W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Powrót

Wydział Budżetu

Wersja strony w formacie XML

Naczelnik:

Z-ca Skarbnika - mgr Katarzyna Prątnicka - pokój nr 263B
Telefon: 32 4785 225
Faks: 32 4785 110
e-mail: kpratnicka@um.jastrzebie.pl 

Referat Budżetu - Kierownik:

Elżbieta Kosierkiewicz - pokój nr 265B,
Telefon: 32 4785 330

Usytuowanie wydziału:

Wydział Budżetu znajduje się w budynku „B”, na II piętrze:
Zajmuje pokoje o numerach: od 263B – 267B

Adres Urzędu:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do środy - od godz. 7.30 do 15.30, 
 czwartek - od godz. 7.30 do 17.00, 
 piątek - od godz. 7.30 do 14.00.  

Zakres kompetencji:  

Do zadań Wydziału Budżetu należą sprawy z zakresu planowania budżetowego oraz księgowości i sprawozdawczości w ramach obsługi budżetu Miasta w szczególności:

1) planowanie i wykonanie budżetu, w tym:
a) opracowywanie założeń i wytycznych do projektu uchwały budżetowej,
b) zbieranie i analizowanie materiałów planistycznych z poszczególnych wydziałów, biur Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych w celu przygotowania projektu uchwały budżetowej Miasta,
w szczególności sprawdzenie ich zgodności z przyjętymi założeniami i wytycznymi,
c)sporządzanie analiz finansowych dla potrzeb konstruowania projektu uchwały budżetowej Miasta,
d) przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami uzupełniającymi we współpracy z wydziałami i biurami Urzędu Miasta oraz jednostkami budżetowymi Miasta,
e) sporządzanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta oraz jej zmian,
f) przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z projektem uchwały budżetowej
oraz uchwałą budżetową odpowiednio projektów planów finansowych oraz planów finansowych
wydziałów, biur Urzędu Miasta i miejskich jednostek budżetowych,
g) zawiadamianie wydziałów i biur Urzędu Miasta oraz jednostek budżetowych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie uchwały budżetowej, uchwale budżetowej, a także uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet Miasta,
h) przygotowywanie decyzji Prezydenta w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miasta,
i) przygotowywanie zarządzeń Prezydenta ustalających i zmieniających plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,
j) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian budżetu Miasta oraz innych uchwał związanych z budżetem Miasta,
k) bieżące prowadzenie szczegółowej ewidencji wysokości planu dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Miasta,
l) przygotowywanie we współpracy z wydziałami i biurami Urzędu Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta projektów uchwał Rady w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
m) sporządzanie: informacji kwartalnych i rocznych z wykonania budżetu, informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze roku budżetowego przedkładanej przez Prezydenta Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta przedkładanego przez Prezydenta Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
n) ustalanie bieżącego i skumulowanego wyniku budżetu a także stanu wolnych środków.
o) sporządzanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta przedkładanej przez Prezydenta Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
p) analizowanie przebiegu wykonania budżetu Miasta poprzez opracowanie okresowych analiz i informacji itp.;

2) prowadzenie księgowości obsługi budżetu Miasta według odrębnego planu kont, w tym:
a) kontrolowanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów księgowych,
b) dekretowanie dowodów księgowych,
c) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym księgi głównej, pomocniczych, dzienników częściowych, zestawień obrotów i sald księgi głównej oraz sald ksiąg pomocniczych,
d) przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
e) archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej;

3) przyjmowanie zapotrzebowań i sporządzanie przelewów środków finansowych dla poszczególnych
    jednostek budżetowych na realizację zadań oraz uzgadnianie uruchomionych środków z ewidencją
    księgową;

4) przyjmowanie i weryfikowanie pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań  budżetowych
    jednostek (m.in. z wykonania planu dochodów i wydatków, stanu zobowiązań i należności)
    w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych oraz sprawozdań finansowych
    jednostek budżetowych w okresach rocznych;

5) sporządzanie jednostkowych, zbiorczych sprawozdań budżetowych oraz łącznych sprawozdań finansowych Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) sporządzanie bilansu budżetu Miasta (bilans organu finansowego) oraz skonsolidowanego bilansu Miasta;

7) gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami oraz przekazywanie dochodów Skarbu Państwa na rachunek Wojewody w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa;

8) opracowywanie krótko i długoterminowych analiz sytuacji finansowej Miasta, w tym prognozę kwoty długu oraz sposobu finansowania spłaty długu;

9) monitorowanie kształtowania się wartości indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia oraz wstępna ocena możliwości kredytowych Miasta;

10) monitorowanie stanu środków pieniężnych;

11) współpraca z bankiem prowadzącym bankową obsługę budżetu Miasta;

12) lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bankowych;

13) obsługa zadłużenia, w tym wnioskowanie o kredyt, pożyczkę lub emisję obligacji;

14) współpraca z bankami i instytucjami doradczymi w zakresie analizy rynku pieniężnego dla potrzeb bieżącego zarządzania zasobami finansowymi Miasta;

15) lokowanie czasowo wolnych środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach  bankowych;

16) realizacja budżetu w ramach przydzielonych Wydziałowi zadań określonych w planie finansowym Urzędu i organu finansowego;

17) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,

18) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału;

19) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach w zakresie spraw finansowych;

20) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Wydziału Budżetu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane