W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

mgr Joanna Cisek - pokój 215A
Telefon: 32 4785 333,
faks: 32 4785143
e-mail: psm@um.jastrzebie.pl, jcisek@um.jastrzebie.pl


Referat Polityki Społecznej i Zdrowia

Kierownik - mgr Jolanta Kluba - pokój 218A,
Telefon: 32 4785 391,


Referat ds. Polityki Mieszkaniowej

Kierownik - mgr Beata Butelo - pokój 213A,
Telefon: 32 4785 188


Usytuowanie wydziału:

Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej mieści się:

  • w budynku „A”, na II piętrze.
    pokoje: 207A, 213A – 218A
  • stanowiska 3 i 4 na Sali Obsługi Interesantów.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Godziny przyjmowania interesantów na Sali Obsługi:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.00, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych:

mgr Magdalena Ostaszewska-Wdowiak - pokój 216A

Telefon: 324785234.

Usytuowanie biura: Biuro Pełnomocnika mieści się w budynku „A”, na II piętrze – pokój 216A.  

Godziny przyjmowania interesantów: od poniedziałku do czwartku - od godz. 12.00 do 15.00. 

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Polityki Społecznej i Mieszkaniowej należy, w szczególności:

1) w zakresie zdrowia i polityki społecznej:
a) kreowanie, planowanie i programowanie lokalnej polityki zdrowotnej i polityki społecznej;
b) opracowywanie informacji w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia;
c) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, samorządem lekarskim, pielęgniarek i położnych, związkami zawodowymi w zakresie spraw związanych z funkcjonowaniem niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
d) współdziałanie z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie pomocy społecznej;
e) współdziałanie z innymi podmiotami w zwalczaniu zachorowań na choroby zakaźne;
f) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom środowiska oraz zwalczania epidemii;
g) opracowywanie, aktualizowanie i kontrola realizacji planu minimalnego zabezpieczenia
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej;
h) powoływanie odpowiednich osób do stwierdzenia zgonu w razie niemożności dokonania tego przez
lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego lub zakład medycyny;
i) współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
j) udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym wykonującym zadania publiczne dla mieszkańców Miasta w zakresie zadań Wydziału;
k) realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia ludności Miasta, w tym także w sytuacjach nadzwyczajnych;
l) współdziałanie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony, w zakresie bieżącej realizacji zadań, mających na celu spełnienie podstawowych kryteriów, określających
przygotowanie Miasta do zabezpieczenia ochrony ludności w sytuacji kryzysu i wojny;
m) współdziałanie z organami inspekcji sanitarnej dla zapewnienia właściwego stanu
sanitarno-higienicznego Miasta;
n) prowadzenie, koordynacja i realizacja działań związanych z ograniczeniem patologii społecznych, w szczególności narkomanii, AIDS i nikotynizmu
o) organizowanie i realizacja przedsięwzięć z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej;
p) nadzorowanie działalności jednostek:
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Dom Pomocy Społecznej,
- Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych,
- Publiczny Żłobek Nr 1,
- Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, Nr 2 i Nr 3;
q) współdziałanie z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - Pion Ochrony, w zakresie tworzenia planu zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych oraz planu  przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;
r) regulowanie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Jastrzębiu-Zdroju;
s) wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw kadrowych, księgowo–finansowych, pracowników
Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego;
t) realizowanie programów profilaktycznych zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia;
u) kompleksowe prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym;
v) prowadzenie spraw związanych z dożywianiem dzieci w szkołach, dla których Miasto Jastrzębie-Zdrój
jest organem prowadzącym.

2) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
a) działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości, szukanie poparcia dla działań na rzecz zmniejszenia rozmiarów problemów alkoholowych;
b) inicjowanie i wspieranie merytoryczne i finansowe działań profilaktycznych na terenie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
c) gromadzenie i upowszechnianie informacji o programach i podmiotach działających na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i współpraca z nimi;
d) udział w pracach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
e) przygotowywanie, wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedkładanie Prezydentowi, corocznego projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
f) przygotowywanie planu finansowego do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych;
g) kontrolowanie przebiegu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz wykorzystania środków finansowych przez instytucje i podmioty realizujące
poszczególne zadania;
h) przygotowanie corocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
i) wspieranie merytoryczne i finansowe programów terapeutycznych i interwencyjnych realizowanych przez instytucje, organizacje i podmioty pozarządowe na terenie gminy;\
j) współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz wydziałami, biurami, samodzielnymi stanowiskami
Urzędu w realizacji wspólnych zadań dotyczących profilaktyki przeciwalkoholowej.

3) w zakresie gospodarki mieszkaniowej:
a) gospodarka zasobem komunalnym lokali mieszkalnych;
b) przyjmowanie i przygotowywanie pod względem prawnym wniosków osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego:
c) wynajętego na czas nieoznaczony,
d) wynajętego na czas oznaczony (socjalny);
e) współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie rozpatrywania wniosków osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego;
f) przyznawanie lokali mieszkalnych, zamiennych i socjalnych dla osób spełniających kryteria ich uzyskania;
g) dokonywanie zamian między najemcami w zasobach gminy, a kontrahentami w innych formach własności;
h) ustalenie praw do lokalu w razie śmierci lub wyprowadzenia się głównego najemcy;
i) regulowanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłaceniu zaległości czynszowych;
j) wydawanie zgody na podnajem lokali mieszkalnych;
k)regulacje spraw związanych z kaucjami mieszkaniowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami;
l) reprezentowanie interesów Miasta jako właściciela lokali mieszkalnych nie sprzedanych (udział we wspólnotach mieszkaniowych);
m) przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych
n) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących stanu majątkowego osób ubiegających się o
przyznanie dodatków mieszkaniowych
o) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach dodatków mieszkaniowych;
p) prowadzenie ewidencji wypłat dodatków mieszkaniowych;
q)przygotowanie i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków energetycznych
r) prowadzenie ewidencji w sprawie dodatków energetycznych
s) sprzedaż lokali mieszkalnych;
t) nabywanie lokali mieszkalnych do gminnego zasobu mieszkaniowego,
u) załatwienie skarg i interwencji dotyczących eksploatacji budynków wszystkich form własności;
v) zapewnienie miejsc pobytu dla ludności ewakuowanej;
w) popieranie inicjatyw służących rozwojowi mieszkalnictwa; przygotowanie wieloletnich programów
mieszkaniowych
x) nadzorowanie działalności Miejskiego Zarządu Nieruchomości i współpraca z Jastrzębskim
Towarzystwem Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o.;
y) szacowanie niezbędnych środków finansowych do wypłaty odszkodowań (za niedostarczenie lokalu socjalnego – art. 14 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego) w celu zabezpieczenia ich w budżecie Miasta;
z) przygotowanie treści umów najmu i podnajmu w sprawie wysokości odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych;
a1) prowadzenie ewidencji wniosków o zapłatę odszkodowania oraz ewidencji wyroków sądowych zobowiązujących Miasto do wypłaty odszkodowań;
b1) prowadzenie czynności windykacyjnych dot. nieuregulowanych w terminie należności wynikających z tytułu umów podnajmu lokali mieszkalnych;
c1) prowadzenie postępowania o wybór rzeczoznawcy – proces zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych
d1) sprawdzanie operatów szacunkowych oraz sporządzanie wykazów zbycia lokali mieszkalnych;
e1) sporządzanie protokołów z rokowań do celów notarialnych;
f1) uzgodnienia terminów spisywania aktów notarialnych;
g1) uczestnictwo przy zawieraniu aktów notarialnych;
h1) prowadzenie postępowanie w sprawie zwrotu bonifikat;
i1) załatwianie spraw dotyczących obniżki stawki czynszu;
j1) prowadzenie polityki czynszowej gminy;
k1) prowadzenie Klubu Seniora;
l1) tworzenie i współpraca z Radą Seniorów;
ł1) współpraca ze Społecznym Doradcą do spraw polityki senioralnej
m1) opracowywanie programów dotyczących polityki senioralnej
n1) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie stypendiów szkolnych,
o1) przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawie zasiłków szkolnych
p1) prowadzenie spraw związanych z nabyciem przez Miasto lub Skarb Państwa spadku w postaci nieruchomości mieszkalnych

4) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji,

5) wykonywanie zadań wynikających z  ustawy o Karcie Polaka”,

6) wydawanie kart programu „Rodzina 3+” oraz kart Dużej Rodziny,

7) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

8) organizowanie konkursów na realizację zadań Miasta przez organizacje pozarządowe, w zakresie działania Wydziału,

9) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału,

10) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane