W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenia nr 166 w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju (Or 0151/166/2004)

Zarządzenie nr Or 0151/166/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 31 maja 2004 r.

 

W sprawie:    wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001 : 2000 w Urzędzie Miasta w Jastrzębiu Zdroju

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 1,3,4 ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. nr z 2001, nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz umowy nr BZP. 2236/W/190/2004 z dnia 11.03.2004 zawartej z UMBRELLA – Stowarzyszeniem Konsultantów informuję i zarządzam co następuje:

 

 

§1

 

1.      Z dniem zawarcia ww.  umowy Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju rozpoczął prace mające na celu wdrożenie w Urzędzie systemu zarządzania jakością
według wymagań ISO 9001 : 2000

2.      Z ustaleń zawartych w ww. umowie wynika, iż prace te powinny zostać zakończone (Urząd powinien być przygotowany do certyfikacji) w połowie stycznia  2005 roku.

3.      W celu zapewnienia efektywnego i terminowego wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie koniecznym będzie podjęcie działań, których szczegółowe zakresy podane zostały w poniższych paragrafach.

 

 

§2

 

1.      Powołuję Zespół Sterujący pracami na rzecz wdrożenia systemu w składzie:

-        Przewodniczący       Prezydent Miasta                         Marian Janecki

-        Członek                     Sekretarz Miasta                             Grzegorz Dulemba

-        Członek                     Inspektor                                           Marzena Zbrońska

-        Członek                     Konsultant wiodący Umbrella         Henryk Pająk

2.      Do zadań Zespołu Sterującego należeć będzie w szczególności:

-        Ocena wyników zrealizowanych prac

-        Planowanie i koordynacja realizacji prac

-        Określenie trybu i kryteriów wyboru jednostki certyfikującej

3.      Spotkania Zespołu Sterującego odbywać się będą nie rzadziej niż co dwa miesiące.

4.      Ze spotkań Zespołu Sterującego sporządzane będą sprawozdania w formie pisemnej.

 

 

§3

 

1.      Powołuję Sekretarza Miasta Grzegorza Dulembę na Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością według wymagań ISO 9001 : 2000 (zwanego dalej Pełnomocnikiem).

2.      Funkcję tę Sekretarz Miasta pełnić będzie niezależnie od innych dotychczas spełnianych obowiązków.

3.      Do zadań Pełnomocnika należeć będzie:

a)     Zapewnienie warunków i środków niezbędnych do realizacji prac związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu,

b)     Koordynacja prac związanych z:

-        identyfikacją potrzeb klientów Urzędu,

-        ustalaniem poziomu ich satysfakcji z usług świadczonych przez Urząd

-        podnoszeniem świadomości pracowników Urzędu w powyższym zakresie

-        ustalaniem i aktualizacją standardów usług realizowanych przez Urząd

c)      Przedkładanie Prezydentowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością, w tym zawierających potrzeby związane
z doskonaleniem systemu,

d)     Współudział w określaniu polityki jakości oraz celów jakościowych w stosunku do Urzędu i usług przezeń świadczonych,

e)     Planowanie i nadzór nad realizacją auditów wewnętrznych w Urzędzie,

f)        Nadzór nad określaniem i wdrożeniem niezbędnych działań korygujących
i zapobiegawczych,

g)     Definiowanie potrzeb w zakresie szkoleń niezbędnych dla efektywnego funkcjonowania systemu,

h)      Współpraca z zewnętrznymi stronami w sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością w tym współpraca z wybraną jednostką certyfikującą.

 

 

§4

 

Powołuję następujących pracowników Urzędu Miasta odpowiedzialnych
za opracowanie procedur systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2000

 

1.

Wydział Architektury

mgr inż. Barbara Mirecka                    

mgr inż. Daniel Bogacki

2.

Wydział Edukacji

mgr Elfryda Bielaszka

mgr Marian Górnicki

3.

Wydział Finansowy

mgr Jerzy Bednarski

Aniela Kozieł

Iwona Kujawiak

mgr Lucyna Kaczkowska

4.

Wydział Geodezji i Kartografii

mgr inż. Jacek Kmita

5.

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Joanna Żyłka

6.

Wydział Informatyki Miejskiej

mgr inż. Mirosław Klimala

7.

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

mgr inż. Maria Pilarska

Urszula Pawłowska

Danuta Malik

8.

Wydział Komunikacji

mgr Piotr Kohut

Marek Mazur

9.

Wydział Kontroli Wewnętrznej

mgr Witold Raszyński

 

10.

Wydział Kultury i Sportu

mgr Sabina Kończal

11.

Wydział Mienia

mgr inż. Daniel Zarzycki

Danuta Kosyło

12.

Wydział Obywatelski

mgr Krzysztof Kucia

13.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

inż. Wiesława Zygmaniak

inż. Mariusz Rogala

mgr Katarzyna Rytel

14.

Wydział Organizacyjny

Aniela Jakubiec,

Ewa Gniadek,

mgr Olga Majkowska,

Marzena Zbrońska

mgr Jolanta Czakon,

mgr Anna Tonasko,

mgr Renata Jankowska,

15.

Wydział Polityki Gospodarczej

mgr inż. Beata Czułyt

16.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

mgr inż. Ireneusz Zalasa

Krzysztof Figaś

17.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

mgr Grażyna Kaczka

18.

Wydział – Straż Miejska

mgr Dariusz Kamiński

19.

Wydział – Urząd Stanu Cywilnego

Alina Urbanowicz

20.

Biuro Rady Miasta

mgr Heliodora Pawera

21.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

mgr Kazimiera Lalik

22.

Biuro ds. Zamówień Publicznych

mgr Barbara Chodakowska 

23.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów  alkoholowych    

mgr Magdalena Ostaszewska-Wdowiak

 

 

§5

 

Zobowiązuję Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta do prowadzenia stałego bieżącego nadzoru nad pracami związanymi
z przygotowywaniem i wdrażaniem systemu zarządzania jakością ISO 9001 : 2000, prowadzonymi w wydziałach odpowiednio im podległych.

 

§ 6

 

W ramach prac nad wdrożeniem systemu mieścić się będą następujące działania:

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

 

Termin wykonania zadania

1.

Szkolenie wytypowanego zespołu pracowników Urzędu  opracowujących dokumentację systemu jakości
Po jego zakończeniu Naczelnicy Wydziałów
w porozumieniu z Zespołem Sterującym dokonają:

-        przygotowania zestawienia procesów realizowanych w komórkach organizacyjnych (własnych i we współpracy z innymi komórkami)

-        określenia czasów realizacji poszczególnych procesów

-        ustalenia i wyboru procesów, które mają istotny wpływ na jakość usług realizowanych przez Urząd

-        ustalenia składów zespołów do dokumentacji
i analizy wybranych procesów

-        ustalenia szczegółowego harmonogramu prac dotyczących dokumentowania i wdrażania

 

 

 

Czerwiec
2004 r.

2.

Szkolenie pracowników w zakresie podstaw systemów zarządzania jakością

 

 

 

czerwiec 2004 r.

3.

Prace nad dokumentacją i analizą procesów
we współpracy z konsultantami

 

 

Czerwiec 2004

    -  Wrzesień 005

 

4.

Szkolenie auditorów wewnętrznych

Czerwiec / Lipiec

2004

5.

Audity wewnętrzne

Lipiec / Wrzesień

2004

6.

Odprawa kontrolna

Wrzesień

7.

Audit przedcertyfikacyjny z udziałem auditorów Umbrella

Wrzesień/Październik

2004

8.

Opracowanie działań korygujących i weryfikacja dokumentacji systemu zarządzania jakością

Listopad/Grudzień

2004

9.

Wystąpienie o certyfikację

Styczeń

2005

 

§7

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta oraz Naczelnikom Urzędu Miasta.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego