W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kontakt

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070
informacja Urzędu Miasta: 32 4785 211


e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Zarządzenie nr 24 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu (Or.-0151/24/2004)

XML

Treść

ZARZĄDZENIE NR Or.-0151/24/2004

Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 03.02.2004r.

 

w sprawie : powołania Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Konkursu

 

Na podstawie art.  31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001r. nr 142, póz. 1591 z pófn.zm.)

 

zarządzam:

§l

1. Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju w następującym składzie :

1) Grzegorz Dulemba - Przewodniczący,

2) Zbigniew Rutkowski - Członek,

3) Jerzy Lis - Członek,

4) Krzysztof Króliczek - Członek,

5) Paweł Gajdzik - Członek,

6) Adam Filipowski - Członek,

7) Mieczysław Smak - Członek.

2.Do zadań Komisji Konkursowej należy :

1) przeprowadzenie  konkursu  na   stanowisko  Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju,

2) dopuszczenie albo odmowa dopuszczenia osób kandydujących na  stanowisko  Kierownika  Powiatowego  Urzędu  Pracy w Jastrzębiu Zdroju do udziału w drugim etapie konkursu,

3) ustalenie wyniku konkursu.

 

§2

Ustalić Regulamin konkursu na  stanowisko Kierownika  Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu Zdroju w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr Or.-0151/24/2004

Prezydenta Miasta

Jastrzębie Zdrój

z dnia 03.02.2004r.

 

REGULAMIN KONKURSU

na stanowisko Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy

w Jastrzębiu Zdroju

§1

Regulamin   określa   sposób   i   tryb   przeprowadzenia   konkursu na     stanowisko     Kierownika    Powiatowego     Urzędu    Pracy w Jastrzębiu Zdroju, zwanego dalej „Kierownikiem PUP", skład komisji konkursowej oraz sposób jej powoływania i działania.

 

§2

1. Postępowanie konkursowe na stanowisko Kierownika PUP obejmuje:

1) ogłoszenie o konkursie,

2) powołanie komisji konkursowej,

3) przeprowadzenie konkursu przez komisję konkursową oraz ustalenie wyników konkursu.

2. Konkurs składa się z dwóch etapów :

1) etap  pierwszy  -  ustalenie  spełnienia  przez  osobę kandydującą  na   stanowisko  Kierownika  PUP  wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie,

2) etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.

 

§3

1. Konkurs  przeprowadza  komisja  konkursowa,  w  której  skład wchodzi  Sekretarz  Miasta  jako Przewodniczący oraz  sześciu członków powołanych przez Prezydenta Miasta spośród Członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

2. Komisja konkursowa :

1) przeprowadza konkurs,

2) dopuszcza albo odmawia dopuszczenia osób kandydujących na stanowisko Kierownika PUP do udziału w drugim etapie konkursu,

3) ustala wynik konkursu.

3. Komisja konkursowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej czterech członków komisji, z zastrzeżeniem S 6 ust. 2-4.

 

§4

1. Posiedzenia komisji konkursowej są niejawne.

2. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół, zawierający  przebieg  obrad  i  podjęte  ustalenia.  Protokół podpisują     członkowie     komisji     konkursowej     obecni na posiedzeniu.

 

§5

1.  W pierwszym etapie komisja konkursowa dokonuje przeglądu i kwalifikuje złożone oferty pod kątem spełniania wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2.  Komisja  konkursowa  na  podstawie  dokumentów  przedłożonych przez  osobę  kandydującą  na  stanowisko  Kierownika  PUP podejmuje uchwałę o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia osoby kandydującej na stanowisko Kierownika PUP do drugiego etapu konkursu.

3.  W   przypadku   odmowy   dopuszczenia   osoby   kandydującej na stanowisko Kierownika PUP do drugiego etapu konkursu, Przewodniczący komisji konkursowej, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, zawiadamia tę osobę na piśmie o odmowie.

 

§6

1.  Podczas drugiego etapu konkursu komisja konkursowa ocenia posiadaną przez osobę kandydującą na stanowisko Kierownika PUP  wiedzę  w  zakresie  zatrudnienia  i  przeciwdziałania bezrobociu,  zdolności  organizatorskie,  predyspozycje osoby kandydującej  na  stanowisko  Kierownika  PUP  do  kierowania Powiatowym  Urzędem  Pracy  oraz  koncepcję  funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy.

2.  Po   zakończeniu   drugiego   etapu  Przewodniczący  komisji konkursowej  zarządza  głosowanie  tajne  celem  wyłonienia spośród osób  kandydujących na  stanowisko Kierownika PUP, uczestniczących w drugim etapie konkursu, trzech osób.

3.  Karty  do   głosowania   sporządza   Przewodniczący  komisji konkursowej albo wyznaczony przez niego członek komisji.

4.  Głosowanie tajne odbywa się według następujących zasad :

l) na  kartach  do  głosowania  umieszcza  się  w  porządku alfabetycznym  nazwiska  i  imiona  osób  kandydujących na stanowisko Kierownika PUP,

2) głosowanie odbywa się poprzez wybór nie więcej niż trzech osób kandydujących na stanowisko Kierownika PUP,

3) oddanie  głosu  za  nie  więcej  niż  trzema  osobami kandydującymi  na  stanowisko  Kierownika  PUP  polega na pozostawieniu na karcie do głosowania nieskreślonych nazwisk co najwyżej trzech osób kandydujących.

5.  Karty do głosowania niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 4 , uznaje się za nieważne.

6.  Wynik  głosowania  jest  ustalany  przez  komisję  konkursową w sposób jawny.

7.  Zwycięzcami drugiego etapu konkursu są te osoby kandydujące na  stanowisko  Kierownika  PUP,  które  uzyskały  największą liczbę oddanych głosów. W przypadku równej  liczby głosów, głosowanie powtarza się.

 

§7

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu komisja konkursowa podejmuje uchwałę  o  ustaleniu  wyniku  konkursu,  w  której  przedstawia Prezydentowi Miasta:

1) osoby kandydujące na stanowisko Kierownika PUP,

2) osoby   kandydujące   na   stanowisko   Kierownika   PUP, zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu,

3) osoby kandydujące na stanowisko Kierownika PUP,  które w głosowaniu tajnym uzyskały największą liczbę oddanych głosów.

 

§8

1. Przewodniczący komisji konkursowej, w terminie 3 dni od dnia podjęcia uchwały o wyniku konkursu, przekazuje Prezydentowi Miasta dokumentację przebiegu konkursu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. l, zawiera w szczególności:

1) uchwały komisji konkursowej wraz z ich uzasadnieniem,

2) protokoły z posiedzeń  komisji  konkursowej w poszczególnych etapach konkursu.

 

§9

l. Prezydent   Miasta   przedstawia   kandydatury   trzech   osób na stanowisko Kierownika PUP Powiatowej Radzie Zatrudnienia , celem zasięgnięcia opinii.

2. Prezydent  Miasta  powołuje  Kierownika  PUP  jednego  spośród trzech  kandydatów,  po  uzyskaniu  opinii  Powiatowej  Rady Zatrudnienia.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane