W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik wydziału:

inż. Mariusz Rogala - pokój 510A
Telefon: 32 4785 287,
faks: 32 4785 191
e-mail:mrogala@um.jastrzebie.pl  
os@um.jastrzebie.pl


Referat Górnictwa, Uzgodnień, Odpadów i Rolnictwa - Kierownik

mgr inż. Krzysztof Mączka - pokój 515A,
telefon – 32 4785 323.
e-mail: kmaczka@um.jastrzebie.pl


Referat Środowiska - Kierownik

Tomasz Urbański - pokój - 512A,
telefon – 32 4785 321.
e-mail: turbanski@um.jastrzebie.pl


Referat Ekorozwoju – Kierownik


Justyna Jeleń – pokój 509A
telefon – 32 4785 326
e-mail: jjelen@um.jastrzebie.pl


Usytuowanie wydziału:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa znajduje się w budynku „A”, na V piętrze.
Zajmuje pokoje o numerach: 509A-512A, 514A-515A.

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.

Zakres kompetencji:

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa należy w szczególności:

1) w zakresie ochrony środowiska:
a) prowadzenie  publicznie  dostępnego wykazu  danych  o  dokumentach zawierających informacje  o środowisku,
b) wydawanie decyzji o usuwaniu drzew i krzewów, naliczanie i pobieranie opłat oraz wymierzanie  kar,
c) ustanawianie różnych form ochrony przyrody (pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne,  zespoły przyrodniczo krajobrazowe),
d) prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt oraz hodowli podlegających ograniczeniu
na podstawie umów międzynarodowych – Konwencja Waszyngtońska – wydawanie zaświadczeń,
e) wydawanie  pozwoleń  wodnoprawnych  na:  szczególne  korzystanie z wód, wykonanie urządzeń wodnych, regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu, rolnicze wykorzystanie ścieków i inne,
f) wydawanie decyzji  stwierdzających  wygaśnięcie, cofnięcie lub ograniczenie pozwoleń wodnoprawnych,
g) wydawanie  decyzji  nakazujących  właścicielowi  gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub
wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom,
h) wydawanie decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska,
i) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
j) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
k) wydawanie  pozwoleń  na wytwarzanie   odpadów  niebezpiecznych  i  innych niż  niebezpieczne,
l) wydawanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
m) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
n) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
o) wydawanie zezwoleń w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
p) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
q) wydawanie decyzji zatwierdzających instrukcje eksploatacji składowisk odpadów,
r) przyjmowanie i ewidencjonowanie informacji pochodzących od osób fizycznych, o ilości wyrobów
zawierających azbest oraz miejscu ich występowania i wykorzystania,
s) składanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających   szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB, azbest i inne),
t) przyjmowanie i prowadzenie rejestru zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a mogących negatywnie oddziaływać na środowisko oraz wydawanie decyzji  w  tym zakresie,
u) wydawanie  decyzji  nakładających  obowiązek  prowadzenia pomiarów wielkości emisji, gdy wystąpi przekroczenie standardów emisyjnych,
v) wydawanie decyzji na wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów, w związku z prowadzeniem
postępowania kompensacyjnego,
w) wydawanie decyzji zobowiązujących podmiot do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w przypadku zaistnienia możliwości negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
x) wydawanie decyzji wstrzymujących użytkowanie instalacji, jeżeli osoba fizyczna nie  dostosowała się do wymagań określonych w wydanej decyzji,
y) prowadzenie ewidencji zbiorników na gromadzenie ścieków i przydomowych oczyszczalni,
z) prowadzenie okresowych badań gleb i ziemi,
a1) wydawanie decyzji o uznaniu rekultywacji za zakończoną, prowadzenie kontroli obowiązku rekultywacji gruntów,
b1) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
c1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz prowadzenie rejestru sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
d1) wydawanie kart wędkarskich,
e1) prowadzenie spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej,
f1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania  środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, w tym przyznawanie dotacji, dofinansowań,
g1) współpraca  w  zakresie  opracowywania miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego,
h1) współpraca z instytucjami w zakresie monitoringu środowiska,
i1) prowadzenie edukacji ekologicznej,
j1) opracowywanie programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami,
k1) współpraca z organizacjami społecznymi i jednostkami działającymi na rzecz ochrony  środowiska,
l1) współpraca  z organami administracji publicznej, właściwymi do  spraw ochrony środowiska,
ł1) prowadzenie Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
m1) prowadzenie postępowania administracyjnego i wydawanie decyzji w zakresie odprowadzania ścieków oraz załatwianie spraw spornych dotyczących zwykłego korzystania z wód.
n1) przyjmowanie informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,
o1) wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.

2) w zakresie górnictwa i geologii:
a) udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych  na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym  rocznym wydobyciu  do 20 000 m3,
b) opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych powyżej 2 ha.
c) uzgadnianie koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
d) uzgadnianie cofnięcia i wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż,
e) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania prac geologicznych,
f) zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
g) przyjmowanie dokumentacji geologicznych złóż, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich oraz innych dokumentacji geologicznych,
h) naliczanie opłat eksploatacyjnych  dla  podmiotów  wydobywających kopalinę pospolitą o powierzchni
do 2 ha i przewidywalnym rocznym wydobyciu do 20 000 m3, w przypadku nie spełniania wymagań
określonych ustawą,
i) uzgadnianie planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego,
j) wymierzanie kar za poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin oraz za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji,
k) opiniowanie planów ruchu zakładów górniczych oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne,
l) prowadzenie postępowań o naprawę szkód górniczych,m) prowadzenie archiwum dokumentacji geologicznej i rozporządzanie informacją geologiczną z upoważnienia Ministra Środowiska,
n) przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi.

3) w zakresie rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
a) kontrola i egzekwowanie spełnienia obowiązków obowiązkowego ubezpieczenia rolników i budynków rolniczych,
b) wydawanie zaświadczeń potwierdzających oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa
rolnego i prowadzenie ich rejestru,
c) podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt,
d) wydawanie decyzji na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną,
e) przygotowywanie decyzji  o czasowym  odebraniu zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi,
f) nadzór i kontrola nad działalnością Miejskiej Spółki Wodnej,
g) wydawanie decyzji w zakresie zalesiania gruntów rolnych i porolnych,
h) prowadzenie spraw związanych z likwidacją chwastów na gruntach rolnych komunalnych,
niezagospodarowanych,
i) nadzór  nad  gospodarką  leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
j) opracowywanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów
nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
k) wydawanie  zezwoleń na  posiadanie i  hodowanie  chartów  lub  ich mieszańców,
l) wydzierżawianie  obwodów  łowieckich polnych i naliczanie czynszu dzierżawnego,
m) opiniowanie rocznych planów łowieckich,
n) współpraca z kołami łowieckimi
o) współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa oraz organizacjami rolników,

4) opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych Miasta i wydziałów UM związanych z budżetem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

5) sporządzanie zbiorczego materiału planistycznego z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej do projektu budżetu Miasta,

6) nadzór spraw związanych z przygotowaniem realizacji i rozliczaniem zadań z zakresu ochrony środowiska, a dotyczące uzyskania efektu ekologicznego kierowane do BOŚ, NFOŚ, WFOŚ oraz innych instytucji udzielających pożyczek, kredytów i dotacji w tym zakresie,

7) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

8) organizowanie konkursów na realizację zadań miasta przez organizacje pozarządowe w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

9) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału  Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

10) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane