Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Plany, programy, strategie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032” został opracowany, by stworzyć mechanizm działań systemowych w zakresie skutecznej likwidacji szkodliwych oddziaływań azbestu na zdrowie człowieka i środowisko lokalne. Jego celem priorytetowym jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy najpóźniej do 2032 r. Cel ten jest zgodny z wyznaczonymi kierunkami działań na szczeblu centralnym (krajowym) oraz regionalnym (wojewódzkim), jak również uwzględnia obowiązujące przepisy w zakresie zakazu stosowania oraz wytwarzania wyrobów zawierających azbest.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Organizacje pozarządowe aktywnie współuczestniczą w kształtowaniu polityki Miasta poprzez udział ich przedstawicieli w posiedzeniach Rad, zespołów roboczych. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 jest propozycją wspólnie wypracowanych działań samorządu i jastrzębskiego sektora pozarządowego.

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2020

Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2020 jest dokumentem aktualizującym i rozwijającym Program Opieki nad Zabytkami gminy Jastrzębie-Zdrój 2013-2016 na kolejne 4 lata. Jest także aktem uzupełniającym inne dokumenty planistyczne gminy (m. in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025 został opracowany zgodnie z art. 68 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży.” Głównym założeniem programu jest ustalenie kierunków rozwoju sportu zawodowego i amatorskiego, rekreacji i turystyki oraz bazy sportowej zgodnie z możliwościami finansowymi miasta na najbliższe lata. Program uwzględnia specyfikę i uwarunkowania naszego miasta, zainteresowania mieszkańców oraz kreuje rozwój sportu w mieście przy wykorzystaniu narzędzi stworzonych przez państwo polskie. Wpisuje się również w Program Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz Strategię Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). Głównym celem Programu jest określenie działań, które umożliwią osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwią im funkcjonowanie w rodzinie i środowisku lokalnym.

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

Lokalny Program Rewitalizacji (LPR, Program Rewitalizacji) jest dokumentem wyznaczają- cym cele i kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Komplek- sowość wskazanych działań rewitalizacyjnych ma na celu zapewnienie rozwoju zdegradowa- nych osiedli i sołectw, terenów poprzemysłowych, itp. Działania rewitalizacyjne uwzględnione w ramach niniejszego dokumentu stanowią kontynu- ację procesu rozpoczętego w roku 2008, którego założenia zostały zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015. Biorąc pod uwagę całościowe i konsekwentne podejście do działań rewitalizacyjnych na terenie Jastrzębia-Zdroju, zacho- wano kluczowe założenia strategiczne na poziomie Celu Strategicznego i poszczególnych Priorytetów Operacyjnych.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2016 r., poz. 224 z późniejszymi zmianami). Gminny program ma na celu zdiagnozowanie problemu narkomanii, nakreślenie kierunków przeciwdziałania narkomanii, zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych.

Gminny Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2015. 1286 z późniejszymi zmianami). Gminny program ma na celu zdiagnozowanie problemu alkoholizmu, nakreślenie kierunków profilaktyki przeciwalkoholowej zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 jest dokumentem przedstawiającym propozycje wspólnych działań samorządu i jastrzębskiego sektora pozarządowego na rzecz rozwoju Miasta i jego mieszkańców.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij