W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 414 w sprawie rejestrowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz rejestrowania umów ugód i porozumień (Or.0151/414/2004)

 

Zarządzenie Nr Or.0151/414/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 grudnia 2004r.

 

w sprawach  rejestrowania postępowań  o udzielenie zamówień publicznych oraz rejestrowania umów ugód i porozumień

 

            Na podstawie art.33 ust. 1 i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. )

 

zarządzam

 

§ 1

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzone w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych   podlegają  ujęciu  w  „Rejestrze zamówień publicznych”  prowadzonym przez Biuro ds. zamówień publicznych.

§ 2

1.       Umowy  sporządza wydział merytoryczny w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla zleceniobiorcy, drugi dla wydziału merytorycznego, z zastrzeżeniem ust. 9.

2.       Umowy, ugody, porozumienia  rejestrowane są po podpisaniu  ich  przez Prezydenta Miasta  lub osobę upoważnioną w:

1)       Wydziale Finansowym – dotyczy wszystkich umów, ugód i porozumień;

2)       Biurze ds. zamówień publicznych  - dotyczy  umów zawartych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych.

3.       Umowy, ugody, porozumienia przekazane do zarejestrowania  winny być:

1)       opatrzone symbolem wydziału oraz numerem określonym odrębnymi  przepisami,

2)       podpisane przez naczelnika wydziału merytorycznego, radcę prawnego tut. Urzędu, ponadto z treści umów w sprawie zamówień publicznych winna wynikać podstawa prawna ich zawarcia.

4.       Umowy, o których mowa w ust. 2 pkt.2,   należy dostarczać  do Biura ds. zamówień publicznych  do godz. 1100 dnia poprzedzającego naradę ogólną Prezydenta Miasta.

5.       Biuro ds. zamówień publicznych  weryfikuje   umowy  pod względem formalnym  w odniesieniu  do wymogów  wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,  jednocześnie przekazując do godz. 1300  do Wydziału Finansowego,  celem weryfikacji ich pod względem finansowym.

6.       Pozostałe umowy, ugody, porozumienia,  które nie wymagają rejestracji w Biurze ds. zamówień publicznych, wydziały  merytoryczne  przekazują bezpośrednio  do Wydziału Finansowego,  do godz. 1300 dnia poprzedzającego naradę ogólną Prezydenta Miasta.

7.       Wydział Finansowy po uzyskaniu kontrasygnaty  Skarbnika Miasta, lub osoby przez niego upoważnionej,   przekazuje umowy, ugody, porozumienia o których mowa w ust. 2 na naradę ogólną  Prezydenta Miasta.

8.       Umowy, ugody, porozumienia, po podpisaniu przez Prezydenta Miasta lub osobę upoważnioną oraz po ujęciu ich w stosownym rejestrze,  przekazywane są do  właściwego wydziału celem ich realizacji.

9.       Pozostałe wydziały,  uwzględniając swoje potrzeby, przechowują kserokopie umów,  przekazanych i  potwierdzonych za zgodność z  oryginałem przez wydział merytoryczny.

 

§ 3

Prezydent Miasta  w wyjątkowych przypadkach może podpisać i  przekazać do właściwego rejestru umowy, ugody, porozumienia, o których mowa  w § 2 ust. 2  w innym trybie, aniżeli określony w § 2.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam swoim Zastępcom, Sekretarzowi, Skarbnikowi Miasta, Naczelnikom Wydziałów i Biur.

 

§ 5

Traci  moc  § 225 ust. 2; § 236 ust. 2  Zarządzenia  nr Or.-152-148/2002 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia  polityki  rachunkowości oraz niektórych  zasad gospodarki finansowej  w jednostce  budżetowej  Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój oraz §17, §18  Regulaminu udzielania zamówień publicznych  stanowiącego załącznik  nr 1  do Zarządzenia             Or. 0151/74/2004 Prezydenta Miasta  z dnia  1  marca 2004r.  w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 3 stycznia 2005r.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego