Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Plany, programy, strategie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025 został opracowany zgodnie z art. 68 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży.” Głównym założeniem programu jest ustalenie kierunków rozwoju sportu zawodowego i amatorskiego, rekreacji i turystyki oraz bazy sportowej zgodnie z możliwościami finansowymi miasta na najbliższe lata. Program uwzględnia specyfikę i uwarunkowania naszego miasta, zainteresowania mieszkańców oraz kreuje rozwój sportu w mieście przy wykorzystaniu narzędzi stworzonych przez państwo polskie. Wpisuje się również w Program Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz Strategię Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). Głównym celem Programu jest określenie działań, które umożliwią osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwią im funkcjonowanie w rodzinie i środowisku lokalnym.

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR, Program Rewitalizacji) jest dokumentem wyznaczają- cym cele i kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Komplek- sowość wskazanych działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowa- nych osiedli i sołectw, terenów poprzemysłowych, itp. Działania rewitalizacyjne uwzględnione w ramach niniejszego dokumentu stanowią kontynu- ację procesu rozpoczętego w roku 2008, którego założenia zostały zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015. Biorąc pod uwagę całościowe i konsekwentne podejście do działań rewitalizacyjnych na terenie Jastrzębia-Zdroju, zacho- wano kluczowe założenia strategiczne na poziomie Celu Strategicznego i poszczególnych Priorytetów Operacyjnych.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2016 r., poz. 224 z późniejszymi zmianami). Gminny program ma na celu zdiagnozowanie problemu narkomanii, nakreślenie kierunków przeciwdziałania narkomanii, zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych.

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015. 1286 z późniejszymi zmianami). Gminny program ma na celu zdiagnozowanie problemu alkoholizmu, nakreślenie kierunków profilaktyki przeciwalkoholowej zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 jest dokumentem przedstawiającym propozycje wspólnych działań samorządu i jastrzębskiego sektora pozarządowego na rzecz rozwoju Miasta i jego mieszkańców.

Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój

Program Stypendialny Miasta Jastrzębie-Zdrój jest formą pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Jastrzębie-Zdrój jest przedstawienie zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na terenie Miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10. Osiągnięcie tego ceku bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców miasta.

Gminny Program Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2016-2018

Głównym założeniem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do prawidłowego wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodzin jest największym zyskiem dla społeczności lokalnej, w każdej sferze życia.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij