W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

2004 rok

  Wykonanie dochodów i wydatków za  2004r  
                            część opisowa    
Plan Wykonanie %Wyk.
                 
Wydatki 17 099 157,00 16 857 529,59 98,59
                 
Ogółem zadania własne gminy   6 649 490,00 6 520 145,80 98,06
                 
Rozdzial 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 358 896,00 358 894,80 100,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne   218 000,00 218 000,00 100,00
 -wypłacono świadczenia społeczne i pokryto pobyt osób    
 bezdomnych uzależnionych od alkoholu        
§ 3240 - Stypendia oraz inne formy pom.dla uczn. 80 000,00 80 000,00 100,00
 -stypendia dla uczniów o niskich dochodach      
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne 3 169,00 3 168,29 100,00
 -skł.emeryt.-rentowe dla pedagogów prowadzących    
 świetlice środowiskowe /do września 2004r/      
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia   2 330,00 2 329,96 100,00
 -zakup materiałów biurowych i druków        
§ 4300 - Zakup usług pozostałych   55 397,00 55 396,55 100,00
 -umowy zlecenia dla pedagogów prowadzących      
 -świetlice środowiskowe /do września 2004r/      
                 
Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo- Wychow. 14 589,00 14 589,00 100,00
§ 3110 - Świadczenia społeczne   14 589,00 14 589,00 100,00
 -zakup wyprawek dla wychowanków opuszczających     
 placówki opiekuńczo-wychowawcze        
 w związku z usamodzielnianiem się  wychowanków.    
                 
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 2 964,00 2 741,70 92,50
§ 3110 - Świadczenia społeczne   2 964,00 2 741,70 92,50
 -opłata za pobyt w DPS w Gorzycach -        
  środki zostały niewykorzystanie, gdyż        
  pobyt osoby w DPS rozpoczął się od połowy      
 miesiąca, a nie od 1-go jak planowano.        
                 
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze   34 103,00 4 854,48 14,24
§ 3110 - Świadczenia społeczne   34 103,00 4 854,48 14,24
  -zakupiono wyprawkę rzeczową dla wychowanka opuszczającego    
  rodzinę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności.      
  Pozostała niewykorzystana kwota w wys.29248,52 zł.    
  Pozostałość środków wynikła z niezakupionych wyprawek    
  dla wychow.opuszczających rodziny zastępcze.Brak    
  posiadania własnego lokalu przez wychowanka są głównymi    
  powodami niezakupionych wyprawek.Wychowankowie ci    
  zamieszkują u rodziny lub w mieszkaniu chronionym.    
  Kilku pełnoletnich wychowanków wyprowadziło się    
  z terenu Jastrzębia Zdroju.          
                 
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz skł. 181 287,00 180 357,46 99,49
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.społ.      
                          -wydatki rzeczowe   181 287,00 180 357,46 99,49
 -zakup materiałów biurowych,druków i wyposażenia    
 do nowo tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych      
 opłaty za media,czynsz,umowa zlecenia         
 dla sprzątaczki,prowizje bankowe,rozmowy      
 telefoniczne,naprawy sprzętu i pomieszczeń      
§ 6060 - Wydatki na zakupy inweestycyjne  121 500,00 121 315,00 99,85
jednostek budżetowych          
 -zakup xera i zestawów komputerowych do nowo      
 tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych      
                 
Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz  4 233 953,00 4 161 881,82 98,30
    składki na ubezpieczenia społeczne      
§ 3110 - Świadczenia społeczne   4 233 953,00 4 161 881,82 98,30
 - wypłacono zasiłki celowe,wydano talony żywnościowe i na środki    
 chemiczne,opłacono wyżywienie dzieci w szkołach , przedszkolach    
 i ochronkach,opłacono schroniska dla bezdomnych,opłacono pogrzeby,  
 zorganizowano wigilię dla osób samotnych.      
 Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 72071,18 zł.    
 Po otrzymaniu dodatkowych środków z ŚUW w Katowicach na     
 zasiłki okresowe zostały zaoszczędzone środki gminne.    
                 
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 1 344 419,00 1 341 578,70 99,79
     w tym                 - wynagrodzenia   963 492,00 963 491,23 100,00
      - pochodne od wynagrodzeń   211 960,00 211 805,67 99,93
                       - wydatki rzeczowe   168 967,00 166 281,80 98,41
 - niewykorzystane środki to zobowiązania za 2004 r.    
  z tyt.opłat za media,rozm.telef.,opłat pocztowych.    
  Na wydatki rzeczowe składają się:        
  zakup paliwa,części zamiennych,        
  zakupy materiałów biurowych,druków,mebli      
  biurowych,opłaty pocztowe, media,umowy zlecenia,    
  porada prawna,prowizja bankowa,konserwacja      
  sprzętu i pomieszczeń,opłata za prasę i za czasopisma.    
                 
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego porad. 21 310,00 20 973,03 98,42
mieszkania chronione,ośrodki interwencji kryzysowej    
                       - Ośrodki Wsparcia   9 400,00 9 348,43 99,46
                       -wydatki rzeczowe   9 400,00 9 348,43 99,46
 -zakupiono materiały biurowe,towary niezbędne do spotkań    
  w grupach wsparcia na kwotę 2700,15        
 -zorganizowano szkolenia pracowników prowadzących grupy    
  wsparcia,pogadanki,porady specjalistyczne ,wycieczka    
  uczestników grup na kwotę 6648,28        
                       -Mieszkania Chronione   11 910,00 11 624,60 97,61
                       -wydatki rzeczowe   11 910,00 11 624,60 97,61
 -wyposażono mieszkanie chronione dla osób opuszczających    
  placówki Opiekuńczo-Wychowawcze i rodziny zastępcze    
  na kwotę 3003,53          
 -opłacono czynsz za mieszkanie chronione 7302,28    
 - opłacono za media w mieszkaniu chronionym na kwotę 1318,79    
  Pozostała niewykorzystana kwota 285,40-to zobowiązania za    
  miedia za 2004 rok w wys.144,35 oraz wpłaty za media    
  mieszkańcow MCH/zmniejszenie wydatków/.      
                 
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze    244 888,00 223 404,63 91,23
§ 3110 Świadczenia społeczne   244 888,00 223 404,63 91,23
  - usługi opiekuńcze pełnione u chorego w domu.      
 Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 21483,37    
 to zobowiązania za m-c XII/2004 r.        
                 
Rozdział 85295 - Pozostała działalność   59 796,00 59 796,00 100,00
 § 3110 świadczenia społeczne    59 796,00 59 796,00 100,00
 -dotacja na wyżywienie dzieci w szkołach        
  podstawowych i gimnazjach.          
                 
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży 153 285,00 151 074,18 98,56
 -pozostała niewykorzystana kwota w wys.2210,82      
 na delegacjach służbowych w związku z kontrolą kolonii    
 letnich.Na kolonie letnie wyjechało 242 dzieci.      
 Koszt skierowania 620 zł.          
                 
                 
Zadania własne powiatu     2 007 524,00 1 931 535,38 96,22
                 
Rozdział 85201-Placówki Opiekuńczo-Wychowaw. 52 521,00 49 492,84 94,24
§ 3110 -Świadczenia społeczne    52 521,00 49 492,84 94,24
 -wypłacono zasiłki na kontynuację nauki i usamodzielnienie    
 dla wychowanków opuszczajacych placówki opiek.-wychow.    
 Niewykorzystana kwota w wys.3028,16 jest spowodowana    
 rezygnacją uczniów z dalszej nauki, co ma wpływ na    
 wstrzymanie pomocy na kontynuację nauki.      
                 
Rozdział 85204-Rodziny Zastępcze   1 880 544,00 1 807 666,16 96,13
§ 3110 - Świadczenia społeczne                            1 737 638,00 1 712 736,82 98,57
 -wypłacono subwencje dla rodzin zastępczych.      
 Pozostała niewykorzystana kwota w wys.24901,18    
 Śmierć rodziców z rodzin zastępczych i wstrzymanie    
 wypłaty subwencji na kilka miesięcy do chwili      
 ustanowienia nowych rodzin zastępczych spowodowały    
 oszczędności w tym paragrafie.        
                 
 § 4110 - Składki na ZUS      20 126,00 13 880,77 68,97
 - składki emerytalno-rentowe dla osób pełniących funkcje    
  pogotowia opiekuńczego.          
 Pozostała niewykorzystana kwota w wys.6245,23 zł.    
 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy   2 781,00 1 918,13 68,98
 -opłacono skł.na Fudusz Pracy dla rodzin pełniących    
 funkcje pogotowia opiekuńczego        
 Pozostała niewykorzystana kwota w wys. 862,87 zł.    
§ 4300 - Pozostałe usługi     119 999,00 79 130,44 65,95
 -wypłacono wynagrodzenia w ramach umów zlecenia dla     
 rodzin pełniących funkcje pogotwia opiekuńczego      
 Pozostała niewykorzystana kwota w wys.40868,56zl.    
                    
   Niewykorzystanie powyższych środków pieniężnych   spowodowane jest szybkim umieszczaniem dzieci
pozbawionych opieki w rodzinanch zastępczych lub przeznaczonych do adopcji.  
Coraz mniejsza liczba dzieci oczekuje na uregulowania prawne w rodzinach pełniących funkcje pogotowia
opiekuńczego, w których dzieci przebywają do chwili ustanowienia     
przez Sąd Rejonowy rodziny zastępczej lub rodziny adoptującej dziecko.  
 Rodziny pelniące funkcje pogotowia opiekuńczego,zatrudnione są na  
 prawach umowy zlecenia, a co za tym idzie opłacane są składki    
 emerytalno-rentowe i fundusz pracy. Niewykorzystanie środków    
 w § 4300 spowodowało jednocześnie oszczędności w § 4110 i § 4120.  
                 
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej  74 459,00 74 376,38 99,89
         w tym:          
      - wynagrodzenia     47 343,00 47 343,00 100,00
      - pochodne od wynagrodzeń   10 939,00 10 874,29 99,41
 -na niewykorzystanie środków mają wpływ oszczędności    
  z chorobowego.            
      - wydatki rzeczowe   16 177,00 16 159,09 99,89
 -zakupiono materiały biurowe,druki,wyposażenie       
  paliwo do samochodu,porada prawna,opłaty za media,    
  za rozm.telef.,konserwacja sprzętu i pomieszczeń itp..    
                 
Zadania zlecone gminie     8 442 143,00 8 405 848,41 99,57
                 
Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki 7 294 534,00 7 260 121,32 99,53
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społ.    
                 
§ 3110 - Świadczenia społeczne   7 000 113,00 6 966 330,00 99,52
 - wypłacono zasiłki rodzinne,wychowawcze,      
  z tyt.urodzenia dziecka,z tyt.samotnego wychowywania    
  dziecka,zasiłki gwarantowane,na kształcenie i rehabilitację    
  osób niepełnosprawnych,rozpoczęcie roku szkolnego     
  i dojazdy do szkół poza miejscem zamieszkania,    
  zasilki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne.    
  Pozostała niewykorzystana kwota w wys.33783 zł.    
  Liczba przewidywanych świadczeń z art..70a ust.2 ustawy     
  o swiadczeniach rodzinnych Dz.U.Nr 228/03 poz.2255    
 /dodatek z tyt.samotnego wychowywania dziecka/okazała    
  się niższa o około 20 osób niż pierwotnie zakladano.    
       -wynagrodzenia   99 188,00 99 188,00 100,00
       -pochodne od wynagrodzeń 118 785,00 118 630,97 99,87
 - opłacono składki emerytalno-rentowe dla pracowników    
  i osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.      
       -wydatki rzeczowe   44 068,00 43 592,35 98,92
 -zakupiono wyposażenie do pomieszczeń nowo      
  tworzonego Działu Świadczeń Rodzinnych,druki,      
  materiały biurowe,prowizja bankowa,naprawy,      
  opłaty za media i czynsz za pomieszczenia itp..      
 § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne 32 380,00 32 380,00 100,00
             jednostek budżetowych        
  -zakupiono zestwy komputerowe wraz z oprogramowaniem    
                 
Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowot. 52 842,00 52 248,83 98,88
 § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne  52 842,00 52 248,83 98,83
 -opłacono składki zdrowotne dla osób pobierających    
  zasiłki stałe, gwarantowane oraz świadczenia pielęgnacyjne    
                 
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz  697 967,00 696 678,81 99,82
składki na ubezpieczenia społeczne      
§ 3110-Świadczenia społeczne   647 530,00 646 241,38 99,80
 -niewykorzystana kwota w wys.1288,62 zł wynikła ze     
  zwróconych w m-cu XII/04 zasiłków stałych przez    
  OPS-y  z innych gmin.          
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne 50 437,00 50 437,43 100,00
 -opłacono składki emerytalno-rentowe dla osób      
 opiekującymi się dziećmi niepełnosprawnymi.      
                 
Dział 85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne  52 295,00 52 294,45 100,00
 § 3110 -świadczenia społeczne         
 -wypłacono zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne      
                 
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 329 999,00 329 999,00 100,00
                - wynagrodzenia   231 992,00 231 992,00 100,00
      - pochodne od wynagrodzeń   44 294,00 44 294,00 100,00
                       - wydatki rzeczowe   28 713,00 28 713,00 100,00
zakup materiałów biurowych,druków,opłaty pocztowe,badania    
okresowe pracowników,porady prawne,naprawy itp.      
    §6060 - zakupy inwestycyjne    25 000,00 25 000,00 100,00
zakup kserokopiarki i zestawów komputerowych      
                 
Rozdział 85228 - Usługi Opiekuńcze  14 506,00 14 506,00 100,00
 § 3110-Świadczenia społeczne          
 -usługi psychiatryczne pełnione u chorego w domu    
                 
Odpowiedzialny za treść: Teresa Bac
Opublikował w BIP: Kinga Czakon
Data opublikowania: 05.07.2005 09:51
Ostatnio zaktualizował: Kinga Czakon
Data ostatniej aktualizacji: 05.07.2005 09:55
Liczba wyświetleń: 156
Drukuj Zapisz do PDF