W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

2006 rok

                                                           Jastrzębie Zdrój, 28.12.2006 roku

 

 

 

In.0055-9/06

 

 

                                                 Informacja Prezydenta Miasta

                               na sesję Rady Miasta w dniu 28 grudnia 2006 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej IV Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić Państwu informację z realizacji najważniejszych zadań
i przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta;

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- prace budowlane w hali widowiskowo – sportowej zostały częściowo wstrzymane. Przypomnę, że we wrześniu 2004 roku odbył się przetarg na prace projektowe dotyczące modernizacji i nadbudowy hali widowiskowo – sportowej. Wpłynęło 5 ofert, spośród których wybrano firmę: Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROJEKT – CONSULTING
z Gliwic. Zgodnie z ustaleniami zakres projektu obejmował: przebudowę i podwyższenie dachu do 12,5m, bez zmiany gabarytów, wymianę ścian bocznych, posadzek, drzwi, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych – zgodnie z wymogami prawa budowlanego i przepisów szczegółowych (p.poż., bhp, sanitarnych itp.). W zadanym zakresie projektant wykonał
4 koncepcje, które zostały zaprezentowane w miesiącu grudniu 2004 roku. Wszystkie koncepcje obejmowały w/w zakres robót na powierzchni około 2,6 tys. m2 i widownię na 1600 osób (łącznie z rozkładanymi trybunami). Dodatkowo zaprojektowane zostały parkingi oraz rozbudowa budynku socjalnego. W ramach dokumentacji wykonano ekspertyzę istniejącej konstrukcji żelbetowej (pod kątem jej przydatności), której wynik od strony projektowej był pozytywny. W kwietniu 2006 roku odbył się przetarg na realizację zadania. Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę o niższej wartości, złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Usług Technicznych „Śląsk” Sp. z.o.o., opiewającą na kwotę 17.350.000 zł brutto. Termin realizacji wyznaczono na grudzień 2007 roku.

Po rozebraniu dachu niepokój wzbudził stan konstrukcji żelbetowej, dlatego też zlecono badania, które wykazały, że:

wytrzymałość betonu w słupach, fundamentach i konstrukcji trybun jest bardzo niejednorodna – waha się w granicach od 9 – 25 MPa,

wyniki wytrzymałościowe w częściach dolnych konstrukcji są znacznie lepsze niż
w częściach górnych,

konstrukcja wykonana była niezgodnie z projektem, co w miejscu połączenia dachu
i słupów ma zasadnicze znaczenie, gdyż odspojenie istniejącego wieńca żelbetowego spowodowało znaczne uszkodzenia słupów.

Z badań wynika, iż istniejącą konstrukcję można wykorzystać tylko w części, natomiast pozostałą jej część należy wzmocnić. Mając na uwadze konieczność odbudowy słupów
i wzmocnienia trybun to koszt tego przedsięwzięcia wyniósłby około 1,5 mln. zł. Natomiast powiększenie wymiarów ścian, dachu i trybun daje dodatkowy koszt w wysokości 4,5 mln. zł. i zwiększenie powierzchni użytkowej hali oraz ilości miejsc siedzących o prawie 100 procent.

W tym stanie rzeczy możliwe są dwa rozwiązania:

- wykonanie nowych słupów i wzmocnienie konstrukcji trybun na istniejących fundamentach (koszt: 1,5 mln. zł). Przy tym rozwiązaniu nie uzyskujemy żadnych dodatkowych efektów w postaci zwiększenia pojemności obiektu,

- rozebranie istniejącej konstrukcji żelbetowej słupów i fundamentów, zmiana projektu obejmująca: powiększenie powierzchni hali do 4500 m2 i zwiększenie ilości miejsc siedzących do około 3000 osób. Wykorzystany zostałby fundament skrzyniowy (skrzydła wejściowe). Możliwy termin realizacji to grudzień 2008 (koszt wykonania wzrósłby
o około 6 mln. zł. (wycena wskaźnikowa) i sumarycznie wyniósłby około 24 mln. zł. Przy tym rozwiązaniu ilość miejsc siedzących zwiększa się z 1600 na 3000

 

- w okresie od 4 maja do 17 lipca br. trwała kontrola NIK – o czym informowałem jeszcze
w miesiącu czerwcu. Tematem kontroli było pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej na samorządowe budownictwo drogowe w okresie od 2004 roku do końca pierwszego półrocza 2006 roku. Szczegółową kontrolą objęto realizację zadania pn.: „Modernizacja ul. Libowiec jako drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych
w Jastrzębiu Zdroju”. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy wystąpienie pokontrolne, w którym pozytywnie oceniono działania Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój w zakresie pozyskiwania
i ewidencjonowania środków unijnych na budownictwo drogowe. Szczegółowa kontrola Modernizacji ul. Libowiec wykazała, iż część środków zakwalifikowanych jako środki unijne i wydatkowanych na roboty dodatkowe i zamienne, polegające na wzmocnieniu podłoża drogi oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Żytniej, nie może być współfinansowane ze środków unijnych, chociaż łączna suma dofinansowania ze środków unijnych nie została przekroczona.

Dokonano ponownego rozliczenia, w wyniku którego nie otrzymamy ze środków unijnych 396.874,00 zł. Wydatkowanie tych środków było niezbędne do przeprowadzenia modernizacji ul. Libowiec, lecz nie zostało uwzględnione. W miesiącu styczniu jest zaplanowana kontrola władzy wdrażającej ZPORR (Urząd Wojewódzki), po zakończeniu której miasto otrzyma należną dotację w wysokości 685 tys. zł.,

- oświetlenie ulic:

- zakończono prace związane z remontem oświetlenia ulic przy ulicach: A. Krajowej 2-20, Katowickiej – rejon placu zabaw i obok ogrodzenia Przedszkola nr 18, Turystycznej 6-12, Ogrodowej - główny ciąg, Małopolskiej 39-101 oraz traktu pieszego z ulicy Łowickiej do ul. Warmińskiej,

- zakończono budowę oświetlenia – na odnodze ulicy Przybosia, łączniku z ulicą Gagarina do ul. Powstańców, deptaku przy ulicy Katowickiej w rejonie klubu „Kaktus”

 

- remonty nawierzchni ulic:

           

- zakończono remont nawierzchni ulicy Morcinka o pow. 470 m2 wraz z chodnikiem
i parkingiem,

- zakończono remont łącznika z ul. Ranoszka do ul. Wyzwolenia,

- trwają prace związane z remontem ulicy Beskidzkiej wraz z chodnikami,

 

- zakończono remonty szkół: SP nr 9 (remont wejścia wraz z schodami oraz częściowy remont pokrycia dachowego), SP nr 16 (częściowy remont pokrycia dachowego), ZS nr 8 (remont ścian zewnętrznych), SP nr 19 (remont pokrycia dachowego na łączniku), ZS nr 5 (remont pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi obróbkami blacharskimi, wymianą odgromników, przeróbką instalacji odpowietrzającej co),

- w zakresie remontów schodów, chodników i miejsc parkingowych zakończono:

- budowę parkingu wraz z drogą obsługującą przy ulicy Turystycznej,

- remont schodów wraz z chodnikiem od ulicy Kurpiowskiej do ulicy Śląskiej,

- zabudowę zjazdów dla wózków dziecięcych na 3 kompletach  schodów terenowych przy ulicy Wielkopolskiej,

- remont chodnika przy ul. Wielkopolskiej od bloku 105 do garaży,

- remont chodnika przy ulicy Pomorskiej wraz z parkingiem,

- remont chodnika przy ulicy Poznańskiej i Jagiełły,

- remont parkingu przy ulicy Zielonej 1-3

 

- wykonano prace związane z remontem odnogi ul. Młyńskiej i Gałczyńskiego oraz prace związane z remontem ulicy Spacerowej,

- wykonano remont kanalizacji deszczowej ul. Jasna – Graniczna – Podhalańska,

- ukończono prace związane z remontem skrzyżowania ul. Wodzisławska – Górnicza, oddano również do użytku nowo wybudowaną sygnalizację na skrzyżowaniu ulicy Górniczej z ulicą Bogoczowiec,

- wykonano boisko do piłki plażowej na os. 1000-lecia

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 27 października odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o., na którym zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XLVII/1039/2006 podwyższono kapitał zakładowy Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. o kwotę 150.000,00 zł.,

- 20 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, podczas którego omówiono wstępny sposób podziału środków europejskich w ramach Zintegrowanego Subregionalnego Programu Operacyjnego,

- 21 listopada nastąpiło przekazanie Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości
w bezpłatne użytkowanie sprzętu komputerowego. W ramach umowy przekazano:
5 zestawów komputerowych, 2 notebooki, drukarkę wielofunkcyjną, projektor, urządzenia służące ulepszeniu sieci komputerowej,

- 24 listopada odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o., podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości oraz nieodpłatnego przekazania Miastu Jastrzębie Zdrój nieruchomości pod drogi,

- 18 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie ramowego planu działalności oraz planu finansowego Związku na 2007 rok. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego Związku w dniu 15 stycznia 2007 roku w Jastrzębiu Zdroju,

- 19 grudnia przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej z Katowic zorganizowano bezpłatne seminarium (jedno z 18 w regionie) pn. „Dotacje dla przedsiębiorców w latach 2007-2013”. Seminarium miało na celu przekazanie informacji o możliwościach dofinansowania w ramach dostępnych funduszy pomocowych w przyszłym okresie programowania,

- 20 grudnia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”,

- przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach łączne sprawozdanie
o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdania o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za III kwartał 2006 roku. Przygotowano również wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomoc publiczną w III kwartale 2006 roku, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy
o finansach publicznych

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- wg danych na dzień 30 listopada 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 5.423 osoby bezrobotne. Zarówno w kraju, województwie śląskim, jak również w naszym mieście odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
Od początku roku 2006 liczba bezrobotnych w Jastrzębiu Zdroju zmniejszyła się o 15,3%,
na terenie województwa śląskiego – o 18,5%, natomiast w Polsce – o 19,7%,   

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 12,8%, w podregionie rybnicko-jastrzębskim uległa zmniejszeniu do 12,7%, w województwie śląskim kształtowała się na poziomie 13,1%, a dla kraju wynosiła 14,9% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do października 2006r.), 

- zakończono realizację programu promującego powstawanie nowych miejsc pracy pn. „Twoja przyszłość zależy od ciebie – III”. W ramach programu udzielono dotacje 3 osobom bezrobotnym na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, możliwa była także refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 5 stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,

- 18 grudnia podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Przyjazny urząd”. Projekt ten będzie finansowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. Jego celem jest podniesienie usług świadczonych przez urząd pracy. Przewidywany okres wdrażania projektu przewidziano na rok 2007 (styczeń-listopad).

      

- w zakresie edukacji

 

- przygotowano dla Kuratora Oświaty w Katowicach raport w sprawie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, 

- powołano Komisję, która dokonała przeglądu dzierżawionych przez Firmę Impel pomieszczeń oraz oceniła ich stan sanitarno – techniczny po przeprowadzonych, zgodnie
z zaleceniami z dnia 21.06.2006 r., remontach. Skontrolowano 9 szkół.

- przeprowadzono kontrolę w szkołach w celu oceny bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz sprawowania nad nimi prawidłowej opieki (realizacja Uchwały nr 186/2006 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie działań administracji rządowej przeciwko przemocy
w szkołach i placówkach) – skontrolowano 4 szkoły (ZSH, ZS 6, SP 5, G 10). W skład Komisji wchodzili przedstawiciele Wydziału Edukacji, Policji, Kuratorium Oświaty,

- rozliczono drugą transzę dotacji w wysokości 10.000,00 zł. dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku - przeznaczoną na działalność dydaktyczną,

- przygotowano dyspozycję w sprawie przekazania dotacji dla 17 szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych za miesiąc listopad, grudzień 2006r. oraz rozliczono dotacje dla 17 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych za miesiąc listopad
i grudzień 2006r.,

- przeprowadzono postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego,
w wyniku których 10 nauczycieli zdało egzamin na stopień nauczyciela mianowanego,

- ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Zakup środków dydaktycznych na potrzeby zamiejscowego ośrodka dydaktycznego akademii wychowania fizycznego w Jastrzębiu Zdroju”. Termin otwarcia ofert  przewidziano na 3.01.2007r.,

- dokonano rozliczenia środków przyznanych na realizację programu Socrates-Comenius na rok szkolny 2005/2006 dla SP nr 1, ZS nr 10 oraz ZS nr 1,

- wypłacono stypendia dla studentów w ramach projektu pt. „Stypendia dla studentów Jastrzębia Zdrój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),

- wypłacono stypendia dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich, uczących się
w szkołach w Jastrzębiu Zdroju; w ramach projektu pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Jastrzębia Zdrój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

 - 9 listopada Oddziałowi Położniczo–Ginekologicznemu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 przekazano nowy aparat do badań ultrasonograficznych (USG)
z kolorowym Dopplerem.

- zakończono realizację programu profilaktycznego pn.: „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci 12-letnich z wszystkich klas piątych szkół podstawowych z terenu miasta oraz dzieci
6-letnich z wszystkich przedszkoli z terenu Miasta Jastrzębie Zdrój”. W ramach programu przebadano 2.138 dzieci łącznie w 40 placówkach oświatowych,

- zakończono realizację programu profilaktycznego pn.: „Ty też możesz zostać dawcą krwi”. Program, na terenie naszego miasta przeprowadzony został przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Raciborza. Środki uzyskane w ramach realizacji tego programu zostaną przeznaczone - w formie udziału Miasta Jastrzębie Zdrój – na zakup ambulansu do poboru krwi,      

- w dniach 11 - 15 grudnia odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia,

- od 1 września w ustawie o świadczeniach rodzinnych dodano zapis o możliwości przyznania rodzinie dodatku na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne. Dodatek przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł na dziecko. Dział Świadczeń Rodzinnych, dotychczas objął pomocą 272 dzieci na kwotę 27.200,00 zł.,

- jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z parafiami rzymsko-katolickimi z terenu miasta organizuje wieczerze wigilijne. W okresie świątecznym objętych pomocą zostało
83 osoby dorosłe i 118 dzieci,

- zakończyliśmy współpracę przy realizacji programu dystrybucji artykułów żywnościowych PEAD 2006 we współpracy z Chrześcijańską Służbą Charytatywną w Żorach i Caritas
w Jastrzębiu Zdroju. W roku bieżącym z pomocy skorzystało 980 osób w 283 rodzinach


- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- kontynuowano nabywanie gruntów pod budowę „Drogi Głównej Południowej” oraz gminnych dróg w obrębie zlikwidowanej kopalni „Moszczenica”,

- dokonano zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ulicach Przybosia, Libowiec, Kondziołowiec na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych,

- oddano w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste grunt na rzecz Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków wypłacono 3.509 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 563.818,47 zł.,

- wypłacano zwaloryzowane kaucje mieszkaniowe na łączną kwotę 10.504,19 zł., na bieżąco realizowana jest procedura wykupu lokali mieszkalnych, 

- wydawano skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom figurującym w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych
o czynszu regulowanym na 2006 rok, przedłużono najem lokali socjalnych osobom zamieszkującym w Jastrzębiu Zdroju (przy ul. Gagarina, Stodoły i Zdrojowej),

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

 - przygotowywana jest modernizacja obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jastrzębiu Zdroju (przetarg został rozstrzygnięty i podpisano umowę),

- rozstrzygnięto również przetargi na wykonanie zadania pn. „Wywóz nieczystości stałych
z zasobów MZN”, „Monitoring i ochrona fizyczna obiektów administrowanych przez MZN (ul. Zdrojowa 5, ul. Dworcowa 17E i ul. 1 Maja 55)”,

- przetarg na zadanie pn. „Dostawa wyposażenia dla MOSIR-u przy ul. Kościelnej 1A” (trzy zadania) został rozstrzygnięty tylko w części (jedno zadanie). Na pozostałe dwa zadania przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert,

 - w ramach robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych wykonywano m.in.: remonty pustostanów (na ulicach Pszczyńskiej i Stodoły), pomieszczeń gospodarczych i piwnicznych, konserwację dachów (ul. Kopernika 5, ul. Kopernika 7 – 9, ul. Łowicka 4, ul. Komuny Paryskiej 16, ul. Dworcowa 17 A, Dworcowa 17 E), remonty sieci kanalizacji, pionów wodnych, instalacji elektrycznej, gazowej, wodnej, odgromowej itd.  

 

- w zakresie kultury i sportu

 

 - przyjmowano rozliczenia dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym wykonującym zadanie publiczne z dziedziny kultury i sportu oraz krajoznawstwa,

- do 15 grudnia można było składać wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy uzyskali znaczący wynik sportowy,

- 12 grudnia odbyło się spotkanie z Wicemistrzami Świata w piłce siatkowej mężczyzn – zawodnikami KS „Jastrzębski Węgiel”,

- trwają przygotowania do organizacji koncertu kolęd w wykonaniu chóru „Poznańskie Słowiki”, który odbędzie się 6 stycznia 2007 r. w kościele pw. NMP Matki Kościoła,

- w dniach od 19 do 22 października odbywał się VI Festiwal Sztuk Wszelkich „Zderzenia Działań Wrażliwych”. W programie festiwalu znalazły się m.in. spektakle teatrów alternatywnych „Cinema”, „Moloch”, „Officium”, „Tetraedr”, „Dziewięćsił”, „Monitoring”, koncerty zespołów „Matplaneta” i „Indios Bravos”, pokazy filmów eksperymentalnych
i videoartu oraz warsztaty żonglerki ogniem „Fire Show”,

- w dniach od 20 do 29 października zorganizowano imprezę pn. „BIESIADA WIELU NARODÓW”. Podczas 10 wieczorów tematycznych uczestnicy imprezy mieli okazję poznać nie tylko kulturę muzyczną różnych krajów,

- 11 listopada artyści krakowskiej „Piwnicy pod Baranami” wystąpili w koncercie z okazji Święta Niepodległości „Wolność niejedno ma imię”,

- w dniach od 17 do 19 listopada w parafiach jastrzębskich dekanatów po raz dziewiąty odbywał się Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma Skrobola. W tegorocznej edycji Festiwalu, odbywającej się pod hasłem „Pieśnią budzić nadzieję”, wzięło udział
25 zespołów chóralnych, czyli ok. 950 wykonawców i można było posłuchać chórów ewangelickich, prawosławnych i katolickich z Czech, Ukrainy i Białorusi oraz Polski,

- 6 grudnia odbyła się impreza Mikołajkowa dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta
z udziałem zespołu „Bahamas”,

- 14 grudnia odbył się finał XVI Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek. I miejsca
w poszczególnych kategoriach zdobyli: Publiczne Przedszkole nr 7, Szkoła Podstawowa nr 17 i Zespół Szkół nr 6. Jednocześnie został rozstrzygnięty Regionalny Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową,

- zorganizowano wystawy:

- wystawę „X lat Pracowni Plastycznej MOK” prezentującą prace uczestników warsztatów plastycznych ( w miesiącu październiku),

- wystawę prac Katarzyny Dziuba „Coś w nas” – druk cyfrowy (w miesiącu listopadzie),

- wystawę „Konik – przyjaciel dziecka” z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
(od października do grudnia),

 

- w listopadzie rozpoczął się kolejny cykl imprez dla przedszkolaków pod nazwą „Ole, ole przedszkole”. W trzech turach w listopadzie i grudniu udział wzięło 17 przedszkoli z naszego miasta, a najlepszych sześć zakwalifikowało się do ścisłego finału, który odbędzie się w lutym 2007r.,

- rozgrywki rundy zasadniczej zakończyli amatorzy I Ligi Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów, natomiast ostatnie mecze rozgrywają amatorzy II Ligi,

- 8 grudnia na Lodowisku „JASTOR” można było zobaczyć występ słynnej moskiewskiej rewii na lodzie ze spektaklem pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”,

- rozpoczęły się rozgrywki III Mistrzostw Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

- z dużym powodzeniem rywalizują hokeiści JKH Czarne Jastrzębie. Komplet zwycięstw
w ostatnim miesiącu zadecydował, iż nasza drużyna zajmuje I miejsce w ligowej tabeli,

- 10 listopada na Lodowisku „JASTOR” odbył się I Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie Służb Mundurowych IPA CUP 2006. W rywalizacji udział wzięły zespoły ze Słowacji, Czech i Polski. Region IPA Jastrzębie Zdrój zajął drugie miejsce                     

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia kulturalno - edukacyjne:

 

- wystawy:

- wystawa zdjęć współczesnej Jerozolimy w ramach „Dni tolerancji” (od 23 do 25 października),

- wystawa Jastrzębskiego Klubu Fotograficznego „Niezależni” pt. „Miasteczka śląskie” (od 6 do 30 listopada),

- wystawa prac Grupy Twórczej „PASJA” z Radlina pt. „Świętowanie, zadumanie…”(od 5 do 27grudnia)

 

- wykłady:

- „Jednostka i grupa w cywilizacji europejskiej” – wykłady poprowadził prof. Idzi Panic z Uniwersytetu Śląskiego (w dniach 9, 23 listopada oraz 7grudnia),

- panel dyskusyjny z udziałem lekarza, naukowca i duchownego pn. „Choroby nerek: zapobieganie, leczenie, transplantacja narządów…” (3 listopada),

- wykład z cyklu „Jesteśmy stąd” pt. „Dzieje jastrzębskiego uzdrowiska” poprowadził Marian Górny (20 listopada),

- wykład z cyklu „Salon pisarzy” pt. „Życie i twórczość Fiodora Dostojewskiego” poprowadziła dr Beata Pawletko z Uniwersytetu Śląskiego (22 listopada),

- wykłady dotyczące przyczyn powstawania depresji i sposobów jej leczenia pn. „Pokonaj depresję” (od 28 do 30listopada),

- wykład z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt. „Dzieje odkryć regionów polarnych” poprowadził dr Mariusz Grabiec z Uniwersytetu Śląskiego (11grudnia),

- wykład Wojciecha Ziółkowskiego z Uniwersytetu Śląskiego pt. „O etyce
i estetyce Świąt Bożego Narodzenia” (13 grudnia)

 

- odbyły się także spotkania:

- spotkanie dla miłośników kawy - Coffee show” (18 października),

- spotkanie z Uri Regevem - Prezesem Światowej Unii Żydów Reformowanych i Burtem Schumanem-Naczelnym Rabinem Polskich Żydów Reformowanych (24 października),

- spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką – autorką książek dla dzieci
(13 listopada),

- wieczór poezji Piotra Głowackiego - „Intymizm: niewiersze rozebrane”
(15 listopada),

 

- ponadto zorganizowano:

 - XI edycję turnieju muzycznego - „FAN” (26 października),

- międzyszkolny konkurs ortograficzny dla gimnazjalistów - „Dyktando 2006”
(20 listopada),

- XIII edycję turnieju wiedzy ogólnej „Tęga Głowa” (22 listopada),

- wieczór wróżb andrzejkowych „W magicznym świecie” (30 listopada),

- międzyszkolny konkurs plastyczny „Anioł sportowiec” (od października do grudnia),

- spotkanie z Mikołajem (6 grudnia)

 

- 7 listopada odbyło się spotkanie z Jarosławem Mrożkiewiczem promujące książkę
pt. „Zapomniany życiorys śląskiego powstańca”,

- 20 grudnia oddano do użytku nowy budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Parku Zdrojowym. Biblioteka ta będąca połączeniem Universitas Litterarum i Filii nr 2 ma swoją siedzibę przy ul. Witczaka

 

- Wydział Architektury

 

- zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opracowywany jest
w dwóch etapach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego całego miasta Jastrzębie Zdrój.

W dniach od 3 do 31 stycznia 2007 roku wyłożony będzie do publicznego wglądu projekt planu dla Ruptawy, Bzia, części Szerokiej i Boryni oraz Moszczenicy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniach 29 i 30  stycznia 2007 roku w siedzibie Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój w sali nr 129A.

Szczegółowe informacje w tej sprawie zostały umieszczone: na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie Zdrój, na stronie internetowej www.bip.jastrzebie.pl, w gazecie „Dziennik Zachodni” z dnia 22 grudnia 2006 roku oraz zostaną opublikowane w gazecie „Jastrząb”
w wydaniu na styczeń 2007 roku

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- 31 października zakończyła się rejestracja przedpoborowych rocznika 1988 (mężczyźni
w wieku 18 lat wg rocznika kalendarzowego) oraz roczników starszych, którzy nie zgłosili się do rejestracji,

- 11 listopada pod pomnikiem w Jastrzębiu Bziu odbyły się uroczystości związane
z obchodami Narodowego Święta Niepodległości. W kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła została odprawiona uroczysta msza święta za Ojczyznę, a o godz. 12.00 złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Solidarności. Także w południe zabrzmiały syreny alarmowe (sygnał ciągły trzyminutowy),

- 12 grudnia odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie Rady ds. Kombatantów. Spotkanie to było także okazją do wręczenia Krzyży Zesłańca Sybiru,

- 15 grudnia Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony zorganizował dla pracowników ds. obrony cywilnej zakładów pracy z terenu miasta odprawę szkoleniową. Przeprowadzone zostało ćwiczenie z prognozowania strefy zagrożenia,
w związku z awarią samochodu przewożącego substancję niebezpieczną (chlor)
z wykreśleniem sytuacji na mapie

 

- Jastrzębski Zakład Komunalny

 

- na drogach wojewódzkich i powiatowych oraz gminnych: poprawiono 61 szt. znaków pionowych, ustawiono 14 szt. znaków pionowych, wymieniono 16 szt. znaków pionowych,

- administrowano obszary parkingów płatnych (przy ul. Podhalańskiej, ul. 1 Maja, Słonecznej i Witczaka), schroniska dla zwierząt oraz targowiska miejskie

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych

                                                                                 

- 15 października odbyło się bezpłatne szkolenie pt. „Marketing w organizacjach pozarządowych”,  

- 30 listopada zorganizowano Festiwal Organizacji Pozarządowych. Festiwal miał na celu umożliwienie organizacjom poznanie i nawiązanie kontaktów z innymi lokalnymi organizacjami. W trakcie Festiwalu Polski Czerwony Krzyż przeprowadził akcję krwiodawstwa, w ramach której uzbierano około 30 litrów krwi. Zaproszeni goście wzięli również udział w konferencji dotyczącej doświadczeń III Sektora w naszym Mieście,

- podczas spotkania w dniu 18 grudnia organizacje poznawały praktyczne aspekty stosowania ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w obszarze kultury fizycznej, zasad ubiegania
i rozliczania dotacji otrzymanych z Urzędu Miasta przez jastrzębskie kluby sportowe

 

Ponadto informuję, że

 

- Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. został uhonorowany prestiżową nagrodą "Przedsiębiorstwo Fair Play" będącą wyznacznikiem etycznego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną i państwową. Warto nadmienić, że audyt przeprowadzono wśród 840 firm, z czego nominowane do nagrody były 32 firmy.  JZWiK S.A. znalazł się w pierwszej piętnastce firm uhonorowanych tą nagrodą


 


 

 

 


 


 

 

 

 

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 17.01.2007 11:26
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 606
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.