisko przemocy w rodzinie od wielu lat w krajach Europy Zachodniej jest traktowane jako ważny problem społeczny. W czasie kilkunastu lat powstało wiele dokumentów organizacji   międzynarodowych, które zalecają  Krajom Członkowskim Unii Europejskiej podjęcie zmian prawa i praktyki w celu skuteczniejszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie, udzielania pomocy ofiarom przemocy i skuteczniejszych oddziaływań na sprawców przemocy w rodzinie.