W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarządzenie nr 382 w sprawie powołania Komisji Przetargowej (Or 0152/382/2003)

RSS

Zarządzenie Nr Or 0152/382/2003

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 30 października 2003r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 8 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. Nr 9, poz. 30 z późn.zm.), uchwały Nr XXI/412/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 maja 2000 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta położonej w Jastrzębiu Zdroju przy Alei Jana Pawła II.

 

zarządzam, co następuje:

 

§1

Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia w dniu 05 grudnia 2003 r. o godzinie 1200 II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, stanowiącej teren usług administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła oraz innych usług komercyjnych, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 927/59, 929/59, 873/35 o łącznej pow. 0.2762 ha obręb Jastrzębie Zdrój karta 1, KW 10722J.

 

§2

Na Przewodniczącego Komisji Przetargowej powołać:

inż. Franciszek Piksa – II Zastępca Prezydenta Miasta

 

§3

Powołać Członków Komisji Przetargowej:

1. mgr inż. Daniel Zarzycki – Naczelnik Wydziału Mienia

2. Elżbieta Kuryło – Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami

3. Helena Szerszeń – Inspektor Referatu Obrotu Nieruchomościami

 

§4

Zatwierdzić regulamin przetargu.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Regulamin

przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego (licytacja) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej własnością Miasta Jastrzębie Zdrój, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 927/59, 929/59, 873/35 o pow. 0.2762 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, karta mapy l zapisanej w KW nr 10722- J Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, położonej przy Alei Jana Pawła II, stanowiącej teren usług administracji, handlu, gastronomii, rzemiosła oraz innych usług komercyjnych.

 

§1

Do uczestnictwa w przetargu dopuszcza się osoby fizyczne lub prawne, które okażą dowód wpłaty wadium w wymaganym terminie, uprawnione do reprezentacji wpłacającego.

 

§2

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg i przedstawia skład komisji.

 

§3

Przewodniczący komisu przetargowej przekazuje uczestnikom informacje dotyczące:

1. oznaczenia nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej

2. powierzchni nieruchomości

3. ceny wywoławczej

4. wysokości postąpienia

5. wysokości wadium

6. podaje do wiadomości listę uczestników

7. pouczenie, że skutkiem uchylenia się od spisania umowy notarialnej będzie utrata wadium

8. obowiązku zapłaty całości ceny nabycia nieruchomości gruntowej, pomniejszonej o wpłacone wadium w terminie na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej oraz pokrycia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

9. obowiązku przedłożenia przez podmiot zagraniczny, który przetarg wygra przed podpisaniem umowy notarialnej zgody ministra spraw wewnętrznych i administracji na nabycie nieruchomości.

 

§4

l. Licytacja rozpoczyna się od wywołania ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

3. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

4. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę osoby, która przetarg wygrała.

 

§5

1. Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.

2. Protokół przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej.

 

§6

Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

 

§7

1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój.

2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego.

3. Prezydent Miasta może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg.

4. W przypadku wniesienia skargi o której mowa w pkt l Prezydent Miasta wstrzymuje dalsze czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

5. W razie unieważnienia przetargu wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał podlega zwrotowi.

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 26.11.2003 13:26
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 26.11.2003 13:34
Liczba wyświetleń: 409
Drukuj Zapisz do PDF