Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Plany, programy, strategie

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Program "Lokal na start"

Program „Lokal na start” ma stanowić wsparcie przede wszystkim dla nowo powstałych przedsiębiorstw o dużym potencjale wzrostu, tworzących nowe miejsca pracy i istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Miasta Jastrzębie-Zdrój.  

Program Polityki Zdrowotnej dla Mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2018

Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój jest zgodny z opracowywanym na podstawie art. 9 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916) Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020 tj.: ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Cel strategiczny NPZ to wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy, co wynika bezpośrednio z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1840). Rada Miasta wypełniając obowiązek zapisany w art. 11a ust. 1 w/w ustawy w drodze uchwały przyjmuje Program, którego celem jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035 roku

Program rozwoju kultury w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2025 z perspektywą do 2035 ma na celu wskazanie kierunków rozwoju miasta w obszarze szeroko rozumianej działalności kulturalnej w oparciu o tradycję, zasoby kulturalne miasta (w tym zabytki), bazę intelektualną, infrastrukturę, obecne dokonania artystyczne twórców oraz oczekiwania mieszkańców. Celem programu jest umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta zgodnie z ich potrzebami oraz promocja Miasta, twórców, wytworów działalności artystycznej i kulturalnej na obszarze województwa, kraju i poza jego granicami.

Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem wyznaczającym cele i kierunki kompleksowej odnowy na płaszczyznach: gospodarczej, przestrzennej i społecznej obszarów miejskich, wyznaczonych do objęcia procesem rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne uwzględnione w ramach niniejszego dokumentu stanowią kontynuację procesu rozpoczętego w roku 2008, którego założenia zostały zdefiniowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju na lata 2008-2015.

Gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu zdiagnozowanie problemu narkomanii, nakreślenie kierunków przeciwdziałania narkomanii, zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2016 r., poz. 224 z późniejszymi zmianami).

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu zdiagnozowanie problemu alkoholizmu, nakreślenie kierunków profilaktyki przeciwalkoholowej zmniejszenie rozmiarów problemów uzależnień, które już występują oraz zapobieganie powstawaniu nowych. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. 2016. 487 z późniejszymi zmianami).

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2019-2021

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu JZWiK S.A. został wykonany na lata 2019-2021. Dokumentacja odpowiada ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.z 2017 r. poz. 328 z późń. zm.). Konieczność jego sporządzania wynika również z rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (par. 19 pkt. 3).

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2032” został opracowany, by stworzyć mechanizm działań systemowych w zakresie skutecznej likwidacji szkodliwych oddziaływań azbestu na zdrowie człowieka i środowisko lokalne. Jego celem priorytetowym jest usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy najpóźniej do 2032 r. Cel ten jest zgodny z wyznaczonymi kierunkami działań na szczeblu centralnym (krajowym) oraz regionalnym (wojewódzkim), jak również uwzględnia obowiązujące przepisy w zakresie zakazu stosowania oraz wytwarzania wyrobów zawierających azbest.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

Organizacje pozarządowe aktywnie współuczestniczą w kształtowaniu polityki Miasta poprzez udział ich przedstawicieli w posiedzeniach Rad, zespołów roboczych. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 jest propozycją wspólnie wypracowanych działań samorządu i jastrzębskiego sektora pozarządowego.

Gminny program opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2020

Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017-2020 jest dokumentem aktualizującym i rozwijającym Program Opieki nad Zabytkami gminy Jastrzębie-Zdrój 2013-2016 na kolejne 4 lata. Jest także aktem uzupełniającym inne dokumenty planistyczne gminy (m. in. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025

Program rozwoju sportu, rekreacji i turystyki w Jastrzębiu-Zdroju do roku 2020 z perspektywą do 2025 został opracowany zgodnie z art. 68 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który stanowi: „Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza dzieci i młodzieży.” Głównym założeniem programu jest ustalenie kierunków rozwoju sportu zawodowego i amatorskiego, rekreacji i turystyki oraz bazy sportowej zgodnie z możliwościami finansowymi miasta na najbliższe lata. Program uwzględnia specyfikę i uwarunkowania naszego miasta, zainteresowania mieszkańców oraz kreuje rozwój sportu w mieście przy wykorzystaniu narzędzi stworzonych przez państwo polskie. Wpisuje się również w Program Rozwoju Sportu do roku 2020 oraz Strategię Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2017 - 2022 został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.). Głównym celem Programu jest określenie działań, które umożliwią osobom z zaburzeniami psychicznymi większy dostęp do wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb. Działania te pozwolą wpłynąć na skuteczniejszą ochronę praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz umożliwią im funkcjonowanie w rodzinie i środowisku lokalnym.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij