W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 117 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju (Or.-0151/117/2004)

Wersja strony w formacie XML

Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr Or-IV.0050.571.2017

Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr Or-IV.0050.739.2015


Zarządzenie Nr Or.-0151/117/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 08 kwietnia 2004r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku żart. 7 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 póz. 43 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XVIII/395/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu strzeżonego oraz płatnego parkingu nie strzeżonego, zlokalizowanych przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

zarządza:

 

§1

Ustalić „Regulamin korzystania z płatnego parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanego przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or.0151-117/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 08 kwietnia 2004r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁATNEGO PARKINGU STRZEŻONEGO PRZY UL. PODHALAŃSKIEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ADMINISTROWANEGO PRZEZ JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

Korzystanie z płatnego parkingu strzeżonego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „parkingiem", możliwe jest wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 

§1

Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju jako Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym pojazd oddany mu do przechowania na parking przez składającego i do zwrotu pojazdu na każde żądanie składającego.

 

§2

1. Składający jest zobowiązany do zapłaty przechowawcy należności za przechowywanie pojazdu na parkingu zgodnie z obowiązującym cennikiem.

2. Wszelkich płatności dotyczących należności za przechowywanie pojazdu na parkingu należy dokonywać gotówką w biurze oznaczonym napisem: „Biuro Parkingu Strzeżonego", mieszczącym się na parkingu.

 

§3

1. Wysokość opłat za korzystanie z parkingu wynosi:

1) Oplata za parkowanie pojazdu osobowego, motocykla lub innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51:

a) za jedną rozpoczętą godzinę - 2,00 zł

b) do 12 godzin liczonych od momentu uiszczenia opłaty łącznie z ewentualnymi przerwami w parkowaniu pojazdu na parkingu, płatne z góry - 12,00 zł

c) do 24 godzin, liczonych od momentu uiszczenia opłaty łącznie z ewentualnymi przerwami w parkowaniu pojazdu na parkingu, płatne z góry - 20,00 zł

d) do 168 godzin

e) za 1 miesiąc kalendarzowy, pobierana w formie abonamentu, płatne z góry - 100,00 zł

2) Opłata za parkowanie pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,

autobusu, sprzętu budowlanego, ciągnika siodłowego z naczepą, ciągnika rolniczego, przyczepy:

a) za jedną rozpoczętą godzinę - 3,00 zł

b) do 12 godzin liczonych od momentu uiszczenia opłaty łącznie z ewentualnymi przerwami w parkowaniu pojazdu na parkingu, płatne z góry - 18,00 zł

c) do 24 godzin, liczonych od momentu uiszczenia opłaty łącznie z ewentualnymi przerwami w parkowaniu pojazdu na parkingu, płatne z góry - 30,00 zł

d) do 168 godzin (tj. 7 dób), liczonych od momentu uiszczenia opłaty łącznie z ewentualnymi przerwami w parkowaniu pojazdu na parkingu, płatne z góry - 60,00 zł

e) za 1 miesiąc kalendarzowy, pobierana w formie abonamentu, płatne z góry - 180,00 zł

2. Opłaty płatne z góry nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji składającego z dalszego

parkowania pojazdu na parkingu.

3. Opłaty za korzystanie z parkingu są pobierane całodobowo, we wszystkie dni tygodnia.

 

§4

Osobą upoważnioną do pobierania należnej opłaty za parkowanie na parkingu jest pracownik Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju zwany dalej "inkasentem opłaty parkingowej" legitymujący się oryginałem zezwolenia wydanego przez Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju.

§5

1. Składający przy zawarciu umowy otrzymuje od przechowawcy żeton parkingowy, upoważniający składającego do wjazdu na teren parkingu pojazdem stanowiącym przedmiot przechowania jak i do wyjazdu z parkingu tym pojazdem.

2. Żeton zawiera numer stanowiska wyznaczonego do przechowania pojazdu.

3. Przechowawca wydaje składającemu w momencie wjazdu na teren parkingu oświadczenie zawierające następujące dane:

a) datę i godzinę zajęcia stanowiska parkingowego przez pojazd składającego,

b) numer rejestracyjny i markę pojazdu,

c) imię, nazwisko i podpis składającego pojazd na przechowanie.

4. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub innych usterek pojazdu, inkasent opłaty parkingowej dokonuje odpowiedniej adnotacji na dowodzie przyjęcia pojazdu, co potwierdza swym podpisem użytkownik pojazdu.

5. W razie nie okazania dowodu rejestracyjnego lub odmowy podpisania adnotacji, o której mowa w ust. 4 inkasent opłaty parkingowej odmawia przyjęcia pojazdu na parking.

 

§6

Pojazd pozostawiony na parkingu powinien mieć:

- wyłączony zapłon,

- zgaszone światła,

- zamknięte okna oraz zamknięte na klucz drzwi, bagażnik i pokrywę silnika,

- unieruchomiony i odblokowany hamulec.

 

§7

1. Składający przed każdorazowym wjazdem na teren parkingu obowiązany jest zatrzymać pojazd przy portierni.

2. Inkasent opłaty parkingowej odnotowuje w dzienniku parkingu dzień i godzinę przyjęcia pojazdu na parking.

3. Inkasent opłaty parkingowej umożliwia składającemu wjazd pojazdem na teren parkingu, celem zajęcia wyznaczonego stanowiska, przekazując składającemu żeton po zostawieniu pojazdu na parkingu.

4. W razie konieczności inkasent opłaty parkingowej udziela pomocy kierującemu pojazdem przy

zajęciu miejsca na stanowisku parkingowym oraz przy wyjeździe z parkingu.

 

§8

1. Składający przed odebraniem pojazdu od przechowawcy obowiązany jest zwrócić inkasentowi opłaty parkingowej żeton parkingowy oraz uiścić opłatę za przechowywanie pojazdu.

2. W przypadku zagubienia żetonu składający winien zgłosić ten fakt inkasentowi opłaty parkingowej i potwierdzić go na piśmie oraz ponieść koszt w wysokości 25,00 zł.

3. Po spełnieniu warunków określonych w ust. 11 ust. 2 przechowawca winien wystawić dowód wpłaty opłaty parkingowej składającemu.

4. Oryginał dowodu wpłaty otrzymuje składający, a kopia pozostaje u przechowawcy.

5. Inkasent opłaty parkingowej odnotowuje w dzienniku parkingu datę i godzinę wydania pojazdu składającemu.

6. Inkasent opłaty parkingowej uniemożliwia składającemu wyjazd pojazdem z terenu parkingu, jeśli składający nie spełni warunków określonych w ust. 1 i ust. 2.

 

§9

1. Przechowawca odpowiada wobec składającego za szkody w pojeździe wynikające z niezachowania przez przechowawcę należytej staranności przy przechowywaniu pojazdu.

2. Odpowiedzialność przechowawcy rozpoczyna się w momencie opuszczenia przez składającego terenu parkingu po zaparkowaniu pojazdu i trwa do chwili wejścia składającego na teren parkingu celem odebrania pojazdu.

3. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności wobec składającego za utratę przedmiotów pozostawionych w pojeździe a nie stanowiących integralnych części pojazdu a w szczególności za:

a) sprzęt radiowy, kasety magnetofonowe i magnetowidowe, płyty CD,

b) pieniądze, papiery wartościowe, biżuterię, przedmioty mające wartość naukową, artystyczną zabytkową, kolekcjonerską

c) telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny i mikrokomputerowy,

d) odzież, dokumenty, itp.

4. Przechowawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podłożeniem pod pojazd materiałów wybuchowych przez osoby trzecie.

 

§10

Przechowawca może odmówić przyjęcia pojazdu do przechowania w przypadku naruszenia przez składającego obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego regulaminu.

 

§11

Przechowawca może zażądać od składającego odebrania pojazdu przed upływem opłaconego czasu parkowania, jednakże po wykazaniu, że nie jest w stanie przechowywać pojazdu należycie i, że nie mógł tego wcześniej przewidzieć.

 

§12

Do wjazdu/wejścia na teren parkingu jest uprawniony jedynie składający bez osób towarzyszących, za wyjątkiem dzieci do lat 12.

 

§13

1. Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz:

a) palenia papierosów,

b) używania otwartego ognia,

c) picia alkoholu,

d) wykonywania innych czynności zagrażających bezpieczeństwu mienia i ludzi przebywających na terenie parkingu.

2. Składający obowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia prędkości do 5 km/h na terenie parkingu.

 

§14

Składający pojazd zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu oraz organizacji ruchu obowiązującej na parkingu.

 

§15

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze oznaczonym napisem „Biuro Parkingu Strzeżonego", u strażnika parkingu, który obowiązany jest udostępnić ją na każde żądanie użytkownika parkingu.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane