W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 116 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu nie strzeżonego przy ul.Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju (Or-0151-116/2004)

Zarządzenie Nr Or-0151-116/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 08 kwietnia 2004r.

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z płatnego parkingu nie strzeżonego przy ul.Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 póz. 43 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XVIII/395/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia płatnego parkingu strzeżonego oraz płatnego parkingu nie strzeżonego, zlokalizowanych przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiących własność Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Prezydent Miasta Jastrzębie Zdrój

zarządza:

 

§1

1. Ustalić „Regulamin korzystania z płatnego parkingu nie strzeżonego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, stanowiącego własność Miasta Jastrzębie Zdrój, administrowanego przez Jastrzębski Zakład Komunalny w Jastrzębiu Zdroju" stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór karnetu umożliwiającego 20-krotne parkowanie pojazdu określa załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierzyć dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr Or-0151-116/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 08.04.2004r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PŁATNEGO PARKINGU NIE STRZEŻONEGO PRZY UL. PODHALAŃSKIEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU, STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ, ADMINISTROWANEGO PRZEZ JASTRZĘBSKI ZAKŁAD KOMUNALNY W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

Korzystanie z płatnego parkingu nie strzeżonego przy ul. Podhalańskiej w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „parkingiem", możliwe jest wyłącznie na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie.

 

§1

Korzystanie z parkingu nie strzeżonego jest odpłatne:

- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach - 6.00 do 17.00,

- w soboty - od godz. 6.00 do godz. 14.00.

 

§2

Wysokość opłat za korzystanie z parkingu wynosi:

1. Opłata za parkowanie pojazdu osobowego, motocykla lub innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51:

a) za jedną, rozpoczętą godzinę parkowania - 1,00 zł

b) za jedno parkowanie (wjazd) w nieograniczonym czasie, tj. pierwszą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania w ciągu jednego dnia kalendarzowego - 2,00 zł

c) za karnet parkingowy (płatne w formie przedpłaty) umożliwiający 20-sto krotne parkowanie pojazdu - 30,00 zł

2. Opłata za parkowanie pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, autobusu, sprzętu budowlanego, ciągnika siodłowego z naczepą, ciągnika rolniczego, przyczepy:

a) za jedną rozpoczętą godzinę parkowania - 2,00 zł

b) za jedno parkowanie (wjazd) w nieograniczonym czasie, tj. za pierwszą godzinę parkowania i kolejne godziny parkowania w obrębie jednego dnia kalendarzowego - 4,00 zł

 

§3

1. Zakup karnetu parkingowego, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c uprawnia do 20 - sto krotnego parkowania pojazdu, dowolnym pojazdem osobowym, motocyklem, pojazdem lub przyczepą o całkowitej masie dopuszczalnej do 3,5 t, którego użytkownik posiada przy sobie ważny karnet parkingowy.

2. Karnet parkingowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c podlega każdorazowo przy wjeździe pojazdu jednokrotnemu skasowaniu, jednego z dwudziestu pól kasowania, poprzez przedziurkowanie i wpisanie w nim daty parkowania pojazdu na parkingu. Każde jednokrotne skasowanie karnetu upoważnia do parkowania pojazdu do końca dnia kalendarzowego, w którym skasowano karnet.

3. Karnet parkingowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c jest ważny jeżeli:

- nie został zniszczony w sposób uniemożliwiający identyfikację nieskasowanego, przynajmniej jednego pola kasowania,

- posiada nieskasowane, przynajmniej jedno pole kasowania.

 

§4

Od opłat za parkowanie na parkingu zwolnione są oznakowane pojazdy konstrukcyjnie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdy zaopatrzone w kartę parkingową.

 

§5

Osobą upoważnioną do pobierania należnej opłaty za parkowanie na parkingu jest pracownik Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju (tzw. inkasent) legitymujący się oryginałem zezwolenia wydanego przez Dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego w Jastrzębiu Zdroju.

 

§6

1. Obowiązkiem użytkownika korzystającego z płatnych nie strzeżonych miejsc parkingowych jest opłacenie parkowania poprzez wykupienie biletu w formie wydruku z kasy fiskalnej lub karnetu parkingowego.

2. Wszelkich płatności dotyczących należności za parkowanie pojazdu na parkingu należy dokonywać gotówką

 

§7

Bilet, o który mowa w § 6, należy wykupić u inkasenta przy wjeździe pojazdu na parking określając czas jego parkowania.

 

§8

1. Karnet parkingowy, o którym mowa w § 6 można wykupić w biurze oznaczonym napisem: „Biuro Parkingu Strzeżonego", mieszczącym się na parkingu.

2. Posiadanie karnetu parkingowego nie stanowi rezerwacji miejsca parkingowego.

 

§9

1. Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest wykupiony na czas postoju bilet parkingowy lub ważny i skasowany karnet parkingowy.

2. Dowód uiszczenia opłaty należy umieścić w widocznym miejscu (w przypadku pojazdów samochodowych - za przednią szybą pojazdu), w sposób umożliwiający kontrolującemu swobodny odczyt opłaconego czasu parkowania i ważności biletu lub karnetu parkingowego.

 

§10

1. Do kontroli opłacania parkowania upoważnieni są inkasenci.

2. Obowiązkiem kontrolujących jest kontrola opłacania czasu parkowania pojazdów, a w szczególności sprawdzenie prawidłowości opłacenia czasu parkowania na bilecie lub karnecie parkingowym.

 

§11

Nie uiszczoną opłatę oraz ewentualną opłatę zaległą należy uiszczać wyłącznie w biurze oznaczonym napisem: „Biuro Parkingu Strzeżonego", mieszczącym się na parkingu, w wymiarze proporcjonalnym do nieopłaconego czasu parkowania przemnożonego przez stawkę, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a (dla pojazdu osobowego, motocykla lub innego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,51) lub stawkę, o której mowa w § 2 ust. 2 lit. a (dla pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, autobusu, sprzętu budowlanego, ciągnika siodłowego z naczepą, ciągnika rolniczego, przyczepy).

 

§12

Zarządzający parkingiem nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne uszkodzenia parkujących pojazdów, kradzieże ani żadne inne szkody powstałe w czasie parkowania.

 

§13

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Książka skarg i wniosków znajduje się w biurze oznaczonym napisem „ Biuro Parkingu Strzeżonego", u strażnika parkingu, który obowiązany jest udostępnić ją na każde żądanie użytkownika parkingu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane